Đạo Phật: Dòng Suối Dẫn Đến Giác Ngộ & Giải Thoát Tập 1 (Sách Ebook Song Ngữ Vietnamese-English PDF)

30/01/20226:30 SA(Xem: 6364)
Đạo Phật: Dòng Suối Dẫn Đến Giác Ngộ & Giải Thoát Tập 1 (Sách Ebook Song Ngữ Vietnamese-English PDF)

Thiện Phúc
ĐẠO PHẬT: DÒNG SUỐI DẪN ĐẾN
GIÁC NGỘ & GIẢI THOÁT

 BUDDHISM: A STREAM LEADING TO
ENLIGHTENMENT & LIBERATION
TẬP I | VOLUME I

Đạo Phật Dòng Suối Dẫn Đến GNGT 1PDF icon (4)ĐẠO PHẬT - DÒNG SUỐI DẪN ĐẾN GIÁC NGỘ & GIẢI THOÁT TẬP I


Copyright © 2022 by Ngoc Tran. All rights reserved.

No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.

 

Mục Lục-Tập I
Table of Content-Volume I

 

Mục Lục—Table of Content     

Lời Đầu Sách—Preface   

Chương Một—Chapter One: Đạo Phật: Dòng Suối Sức Mạnh Của Người Phật Tử—Buddhism: A Stream of Buddhists' Strengths   

Chương Hai—Chapter Two: Tổng Quan Về Người Phật Tử—An Overview of A Buddhist   

Chương Ba—Chapter Three: Để Trở Thành Người Phật Tử—To Become A Buddhist  

Chương Bốn—Chapter Four: Những Giáo Pháp Cốt Lõi Trong Đạo PhậtNăng Lực Cho Sức Mạnh Của Người Phật Tử—The Core Teachings of Buddhism Are Energy for the Strength of A Buddhist   

Chương Năm—Chapter Five: Tu Tập Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo Tạo Thêm Năng Lượng Cho Sự Giác Ngộ & Giải Thoát—Cultivation of Thirty-Seven Conditions Leading to Bodhi Creates More Energy For Enlightenment & Liberation  

Chương Sáu—Chapter Six: Tu Tập Bốn Chân Lý Cao Thượng Giúp Cho Người Phật Tử Tiến Lên Đường Giác Ngộ & Giải Thoát—Cultivation of Four Noble Truths Help Buddhists Advancing On the Path of Enlightenment & Liberation  

Chương Bảy—Chapter Seven: Tu Tập Tám Con Đường Thánh Giúp Cho Người Phật Tử Chấm Dứt Khổ Đau Phiền Não—Cultivation of the Noble Eightfold Path Helps Buddhists Eliminating Sufferings & Afflictions    

Chương Tám—Chapter Eight: Thông Hiểu Tam Pháp Ấn Giúp Người Phật Tử Không Bị Lạc Lối Trong Tu Tập—Thoroughly Understanding of The Three Dharma Seals Helps Buddhists Not to Get Lost In Cultivation  

Chương Chín—Chapter Nine: Thực Hành Bốn Tâm Vô Lượng Tạo Thêm Sức Mạnh Không Thể Nghĩ Bàn Cho Người Phật Tử Trong Tu Tập—Practicing the Four Immeasurable Minds  Creates More Inconceivable Strengths for Buddhists In Cultivation   

Chương Mười—Chapter Ten: Thông Hiểu Nhân Quả Nghiệp Báo Tạo Thêm Sức Mạnh Cho Người Phật Tử—Thoroughly Understanding of Causes-Effects-Retributions Creates More Strength for A Buddhist   

Chương Mười Một—Chapter Eleven: Thông Hiểu Mười Hai Nhân Duyên Tạo Thêm Sức Mạnh Cho Người Phật Tử—Thoroughly Understanding of The Twelve Conditions of Cause-and-Effect Creates More Strength for A Buddhist  

Chương Mười Hai—Chapter Twelve: Tu Tập Sáu Ba La Mật Tạo Thêm Sức Mạnh Cho Người Phật Tử—Cultivation of Six Paramitas Creates More Strength for A Buddhist  

