Pháp Môn Thiền Định Trong Tu Tập Phật Giáo Tập 2 (Sách Ebook Song Ngữ Vietnamese-English PDF)

11/03/20233:48 SA(Xem: 6186)
Pháp Môn Thiền Định Trong Tu Tập Phật Giáo Tập 2 (Sách Ebook Song Ngữ Vietnamese-English PDF)
THIỆN PHÚC
PHÁP MÔN THIỀN ĐỊNH
TRONG TU TẬP PHẬT GIÁO
THE DHARMA DOOR OF MEDITATION
IN BUDDHIST CULTIVATION
TẬP II - VOLUME II
phap mon thien dinh 2
PDF icon (4)
Copyright © 2023 by Ngoc Tran. All rights reserved.
No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.
 
Table of Content  Volume II
Mục Lục—Table of Content  
Lời Mở Đầu—Preface 
Phần Sáu—Part Six: Pháp Môn Thiền Định Trong Các Trường Phái Phật Giáo Buổi Sơ Thời—The Dharma Door of Meditation In Early Buddhist Schools  
Chương Năm Mươi Bốn—Chapter Fifty-Four: Thiền Lý & Thiền Tập Trong Du Già Tông—Meditation Theories & Practices In The Yogacara Sect 
Chương Năm Mươi Lăm—Chapter Fifty-Five: Thiền Lý & Thiền Tập Theo Pháp Ngữ Hoa Nghiêm Tông—Zen Theories & Practices  in the Dharma Teachings of the Hua-Yen Sect 
Chương Năm Mươi Sáu—Chapter Fifty-Six: Thiền Lý & Thiền Tập Trong Pháp Tướng Tông—Meditation Theories&Practices In the Dharmalaksana School
Chương Năm Mươi Bảy—Chapter Fifty-Seven: Thiền Lý & Thiền Tập Theo Pháp Ngữ Pháp Hoa Tông—Zen Theories & Practices in the Dharma Teachings of the Lotus Sutra   
Chương Năm Mươi Tám—Chapter Fifty-Eight: Thiền Lý & Thiền Tập Trong Pháp Ngữ Tông Thiên Thai—Zen Theories & Practices in the Dharma Teachings of the T'ien T'ai School    
Chương Năm Mươi Chín—Chapter Fifty-Nine: Thiền Lý & Thiền Tập Trong Pháp Ngữ Thành Thực Tông—Zen Theories & Practices in the Dharma Teachings of the Satyasiddhi School 
Chương Sáu Mươi—Chapter Sixty: Thiền Lý & Thiền Tập Trong Pháp Ngữ Trung Luận Tông—Zen Theories & Practices in the Dharma Teachings of the Middle View School    
Phần Bảy—Part Seven: Thiền Lý & Thiền Tập Trong Thiền Tông Phật Giáo—Meditation Theories & Practices In Buddhist Zen Schools
Chương Sáu Mươi Mốt—Chapter Sixty-One: Trường Phái Bắc Thiền Của Thần Tú Sau Thời Đại Sư Hoằng Nhẫn—Northern Zen School of Shen Hsiu After the Time of Great Master Hung-Jen 
Chương Sáu Mươi Hai—Chapter Sixty-Two: Trường Phái Nam Thiền Huệ Năng Sau Thời Đại Sư Hoằng Nhẫn—Southern Zen School of Hui Neng After the Time of Great Master HungJen   
Chương Sáu Mươi Ba—Chapter Sixty-Three: Thiền Lý & Thiền Tập Trong Tông Lâm Tế—Zen Theories & Practices In the Lin-Chi School
