Minh Giải Nhập Tức Xuất Tức Niệm

18/07/20234:07 SA(Xem: 1338)
Minh Giải Nhập Tức Xuất Tức Niệm
BUDDHASĀSANA THERAVĀDA
ĀNĀPĀNASATIDĪPANĪ
MINH GIẢI
NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM
(CÁCH TU TIẾN NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM)
Biên soạn: Trưởng lão Ñāṇadhaja (LEDI SAYADAW)
Việt dịch: Bhikkhu Abhisiddhi (Tỳ khưu Siêu Thành)
Hướng dẫn và hiệu đính: Maggabujjhano (Thầy Ngộ Đạo)
IN LẦN THỨ 3
DL.2023 – PL.2567
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

Bia nhap tuc xuat tuc niem in lan 3 XP5-2023PDF icon (4)ĀNĀPĀNASATIDĪPANĪ MINH GIẢI NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM - LEDI SAYADAW


LỜI GIỚI THIỆU

Đại địa thiết lập Phật giáo vững chắc và hiện bày cơ nghiệp kế thừa phát triển tiếp nối nhau không chỉ ở quốc độ Thái Lan mà những quốc gia lân cận như Miến Điện. Theo như sự hiểu biết thì có rất nhiều vị trưởng lão người Miến có tiếng tăm lừng lẫy về pháp học và cả pháp hành. Trong kỷ nguyên Phật giáo thứ 24 có một vị trưởng lão nổi tiếng là ngài Trưởng lão Ñāṇadhaja mà người dân Miến biết đến với tên Ledi sayadaw (ngài giáo thọ sư chùa Ledi) cố trụ trì chùa Ledi (chùa Tạo Ruộng) tỉnh Mon Dao. Ngài là vị chuyên trì giới trong tu tiến, truyền bá giáo pháp bằng việc biên soạn những quyển sách tiếng Pāḷi và tiếng Miến hơn trăm bộ, cùng với thuyết pháp cho hàng đệ tử theo với ý nguyện của họ mà không nhận bất cứ vật dụng phát sanh nào từ việc thuyết pháp cho riêng mình, chỉ để lại cúng dường cho chùa, nơi mà ngài đi thuyết pháp.

Một lần nọ, ngài nhận sự thỉnh mời của ông Yakinvun, người trông coi kinh thành Lekaye đến thuyết pháp tại kinh đô Mandalay, năm Phật lịch 2446. Trong lần ấy, Ngài thuyết pháp về sự tu tiến Ānāpānasatikammaṭṭhāna (đề mục nhập tức, xuất tức niệm) cho chúng Phật giáo đồ đến hội họp nghe pháp. Vào đêm đó tại dinh thự của vị quan cai quản kinh thành, khi ông Yakinvun nghe hết thời pháp không thể kiềm chế được nước mắt mà rơi hai dòng, giữa hội chúng ngài thốt lên rằng “Tôi nhớ đến đức vua Min Don, vị vua trị vì vương pháp của chúng ta, vị đã ủng hộ rất nhiều cho giáo pháp mà không được nghe pháp đong đầy pháp chỉ và pháp quán như vậy, nên tôi cũng nghĩ đến vị cố vương mong cho vị cố vương được nghe nữa”.

Người dịch thấy rằng quyển sách này có ý nghĩa không nhiều lắm nhưng lại giải thích đầy đủ về cách tu tiến là chính, làm cho người đọc có thể bắt tay tự mình thực hành. Vì vậy cũng dịch ra và chỉnh sửa lại, truyền bá cho chúng Phật giáo đồ Thái, và dẫn thêm ý nghĩa về ngữ pháp, pháp nền tảng cho phù hợp bằng cách nương lời giải thích từ tạng kinh về cách tu tiến đề mục ‘nhập tức, xuất tức niệm’, bộ chú giải, sớ giải, và bộ saddāvisesa cả Pāḷi.

Do năng lực pháp quả phát sanh từ việc phiên dịch và chỉnh sửa quyển sách này xin cho vị thí chủ làm việc in ấn và chỉnh sửa quyển sách được sự an vui, tấn hóa, gặp những điều thành tựu trong cuộc sống, luôn tiến hóa trong giáo pháp của bậc thánh.

Tỳ-khưu Gandhasārābhivaṃsa
Chùa Thamao 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 187475)
01/04/2012(Xem: 33207)
08/11/2018(Xem: 12306)
08/02/2015(Xem: 48644)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana