Hợp Phần (Khandhka) Tập Yếu (Parivara) | Bộ Mới

22/11/20223:40 CH(Xem: 1767)
Hợp Phần (Khandhka) Tập Yếu (Parivara) | Bộ Mới
trang 1trang 2trang 3trang 4trang 5PDF icon (4)0.-Phần-Mở-Đầu

3.-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)
3.1-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-I.-Chương-Trọng-Yếu
3.2-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-II.-Chương-Uposatha
3.3-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-III.-Chương-Vào-Mùa-Mưa
3.4-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-IV.-Chương-Pavāraṇā
3.5-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-V.-Chương-Da-Thú
3.6-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-VI.-Chương-Dược-Phẩm
3.7-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-VII.-Chương-Kaṭhina
3.8-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-VIII.-Chương-Y-Phục
3.9-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-ĐẠI-PHẨM-(Mahāvagga)-IX.-Chương-Campā

4.-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)
4.1-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-I.-Chương-Hành-Sự
4.2-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-II.-Chương-Parivāsa
4.3-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-III.-Chương-Tích-Lũy-Tội
4.4-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-IV.-Chương-Dàn-Xếp
4.5-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-V.-Chương-Các-Tiểu-Sự
4.6-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-VI.-Chương-Sàng-Tọa
4.7-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-VII.-Chương-Chia-Rẽ-Hội-Chúng
4.8-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-VIII.-Chương-Phận-Sự
4.9-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-IX.-Chương-Đình-Chỉ-Giới-Bổn-Pātimokkha
4.10-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-X.-Chương-Tỳ-Khưu-Ni
4.11-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-Xl.-Chương-Liên-Quan-Năm-Trăm-Vị

4.12-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TIỂU-PHẨM-(Cullavagga)-XII.-Chương-Liên-Quan-Bảy-Trăm-Vị

5.-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)
5.1-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Đại-Phân-Tích-(Mahāvibhaṅgo)
5.2-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Phân-Tích-Giới-Tỳ-Khưu-Ni
5.3-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Tóm-Tắt-Các-Đầu-Đề-Của-Nguồn-Sanh-Tội
5.4-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Sự-Trùng-Lặp-Liên-Tục
5.5-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Phân-Tích-Cách-Dàn-Xếp
5.6-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Tăng-Theo-Từng-Bậc
5.7-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Các-Câu-Vấn-Đáp-Về-Lễ-Uposatha-v.v…
5.8-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Sưu-Tập-Về-Các-Bài-Kệ
5.9-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Phân-Tích-Sự-Tranh-Tụng
5.10-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Sưu-Tập-Khác-Về-Các-Bài-Kệ
5.11-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Chương-Cáo-Tội
5.12-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Xung-Đột-[Phần-Phụ]
5.13-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Xung-Đột-[Phần-Chính]
5.14-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Phân-Tích-Kaṭhina
5.15-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Nhóm-Năm-Về-Upāli
5.16-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Nguồn-Sanh-Khởi
5.17-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Sưu-Tập-Về-Các-Bài-Kệ-Phần-Hai
5.18-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Các-Bài-Kệ-Làm-Xuất-Mồ-Hôi
5.19-TẠNG-LUẬT-(Vinayapiṭaka)-TẬP-YẾU-(Parivāra)-Năm-Phẩm

Phụ-Lục

.
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
01/07/2010(Xem: 56436)
29/06/2010(Xem: 51252)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana