Ngã-Vô Ngã Vấn Đáp - Tỳ Khưu Hộ Pháp - Sách Ebook PDF

16/01/20225:52 SA(Xem: 3583)
Ngã-Vô Ngã Vấn Đáp - Tỳ Khưu Hộ Pháp - Sách Ebook PDF

PHẬT-GIÁO NGUYÊN-THỦY
THERAVĀDA PHẬT-LỊCH 2565
NGÃ-VÔ NGÃ VẤN ĐÁP (ATTĀ – ANATTĀ PAÑHĀ)
TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP (DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) (AGGAMAHĀPAṆḌITA)
NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO – 2021

 Ngã - vô Ngã Vấn Đáp

PDF icon (4)Ngã - Vô Ngã Vấn Đáp - Tỳ Khưu Hộ Pháp

LỜI NÓI ĐẦU 

 

Sự-thật, cái ngã, cái ta vốn dĩ không có thật, sở dĩ gọi cái ngã, cái ta là vì tà-kiến thấy sai chấp lầm nơi sắc-pháp rồi chấp thủ cho là ta, hoặc thấy sai chấp lầm nơi danh-pháp rồi chấp thủ cho là ta.

Như vậy, cái ngã, cái ta không có thật, nên không có pháp-hành diệt ngã; mà tà-kiến là có thật, nên có pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến diệt tận được tà-kiến.

Hành-giả nào là hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) đã từng tích lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật và có 5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ.

Kiếp hiện-tại, hành-giả ấy có duyên lành gặp bậc thiện-trí trong Phật-giáo, lắng nghe chánh- pháp của Đức-Phật, rồi thực hành pháp-hành thiền-tuệ đúng theo pháp-hành trung-đạo, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là tà-kiến trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến và hoài-nghi trong si-tâm hợp với hoài-nghi không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu.

Bậc Thánh Nhập-lưu không còn tà-kiến theo chấp ngã, nên khi đi, đứng, ngồi, nằm, không còn tà-kiến theo chấp ngã cho là “ta đi, ta đứng, ta ngồi, ta nằm,…” Khi mắt thấy sắc, tai nghe âm-thanh, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm các vị, thân xúc-giác cứng mềm, nóng lạnh, tâm biết các pháp,… không còn tà-kiến theo chấp ngã cho là “ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta xúc- giác, ta biết pháp, …”

 MỤC LỤC
KỆ LỄ BÁI TAM-BẢO
LỜI NÓI ĐẦU
Attā Anattā Pañhā
Phần I: Đức-Phật Gotama.
 - Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian.
 - Tam-minh (Tevijja).
 1- Tiền-kiếp-minh.
 2- Thiên-nhãn-minh
 3- Trầm-luân-tận-minh 
 - Đức-Phật thuyết Kinh Chuyển-Pháp-Luân
 - Công-tử Yasa xuất gia.
 - Nhóm bạn cũ của
 Ngài Trưởng-lão Yasa xuất gia 
 - Thuyết pháp tế độ những người có duyên.
 - Cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu 
 - Đức-Phật ngự đi đến khu rừng Uruvelā tế độ 3 huynh đệ Kassapa .
 - Đạo-sư Uruvelakassapa và nhóm đệ-tử xuất gia 
 - Đạo-sư Nadīkassapa và nhóm đệ-tử xuất gia..
 - Đạo-sư Gayākassapa và nhóm đệ-tử xuất gia.
 - Đức-Phật thuyết bài kinh Ādittapariyāyasutta 
 - Đức-Phật ngự đến kinh-thành Rājagaha .
2 NGÃ – VÔ-NGÃ VẤN ĐÁP
 - Đức-Phật thuyết pháp tế độ Đức-vua Bimbisāra cùng với nhóm 120.000 vị phú hộ
 - Nhị vị Tối-Thượng Thanh-văn đệ-tử .
 - Tuyên dương ngôi vị Tối-Thượng Thanh-văn.
 - Giáo-pháp của Đức-Phật Gotama phát triển
Phần II: Attā Anattā Pañhā.
Vấn đáp giữa Ngài Pháp-Sư với vị Bà-la-môn.
 - 6 xứ bên trong 
 - 6 xứ bên ngoài .
 - Dhātu: Tự-tánh, có 18 loại 
 * Giảng giải 3 pháp trong 18 tự-tánh (Dhātu) 
 1- Dvāra: Môn, có 6 loại.
 2- Ārammaṇa: Đối-tượng, có 6 loại 
 3- Viññāṇa: Thức-tâm, có 6 loại..
 - “Ta thấy người này người kia”.
 - “Ta nghe các thứ tiếng”
 - “Ta ngửi các thứ mùi hương”.
 - “Ta nếm các thứ vị” .
 - “Ta xúc-giác cứng mềm, nóng lạnh” 
 - “Ta hiểu biết mọi ngành nghề trong đời”..
 - Ta đi, ta đứng, ta ngồi, ta nằm, 
 - Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đi, đứng, ngồi, nằm .
 - “Ta tạo thiện-nghiệp, ta tạo ác-nghiệp”...
  Tác-ý gọi là nghiệp ...
  Tác-ý không gọi là nghiệp 
  Nghiệp và quả của nghiệp.
 - Cái ta, cái ngã không có thật 
 - Pháp-hành thiền-tuệ diệt tận được tâm tà-kiến chấp ngã.
 * Vị Bà-la-môn phát sinh đức-tin nơi Tam-Bảo 
 * Nhóm học trò xin thọ phép quy-y Tam-bảo 
Chúng-sinh trong 31 cõi tam-giới..
 - Sắc-uẩn là vô-ngã...
 - Thọ-uẩn là vô-ngã .
 - Tưởng-uẩn là vô-ngã..
 - Hành-uẩn là vô-ngã.....
 - Thức-uẩn là vô-ngã ...
 - Ngũ-uẩn sinh do 5 nhân-duyên-sinh .
 - Bài kinh Yadaniccasutta..
ĐOẠN KẾT
SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 186629)
01/04/2012(Xem: 32274)
08/11/2018(Xem: 11401)
08/02/2015(Xem: 47124)
- Lễ Rước Phật Và Nghi Thức Mộc Dục Tại TP. Hồ Chí Minh / - Diễu hành xe hoa kính mừng ngày Đức Phật đản sinh tại chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh / - Đại lễ Phật đản 2023 tại Chùa Ba Vàng / - Đại lễ Phật đản 2023 tại chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn / - Đại lễ Phật đản 2023 tại Việt Nam Quốc Tự, TP. Hồ Chí Minh - Đại lễ Phật Đản chung vùng Đông-Bắc Hoa Kỳ lần thứ V tại Philadelphia, USA
Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19 và chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới; noi theo hạnh nguyện của Bồ-tát Thích Quảng Đức, tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng ta cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ-tát hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên sở vấn: “Bồ-tát là người có thể chịu đựng khổ đau thay cho tất cả chúng sinh, vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình”. Tôi kêu gọi Tăng Ni, Phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay.
"Hãy cùng làm việc với nhau trong tình đoàn kết để xây dựng một thế giới hòa bình hơn cho tất cả mọi người", Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh trong thông điệp Ngày Vesak.