Chương Mười Ba—Chapter Thirteen: Thiểu Dục Tri Túc Tạo Thêm Sức Mạnh Cho Người Phật Tử—To Be Content with Few Desires and Be Satisfied with What We Have Creates the Strength of A Buddhist  

Chương Mười Bốn—Chapter Fourteen: Thu Thúc Lục Căn Tạo Thêm Sức Mạnh Cho Người Phật Tử—Sense Restraint in Daily Activities Creates More Strength for A Buddhist     

Chương Mười Lăm—Chapter Fifteen: Quân Bình Tham Dục Tạo Thêm Sức Mạnh Cho Người Phật Tử—To Balance Lust Creates More Strength for A Buddhist241

Chương Mười Sáu—Chapter Sixteen: Tiết Độ Và Tự Chế Tạo Thêm Sức Mạnh Cho Người Phật Tử—Be Moderate and Self-Restraint Creates More Strength for A Buddhist  

Chương Mười Bảy—Chapter Seventeen: Thân Cận Thiện Tri Thức Tạo Thêm Sức Mạnh Trong Tu Tập—Closely Associate With Good-Knowing Advisors Creates More Strength in Cultivation   

Chương Mười Tám—Chapter Eighteen: Không Thân Cận Ác Tri Thức Sẽ Tránh Được Việc Lãng Phí Sức Lực & Thời Gian Trong Tu Tập—Not to Closely Associate With Evil Friends Will Avoidt Wasting the Energy & Time in Cultivation  

Chương Mười Chín—Chapter Nineteen: Tuân Thủ Giới Luật Tạo Thêm Sức Mạnh Trong Tu Tập—To Observe Buddhist Precepts Creates More Strength in Cultivation  

Chương Hai Mươi—Chapter Twenty: Tu Tập Giới-Định-Huệ Tạo Thêm Sức Mạnh Cho Người Phật Tử—Cultivation of Discipline-Meditation-Wisdom       Creates More Strength for A Buddhist  

Chương Hai Mươi Mốt—Chapter Twenty-One: Y Nương Nơi Phật Pháp Giúp Không Lạc Đường Trong Tu Tập—Reliance on the Buddha's Dharma Helps Us Not to Get Lost in Cultivation  

Chương Hai Mươi Hai—Chapter Twenty-Two: Hãy Cố Giữ Lấy Chánh Pháp Làm Nơi Nương Tựa Cho Chính Mình—Holding Fast to the Correct Dharma As A Refuge to Yourselve  

Chương Hai Mươi Ba—Chapter Twenty-Three: Thông Hiểu Chư Pháp Vô Thường Tạo Thêm Sức Mạnh trong Tu Tập—Thoroughly Understanding That Everything Is Impermanent Creates More Strength in Cultivation 

Chương Hai Mươi Bốn—Chapter Twenty-Four: Thông Hiểu Thân Tâm Vô Thường Tạo Thêm Sức Mạnh Trong Tu Tập—Thouroughly Understanding the Impermanence of the Body and Mind Creates More Strength in Cultivation  

Chương Hai Mươi Lăm—Chapter Twenty-Five: Sự Thâm Tín Nơi Phật GiáoSức Mạnh Của Người Phật Tử—Deep Faith in Buddhist Teachings Is the Strength of A Buddhist

Chương Hai Mươi Sáu—Chapter Twenty-Six: Tu Tập Ba La Mật Tạo Thêm Nhiều Sức Mạnh Vô Song Cho Người Phật Tử—Cultivation of Paramita Creates More Strengths for A Buddhist  

Chương Hai Mươi Bảy—Chapter Twenty-Seven: Dám Từ Bỏ Cái Gì Nên Từ BỏSức Mạnh Rất Tốt Của Người Phật Tử—Dare to Renounce What Should Be Renounced Is a Very Good Strength of A Buddhist  

Chương Hai Mươi Tám—Chapter Twenty-Eight: Kham Nhẫn Và Điều Hòa Là Sức Mạnh Trong Tu Tập—Endurance and Moderation Are the Strength in Cultivation  

Chương Hai Mươi Chín—Chapter Twenty-Nine: Quy Y Tam Bảo Sẽ Tạo Thêm Sức Mạnh Vô Song Cho Người Tu Phật—Taking Refuge in the Triple Jewel Will Create Peerless Strength For A Buddhist   

Chương Ba Mươi—Chapter Thirty: Tu Tập Tư Tưởng Tạo Thêm Sức Mạnh Cho Người Phật Tử—The Cultivation of Thoughts Creates More Strength for Buddhists 

Chương Ba Mươi Mốt—Chapter Thirty-One: Vướng Mắc Vào Mê Tín Dị Đoan Sẽ Gây Nhiều Cản Trở Trên Bước Đường Tu Tập—Attached to Superstition Will Cause Us A Lot of Obstructions on the Path of Cultivation  

Chương Ba Mươi Hai—Chapter Thirty-Two: Tu Tập Thân-Khẩu-Ý Sẽ Làm Giảm Thiểu Nhiều Chướng Ngại Trên Đường Đạo—Cultivation on Body-Mouth-Mind Will Reduce A Lot Of Obstructions on the Path 

Chương Ba Mươi Ba—Chapter Thirty-Three: Giảm Thiểu Lòng Ham MuốnƯu Tiên Hàng Đầu Trong Tu Tập—Trying to Reduce Desires Is Number One Priority in Cultivation  

Chương Ba Mươi Bốn—Chapter Thirty-Four: Tu Tập Cho Đến Khi Chỉ Thấy Lỗi Mình Chứ Không Thấy Lỗi Người—Cultivating Until the Time We Only See Our Faults and Not the Faults of Others  

Chương Ba Mươi Lăm—Chapter Thirty-Five: Sức Mạnh Của Làm Việc Thiện Và Tránh Làm Việc Ác—The Strength of Doing the Good and Avoiding Doing the Evil 
Chương Ba Mươi Sáu—Chapter Thirty-Six: Cố Gắng Làm Tròn Nhân Đạo Sẽ Tạo Thêm Sức Mạnh Trên Bước Đường Tu Tập Phật Đạo—Trying to Accomplish Man’s Virtues Will Help Create More Strengths For Buddhists on the Path of Cultivation 
Chương Ba Mươi Bảy—Chapter Thirty-Seven: Tu Tập Trong Phật Giáo Sẽ Tạo Thêm Sức Mạnh Chuyển Nghiệp—Cultivation in Buddhism Will Create More Strength of Changing the Karma  
Chương Ba Mươi Tám—Chapter Thirty-Eight: Học Hỏi Giáo Pháp Sẽ Giúp Tạo Thêm Sức Mạnh Trong Tu Tập—Study the Teachings Will Help Creating More Strength in Cultivation    
Chương Ba Mươi Chín—Chapter Thirty-Nine: Sức Mạnh Bước Lên Đạo Lộ Diệt Khổ Là Sự Tu Tập—The Strength That Helps Stepping On The Path of Removal of Sufferings Is Cultivation  
Tài Liệu Tham Khảo—References 

 

 

 

Lời Đầu Sách

 

