Tinh Hoa Phật Giáo - The Quintessence Of Buddhism - Trọn Bộ 3 Tập (Sách Ebook Vietnamese-English PDF)

23/02/20235:01 SA(Xem: 7948)
Tinh Hoa Phật Giáo - The Quintessence Of Buddhism - Trọn Bộ 3 Tập (Sách Ebook Vietnamese-English PDF)
THIỆN PHÚC
TINH HOA PHẬT GIÁO
THE QUINTESSENCE OF BUDDHISM

Tinh Hoa Phật Giáo
PDF icon (4)
 
Copyright © 2023 by Ngoc Tran. All rights reserved.
No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.
TINH HOA PHẬT GIÁO -1pdf_icon
MỤC LỤC Tập I
Table of Content Volume I
Mục Lục—Table of Content
Lời Mở Đầu—Preface  
Phần Một—Part One: Tổng Quan Về Thời Kỳ Tiền Phật Giáo & Sự Khai Sanh Phật Giáo Tại Ấn Độ—An Overview of the Period of Pre-Buddhism & the Foundation of Buddhism In India
Chương Một—Chapter One: Thời Kỳ Tiền Phật Giáo Trên Thế Giới—The World During the Pre-Buddhism 
Chương Bốn—Chapter Four: Đức Phật—The Buddha 
Chương Năm—Chapter Five: Đạo Phật—Buddhism
Chương Sáu—Chapter Six: Kết Tập Kinh Điển & Tam Tạng Kinh Điển—Buddhist Councils &Tripitaka  
Chương Bảy—Chapter Seven:Lược Sử Phân Phái & Sự Phát Triển Các Bộ Phái Phật Giáo—A Brief History of Divisions&the Development of Buddhist Sects
Chương Tám—Chapter Eight: Các Trường Phái Trong Phật Giáo—Schools in Buddhism  
Chương Chín—Chapter Nine: Cộng Đồng Tăng Già—Communities of Buddhist Sangha 
Phần Hai—Part Two: Pháp Giới & Vũ Trụ Theo Quan Điểm Phật Giáo—
Dharma Realms & the Universe in Buddhist Point of View
Chương Mười—Chapter Ten: Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới—Three-Thousand-Great-Thousand World
Chương Mười Một—Chapter Eleven: Pháp Giới Trong Giáo Thuyết Nhà Phật—Dharmadhatu in Buddhist Teachings 
Chương Mười Hai—Chapter Twelve: Núi Tu DiTứ Đại Châu—Sumeru Mountain and Four Saha Continents 
Chương Mười Ba—Chapter Thirteen: Cõi Nước Của Chư Phật—Buddhas’ Lands 
Chương Mười Bốn—Chapter Fourteen: Cõi Ta Bà—The Saha World  
Chương Mười Lăm—Chapter Fiften: Quan Điểm Phật Giáo Về Vũ TrụNhân Duyên Sanh—Buddhist Outlook on Cosmos & Life-Causation 
Chương Mười Sáu—Chapter Sixteen: Chúng Sanh—Sentient Beings 
Chương Mười Bảy—Chapter Seventeen: Phàm Thánh Theo Quan Điểm Phật Giáo—Ordinary People & The Saint In Buddhist Point of View 
Chương Mười Tám—Chapter Eighteen: Chúng Sanh Trong Sáu Nẻo Luân Hồi—Sentient Beings in the Six Paths of the Samsara 
Chương Mười Chín—Chapter Nineteen: Bốn Đường Lên Thánh—Four Realms of the Saints
Chương Hai Mươi—Chapter Twenty: Chúng Sanh Con Người—Human Beings 
Chương Hai Mươi Mốt—Chapter Twenty-One: Thành Phần Cấu Tạo & Sự Vận Hành Của Thân Người—Components & Operations of the Body of A Human Being 
Chương Hai Mươi Hai—Chapter Twenty-Two: Sơ Lược Về Sanh Tử—A Summary of Birth-Death  
Chương Hai Mươi Ba—Chapter Twenty-Three: Sanh Theo Quan Điểm Phật Giáo—Birth In Buddhist Point of View 
Chương Hai Mươi Bốn—Chapter Twenty-Four: Sự Chết Theo Quan Điểm Phật Giáo—Death in Buddhist Point of View
Chương Hai Mươi Lăm—Chapter Twenty-Five: Thân Tiền Hữu & Thân Trung Hữu—Antecendent Existence Body & Intermediate Existence Body
Chương Hai Mươi Sáu—Chapter Twenty-Six: Thuyết Tái Sanh Theo Quan Điểm Phật Giáo—The Theory of Rebirth In Buddhist Point of View
Phần Ba—Part Three: Tinh Hoa Phật Giáo (Phần I)—
All The Good of Buddhist Teachings (Part I) 
Chương Hai Mươi Bảy—Chapter Twenty-Seven: Tóm Lược Về Những Phần Cốt Lõi Nhất Trong Đạo Phật—Summaries of the Very Cores of Buddhism 
Chương Hai Mươi Tám—Chapter Twenty-Eight: Niềm Tin Trong Đạo Phật—Faith in Buddhism  
Chương Hai Mươi Chín—Chapter Twenty-Nine: Giáo Lý Đạo Phật Luôn Đồng Điệu Với Đời Sống Và Khoa Học Vào Mọi Lúc—Buddhist Teachings Are Always in Accord With Life and Science at All Times  
Chương Ba Mươi Mốt—Chapter Thirty-One: Nguyên Lý Viên Dung—The Principle of Totality 
Chương Ba Mươi Hai—Chapter Thirty-Two: Thật Tướng Luận Trong Phật Giáo—Phenomenalism in Buddhism 
Chương Ba Mươi Ba—Chapter Thirty-Three: Nguyên Lý Giải Thoát Cứu Cánh—The Principle of Perfect Freedom 
Chương Ba Mươi Bốn—Chapter Thirty-Four: Những Vấn Đề Siêu Hình Trong Đạo Phật—Metaphysical Issues in Buddhism  
Chương Ba Mươi Lăm—Chapter Thirty-Five: Đạo PhậtÝ Niệm Về Hình Tượng Phật—Buddhism and Buddha’s Statues and Images 
Chương Ba Mươi Sáu—Chapter Thirty-Six: Đạo PhậtQuan Niệm Về Nguyên Nhân Đầu Tiên—Buddhism and the Concept of First Cause  
Chương Ba Mươi Bảy—Chapter Thirty-Seven: Quan Niệm Linh Hồn Trong Phật Giáo—The Concept of a Soul in Buddhism
Chương Ba Mươi Tám—Chapter Thirty-Eight: Giáo Dục Trong Phật Giáo—Education in Buddhism 
Chương Ba Mươi Chín—Chapter Thirty-Nine: Đạo Phật Và Việc Thờ Cúng Tổ Tiên—Buddhism and Ancestor Worship
Chương Bốn Mươi—Chapter Forty: Phật Giáo Và Lễ Bái—Buddhism and Prostrating 
Chương Bốn Mươi Mốt—Chapter Forty-One: Đạo Phật Và Cái Đẹp—Buddhism and Beauty
Chương Bốn Mươi Hai—Chapter Forty-Two: Đạo Phật Luôn Lạc Quan—Buddhism Is Always Optimistic
Chương Bốn Mươi Ba—Chapter Forty-Three: Đạo Phật Bao Gồm Triết Học Luân Lý & Đạo Đức Học—Buddhism Includes Philosophy Morality & Ethics 
Chương Bốn Mươi Bốn—Chapter Forty-Four: Tinh Hoa Của Bốn Chân Lý Cao Thượng—The Quintessence of the Four Noble Truths  
Chương Bốn Mươi Lăm—Chapter Forty-Five: Chân Lý Về Bốn Niệm Xứ—The Truth of Four Kinds of Mindfulness 
Chương Bốn Mươi Sáu—Chapter Forty-Six: Chân Lý Về Bảy Yếu Tố Giác Ngộ—The Truth of Seven Bodhi Shares  
Chương Bốn Mươi Bảy—Chapter Forty-Seven: Chân Lý Về Tám Con Đường Thánh—The Truth of the Eighthfold Noble Path 
Chương Bốn Mươi Tám—Chapter Forty-Eight: Tinh Hoa Của Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo—The Quintessence of Thirty-Seven Conditions Leading to Bodhi 
Chương Bốn Mươi Chín—Chapter Forty-Nine: Chân Lý Về Bốn Tâm Vô Lượng—The Truth of Four Boundless Minds 
Chương Năm Mươi—Chapter Fifty: Chân Lý Nhân Duyên Quả—The Truth of “Cause-Condition-Effect”  
Chương Năm Mươi Mốt—Chapter Fifty-One: Chân Lý Về Nghiệp Báo—The Truth of Karma or Actions & Retributions 
Chương Năm Mươi Hai—Chapter Fifty-Two: Tinh Hoa Của Thuyết Vô Ngã Trong Phật Giáo—The Quintessence of Doctrine of “Egolessness” in Buddhist Teachings  
Tài Liệu Tham Khảo—References  
MỤC LỤC Tập II
Table of Content Volume II
Mục Lục—Table of Content 
Lời Mở Đầu—Preface  
Phần Ba—Part Three: Tinh Hoa Phật Giáo (Phần II)—
The Quintessence of Buddhist Teachings (Part II) 
Chương Năm Mươi Ba—Chapter Fifty-Three: Nguyên Lý Duyên Khởi—The Theory of Causation 
Chương Năm Mươi Bốn—Chapter Fifty-Four: Chân Lý Của Mười Hai Nhân Duyên—The Truth of the Twelve Conditions of Cause-and-Effect 
Chương Năm Mươi Lăm—Chapter Fifty-Five: Những Pháp Ấn Trong Giáo Thuyết Nhà Phật—Dharma Seals In Buddhist Teachings 
Chương Năm Mươi Sáu—Chapter Fifty-Six: Tâm Theo Quan Điểm Phật Giáo—Mind In Buddhist Point of View 
Chương Năm Mươi Bảy—Chapter Fifty-Seven: Thức Theo Quan Điểm Phật Giáo—Consciousnesses In Buddhist Point of View  
Chương Năm Mươi Tám—Chapter Fifty-Seven: Tam Bảo & Quy Y Tam Bảo—The Triple Jewel & Taking Refuge in the Triple Jewel 
Chương Năm Mươi Chín—Chapter Fifty-Nine: Tinh Hoa Lục Độ Ba La Mật—The Quintessence of Six Paramitas 
Chương Sáu Mươi—Chapter Sixty: Bồ Đề Tâm—Bodhicitta 
Chương Sáu Mươi Mốt—Chapter Sixty-One: Phước Đức & Công Đức—Blessedness & Virtues 
Chương Sáu Mươi Hai—Chapter Sixty-Two: Giới Luật Phật Giáo—Vinaya in Buddhism 
Chương Sáu Mươi Ba—Chapter Sixty-Three: Bát Nhã: Tinh Hoa Trong Giáo Thuyết Nhà Phật—Prajna: The Quintessence in Buddhist Teachings 
Chương Sáu Mươi Bốn—Chapter Sixty-Four: Tánh Không: Tinh Hoa Trong Giáo Thuyết Nhà Phật—Emptiness: The Quintessence in Buddhist Teachings 
Chương Sáu Mươi Lăm—Chapter Sixty-Five: Phật Tánh—Buddha-Nature 
Chương Sáu Mươi Sáu—Chapter Sixty-Six: Thân Phật—Buddhakaya 
Phần Bốn (I)—Part Four (I): Đạo Phật: Đạo Của Mùa Hoa Giác Ngộ & Giải Thoát—
Buddhism: The Religion of the Season of Flowers of Enlightenment & Emancipation
Chương Sáu Mươi Bảy—Chapter Sixty-Seven: Giác Ngộä Theo Quan Điểm Phật Giáo—Enlightenment In Buddhist Point of View 
Chương Sáu Mươi Tám—Chapter Sixty-Eight: Giải Thoát Theo Quan Điểm Phật Giáo—Emancipation In Buddhist Point of View  
Chương Sáu Mươi Chín—Chapter Sixty-Nine: Trung Đạo: Con Đường Đầy Hoa Giác Ngộ & Giải Thoát—Middle Path: The Road Full of Flowers of Enlightenment & Emancipation 
Chương Bảy Mươi—Chapter Seventy: Tu Hành Đóng Vai Trò Then Chốt Tiến Đến Cửa Giác Ngộ & Giải Thoát Trong Phật Giáo—Cultivation Plays the Key Role In Advancing to the Doors of Enlightenment & Emancipation 
Tài Liệu Tham Khảo—References

TINH HOA PHẬT GIÁO -3pdf_icon
MỤC LỤC Tập III
Table of Content Volume III
Mục Lục—Table of Content 
Lời Mở Đầu—Preface
Phần Bốn (II)—Part Four (II): Đạo Phật: Đạo Của Mùa Hoa Giác Ngộ & Giải Thoát—
Buddhism: The Religion of the Season of Flowers of Enlightenment & Emancipation
Chương Bảy Mươi Mốt—Chapter Seventy-One: Tu Tập Chánh Niệm—Cultivation of the Right Mindfulness
Chương Bảy Mươi Hai—Chapter Seventy-Two:  Thiền Quán Thật Sự Cần Thiết & Lợi Lạc Cho Người Tu Phật—Meditation Is Really Necessary and Beneficial For Buddhist Practitioners
Chương Bảy Mươi Ba—Chapter Seventy-Three: Niệm Phật Căn Bản Cho Người Phật Tử—Basic Buddha Recitation For Buddhists
Chương Bảy Mươi Bốn—Chapter Seventy-Four: Thông Đạt Phật Đạo—Actualization of the Buddha’s Path
Chương Bảy Mươi Lăm—Chapter Seventy-Five: Mười Giai Đoạn Chăn Tâm Được Sánh Với Mười Giai Đoạn Chăn Trâu—Ten Stages of Mind-Herding As Compared to Ten Stages of Ox-Herding
Chương Bảy Mươi Sáu—Chapter Seventy-Six: Sống Tỉnh Thức Theo Quan Điểm Phật Giáo—Living In Mindfulness In Buddhist Point of View       
Chương Bảy Mươi Bảy—Chapter Seventy-Seven: Hạnh Phúc Theo Quan Điểm Đạo Phật—Happiness in Buddhist Points of View       
Chương Bảy Mươi Tám—Chapter Seventy-Eight: Sức Mạnh Của Những Lời Dạy Cuối Cùng Và Bức Thông Điệp Vô Giá Của Đức Phật—The Strength of the Buddha's Last Teachings and A Priceless Message
Chương Bảy Mươi Chín—Chapter Seventy-Nine: Tu Tập Có Thể Giúp Triệt Tiêu Vô Minh—Cultivation Can Help Eliminate Ignorance       
Chương Tám Mươi—Chapter Eighty:Chân Lý Niết Bàn—The Truth of
Phần Năm—Part Five: Phụ Lục—Appendices
Phụ Lục A—Appendix A: Giới-Định-Huệ—Discipline-Meditation-Wisdom   
Phụ Lục B—Appendix B: Thiện Ác Theo Quan Điểm Phật Giáo—Good and Evil In Buddhist Point of View
Phụ Lục C—Appendix C: Tứ Ân—Four Fields of Grace
Phụ Lục D—Appendix D: Ngũ Giới Cho Người Tại Gia—Five Precepts For Lay People
Phụ Lục E—Appendix E: Bát Quan Trai Giới—Eight Precepts
Phụ Lục F—Appendix F: Tại Gia Bồ Tát Giới—Lay Bodhisattvas’ Precepts  
Phụ Lục G—Appendix G: Các Giới Luật Cho Phật Tử Mới Xuất Gia—Precepts for the Nova
Phụ Lục H—Appendix H: Cụ Túc Giới Tỳ Kheo Bắc Tông—Northern School Bhiksu's Complete Precepts
Phụ Lục I—Appendix I: Cụ Túc Giới Tỳ Kheo Phật Giáo Nguyên Thủy—Complete Precepts For Theravada Bhiksus
Phụ Lục J—Appendix J: Cụ Túc Giới Tỳ Kheo Ni—Complete Precepts For Bhiksunis    
Phụ Lục K—Appendix K: Bát Kính Giáo—Eight Unsurpassed Rules of a Nun
Phụ Lục L—Appendix L: Bồ Tát Giới—Bodhisattva Precepts
Phụ Lục M—Appendix M: Tứ Hoằng Thệ Nguyện—Four Magnanimous
Phụ Lục N—Appendix N: Tám Ngọn Gió Độc—Eight Poisonous Winds       
Phụ Lục O—Appendix O: Tứ Đại—Four Elements
Phụ Lục P—Appendix P: Ngũ Uẩn—Five Aggregates      
Phụ Lục Q—Appendix Q:Thất Tình Lục Dục—Seven Emotions and Six Desires
Phụ Lục R—Appendix R: Tam Giới Như Hỏa Trạch—The Triple Worlds As A Burning House
Phụ Lục S—Appendix S: Tam Độc Tham Sân Si—Three Poisons of Lust-Anger-Ignorance
Phụ Lục T—Appendix T: Thu Thúc Lục Căn—Restraint of the Six Faculties 
Phụ Lục U—Appendix U: Hàng Phục Phiền Não—Subduing afflictions
Tài Liệu Tham Khảo—References