Chương Sáu Mươi Bốn—Chapter Sixty-Four: Thiền Lý & Thiền Tập Trong Tông Tào Động—Zen Theories & Practices in the Ts'ao Tung School 
Chương Sáu Mươi Lăm—Chapter Sixty-Five: Tào Động Mặc Chiếu Thiền—Silent Illumination Zen of the Ts'ao Tung School  
Chương Sáu Mươi Sáu—Chapter Sixty-Six: Thiền Lý & Thiền Tập Trong Phật Giáo Việt Nam—Zen Theories & Practices in Vietnamese Buddhism 
Phần Tám—Part Eight: Thiền Trong Đời Sống Hằng Ngày—Zen In Daily Life   
Chương Sáu Mươi Bảy—Chapter Sixty-Seven: Sơ Lược Về Việc Ứng Dụng Thiền Vào Cuộc Sống Hằng Ngày—A Summary of the Application of Meditation in Daily Life  
Chương Sáu Mươi Tám—Chapter Sixty-Eight: Những Ứng Dụng Của Thiền Vào Cuộc Sống Hằng Ngày—The Applications of Meditation in Daily Life 
Chương Sáu Mươi Chín—Chapter Sixty-Nine: Thiền Quán Và Những Sinh Hoạt Hằng Ngày—Meditation and Daily Activities 
Chương Bảy Mươi—Chapter Seventy: Khi Định Tâm Vào Tư Duy Tịnh Mặc, Những Sinh Hoạt Hằng Ngày Đều Được Giữ  Có Chừng Mực—To Concentrate One’s Mind in Silent Meditation, All Daily Activities Should Be Regulated Properly 
Chương Bảy Mươi Mốt—Chapter Seventy-One: Thiền TậpLễ Lạy Trong Đời Sống Hằng Ngày—Zen Practices and Bowing in Daily Life 
Chương Bảy Mươi Hai—Chapter Seventy-Two: Hành Giả Nên Cố Gắng Giữ Cái Tâm ‘Không’ Trong Cuộc Sống Hằng Ngày—Practitioners Should Try to Keep the ‘No’ Mind in Daily Life 
Chương Bảy Mươi Ba—Chapter Seventy-Three: Thiền Tập Giúp Thu Thúc Lục Căn Trong Cuộc Sống Hằng Ngày—Zen Practices Help Sense Restraint in Daily Activities 
Chương Bảy Mươi Bốn—Chapter Seventy-Four: Thiền Tập Giúp Hành Giả Giữ Được Sự Im Lặng Cần Thiết Trong Cuộc Sống Hằng Ngày—Meditation Helps Practitioners Keep the  Necessary Silence In Daily Life 
Chương Bảy Mươi Lăm—Chapter Seventy-Five: Thiền Tập Giúp Hành Giả Luôn Giữ Được Chánh Niệm—Meditation Helps Practitioners Always Keep the Right Mindfulness 
Chương Bảy Mươi Sáu—Chapter Seventy-Six: Những Bước Cần Thiết Trong Tu Tập Thiền—Necessary Steps That Need Be Done In Cultivation of Zen  
Chương Bảy Mươi Bảy—Chapter Seventy-Seven: Khi Nào Người Phật Tử Bắt Đầu Tu Tập?—When Will Buddhists Begin to Cultivate?  
Chương Bảy Mươi Tám—Chapter Seventy-Eight: Đời Sống Hằng Ngày Của Những Người Phật Tử—A Daily Life of Buddhists
Chương Bảy Mươi Chín—Chapter Seventy-Nine: Chúng Ta Nên Nương Tựa Vào Cái Gì?—What Should We Depend Upon? 
