Sanh Tử & Tái Sanh Theo Quan Điểm Phật Giáo (Sách Song Ngữ Vietnamese-English PDF)

03/03/20224:38 SA(Xem: 7275)
Sanh Tử & Tái Sanh Theo Quan Điểm Phật Giáo (Sách Song Ngữ Vietnamese-English PDF)
THIỆN PHÚC
SANH TỬ & TÁI SANH
THEO QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO
BIRTH-DEATH & REBIRTH IN BUDDHIST POINT OF VIEW

Copyright © 2022 by Ngoc Tran. All rights reserved.
No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.

Mục Lục

Table of Content
Mục Lục—Table of Content  
Lời Mở Đầu—Preface  
Chương Một—Chapter One: Vũ Trụ Quan Phật Giáo—Buddhist Cosmology  
Chương Hai—Chapter Two: Nhân Sinh Quan Phật Giáo—Buddhist Point of View on Human Life  
Chương Ba—Chapter Three: Cõi Ta Bà—The Jambudvipa  
Chương Bốn—Chapter Four: Chúng Sanh—Sentient Beings  
Chương Năm—Chapter Five: Sanh Tử & Tái Sanh Theo Quan Điểm Phật Giáo—Birth-Death & Rebirth in Buddhist Point of View 
Chương Sáu—Chapter Six:    Bánh Xe Của Sự Hiện Hữu—The Wheel of Becoming 
Chương Bảy—Chapter Seven:Sơ Lược Về Sanh Tử—A Summary of Birth and Death 
Chương Tám—Chapter Eight: Sanh Theo Quan Điểm Phật Giáo—Birth In Buddhist Point of View 
Chương Chín—Chapter Nine: Sự Chết Theo Quan Điểm Phật Giáo—Death In Buddhist Point of View  
Chương Mười—Chapter Ten: Tái Sanh Theo Quan Điểm Phật Giáo—Rebirth In Buddhist Point of View
Chương Mười Một—Chapter Eleven: Thân Tiền Hữu & Thân Trung Hữu—Antecendent Existence Body & Intermediate Existence Body 
Chương Mười Hai—Chapter Twelve: Sáu Tên Giặc Dẫn Dắt Chúng Sanh Quanh Quẩn Trong Sanh-Tử & Tái Sanh—Six Robbers That Lead Sentient Beings Going Around the Birth-Death & Rebirth
Chương Mười Ba—Chapter Thirteen: Cảnh Nào Khiến Chúng Sanh Lăn Trôi Trên Đường Sanh-Tử & Tái Sanh?—What States or Objects Cause Sentient Beings to Drift in the Path of Birth-Death & Rebirth?  
Chương Mười Bốn—Chapter Fourteen: Năm Thứ Ác Khiến Chúng Sanh Mãi Xoay Vầng Trong Sáu Nẻo Sanh Tử & Tái Sanh—Five Evils That Cause Sentient Beings Keep Going Around Six Paths of Birth-Death & Rebith 
Chương Mười Lăm—Chapter Fifteen: Những Con Ma Độc Của Sáu Nẻo Sanh Tử & Tái Sanh —Poisonous Demons of the Six Paths of Birth-Death & Rebith 
Chương Mười Sáu—Chapter Sixteen: Tám Ngọn Cuồng Phong Cuốn Xoáy Chúng Sanh Vào Sáu Nẻo Sanh Tử & Tái Sanh—Eight Mad Winds Are Whirling Sentient Beings Into the Six Paths of Birth-Death & Rebith 
Chương Mười Bảy—Chapter Seventeen: Sáu Cửa Dẫn Đến Con Đường Sanh-Tử & Tái Sanh—Six Doors Leading to the Path of Birth-Death & Rebirth 
Chương Mười Tám—Chapter Eighteen: Sáu Đường Sanh Tử & Tái Sanh Luôn Đang Xoay Vần Trong Ta Bà Ngũ Trược Ác Thế—Six Paths of Birth-Death & Rebith Are Always Revolving Around the Five Turbidities in the Evil Saha World
Chương Mười Chín—Chapter Nineteen: Sanh Tử & Tái Sanh Trong Ba Cõi—Birth-Death & Rebirth In The Triple World 
Chương Hai Mươi—Chapter Twenty: Chúng Sanh Đang Sống Với Vô MinhĐau Khổ Trong Sáu Nẻo Ta Bà—Sentient Beings Are Living With Ignorance and Suffering in the Six Paths of Samsara
Chương Hai Mươi Mốt—Chapter Twenty-One: Con Đường Không Ai Tránh Khỏi: Con Đường Sanh Lão Bệnh Tử—The Unavoidable Path: The Path of Birth-Old Age-Sickness-Death   
Chương Hai Mươi Hai—Chapter Twenty-Two: Nghiệp: Nguyên Nhân Chính Của Sanh Tử &Tái Sanh—Karmas: The Leading Cause of Birth-Death&Rebirth  
Chương Hai Mươi Ba—Chapter Twenty-Three: Tam Độc Tham Sân Si Là Những Chất Liệu Tốt Lót Đường Dẫn Tới Sanh Tử & Tái Sanh—Three Poisons of Greed, Anger, and Ignorance Are Good Substances Paving the Path Leading to Birth-Death & Rebirth