Lời Đầu Sách

 

Vào thế kỷ thứ 7 trước Tây lịch, xã hội Ấn Độ trước thời Đức Phật và ngay trong thời Đức Phật là một xã hội đầy khủng hoảng, đặc biệt nhất là những sự tranh chấp quyền lựccủa cải vật chất. Lúc này, nhiều người Ấn Độ nghi ngờ tôn giáo của chính xứ sở họ. Họ sợ hãi vì muôn đời phải đầu thai vào một giai cấp. Nếu họ thuộc giai cấp cùng đinh, họ phải tiếp tục đầu thai vào giai cấp nầy hết đời nầy qua đời khác. Nhiều người không thể tìm ra câu trả lời thỏa mãn về những khó khăn xáo trộn trong đời sống hằng ngày của họ. Vì sự không toại nguyện nầy mà trong thời gian nầy đã có rất nhiều cải cách tôn giáo xuất hiện trong cố gắng tìm ra lối thoát cho Ấn Độ giáo ra khỏi tính nông cạn của nó. Một trong những cải cách nầy là Phật giáo. Ngay từ khoảng năm 600 trước Tây lịch, đức Phật chẳng những đã đề xướng tứ diệu đế như căn bản học thuyết như chúng đã hiện ra khi Ngài đại ngộ, mà Ngài còn chỉ cho mọi người làm cách nào để sống một cách khôn ngoan và hạnh phúc với những tinh hoa Phật giáo, vì thế mà giáo pháp của Ngài đã lan rộng từ xứ Ấn Độ ra khắp các miền châu Á, và xa hơn thế nữa.

Tưởng cũng nên nhắc lại, sau khi đạt được đại giác, đức Phật đã đi đến vườn Lộc Uyển và thuyết Bài Pháp Đầu Tiên: Chuyển Bánh Xe Pháp. Ngài bắt đầu thuyết giảng: “Này các Sa Môn! Các ông nên biết rằng có bốn Chân Lý. Thứ nhất là Chân Lý về Khổ: Cuộc sống đầy dẫy những khổ đau phiền não như già, bệnh, bất hạnh và chết chóc. Con người luôn chạy theo các dục lạc, nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy khổ đau. Mà ngay khi có được thú vui thì họ cũng nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi vì những lạc thú nầy. Không có nơi nào mà con người tìm thấy được sự thỏa mãn thật sự hay an lạc hoàn toàn cả. Thứ hai là Chân Lý về Nguyên Nhân của Khổ: Khi tâm chúng ta chứa đầy lòng tham dụcvọng tưởng chúng ta sẽ gặp mọi điều đau khổ. Thứ ba là Chân Lý về sự Chấm dứt Khổ: Khi tâm chúng ta tháo gỡ hết tham dụcvọng tưởng thì sự khổ đau sẽ chấm dứt. Chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm hạnh phúc không diễn tả được bằng lời. Cuối cùngChân Lý về Đạo Diệt Khổ: Con đường giúp chúng ta đạt được trí tuệ tối thượng.” Đạo Thánh Đếchân lý thứ tư trong Tứ Thánh Đế, là chân lý diệt khổ, là Bát Thánh Đạo. Chân lý về con đường diệt khổ, ấy là thực hành Bát Thánh đạo. Đức Phật đã dạy rằng: “Bất cứ ai chấp nhận Tứ Diệu Đế và chịu hành trì Bát Chánh Đạo, người ấy sẽ hết khổ và chấm dứt luân hồi sanh tử.” Nói tóm lại, cuối cùng đức Phật đã tìm thấy những phẩm trợ đạo dẫn tới giác ngộquả vị Phật. Đạo Thánh Đế bao gồm những con đường Thánh sau đây: Bát Thánh Đạo, Thất Bồ Đề Phần, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Tứ Nhiếp Pháp, Tứ Vô Lượng Tâm, và Tứ Niệm Xứ.  

Một số người cho rằng những giáo lý của Ngài là phản ứng đối với nền văn hóa thống trị Bà La Môn vào thời đại của Ngài, được tập trung vào hệ thống giáo lý Vệ Đà và những tục lệ tế thần được giai cấp giáo sĩ Bà La Môn tiến hành. Kỳ thật Phật giáo không phải chỉ đơn giảnphản ứng đối với nền văn hóa thống trị Bà La Môn, mà nó còn hàm chứa tất cả tinh hoa những lời dạy của đức Phật biểu thị lòng nhân ái của con người đối với con người. Với một số người khác, tất cả những gì mà đức Phật nói chỉ là đời sống của Đức Phật. Tuy nhiên, thật ra, tấm gương của Đức Phật và những đệ tử gần gủi nhất của Ngài đặt ra, đó là kỳ công quang vinh của một người, một người đứng trước công chúng tuyên bố tất cả những tinh hoa của con đường giải thoát. Với số người khác nữa, Phật giáo có nghĩa là học thuyết quần chúng như đã ghi trong văn học Phật giáo gồm Tam Tạng kinh điển. Và trong đó miêu tả một triết lý cao quý, sâu sắc, phức tạpuyên bác về cuộc đời. Danh từ Phật giáo được lấy từ gốc Phạn ngữ  “Bodhi” có nghĩa là “Giác ngộ,” và do vậy Phật giáo là triết lý của sự giác ngộ. Chính vì thế mà định nghĩa thật sự của Phật giáo là “Diệu Đế.” Đức Phật không dạy từ lý thuyết, mà Ngài luôn dạy những tinh hoa từ quan điểm thực tiễn qua sự hiểu biết, giác ngộthực chứng về chân lý của Ngài. Triết lý này xuất phát từ kinh nghiệm của một người tên là Sĩ Đạt Đa Cồ Đàm, được biết như là Phật, tự mình giác ngộ vào lúc 36 tuổi. Tính đến nay thì Phật giáo đã tồn tại trên 2.500 năm và có trên 800 triệu tín đồ trên khắp thế giới (kể cả những tín đồ bên Trung Hoa Lục Địa).