Chương Tám Mươi—Chapter Eighty: Thiền Tập Trong Đời Sống Hằng Ngày—Zen Practices In Daily Life  
Chương Tám Mươi Mốt—Chapter Eighty-One: Thiền Quán: Dòng Suối Giải Thoát—Meditation & Contemplation: The Stream of Liberation 
Chương Tám Mươi Hai—Chapter Eighty-Two: Thiền Tập & Sự Giải Thoát Ngay Trong Kiếp Nầy—Zen Practices & the Liberation In This Very Life  
Phần Chín—Part Nine: Phụ Lục—Appendices  
Phụ Lục A—Appendix A: Quán Sát Thân Trong Tu Tập Phật Giáo—Contemplation & Observation of the Body In Buddhist Cultivation  
Phụ Lục B—Appendix B: Quán Sát Tâm Trong Tu Tập Phật Giáo—Contemplation & Observation of Mind In Buddhist Cultivation 
Phụ Lục C—Appendix C: Quán Sát Chư Pháp Trong Tu Tập Phật Giáo—Contemplation & Observation of Mental Objects In Buddhist Cultivation
Phụ Lục D—Appendix D: Quán Sát Cảm Thọ Trong Tu Tập Phật Giáo—Contemplation& Observation of sensations In Buddhist Cultivation 
Phụ Lục E—Appendix E: Quán Chiếu về Tánh Không Trong Tu Tập Phật Giáo—Contemplation on Emptiness in Buddhist Cultivation 
Phụ Lục F—Appendix F: Quán Phật Trong Tu Tập Phật Giáo—Contemplate Upon the Buddha In Buddhist Cultivation  
Phụ Lục G—Appendix G: Quán Sổ Tức—Contemplation On Counting the Breathing
Phụ Lục H—Appendix H:  Quán Tùy Tức—Contemplation On Following One’s Breath 
Phụ Lục I—Appendix I: Quán Sanh Diệt—Contemplation of Rise and Fall  
Phụ Lục J—Appendix J: Bích Quán—The Wall-Gazer
Phụ Lục K—Appendix K: Quán Sát Về Cái Chết Trong Tu Tập Phật Giáo—Contemplation On the Death In Buddhist Cultivation 
Phụ Lục L—Appendix L: Chỉ & Quán—Samatha & Vipasyana 
Phụ Lục M—Appendix M: Quán Niệm Xứ—Contemplation on the Establishments of Mindfulness  
Phụ Lục N—Appendix N: Quán Lý Sự Nhất Tâm—Contemplation on One-Pointedness of Mind on Noumenal & Phenomenal Level 
Phụ Lục O—Appendix O: Quán Tưởng & Quán Tượng Niệm Phật—Contemplation of An Image & By Thought Recitations  
Phụ Lục P—Appendix P: Quán Chúng Sanh—Contemplation on Living Beings
Phụ Lục Q—Appendix Q: Quán Chiếu Bát Nhã—Contemplation on the Prajna
Phụ Lục R—Appendix R: Tu Tập Thiền Định Về Tâm Là Chăn Tâm Mà Chăn Tâm Không Khác Gì Chăn Trâu—Zen Cultivation of the Mind Means Mind-Herding; And Mind-Herding Is Not Different From Ox-Herding 
Phụ Lục S—Appendix S: Những Lời Phật Dạy Về Tu Tâm Trong Giáo Điển Phật Giáo—The Buddha’s Teachings on Cultivations of the Mind In Buddhist Scriptures   
Tài Liệu Tham Khảo—References 
Lời Đầu Sách

Trên hai mươi lăm thế kỷ về trước, sau khi kinh qua nhiều pháp môn tu tập nhưng không thành côngĐức Phật đã quyết định thử nghiệm chân lý bằng cách tự thanh tịnh lấy tâm mình. Ngài đã ngồi kiết già suốt 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề và cuối cùng đạt được thiền định cao nhất mà thời bấy giờ người ta gọi là giác ngộ và giải thoát. Ngài đã tuần tự chứng sơ thiềnnhị thiềntam thiềntứ thiền... Như vậy Thiền bắt nguồn ngay từ thời Đức Phật và Thiền Phật Giáo thành hình từ cốt lõi của giáo lý nhà Phật. Thiền tại Trung Hoa và những xứ Đông Á khác được thành hình sau khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Hoa và ngày nay Thiền trở thành phổ cập