Tinh yếu của đạo Phật rất đơn giản: “Đừng làm các việc ác, làm các việc lành, giữ cho tâm ý thanh sạch, đó là tất cả những gì Phật dạy.” Tuy nhiên, một trong những mục đích quan trọng nhất trong đạo Phật là đưa việc giác ngộgiải thoát của con người lên hàng đầu. Trong nhiều kinh điển, đức Phật đã nhiều lần nhắc nhở chúng đệ tử rằng Phật pháp chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Có một lần một vị Tỳ Kheo tên Malunkyaputta hỏi Đức Phật, rằng vũ trụ này trường tồn hay không trường tồn, thế giới hữu biên hay vô biên, linh hồn và thể xác là một hay là hai, một vị Phật trường tồn sau khi nhập diệt hay không, vân vânvân vân. Đức Phật cương quyết từ chối không bàn luận những vấn đề trừu tượng như vậy và thay vào đó Ngài nói cho vị Tỳ Kheo ấy một thí dụ. “Nếu một người bị trúng tên tẩm thuốc độc, mà người ấy vẫn lảm nhảm ‘Tôi nhứt định không chịu nhổ mũi tên ra cho tới chừng nào tôi biết ai bắn tôi,’ hoặc giả ‘Tôi nhứt định không nhổ mũi tên ra cho tới chừng nào tôi biết mũi tên bắn tôi bị thương làm bằng chất gì.’” Như một người thực tiễn dĩ nhiên người ấy sẽ để cho y sĩ trị thương tức thời, chứ không đòi biết những chi tiết không cần thiết  không giúp ích gì cả. Đây là thái độ của Đức Phật đối với những suy nghĩ trừu tượng không thực tế và không giúp ích gì cho cuộc tu hành của chúng ta. Đức Phật sẽ nói, “Đừng lý luận hay biện luận.” Ngoài ra, đạo Phật không chấp nhận những việc bốc số bói quẻ, đeo bùa hộ mạng, xem địa lý, coi ngày, vân vân. Tất cả những việc này đều là những mê tín vô ích trong đạo Phật. Tuy nhiên, vì tham lam, sợ hãimê muội mà một số Phật tử vẫn còn bám víu vào những việc mê muội dị đoan này. Chừng nào mà người ta thấu hiểu những lời dạy của Đức Phật, chừng đó người ta sẽ nhận thức rằng một cái tâm thanh tịnh có thể bảo vệ mình vững chắc hơn những lời bói toán trống rỗng, những miếng bùa vô nghĩa hay những lời tán tụng mù mờ, chừng đó người ta sẽ không còn lệ thuộc vào những thứ vô nghĩa ấy nữa. Trong đạo Phật, giải thoátphương châm để đề cao tinh thần tự tại ngoài tất cả các vòng kiềm tỏa, bó buộc hay áp bức một cách vô lý, trong đó niềm tin của mỗi cá nhân cũng phải tự mình lựa chọn, chứ không phải ai khác. Tuy nhiên, Đức Phật thường nhấn mạnh: “Phải cố gắng tìm hiểu cặn kẽ trước khi tin, ngay cả những lời ta nói, vì hành động mà không hiểu rõ bản chất thật của những việc mình làm đôi khi vô tình phá vỡ những truyền thống cao đẹp của chính mình, giống như mình đem ném viên kim cương vào bùn nhơ không khác.” Đức Phật lại khuyên tiếp: “Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ tới hậu quả của nó.” Ngày nay, sau hơn 2.500 năm sau thời Đức Phật, tất cả khoa học gia đều tin rằng mọi cảnh tượng xảy ra trên thế gian này đều chịu sự chi phối của luật nhân quả. Nói cách khác, nhân tức là tác dụng của hành động và hiệu quả tức là kết quả của hành động. Đức Phật miêu tả thế giới như một dòng bất tận của sự tái sanh, trong đó, mọi thứ đều thay đổi, chuyển hóa liên tục, đột biến không ngừng và như một dòng suối tuôn chảy. Mọi thứ lúc có lúc không. Mọi thứ tuần hoàn hiện hữu rồi lại biến mất khỏi cuộc sống. Mọi thứ đều chuyển động từ lúc sanh đến lúc diệt. Sự sống là một sự chuyển động liên tục của sự thay đổi tiến đến cái chết. Vật chất lại cũng như vậy, cũng là một chuyển động không ngừng của sự thay đổi để đi đến hoại diệt. Một cái bàn từ lúc mới tinh nguyên cho đến lúc mụt rửa, chỉ là vấn đề thời gian, không có ngoại lệ. Giáo lý về tính chất vô thường của mọi vạn hữu là một trọng điểm quan yếu của đạo Phật. Không có thứ gì trên thế giới này có thể được coi là tuyệt đối. Nghĩa là không thể có cái gì sanh mà không có diệt. Bất cứ thứ gì cũng đều phải lệ thuộc vào sự duyên hợp thì cũng phải lệ thuộc vào sự tan rã do hết duyên. Thay đổi chính nó là thành phần của mọi thực thể. Trong đời sống hàng ngày, sự việc tiến triển và thay đổi giữa những cực đoan và tương phản, tỷ như thăng trầm, thành bại, được thua, vinh nhục, khen chê, vân vânvân vân. Không ai trong chúng ta có thể đoan chắc rằng thăng không theo sau bởi trầm, thành không theo sau bởi bại, được theo sau bởi thua, vinh theo sau bởi nhục, và khen theo sau bởi chê. Hiểu được luật vô thường này, người Phật tử sẽ không còn bị khống chế bởi những vui, buồn, thích, chán, hy vọng, thất vọng, tự tin hay sợ hãi nữa.