Điều quan trọng nhất trong đạo Phật là một tâm hồn thanh cao, một trái tim đôn hậu và những cảm xúc nồng ấm. Đức Phật tin rằng mỗi người đều có một cơ hội để chuyển hóagiác ngộthành quả tối thượng của mỗi người. Phải thật tình mà nói, đức Phật xuất hiện vì một đại sự nhân duyên: Khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật, hay là giác ngộ theo kinh Pháp Hoa, Phật tánh theo kinh Niết Bànthiên đường cực lạc theo kinh Vô Lượng Thọ. Tưởng cũng nên nhắc lại, khoảng 25 thế kỷ về trước, một con người vĩ đại đã từ bỏ cuộc sống trong cung vàng điện ngọc để làm một du Tăng khất sĩ khổ hạnh ở vùng mà ngày nay là miền Bắc Ấn Độ. Điều này tự nó không lấy gì làm độc đáo: nhiều người khác cũng đi tìm giải thoát tâm linh trong rừng sâu núi thẳm. Sau khi giác ngộ, trong bài pháp đầu tiên, đức Phật đã thuyết giảng về Tứ Diệu Đế. Một cách căn bản, những chân lý này giải thích những lý do tại sao cuộc đời của chúng ta lại đầy những căng thẳng, thất vọng và khổ đau phiền não; và tại sao chúng ta, những chúng sanh con người, lại phải mắc kẹt và đấu tranh như ngọn lửa bám vào củi để mà cháy. Đức Phật cũng đã trao cho chúng ta tất cả những tinh hoa của phương cách chữa trị, đó là Bát Thánh Đạo. Đồng thời, đức Phật cũng đưa ra con đường giải thoát dẫn tới cứu cánh Niết Bàn.

Trải qua gần hai mươi sáu thế kỷ, cả hai trường phái Phật giáo Đại Thừa lẫn Nguyên Thủy đã chứng tỏ những tinh hoa Phật giáo có thể thích ứng với những hoàn cảnh thay đổi và với những dân tộc khác nhau. Vì thế mà Phật giáo sẽ tiếp tục là một ảnh hưởng thật sự trong đời sống tâm linh của nhiều dân tộc trên thế giới với niềm tin là những điều Đức Phật khám phá ra có thể giúp đở hầu hết mọi người. Với câu hỏi “Tại sao tôi không hạnh phúc?” Trong những tinh hoa Phật giáo, đức Phật gợi ý: vì bạn tràn đầy mong muốn, cho đến khi sự mong muốn là sự khao khát thì nó không thể nào được thỏa mãn dù bạn đã được những thứ mà bạn muốn. Như vậy “Làm thế nào để tôi có hạnh phúc?” Bằng cách chấm dứt mong muốn. Giống như ngọn lửa sẽ tự nhiên tắt khi bạn không châm thêm dầu vào, cho nên sự bất hạnh của bạn chấm dứt khi nhiên liệu tham dục thái quá bị lấy đi. Khi bạn chiến thắng được lòng ích kỷ, những thói quenhy vọng dại dột, hạnh phúc sẽ thực sự hiện ra. Đạo Phật quả là một tôn giáo đưa đến cuộc tu giải thoát và cuộc sống an lạc, tỉnh thứchạnh phúc. Thật vậy, dù Đức Phật đã nhập diệt, nhưng trên 2.500 năm sau những tinh hoa giáo thuyết của Ngài vẫn còn tế độ  rất nhiều người, gương hạnh của Ngài vẫn còn là nguồn gợi cảm cho nhiều người, và những lời dạy dỗ của Ngài vẫn còn tiếp tục biến đổi nhiều cuộc sống. Chỉ có Đức Phật mới có được oai lực hùng mạnh tồn tại sau nhiều thế kỷ như thế ấy. Chân lý hay tinh hoa của những giáo pháp Ngài được dành cho mọi người, bất kể địa vị xã hội hoặc tầng lớp thu hút họ đi theo con đường dẫn đến giác ngộ và sự diệt khổ. Không có mối liên kết một nơi đặc biệt cũng không thuộc một tầng lớp thượng lưu độc quyền, đạo Phật thường xuyên tìm cách kết hợp chặt chẽ với phong tục địa phương và những đức tin đó được kết hợp với đời sống xã hội. Chính điều này đã làm cho Phật giáo rất ảnh hưởngtrở thành một truyền thống vô cùng đa dạng, tuy thế nó vẫn tìm cách giữ gìn tất cả những tinh hoa giáo pháp của mình.

