Ngã-Vô Ngã Vấn Đáp - Tỳ Khưu Hộ Pháp - Sách Ebook PDF

16/01/20225:52 SA(Xem: 1730)
Ngã-Vô Ngã Vấn Đáp - Tỳ Khưu Hộ Pháp - Sách Ebook PDF

PHẬT-GIÁO NGUYÊN-THỦY
THERAVĀDA PHẬT-LỊCH 2565
NGÃ-VÔ NGÃ VẤN ĐÁP (ATTĀ – ANATTĀ PAÑHĀ)
TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP (DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) (AGGAMAHĀPAṆḌITA)
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO – 2021

 Ngã - vô Ngã Vấn Đáp

PDF icon (4)Ngã - Vô Ngã Vấn Đáp - Tỳ Khưu Hộ Pháp

LỜI NÓI ĐẦU 

 

Sự-thật, cái ngã, cái ta vốn dĩ không có thật, sở dĩ gọi cái ngã, cái ta là vì tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc-pháp rồi chấp thủ cho là ta, hoặc thấy sai chấp lầm nơi danh-pháp rồi chấp thủ cho là ta.

Như vậy, cái ngã, cái ta không có thật, nên không có pháp-hành diệt ngã; mà tà-kiến là có thật, nên có pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến diệt tận được tà-kiến.

Hành-giả nào là hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) đã từng tích lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật và có 5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ.

Kiếp hiện-tại, hành-giả ấy có duyên lành gặp bậc thiện-trí trong Phật-giáo, lắng nghe chánh- pháp của Đức-Phật, rồi thực hành pháp-hành thiền-tuệ đúng theo pháp-hành trung-đạo, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là tà-kiến trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến và hoài-nghi trong si-tâm hợp với hoài-nghi không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu.

Bậc Thánh Nhập-lưu không còn tà-kiến theo chấp ngã, nên khi đi, đứng, ngồi, nằm, không còn tà-kiến theo chấp ngã cho là “ta đi, ta đứng, ta ngồi, ta nằm,…” Khi mắt thấy sắc, tai nghe âm-thanh, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm các vị, thân xúc-giác cứng mềm, nóng lạnh, tâm biết các pháp,… không còn tà-kiến theo chấp ngã cho là “ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta xúc- giác, ta biết pháp, …”

 MỤC LỤC
KỆ LỄ BÁI TAM-BẢO
LỜI NÓI ĐẦU
Attā Anattā Pañhā
Phần I: Đức-Phật Gotama.
 - Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian.
 - Tam-minh (Tevijja).
 1- Tiền-kiếp-minh.
 2- Thiên-nhãn-minh
 3- Trầm-luân-tận-minh 
 - Đức-Phật thuyết Kinh Chuyển-Pháp-Luân
 - Công-tử Yasa xuất gia.
 - Nhóm bạn cũ của
 Ngài Trưởng-lão Yasa xuất gia 
 - Thuyết pháp tế độ những người có duyên.
 - Cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu 
 - Đức-Phật ngự đi đến khu rừng Uruvelā tế độ 3 huynh đệ Kassapa .
 - Đạo-sư Uruvelakassapa và nhóm đệ-tử xuất gia 
 - Đạo-sư Nadīkassapa và nhóm đệ-tử xuất gia..
 - Đạo-sư Gayākassapa và nhóm đệ-tử xuất gia.
 - Đức-Phật thuyết bài kinh Ādittapariyāyasutta 
 - Đức-Phật ngự đến kinh-thành Rājagaha .
2 NGÃ – VÔ-NGÃ VẤN ĐÁP
 - Đức-Phật thuyết pháp tế độ Đức-vua Bimbisāra cùng với nhóm 120.000 vị phú hộ
 - Nhị vị Tối-Thượng Thanh-văn đệ-tử .
 - Tuyên dương ngôi vị Tối-Thượng Thanh-văn.
 - Giáo-pháp của Đức-Phật Gotama phát triển
Phần II: Attā Anattā Pañhā.
Vấn đáp giữa Ngài Pháp-Sư với vị Bà-la-môn.
 - 6 xứ bên trong 
 - 6 xứ bên ngoài .
 - Dhātu: Tự-tánh, có 18 loại 
 * Giảng giải 3 pháp trong 18 tự-tánh (Dhātu) 
 1- Dvāra: Môn, có 6 loại.
 2- Ārammaṇa: Đối-tượng, có 6 loại 
 3- Viññāṇa: Thức-tâm, có 6 loại..
 - “Ta thấy người này người kia”.
 - “Ta nghe các thứ tiếng”
 - “Ta ngửi các thứ mùi hương”.
 - “Ta nếm các thứ vị” .
 - “Ta xúc-giác cứng mềm, nóng lạnh” 
 - “Ta hiểu biết mọi ngành nghề trong đời”..
 - Ta đi, ta đứng, ta ngồi, ta nằm, 
 - Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đi, đứng, ngồi, nằm .
 - “Ta tạo thiện-nghiệp, ta tạo ác-nghiệp”...
  Tác-ý gọi là nghiệp ...
  Tác-ý không gọi là nghiệp 
  Nghiệp và quả của nghiệp.
 - Cái ta, cái ngã không có thật 
 - Pháp-hành thiền-tuệ diệt tận được tâm tà-kiến chấp ngã.
 * Vị Bà-la-môn phát sinh đức-tin nơi Tam-Bảo 
 * Nhóm học trò xin thọ phép quy-y Tam-bảo 
Chúng-sinh trong 31 cõi tam-giới..
 - Sắc-uẩn là vô-ngã...
 - Thọ-uẩn là vô-ngã .
 - Tưởng-uẩn là vô-ngã..
 - Hành-uẩn là vô-ngã.....
 - Thức-uẩn là vô-ngã ...
 - Ngũ-uẩn sinh do 5 nhân-duyên-sinh .
 - Bài kinh Yadaniccasutta..
ĐOẠN KẾT
SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 183925)
01/04/2012(Xem: 29872)
08/11/2018(Xem: 9177)
08/02/2015(Xem: 42261)
Vào thứ Tư, ngày 16-5 vừa qua, Nhà Trắng đã tổ chức lễ Vesak lần thứ hai để kỷ niệm sự kiện đản sinh, thành đạo và nhập diệt của Đức Phật. Năm ngoái là dấu mốc đầu tiên Đại lễ Vesak được đưa vào để tổ chức tại Nhà Trắng khi các đại diện từ ba truyền thống Phật giáo lớn tề tựu cùng nhau để thắp nến và cầu nguyện nhân ngày lễ đặc biệt này.
Một buổi nhạc Thiền trang nghiêm, cảm động đã thực hiện hoàn mãn hôm Chủ Nhật 15/5/2022 tại Tu Viện Đại Bi, Garden Grove, California. Nội dung buổi nhạc Thiền là để Tưởng nhớ Thầy, Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong dịp tròn 100 ngày viên tịch của Thầy. Và cũng trùng hợp: hôm Chủ Nhật cũng là ngày Lễ Phật Đản.
Kharkov là một trong những nơi bị oanh tạc khốc liệt trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine những ngày qua. Tuy nhiên Nga đã bác đề xuất thiết lập hành lang nhân đạo tại Kharkov (và cả Sumy).