chẳng những trong tu tập Phật giáo, mà những xứ theo Cơ Đốc giáo và Hồi giáo người ta cũng cố gắng tu tập thiền quán trong những sinh hoạt hằng ngày của họ nhằm cải thiện cuộc sống của mình. Tuy nhiên, thiền Phật giáo không dừng lại ở chỗ chỉ nhằm cải thiện đời sống, mà còn giúp con người đạt tới giác ngộ qua việc thấy được thực tánh của chân như mà người ta tin rằng không thể nào truyền đạt được qua tư tưởng, mà chỉ tìm được sự chứng ngộ thật dù đó là một cái đánh hay một tiếng cười. Ngày nay Thiền được phổ biến khắp thế giới Tây Phương và được nhiều người biết đến đến nỗi hầu như người nào cũng biết về Thiền. Thiền đưa tâm ra khỏi tâm cho đến khi một tia tuệ giác trực tiếp xuất hiện chỉ trong một khoảnh khắc nào đó. Thiền quán không phải là một pháp môn mới có hôm nay hoặc hôm qua. Từ thời xa xưa, đã có nhiều người hành thiền bằng nhiều phương cách khác nhau. Chưa bao giờ, và sẽ không bao có sự phát triển tâm trí hay gội rửa những bợn nhơ tinh thần nào mà không nhờ đến thiền quánThiền quán chính là phương cách mà Thái tử Tất Đạt Đađức Phật, đã đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiền không dành riêng cho người Ấn Độ, cho xứ Ấn Độ hay chỉ cho thời đức Phật còn tại thế, mà là cho cả nhân loại, trong tất cả mọi thời đại, và mọi nơi trên thế giớiThiền tập không thể có giới hạn về chủng tộctôn giáokhông gian hay thời gian. Thiền trong Phật giáo không phải là trạng thái thôi miên, hay mê man không ý thức. Thiền là một trạng thái tâm thanh sạch, nơi mà mọi dục vọng và thôi thúc đều được điều phục để tâm trở nên tập trung và thể nhập vào trạng thái minh mẫn và tỉnh thức. Hơn nữa, pháp hành thiền trong Phật giáo không nhằm được hội nhập với bất cứ đấng tối thượng nào, cũng không nhằm đạt được chứng nghiệm huyền bí, cũng không là thôi miên. Thiền nhằm giúp tâm đạt được trạng thái vắng lặng và minh sát tuệ để tiến đến mục tiêu duy nhất là đạt được sự giải thoát không lay chuyển, đây là sự an toàn tối thượng, vượt ra ngoài mọi trói buộc, bằng cách tận diệt hoàn toàn những bợn nhơ tinh thần. Và điều quan trọng trên hết là hành thiền theo Phật giáo không phải là tự nguyện lưu đày ra khỏi đời sống cũng không phải là thực hành cho kiếp sauThiền tập phải được áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, và kết quả của công phu nầy phải được hưởng tại đây, ngay trong kiếp nầy. Hành thiền không phải là tự mình tách rời hay xa lìa công việc mà thường ngày mình vẫn làm, mà thiền là một phần của đời sống, là cái dính liền với cuộc sống nầy. Trong Thiền, chúng ta sống thiền bất cứ khi nào chúng ta hoàn toàn sống với hiện tại mà không chút sợ hãihy vọng hay những lo ra tầm thường. Với sự tỉnh thức chúng ta có thể tìm thấy thiền trong những sinh hoạt hằng ngày. Thiền không thể tìm được bằng cách khám phá chân lý tuyệt đối bị che dấu từ ngoại cảnh, mà chỉ tìm được bằng cách chấp nhận một thái độ đến với cuộc sống giới hạnh. Người ta tìm cầu giác ngộ bằng cách nỗ lựctuy nhiênđa số chúng ta quên rằng để đạt đến giác ngộ chúng ta phải buông bỏ. Điều này cực kỳ khó khăn cho tất cả chúng ta vì trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường cố gắng thành đạt sự việc. Không giống như những người tu Tịnh Độ, người tu Thiền không lệ thuộc vào ngôn ngữ văn tự. Đó chính là giáo ngoại biệt truyềnchỉ thẳng vào tâm để thấy được tự tánh bên trong của tất cả chúng ta để thành Phật. Trong khi những tông phái khác nhấn mạnh đến niềm tin nơi tha lực để đạt đến giác ngộ, Thiền lại dạy Phật tánh bên trong chúng ta chỉ có thể đạt được bằng tự lực mà thôi. Thiền dạy cho chúng ta biết cách làm sao để sống với hiện tại quí báu và quên đi ngày hôm qua và ngày mai, vì hôm qua đã qua rồi và ngày mai thì chưa tới. Trong Thiền, chúng ta nên hằng giác ngộ chứ không có cái gì đặc biệt cả. Mọi việc đều bình thường như thường lệ, nhưng làm việc trong tỉnh thức. Bắt đầu một ngày của bạn, đánh răng, rửa mặt, đi tiêu tiểu, tắm rửa, mặc quần áo, ăn uống, làm việc... Khi nào mệt thì nằm xuống nghỉ, khi nào đói thì tìm cái gì đó mà ăn, khi không muốn nói chuyện thì không nói chuyện, khi muốn nói thì nói. Hãy để những hoàn cảnh tự đến rồi tự đi, chứ đừng cố thay đổi, vì bạn chẳng thể nào thay đổi được hoàn cảnh đâu! Thiền dạy chúng ta đoạn trừ mọi vọng tưởng phân biệt và khiến cho chúng ta hiểu rằng chân lý của vũ trụ là căn bản thật tánh của chính chúng taMọi người chúng ta nên thiền định thâm sâu về vấn đề nầy, vì nó là cái mà chúng ta gọi là ‘Ngã’. Khi hiểu nó là gì, chúng ta sẽ tự động quay về hòa cùng thiên nhiên vũ trụ trong cảnh giới nhất thể, và chúng ta sẽ thấy thiên nhiên chính là chúng ta và chúng ta cũng chính là thiên nhiên, và cảnh giới thiên nhiên ấy chính là cảnh Phật, người đang thuyết pháp cho chúng ta ở mọi nơi mọi lúc. Hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có thể nghe được thiên nhiên đang nói gì với chúng ta, để ai cũng có thể tìm về cảnh giới an lạc mà chúng ta đã một lần xa rời.
Ngày nay có nhiều tông phái Thiền với nhiều sự khác biệt đáng kể về phương cách thực tậpThí dụ như đặc điểm của tông Tào Động là sự yên lặng và thiền sư Hoàng Trí Chánh Giác đã gọi phương pháp thiền của tông Tào Động là ‘Tịch Chiếu Thiền’, nghĩa là lẳng lặng mà soi sáng. Điều nầy cho thấy họ chú trọng nhiều đến việc tĩnh tọa thiền quán, để nhờ vào đó, hay chính trong trạng thái đó mà đạt đến sự giác ngộ, hay sự tỉnh giác nội tâm về tánh không tuyệt đối. Có bốn giáo thuyết đặc thù của tông Tào Động: a) Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh khi sanh ra, và do đó tất nhiên đều sẽ giác ngộ, b) Tất cả chúng sanh có thể tận hưởng sự an lạc của Phật tánh khi ở trong trạng thái thiền quán tỉnh lặng, c) Công phu hành trì và sự trau dồi tri thức phải luôn luôn bổ khuyết cho nhau, d) Các nghi thức công phu lễ sám hằng ngày cần phải được tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Ngược lại với sự yên tĩnh mà tông Tào Động áp dụngtông Lâm Tế chủ trương không ngừng hoạt động với một công án được lựa chọn cho đến khi đạt đến giác ngộTheo như cách nói của thiền sư Đại Huệ Tông Cảo: “Chỉ một công án, trọn một đời không lúc nào buông bỏ. Đi đứng nằm ngồi, chú tâm không dứt. Khi thấy đã hết sức nhàm chán, là lúc giờ phút cuối cùng sắp đến, đừng để lỡ mất. Khi tâm thức đột nhiên bừng sáng, ánh sáng