Nói rằng đạo Phật là dòng suối dẫn đến giác ngộgiải thoát không phải là quá đáng bởi vì trong số các tôn giáo trên thế giới, dầu tôn giáo nào cũng muốn con người hướng thượng, nhưng chỉ đạo Phật là con đường duy nhất đưa con người từ hung ác đến thiện lành, từ phàm đến Thánh, từ mê sang giác, và từ khổ đau phiền não đến giải thoát rốt ráo. Bên cạnh đó, sức mạnh của việc tu tập giáo pháp Phật giáo là không thể nghĩ bàn. Công dụng sức mạnh của việc tu tập giáo pháp Phật giáo sẽ khiến cho hành giả dầu chưa đạt được giải thoát rốt ráo, nhưng cũng giác ngộ được rằng nếu chịu tu hành thiện pháp cũng được tái sanh làm người hay được sanh lên cõi trời sống đời xứng đáng đầy an lạchạnh phúc. Theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, một cuộc sống xứng đáng của người chân Phật tử, không phải là chỉ trải qua một cuộc sống bình an, tỉnh lặng mà chính là sự sáng tạo một cái gì tốt đẹp. Khi một người nỗ lực trở thành một người tốt hơn do tu tập thì sự tận lực này là sự sáng tạo về điều tốt. Khi người ấy làm điều gì vì lợi ích của người khác thì đây là sự sáng tạo một tiêu chuẩn cao hơn của sự thiện lành. Các nghệ thuật là sự sáng tạo về cái đẹp, và tất cả các nghiệp vụ lương thiện đều là sự sáng tạo nhiều loại năng lựcích lợi cho xã hội. Sự sáng tạo chắc chắn cũng mang theo với nó sự đau khổ, khó khăn. Tuy nhiên, người ta nhận thấy cuộc đời đáng sống khi con người dùng sức mạnh của chính mình để nỗ lực vì điều gì thiện lành. Một người nỗ lực để trở nên một người tốt hơn một chút và làm lợi ích cho người khác nhiều hơn một chút, nhờ sự nỗ lực tích cực như thế chúng ta có thể cảm thấy niềm vui sâu xa trong đời người.