Chương Hai Mươi Bốn—Chapter Twenty-Four: Chưa Đoạn Trừ Tham-Sân-Si-Mạn-Nghi-Tà Kiến-Sát-Đạo-Dâm-Vọng Chúng Ta Sẽ Tiếp Tục Lăn Trôi Trên Đường Sanh-Tử & Tái Sanh—Not Yet Eliminate Desires-Anger-Ignorance-Arrogance-Doubt-Wrong Views-Killing-Stealing-Lying, We'll Continue to Drift In the Path of Birth-Death & Rebirth
Chương Hai Mươi Lăm—Chapter Twenty-Five: Tu Tập Thập Thiện Nghiệp Giúp Đưa Chúng Sanh Lên Thiên Đạo—Cultivation the Ten Good Actions Helps Advancing Beings to the Deva-Gati     
Chương Hai Mươi Sáu—Chapter Twenty-Six: Tu Tập Giới-Định-Huệ Thoát Vòng Sanh Tử & Tái Sanh—Cultivation of Discipline-Meditation-Wisdom to Escape the Cycle of Birth-Death & Rebith
Chương Hai Mươi Bảy—Chapter Twenty-Seven: Tu Tập Tám Thức Vượt Để Thoát Khỏi Con Đường Sanh-Tử & Tái Sanh—To Cultivate Eight Consciousnesses to Escape the Path of Birth-Death & Rebirth 
Chương Hai Mươi Tám—Chapter Twenty-Eight: Tự Chế Tự Thắng Dẫn Tới Thoát Sanh-Tử & Tái Sanh—Restrain and Gain Victory Over Oneself Leads to Escaping Birth-Death & Rebirth   
Chương Hai Mươi Chín—Chapter Twenty-Nine: Buông Bỏ Là Đóng Bớt Cửa Đi Vào Con Đường Sanh-Tử & Tái Sanh—Letting Go Means Closing More Doors Leading to the Path of Birth-Death & Rebirth  
Chương Ba Mươi—Chapter Thirty: Điều Phục Thân-Khẩu-Ý Đồng Nghĩa Với Việc Đóng Bớt Những Phần Đường Dẫn Đến Sanh-Tử & Tái Sanh—To Control the Body-Mouth-Mind Means Closing Parts of the Path Leading to Birth-Death & Rebirth 
Chương Ba Mươi Mốt—Chapter Thirty-One: Bốn Dòng Suy Tưởng Khiến Chúng Sanh Cứ Mãi Lăn Trôi Trên Đường Sanh-Tử & Tái Sanh—Four Currents That Carry Thinking Along That Cause Beings Continuously DriftingOn the Path of Birth-Death & Rebirth in the Samsara 
Chương Ba Mươi Hai—Chapter Thirty-Two: Nhân Quả Nghiệp Báo Đóng Vai Trò Quan Trọng Trong Tiến Trình Sanh-Tử & Tái Sanh—Cause and Effect & Retributions Play an Important Role in the Process of Birth-Death & Rebirth 
Chương Ba Mươi Ba—Chapter Thirty-Three: Cố Gắng Tu Tập Giác Ngộ & Giải Thoát Khỏi Vòng Sanh Tử & Tái Sanh—Trying to Cultivate to Attain Enlightenment & Liberation From the Cycle of Birth-Death & Rebith 
Chương Ba Mươi Bốn—Chapter Thirty-Four:  Sanh Tử & Tái Sanh Theo Quan Điểm Thiền Tông—Birth-Death & Rebith In Zen Buddhist Point of View   
Chương Ba Mươi Lăm—Chapter Thirty-Five:  Sanh Tử & Tái Sanh Theo Quan Điểm Tịnh Độ—Birth-Death & Rebith In Pure Land Buddhist Point of View  
Phụ Lục—Appendix   
Phụ Lục A—Appendix A: Vòng Luân Hồi—The Cycle of Reincarnation   
Phụ Lục B—Appendix B: Bốn Loại Sanh Trong Ba Cõi—Four Forms of Birth in the Three Realms  
Phụ Lục C—Appendix C: Những Chúng Sanh Trong Sáu Đường Sanh-Tử & Tái Sanh—Sentient Beings in the Six Paths of the Samsara  
Phụ Lục D—Appendix D: Tám Loại Thí Sanh—Eight Kinds of Rebirth Due To Generosity    
Phụ Lục E—Appendix E: Vô Thủy-Vô Chung Theo Quan Điểm Phật Giáo—Beginninglessness-Endlessness According to the Buddhist Point of View  
Phụ Lục F—Appendix F: Địa Ngục—Hells  
Phụ Lục G—Appendix G: Ngạ Quỷ—Hungry Ghosts 
Phụ Lục H—Appendix H: Súc Sanh—Animals 
Phụ Lục I—Appendix I: A Tu La—Asuras 
Phụ Lục J—Appendix J: Chúng Sanh Con Người—Human Beings 
Phụ Lục K—Appendix K: Thiên Chúng—Celestial Beings 
Phụ Lục L—Appendix L: Tám Nỗi Khổ Đau Trong Kiếp Nhân Sinh—Eight Kinds of Sufferings in Human's Life
Tài Liệu Tham Khảo—References  