ấy sẽ soi sáng toàn vũ trụ, và cảnh giới giác ngộ của chư hiền thánh hiện ra tường tận như từng sợi tóc, bánh xe chánh pháp được chuyển ngay trong một hạt bụi.” Nói tóm lại, dù có tài ba thế mấy, không ai có thể thực sự diễn tả được cốt lõi của Thiền. Quyển sách này chỉ nhằm giúp cho độc giả hiểu được những phương thức đơn giản và dễ thực hành nhất cho bất cứ ai muốn tu tập, nhất là những người tại giaHy vọng nó sẽ phơi bày cho chúng ta cốt lõi của giáo lý nhà Phật về Thiền. Chúng ta nên bắt đầu cuộc hành trình bằng phương cách đơn giản, tìm một vị thầy với tất cả niềm tin và sự tín nhiệm; rồi kiên nhẫn phủ phục dưới trí tuệ của vị thầy ấy để tu tập. Rồi từ đó chúng ta có thể rút ra những kinh nghiệm sống Thiền cho riêng mình trong đời sống hằng ngày. Dù thích hay không thích, những phút giây hiện tại này là tất cả những gì mà chúng ta phải làm việc; tuy nhiên, điều không may là đa phần chúng ta thường hay quên chúng ta đang ở đâu. Hy vọng chúng ta có thể áp dụng thiền quán vào những sinh hoạt hằng ngày để có thể sống được những giây phút hiện tại của chính mình để không mất đi sự tiếp xúc với chính mình, từ đó chúng ta có thể chấp nhận chân lý của giây phút “này” trong cuộc sống của chính chúng ta, từ đó chúng ta có thể học hỏi để tiếp tục đi tới trong cuộc sống thật của chính chúng ta
Vào khoảng năm năm 2009, tác giả đã biên soạn bộ Phật Pháp Căn Bản, gồm 8 tập. Tuy nhiên, quả là rất khó đặc biệt là người tại gia với nhiều gia vụ đọc hay nghiên cứu một bộ sách với khoảng 6184 trang giấy khổ lớn. Và vào năm 2018, Thiện Phúc đã trích ra một số chương trong bộ sách nầy để biên soạn bộ Thiền trong Đạo Phật, với khá nhiều chi tiết. Nhưng vẫn là rất khó đặc biệt là người tại gia với nhiều gia vụ đọc hay nghiên cứu một bộ sách với trên 2.100 trang giấy khổ lớn. Vì vậy mà vào năm 2021 Thiện Phúc đã cô cố gắng đọng bộ hai bộ sách nầy để biên soạn gọn lại và in thành tập sách nhỏ có nhan đề Pháp Môn Thiền Định Trong Tu Tập Phật Giáo. Quyển sách nhỏ có tựa đề “Pháp Môn Thiền Định Trong Tu Tập Phật Giáo” này không phải là một nghiên cứu thâm sâu về Thiền Định trong Phật giáo, mà nó chỉ đơn thuần trình bày những lời dạy cốt lõi về Thiền của đức Phật, một bậc giác ngộ vĩ đại trong lịch sử nhân loại.  Những giáo pháp nầy đã mở ra một kỷ nguyên mới: khởi điểm của một đời sống bớt khổ thêm vui cho toàn thể thế giớiPhật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng tu Phật không hẳn là phải xuất gia vào chùa làm Tăng hay Ni, mà nó có nghĩa là bước vào việc thực tập những bài tập được liên kết để thiết lập những mẫu mực sống hằng ngày của mình, làm cho đời sống của chúng ta trở nên yên bình hơn. Đức Như Lai đã giải thích rõ về con đường thiền định thanh tịnh thân tâm và diệt trừ đau khổ và trên con đường đó Ngài đã tiến tới quả vị Phật. Đường tu tập còn đòi hỏi nhiều cố gắng và hiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn tập sách “Pháp Môn Thiền Định Trong Tu Tập Phật Giáo” song ngữ Việt Anh nhằm giới thiệu giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độđặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bìnhtỉnh thức và hạnh phúc.