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, tu tập Phật pháp có khả năng tạo thêm nhiều sức mạnh trên đường giải thoát cho người Phật tử. Có bảy sức mạnh chính: tín lực, tinh tấn lực, tàm lực, quý lực, niệm lực, định lực, và huệ lực. Theo kinh Tăng Nhất A Hàm Kinh, đức Phật có dạy về tám loại sức mạnh: 1) Sức mạnh của trẻ con là tiếng khóc. 2) Sức mạnh của người phụ nữ là sự giận dỗi. 3) Sức mạnh của tên trộm là vũ khí. 4) Sức mạnh của vua chúa là quyền uy. 5) Sức mạnh của kẻ ngu si là sự áp đảo. 6) Sức mạnh của bậc hiền trí là sự cảm hóa. 7) Sức mạnh của người đa văn là sự thẩm sát. 8) Sức mạnh của bậc Sa Môn là sự nhẫn nhục. Tuy nhiên, trước khi thị tịch, đức Phật đã nhìn thoáng qua các đệ tử, đoạn Ngài tóm tắc lại những lời di huấn sau cùng của mình trong đó bao gồm việc nhắc lại những giáo pháp cốt lõi mà Ngài đã từng tuyên thuyết trước đây, trong đó Ngài nhấn mạnh rằng những giáo pháp này chính là suối nguồn sức mạnh của người Phật tử chân chính trên bước đường tu tập: Tam Pháp Ấn, Tứ Thánh Đế, Bát Thánh Đạo, Tứ Vô Lượng Tâm, Nhân Quả Nghiệp Báo, Mười Hai Nhân Duyên, Lục Độ Ba La Mật, Thiểu Dục Tri Túc, Thu Thúc Lục Căn, Quân Bình Tham Dục, Tiết Độ và Tự Chế trong Cuộc Sống, Thân Cận Thiện Tri Thức, Không Thân Cận Ác Tri Thức, Tuân Thủ Giới Luật, Tam Tu Giới Định Huệ, Y Nương Nơi Phật Pháp, Hãy Nương Tựa Nơi Chính Mình, Chư Pháp Vô Thường, Thân Tâm Vô Thường, vân vân. Tuy nhiên, người Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng đức Phật đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta rằng Ngài chỉ nêu gương cho hàng đệ tử noi theo và là người dẫn đường, Pháp của Ngài mới đóng vai trò làm Thầy và Tăng già chân chánh là những người thực sự dẫn đường cho chúng ta trên bước đường tu tập hiện tại của mình. Cuối cùng, Đức Phật nhấn mạnh với chư Tăng những lời dạy cuối cùng của Ngài: “Tất cả vạn vật đều đi đến hoại diệt. Bây giờ các con hãy nỗ lực tinh tấn.” Sau đó Ngài nằm nghiêng về phía bên phải giữa hai cây Song Thọ, Ngài bắt đầu nhập sâu vào các tầng thiền rồi cuối cùng nhập vào Niết Bàn, sau đó không bao giờ còn tái sanh trở lại nữa. Nhục thân của Ngài được hỏa táng, theo ước nguyện của Ngài xá lợi được chia cho loài ngườichư Thiên; và các bảo tháp được dựng lên để lưu giữ xá lợi của Ngài. Đức Như Lai đã bày ra một cách rõ ràng những hướng dẫn cho cuộc tu tập của người chân Phật tử. Bây giờ là trách nhiệm của chính chúng ta là có tu tập hay không mà thôi. Cuộc hành trình triệt tiêu nghiệp chướng để đi từ người lên Phật đòi hỏi nhiều cố gắnghiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn tập sách nhỏ mang tựa đề “Đạo Phật: Dòng Suối Dẫn Đến Giác Ngộ & Giải Thoát” song ngữ Việt Anh nhằm phổ biến giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhỏ nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình, tỉnh thứchạnh phúc.

 

                                                                                        Thiện Phúc

 

  

Preface

 