Lời Đầu Sách

Theo Phật giáo, Sanh-Tử và Tái Sanh là cái vòng quanh quẩn cứ xoay vần và xoay vần. Sanh-Tử và Tái Sanh trong đó chúng sanh cứ lập đi lập lại sanh tử tử sanh tùy theo nghiệp lực của mình. Điều gì xảy ra cho chúng ta sau khi chết? Phật giáo dạy rằng sau khi chết thì trong một khoảng thời gian nào đó chúng ta vẫn ở trạng thái hiện hữu trung gian (thân trung ấm) trong cõi đời này, và khi hết thời gian này, tùy theo nghiệp mà chúng ta đã từng kết tập trong đời trước, chúng ta sẽ tái sanh vào một cõi thích ứng. Phật giáo cũng chia các cõi khác này thành những cảnh giới sau đây: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, nhân, thiên, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, và Phật. Nếu chúng ta chết trong một trạng thái chưa giác ngộ thì tâm thức chúng ta sẽ trở lại trạng thái vô minh, sẽ tái sanh trong lục đạo của ảo tưởng và khổ đau, và cuối cùng sẽ đi đến già chết qua mười giai đoạn nói trên. Và chúng ta sẽ lặp đi lặp lại cái vòng này cho đến tận cùng của thời gian. Sự lặp đi lặp lại này của sanh tử tử sanh được gọi là “Luân Hồi. Nhưng nếu chúng ta làm thanh tịnh tâm thức bằng cách nghe Phật pháp và tu Bồ Tát đạo thì trạng thái vô minh sẽ bị triệt tiêutâm thức chúng ta sẽ có thể tái sinh vào một cõi tốt đẹp hơn. Vì vậy, thế giới nầy là Ta bà hay Niết bànhoàn toàn tùy thuộc vào trạng thái tâm. Nếu tâm giác ngộ thì thế giới nầy là Niết bàn. Nếu tâm mê mờ thì lập tức thế giới nầy biến thành Ta Bà. Vì vậy Đức Phật dạy: “Với những ai biết tu thì Ta BàNiết Bàn, và Niết BànTa Bà.”