Cẩn đề
California ngày 3 tháng 8  năm 2022
Thiện Phúc

Preface

 

Over twenty-five centuries ago, after experiencing a variety of methods of cultivation without success, the Buddha decided to test the truth by self purification of his own mind. He sat cross-legged for 49 days and nights under the bodhi-tree and reached the highest meditative attainments which are now known as enlightenment and deliverance. He gradually entered the first, second, and third Jhanas. So Zen originated from the very day of the Buddha and Buddhist meditation forms the very heart and core of the Buddha’s teaching. Zen in China and other Eastern Asian countries formed after Bodhidharma went to China and nowadays Zen becomes so popular that not only Buddhists practise it, but people from all countries including Christians and Muslims have been trying to practise Zen in their daily activities to improve their life. However, meditation in Buddhism does not stop at seeking to improve life, but it also help mankind attain enlightenment through the spontaneous understanding of the nature of reality, which it believes cannot be communicated through rational thought, but rather found in a simple brush stroke or a hearty laugh. Nowadays, Zen has spread to the Western World and has been becoming so widely known that almost everyone knows about Zen. Zen leads the mind away from the mind until the spark of direct insight appears in a simple brush stroke.Meditation is not a practice of today or yesterday. From time immemorial people have been practicing meditation in diverse ways. There never was, and never will be, any mental development or mental purity without meditation. Meditation was the means by which Siddhartha Gotama, the Buddha, gained supreme enlightenment. Meditation is not only for Indian, not for the country of India, or not only for the Buddha’s time, but for all mankind, for all times and all places in the world. The boundaries of race and religion, the frontiers of time and space, are irrelevant to the practice of meditation. The Buddhist meditation is not a state of auto-hypnosis, coma or unconsciousness. It is a state of mental purity where disturbing passions and impulses are subdued and calmed down so that the mind becomes concentrated and collected and enters into a state of clear consciousness and mindfulness. Furthermore, the meditation taught in Buddhism is neither for gaining  union with any supreme being, nor for bringing about mystical experiences, nor for any self-hypnosis. It is for gaining tranquility of mind (Samadhi) and insight (vipassana), for the sole purpose of attaining unshakable deliverance of the mind, that supreme security from bondage attainable through the total extirpation of all mental defilements. And the the most important thing is that in Buddhism, meditation is not a voluntary exile from life or something practiced for the hereafter. Meditation should be applied to the daily affairs of life, and its results obtained here and now, in this very life. It is not separated from the daily activities. It is part and parcel of our life. In Zen, we are living a Zen life whenever we are wholly in the present without our usual fears, hopes and distractions. With mindfulness we can find Zen in all activities of our daily life. Zen cannot be found by uncovering an absolute truth hidden to outsiders, but by adopting an attitude to life that is disciplined. People seek enlightenment by striving; however, most of us forget that to become enlightened we must give up all striving. This is extremely difficult for all of us because in our daily life we always strive to achieve things. Unlike the Pure Land practitioners, Zen practitioners depend on no words nor letters. It’s a special transmission outside the scriptures, direct pointing to the mind of man in order to see into one’s nature and to attain the Buddhahood. While other schools emphasized the need to believe in a power outside oneself to attain enlightenment, Zen teaches that Buddha-nature is within us all and can be awakened by our own efforts. Zen teaches us to know how to live with our precious presence and forget about yesterdays and tomorrows for yesterdays have gone and tomorrows do not arrive yet. In Zen, we should have everyday enlightenment with nothing special. Everything is just ordinary. Business as usual, but handling business with mindfulness. To start your day, brush your teeth, wash your face, relieve your bowels, take a shower, put on your clothes, eat your food and go to work, etc. Whenever you’re tired, go and lie down; whenever you feel hungry, go and find something to eat; whenever you do not feel like to talk, don’t talk; whenver you feel like to talk, then talk. Let circumstances come and go by themselves, do not try to change them for you can’t anyway. Zen teaches us to cut off all discriminating thoughts and to understand that the truth of the universe is ultimately our own true self. All of us should meditate very deeply on this, for  this thing is what we call the ‘self’? When we understand what it is, we will have automatically returned to an intuitive oneness with nature and will see that nature is us and we are nature, and that nature is the Buddha, who is preaching to us at every moment. We all hope that all of us will be able to hear what nature is saying to us, so that we can return to the peaceful realm that we once separated.