The essence of Buddhist doctrine is very simple: “Do not get involved in evil deeds, do whatever benefits others, always keep the mind pure, that is all the Buddha’s teaching.” However, one of the most important goals of Buddhism considers human’s enlightenment and liberation the priority. In many Buddhist scriptures, the Buddha always reminded his disciples: Buddhist teachings have only one flavour: the flavour of liberation. Once the Buddha was asked by a monk named Malunkyaputta, whether the world was eternal or not eternal, whether the world was finite or infinite, whether the soul was one thing and the body another, whether a Buddha existed after death or did not exist after death, and so on, and so on. The Buddha flatly refused to discuss such metaphysics, and instead gave him a parable. “It is as if a man had been wounded by an arrow thickly smeared with poison, and yet he were to say, ‘I will not have this arrow pulled out until I know by what man I was wounded,’ or ‘I will not have this arrow pulled out until I know of what the arrow with which I was wounded was made.’” As a practical man he should of course get himself treated by the physician at once, without demanding these unnecessary details which would not help him in the least. This was the attitude of the Buddha toward the metaphysical speculation which do not in any way help improve ourselves in our cultivation. The Buddha would say, “Do not go by reasoning, nor by argument.” Besides, Buddhism does not accept such practices as fortune telling, wearing magic charms for protection, fixing lucky sites for building, prophessing and fixing lucky days, etc. All these practices are considered useless superstitions in Buddhism. However, because of greed, fear and ignorance, some Buddhists still try to stick to these  superstitious practices. As soon as people understand the Buddha’s teachings, they realize that a pure heart can protect them much better than empty words of fortune telling, or wearing nonsense charms, or ambiguous chanted words and they are no longer rely on such meaningless things. In Buddhism, liberation is a motto which heightens (elevates) the unfettered spirit beyond the irrational wall of conventional restriction in which the faith of each individual must be chosen by that individual and by no one else. However, the Buddha always emphasized “Try to understand thoroughly before believing, even with my teachings, for acting freely and without knowing the real meaning of whatever you act sometimes you unintentionally destroy valuable traditions of yourselves. This is the same as a diamond being thrown into the dirt.” The Buddha continued to advise: “When you do anything you should think of its consequence.” Nowadays, more than 2,500 years after the Buddha’s time, all scientists believe that every event that takes place in the world is subject to the law of cause and effect. In other words, cause is the activity and effect is the result of the activity. The Buddha described the world as an unending flux of becoming, in which all is changeable, continuous transformation, ceaseless mutation, and a moving stream. Everything exists from moment to moment. Everything is recurring rotation of coming into being and then passing out of existence. Everything is moving from formation to destruction, from birth to death. The matter of material forms are also a continuous movement or change towards decay. This teaching of the impermanent nature of everything is one of the most important points of view of Buddhism. Nothing on earth partakes of the character of absolute reality. That is to say there will be no destruction of what is formed is impossible. Whatever is subject to origination is subject to destruction. Change is the very constituent of reality. In daily life, things move and change between extremes and contrasts, i.e., rise and fall, success and failure, gain and loss, honor and contempt, praise and blame, and so on. No one can be sure that a “rise” does not follow with a “fall”, a success does not follow with a failure, a gain with a loss, an honor with a contempt, and a praise with a blame. To thoroughly understand this rule of change or impermanence, Buddhists are no longer dominated by happiness, sorrow, delight, despair, disappointment, satisfaction, self-confidence and fear.

Saying that Buddhism is a stream leading to enlightenment and liberation is not so exaggerated because among all religions in the world, even though each and everyone of them wants to direct people to inclined to the good, but Buddhism is the only  way that leads people from the evil to the  virtuous, from deluded to fully enlightened sagehood, and from sufferings and afflictions to ultimate liberation. Besides, the strength of cultivation of Buddhist teachings is inconceivable. The power derived from the strength of cultivation of Buddhist teachings enables Buddhist practitioners, if not yet attain an ultimate emancipation, but having an enlightenment that if practicing good deeds still can be reborn among men, and or  to be born among devas to live a worthwhile life which is full of peace and happiness. According to Mahayana Buddhist point of view, a worthwhile life for a real Buddhist, does not consist in merely spending one’s life in peace and quiet but in creating something good for other beings. When one tries to become a better person through his practice, this endeavor is the creation of good. When he does something for the benefit of other people, this is the creation of a still higher standard of good. The various arts are the creation of beauty, and all honest professions are the creation of various kinds of energy that are beneficial to society. Creation is bound to bring with it pain and hardship. However, one finds life worth living when one utilizes one's own strength to make a strenuous effort for the sake of something good. He endeavors to become a little better a person and to do just a little more for the good of other people, through such positive endeavor we are enabled to feel deep joy in our human lives.

According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, cultivation of Buddhist teachings enables many more strengths for practitioners on the path leading to liberation. There are seven powers: power of faith, power of energy, power of moral shame, power of moral dread, power of mindfulness, power of concentration, and power of wisdom. According to the Anguttara nikaya or the Agama Sutra Increased by One (Numerical Arranged Subjects or Numerical discourse, Single-Item Upwards Collection), the Buddha taught about eight kinds of strength: 1) The strength of a child is crying. 2) The strength of a woman is anger. 3) The strength of a thief is weapon. 4) The strength of a king is power. 5) The strength of a fool is suppression. 6) The strength of the wise is rehabilitation. 7) The strength of the learned (Bahulika) is investigation. 8) The strength of a Bhiksu is endurance. However, before entering Nirvana, the Buddha took a quick look at all of his disciples and then summarized his Last Teachings which included his reminding of previous parts of his core teachings which He emphasized they were a stream that originated all Buddhists' strength on the path of cultivation: Three Dharma Seals, Four Noble Truths, the Noble Eightfold Path, Four Immeasurable Minds, Causes-Effects-Retributions in Buddhism, the Twelve Conditions of Cause-and-Effect, Six Paramitas, Be Content with Few Desires and Be Satisfied with What We Have, Sense Restraint in Daily Activities, To Balance Lust, Be Moderate and Self-Restraint in Daily Life, Closely Associate With Good-Knowing Advisors, Not to Closely Associate With Evil Friends, To Observe Buddhist Precepts Meaning to Restrain and Control the Body and Mind, Three Studies of Discipline-Meditation-Wisdom, Reliance on the Buddha's Dharma, Be A Refuge to Yourselves, Everything Is Impermanent, Impermanence of the Body and Mind, and so on. However, devout Buddhists should always remember that the Buddha reminded us many times that He only set examples and the guide for His disciples to follow, His Dharmas play the role of the Teachers, and the True Sangha are really the Guides for people on their current path of cultivation. Finally, the Buddha emphasized his last words to the monks: “All things composed are perishable. Now strive diligently.” Then, lying on his right side between two “sal” trees, he began meditating into the many stages of his complete and final extinction (parinirvana), after which he would never again be reborn. His body was cremated and, in accordance with his wish, the remains were divided among humans and gods; and stupas (dome-shaped funerary mounds) were erected to preserve the Buddha's relics. The Tathagata already laid out very clearly guidelines for real Buddhists's cultivation. It's our own responsibility to practice or not practice. The journey leading to elimnation of karmas and hindrances in order to advance from human to Buddha demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently even with so many books available on Buddhism, I venture to compose this booklet titled “Buddhism: A Stream Leading to Enlightenment & Liberation” in Vietnamese and English to spread basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners. Hoping this little writing will help those who wish to achieve and lead a life of peace, mindfulness and happiness.                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                Thiện PhúcGủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 186719)
01/04/2012(Xem: 32440)
08/11/2018(Xem: 11515)
08/02/2015(Xem: 47254)
Cuộc hành hương 14 ngày đến xứ sở hạnh phúc Bhutan và thủ đô Nepal Kathmandu từ ngày 04-Sept- 2023 đến ngày 17-Sept- 2023 do Thầy Thích Tánh Tuệ hướng dẫn. Đoàn sẽ khởi hành từ cảng hàng không Los Angeles LAX.
Tòa Bạch Ốc đã tổ chức đại lễ Vesak lần thứ ba vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 5 năm 2023 và chia sẻ với một tuyên bố từ Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony J. Blinken về ngày lễ tôn vinh ba sự kiện trọng đại của Phật giáo: đản sinh, giác ngộ và niết bàn của Đức Phật. Lời Tuyên bố từ Bộ trưởng Ngoại giao Blinken đọc như sau:
Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19 và chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới; noi theo hạnh nguyện của Bồ-tát Thích Quảng Đức, tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng ta cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ-tát hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên sở vấn: “Bồ-tát là người có thể chịu đựng khổ đau thay cho tất cả chúng sinh, vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh mà hy sinh hạnh phúc của bản thân mình”. Tôi kêu gọi Tăng Ni, Phật tử các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật đản năm nay.