Trong Phật giáo, các tất cả các mắc xích trong cái vòng Sanh-Tử và Tái Sanh nầy được miêu tả bằng các tai họa hay các phần của bánh xe sanh tử. Bánh xe nầy do các hành động phát sanh từ vô minh của ta về chân tánh cuộc sinh tồn, do các nghiệp lực từ quá khứ vô thủy thúc đẩy, do sự thèm muốn khoái lạc của các thức giác của chúng ta, và sự bám víu của chúng ta vào những khoái lạc nầy tiếp tục làm nó xoay vần, đưa đến sự quay vòng bất tận của sinh tửtái sanh khiến chúng ta bị trói buộc trong ấy. Sáu nẻo đường trần bao gồm các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, nhân và thiên. Bốn đường lên Thánh hay bốn đường lên cõi Thánh là cõi mà nơi đó chúng sanh đã giác ngộ, đã biết sự an lạc bên trong và sự tự do sáng tạo bởi vì bằng tri thức họ đã chiến thắng vô minhmê hoặc, họ đã thoát khỏi sự nô lệ vào các nghiệp lực phát sinh từ hành động mê lầm trong quá khứ và bây giờ không còn gieo những hạt giống mà chúng sẽ kết trái trong hình thức trói buộc mới của nghiệp. Song sự giác ngộ không làm gián đoạn luật nhân quả. Khi người giác ngộ tự cắt ngón tay mình, nó cũng chảy máu, khi người ấy ăn phải thức ăn xấu thì dạ dày vẫn đau. Người giác ngộ không thể chạy trốn được hậu quả của các hành động do chính mình tạo ra. Sự khác biệt là vì người đã giác ngộ chấp nhận, tức đã thấy rõ nghiệp của mình và không còn bị trói buộc nữa mà di động tự do bên trong nghiệp. Bốn đường lên Thánh bao gồm các bậc duyên giác, thanh văn, Bồ Tát, và Phật.

Tất cả đời sống, tất cả hiện tượng đều phải có tiến trình sanh tử, đều phải bắt đầu và chấm dứt. Trạng thái sanh tử trong vòng luân hồi tùy thuộc nơi nghiệp lực. Theo đạo Phật, chúng sanh được tuyệt đối tự do chọn lựa con đường mình muốn đi. Nếu như người ấy muốn ở Tây phương thì phát nguyện vãng sanh Tịnh Độ, rồi tinh tấn niệm Phật. Còn nếu như muốn bị đọa địa ngục thì chỉ đơn giản làm ác là chắc chắn phải đọa.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Năm tháng trôi qua thật nhanh. Đời người cũng vậy, từ lúc sanh ra đến khi già rồi chết, mình cũng chẳng hề hay biết. Sanh, lão, bệnh, tử quay cuồng nhanh chóng, mà con người thì cứ u mê cứ để hết năm nầy đến năm khác trôi qua. Nếu chúng ta chẳng tỉnh ngộ trong vấn đề sanh tử của chính mình thì mình vốn dĩ đã sanh ra trong u mê, rồi cũng sẽ chết đi một cách u mê theo nghiệp lực.

Quả là một cuộc sống vô vị! Quyển sách nhỏ có tựa đề “Sanh-Tử và Tái Sanh Theo Quan Điểm Phật Giáo” này không phải là một nghiên cứu thâm sâu về triết thuyết tái sanh trong Phật giáo, mà nó chỉ đơn thuần vạch ra sự lặp đi lặp lại bất tận của Sanh-Tử và Tái Sanh được đề cập trong giáo thuyết nhà Phật. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng cuộc hành trình vượt thoát khỏi cái vòng Sanh-Tử và Tái Sanh không phải là chuyện dễ dàng, nhưng không vì những khó khăn nầy mà mình không bắt đầu cuộc hành trình. Chúng ta nên bắt tay ngay vào việc tu tậptinh chuyên tu tập để nếu chưa có thể thoát được cái vòng Sanh-Tử và Tái Sanh, thì ít nhất chúng ta cũng có thể thiết lập được những mẫu mực sống hằng ngày của mình, làm cho đời sống của chúng ta trở nên an lạc, tỉnh thức, và hạnh phúc hơn. Và nếu chưa đạt được giải thoát, rất có thể chúng ta sẽ được tái sanh vào cõi thiện lành hơn để tiếp tục tu tập giác ngộ và giả thoát.
 