 Nowadays there are so many Zen sects with considerable differences in methods of practices. For example, the Ts’ao-Tung was always characterized by quietism and Zen master Hung-Chih Cheng Chueh (died in 1157) gave it the special name of “Mo-Chao Ch’an” or “Silent-Illumination Ch’an”. This indicated that he school stressed the quiet stting still in silent meditation, by or in which enlightenment, or spiritual insight into absolute emptiness, is attained. Four doctrines are mentioned as characteristic of the Ts’ao-Tung: a) All beings have the Buddha-nature at birth and consequently are essentially enlightened, b) All beings can enjoy fully the Bliss of the Buddha-nature while in a state of quiet meditation, c) Practice and knowledge must always complement one another, d)   The strict observance of religious ritual must be carried over into our daily lives. In opposition to the quietism advocated by the Ts’ao-Tung, the Lin-Chi advocated ceaseless activity on the closen kung-an which must be carried on until sudden enlightenment supervenes. As Ta Hui Tsung Kao put it: “Just steadily go on with your kung-an every moment of your life! Whether walking or sitting, let your attention be fixed upon it without interruption. When you begin to find it entirely devoid of flavor, the final moment is approaching: do not let it slip out of your grasp! When all of a sudden something flashes out in your mind, its light will illuminate the entire universe, and you will see the spiritual land of the Enlightened Ones fully revealed at the point of a single hair and the wheel of the Dharma revolving in a single grain of dust.” In short, no matter how talented, no one can really describe the essential nature of Zen. This book is only designed to give readers the simpliest and practiceable methods for any Buddhists who want to cultivate, especially lay people. Hoping it will be able to show us the essentials and cores of the Buddha’s teaching on Zen. We should embark upon our own spiritual journeys by simply choosing a teacher with all our faith and trust; then we should also patiently surrender to his wisdom for our cultivation. Then find for ourselves our own way of Zen in daily life. Like it or not, this very moment is all we really have to work with; however, unfortunately, most of us always forget what we are in. Hoping that we are able to apply meditation and contemplation in our daily activities so that we are able to to live our very moment so that we don’t lose touch with ourselves, so that we are able to accept the truth of this moment of our life, learn from it and move on in our real life.

In around 2009, this author composed a set of 8 books titled “Basic Buddhist Doctrines”. However, it's really difficult for people, especially lay people with a lot of familiy duties, to read or to study the total of 6,184 big-sized pages. And in 2018, Thieän Phuùc extracted some chapters from this set to compose another set of books titled “Zen In Buddhism”. But it's really difficult for people, especially lay people with a lot of familiy duties, to read or to study the total of more than 2,100 big-sized pages. So, in 2021, Thieän Phuùc tried to condense from these two sets of books mentioned above, revised and published a small book titled “The Dharm Door of Meditation in Buddhist Cultivation”. This little book titled “The Dharm Door of Meditation in Buddhist Cultivation” is not a profound study of meditation in Buddhism, but a book that simply presents the core teachings of meditation from the Buddha, the Great Enlightened in human history. These teachings did open a new era: A starting point of a life with less suffering but more happiness for the whole world. Devout Buddhists should always remember that cultivation in Buddhism does not mean to necessarily renounce the world and to enter into a temple as a monk or nun, but it means to enter into practicing well-being exercises that are linked to established daily life patterns, makes our lives more peaceful. The Buddha already explained clearly about the path of meditation to purify the body & mind and to reduce sufferings in life and He advanced to the Buddhahood on that path. The path of cultivation still demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently even with so many books available on Buddhism, I venture to compose this booklet titled “The Dharm Door of Meditation in Buddhist Cultivation” in Vietnamese and English to introduce basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution will help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of peace, mindfulness and happiness.

 

Respectfully,

California, August 3, 2022

Thien Phuc
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 190156)
01/04/2012(Xem: 35795)
08/11/2018(Xem: 14383)
08/02/2015(Xem: 53476)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)