Vào khoảng năm 2009, Thiện Phúc đã biên soạn bộ Phật Pháp Căn Bản, gồm 8 tập. Tuy nhiên, quả là rất khó đặc biệt là người tại gia với nhiều gia vụ đọc hay nghiên cứu một bộ sách với khoảng 6184 trang giấy khổ lớn. Vì vậy mà Thiện Phúc đã trích một số chương, cố gắng biên soạn gọn lại và in thành 3 tập sách nhỏ có nhan đề là Tinh Hoa Phật Giáo. Bộ sách 3 tập này không phải là một nghiên cứu về triết lý thâm sâu của Phật giáo, mà nó chỉ đơn thuần chỉ ra những tinh hoa trong giáo thuyết nhà Phật có thể giúp các Phật tử ở mọi trình độ dễ dàng có được cái nhìn đúng đắn về một tôn giáo hết sức đặc biệt: Phật Giáo. Hành giả chân thuần nên luôn nhớ rằng “Tu” có nghĩa là tu tập hay thực tập những lời giáo huấn của Đức Phật, bằng cách tụng kinh sáng chiều, bằng ăn chay học kinh, giữ giới, và thanh tịnh thân tâm bằng thiền tọa; tuy nhiên những yếu tố quan trọng nhất trong “thực tu” là sửa tánh, là loại trừ những thói hư tật xấu, là từ bi hỷ xả, là xây dựng đạo hạnh. Trong khi tụng kinh ta phải hiểu lý kinh. Hơn thế nữa, chúng ta nên thực tập thiền quán mỗi ngày để có được tuệ giác Phật. Với Phật tử tại gia, tu là sửa đổi tâm tánh, làm lành lành dữ. Chính vì vậy, trước khi tu tập, hành giả chân thuần nên quán triệt những Tinh Hoa Phật Giáo để biết nên làm cái gì và cái gì không nên làm. Mong rằng 3 tập sách nhỏ này sẽ giúp làm tăng sự hiểu biết về Đạo Phật một cách dễ dàng cho nhiều người, nhất là những người sơ cơ. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng mục đích chính của người tu Phật là bước vào việc thực tập những bài tập được liên kết để thiết lập những mẫu mực sống hằng ngày của mình, làm cho đời sống của chúng ta trở nên yên bình hơn. Đức Như Lai đã giải thích rõ về con đường tu tập mà Ngài đã tìm ra và trên con đường đó Ngài đã tiến tới quả vị Phật. Đường tu tập còn đòi hỏi nhiều cố gắnghiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn bộ sách “Tinh Hoa Phật Giáo” song ngữ Việt Anh nhằm giới thiệu giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình, tỉnh thứchạnh phúc.

                                                                                                        Thiện Phúc

Preface

 

About 7 centuries B.C., Indian society before and at the time of the Buddha was a society that had full of conflicts, especially struggles for power and material wealth. At the time, many people questioned the value of their own religion: Hinduism. According to Hinduism’s theories, they had to be reborn to the same class forever. If they belonged to the class of Sudra, they would be reborn into that class life after life. During this period many people were not able to find satisfaction in Hinduism to their daily life’s disturbing problems. Because of this disastifaction, some religious reforms shortly arose in an attempt to rid Hinduism of its superficiality. One of these reforms was to be the beginning of Buddhism. About 600 B.C., the Buddha not only expounded the four Noble Truths as the core of his teaching, which he had recognized in the moment of his enlightenment, He had also shown people how to live wisely and happily with all the good of Buddhist teachings, and therefore, his teachings soon spread from India throughout Asia, and beyond.

It should be reminded that after enlightenment, the Buddha went to the Deer Park to deliver His First Teaching: Turning the Wheel of the Dharma. He began to preach: “O monk! You must know that there are Four Noble Truths. The first is the Noble Truth of Suffering. Life is filled with the miseries and afflictions of old age, sickness, unhappiness and death. People chase after pleasure but find only pain. Even when they do find something pleasant they soon grow tired of it. Nowhere is there any real satisfaction or perfect peace. The second is the Noble Truth of the Cause of Suffering. When our mind is filled with greed and desire and wandering thoughts, sufferings of all types follow. The third is the Noble Truth of the End of Suffering. When we remove all craving, desire, and wandering thoughts from our mind, sufferings will come to an end. We shall experience undescribable happiness. And finally, the Noble Truth of the Path. The Path that helps us reach the ultimate wisdom.” The path leading to the end (extinction) of suffering, the fourth of the four axioms, i.e. the eightfold noble path. The truth of the PATH that leads to the cessation of suffering (the way of cure). To practice the Eight-fold Noble Truths. The Buddha taught: “Whoever accepts the four dogmas, and practises the Eighfold Noble Path will put an end to births and deaths. In short, finally, the Buddha already discovered supportive conditions leading to bodhi or Buddhahood. The Noble Truth of the Right Way includes the following Noble Paths: The Eightfold Noble Truth, Seven Bodhi Shares, Four Right Efforts, Four Sufficiences, Five Faculties, Five Powers, Four Elements of Popularity, Four Immeasurable Minds, and Four Kinds of Mindfulness.

Some people have been suggested that the Buddha's teachings were a reaction to the dominant “Brahmanical” culture of his time, which centered on the Vedas and on the sacrificial practices that were carried out by the priestly class. As a matter of fact, Buddhism is not only simply a reaction to the dominant “Brahmanical” culture, but it also contains all the good of the Buddha's teachings that demonstrate the kindness towards other human beings. To others, all that the Buddha said can only be considered as life of the Buddha Himself. However, in fact, the example that the Buddha and his immediate disciples set, that glorious feat of a man, who stood before men as a man and declared all the good of a path of deliverance. To some others, Buddhism would mean the massive doctrine as recorded in the Buddhist Tripitaka (literature), and it is described a very lofty, abstruse, complex and learned philosophy of life. The name Buddhism comes from the word “Bodhi” which means “waking up,” and thus Buddhism is the philosophy of Awakening. Therefore, the real definition of Buddhism is Noble Truth. The Buddha did not teach from theories. He always taught all the good from a practical standpoint based on His understanding, His enlightenment, and His realization of the Truth. This philosophy has its origins in the experience of the man named Siddhartha Gotama, known as the Buddha, who was himself awakened at the age of 36. Buddhism is now older than 2,500 years old and has more than 800 million followers world wide, including Chinese followers in Mainland China.

The most important thing in Buddhism is a good mind and warm feelings. The Buddha believes that each individual has an opportunity to change his own life and enlightenment is the utmost achievement of everybody. Truly speaking, the Buddha appeared, for the changing beings from illusion into enlightenment (according to the Lotus Sutra), or the Buddha-nature (according to the Nirvana Sutra), or the joy of Paradise (according to the Infinite Life Sutra). It should be noted that some twenty-five centuries ago a great man took up the life of a wandering ascetic in what is today Northern India. This in itself was not a unique event: many others also sought spiritual liberation walking in the deep forests and high mountains. In the first sermon after His enlightenment, the Buddha preached the Four Noble Truths. Basically, these Truths explain the reasons why our life is full of stresses, disappointments, sufferings and afflictions; and why we, human beings, are stuck and struggling like a flame stuck to fuel. The Buddha also gave us all the good of the remedy, which is the Eightfold Noble Path. At the same time, the Buddha also offered the path to liberation that leads to the final Nirvana.

During almost twenty-six centuries, both Schools of Mahayana and Theravada Buddhism have proved that all the good of Buddhist teachings adaptable to changing conditions and to different peoples in the world with the belief that what the Buddha discovered can help almost everyone. For the question “Why am I unhappy?’ with all the good of Buddhist teachings, the Buddha suggests: because you fill yourself with wanting, until the wanting is a thirst that cannot be satisfied even by the things you want. “How can I be happy?” By ceasing to want. Just as a fire dies down when no fuel is added, so your unhappiness will end when the fuel of excessive is taken away. When you conquer selfish, unwise habits and hopes, your real happiness will emerge. Buddhism is truly a religion that leads people to a cultivation of emancipation and a life of peace, mindfulness and happiness. As a matter of fact, even though the Buddha is dead but 2,500 years later, all the good of his teachings still help and save a lot of people, his example still inspires people, his words still continue to change lives. Only a Buddha could have such power centuries after his death. All the good of the Buddha's Dharma (Truth) or the quintessence of Buddhist teachings is designed to appeal to every individual, regardless of rank or class, inviting him or her to follow the path leading to enlightenment and the cessation of suffering. Being linked to neither a specific place nor a single society, Buddhism has generally managed to incorporate the local customs and beliefs that it has encountered in its expansion, especially that are traditionally associated with the social life. This has opened up Buddhism to a host of influence and has resulted in a greatly varied tradition, which nevertheless manages to preserve all the good of its teaching.

In around 2009, Thiện Phúc composed a set of 8 books titled “Basic Buddhist Doctrines”. However, it's really difficult for people, especially lay people with a lot of familiy duties, to read or to study the total of 6,184 big-sized pages. So, Thiện Phúc extracted some chapters, tried to revise and publish in 3 small books titled “The Quintessence of Buddhism”. This set of three little books is not a profoundly philosiphical study of Buddhism, but it is simply pointing out all the good of Buddhist teachings that can help Buddhists in different levels to a correct view of a very special religion: Buddhism. Devout practitioners should always remember that “Cultivation” means correct our characters and obey the Buddha’s teachings. “Cultivation” means to study the law by reciting sutras in the morning and evening, being on strict vegetarian diet and studying all the scriptures of the Buddha, keep all the precepts, and purifying the body and mind through sitting meditation; however,  the most important factors in real “Cultivation” are to correct your character, to eliminate bad habits, to be joyful and compassionate, to build virtue. In reciting sutras, one must thoroughly understand the meaning. Furthermore, one should also practise meditation on a daily basis to get insight. For laypeople, “Cultivation” means to mend your ways, from evil to wholesome (ceasing transgressions and performing good deeds). For these reasons, devout practitioners should understand thoroughly all the good of Buddhist teachings to see what should be followed and what should not. Hoping that these three little books will help enhance the understanding of Buddhism for many people, especially for Buddhist beginners. Devout Buddhists should always remember that the main goal of cultivation in Buddhism is to enter into practicing well-being exercises that are linked to established daily life patterns, makes our lives more peaceful. The Buddha already explained clearly about the path of cultivation which He found out and He advanced to the Buddhahood on that path. The path of cultivation still demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently even with so many books available on Buddhism, I venture to compose this set of three booklets titled “The Quintessence of Buddhism” in Vietnamese and English to introduce basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers. Hoping this little contribution will help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of peace, mindfulness and happiness.

                                                                                                                Thiện Phúc

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 190204)
01/04/2012(Xem: 35849)
08/11/2018(Xem: 14423)
08/02/2015(Xem: 53536)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)