Thiện Phúc

Preface

According to Buddhism, Birth-Death and Rebirth means going around as the wheel turns around and around. The state of transmigration or samsara, where beings repeat cycles of birth and death according to the law of karma. What happens to us after death? Buddhism teaches that we remain for some time in the state of intermediate existence in this world after death, and when this time is over, in accordance with the karma that we have accumulated in our previous life, we are reborn in another appropriate world. Buddhism also divides this other world into the following realms: hell, hungry ghosts, animals, demons, human beings, heavens, sravakas, pratyeka-buddhas, bodhisattvas, and buddhas. If we die in an unenlightened state, our minds (consciousnesses) will return to the former state of ignorance, and we will be reborn in the six worlds of illusion and suffering, and will again reach old age and death through the stages mentioned above. And we will repeat this round over and over to an indefinite time. This perpetual repetition of birth and death is called “Transmigration.” But if we purify our minds by hearing the Buddha’s teachings and practicing the Bodhisattva-way, the state of ignorance is annihilated and our minds can be reborn in a better world. So, whether the world is Samsara or Nirvana depends entirely on our state of mind. If our mind is enlightened, then this world is Nirvana; if our mind is unenlightened, then this world is Samsara. Thus the Buddha taught: “For those who strive to cultivate, samsara is Nirvana, Nirvana is samsara.”

In Buddhism all chains in this circle are depicted as the spokes or segments of the “wheel of life.” This wheel is set in motionby actions stemming from our basic ignorance of the true nature of existence and by karmic propensities from an incalculable past, and kept revolving by our craving for the pleasures of the senses and by our clinging to them, which leads to an unending cycle of births, deaths, and rebirths to which we remain bound. Six realms of the samsara comprise of the hells, ghosts, animals, asuras, human beings, and celestials. Four Saints or the realms of the enlightened, or the four realms of enlightened existence, sometimes called the “four holy states.” Unlike those in the lower six realms, the enlightened know the joy of inward peace and creative freedom because, having overcome their ignorance and delusion through knowledge, they are freed from enslavement to karmic propensities arising from past delusive actions, and no longer sow seeds which will bar fruit in the form of new karmic bondage. Enlightenment, however, does not suspend the law of cause and effect. When the enlightened man cuts his finger it bleeds, when he eats bad food his stomach aches. He too cannot escape the consequences of his actions. The difference is that because he accepts, that is, he sees into his karma he is no longer bound by it, but moves freely witihn it. Four realms of the saints comprise of Pratyeka-buddha, Sravaka, Bodhisattva, and Buddha.  

All life, all phenomena have birth and death, beginning and end. The state of transmigration or samsara, where beings repeat cycles of birth and death according to the law of karma. Living beings are absolutely free to choose their own future. If they wish to be reborn in the Western Pureland, they can make a vow to that effect, then, vigorously recite the name of the Buddhas. If they prefer the hells, they simply do evil deeds and they will fall into the hells for sure. Time flies really fast. The years and months have gone by really fast too. In the same way, people progress from birth to old age and death without being aware of it. Birth, old age, sickness, and death come in quick succession as we pass the years in muddled confusion. If we do not wake up to our own birth and death, then, having been born muddled, we will also die muddled according to the law of karma. What a meaningless life! This little book titled “Birth-Death & Rebirth In Buddhist Point of View” is not a profound study of the Buddhist teachings in birth-death and rebirth, but a book that simply points out the endless repetition of Birth-Death & Rebirth circle that all sentient beings travel back and forth forever. Devout Buddhists should always remember that to end this circle of Birth-Death & Rebirth is not easy, but not because of these difficulties we don’t want to try. We should start to enter right away into practicing and deligently cultivating so that if we cannot escape yet the cycle of Birth-Death & Rebirth, at least we are able to established daily life patterns, makes our lives more peaceful, mindful,  happy. And if we are not able to reach liberation, we may be reborn in a better realm to continue to cultivate enlightenment and emancipation.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 190269)
01/04/2012(Xem: 35930)
08/11/2018(Xem: 14487)
08/02/2015(Xem: 53613)
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.