Đi vào Pháp giới Hoa Nghiêm Tập 2 (Sách Ebook PDF)

31/08/20234:10 SA(Xem: 2748)
Đi vào Pháp giới Hoa Nghiêm Tập 2 (Sách Ebook PDF)

ĐI VÀO PHÁP GIỚI HOA NGHIÊM 
TẬP 2

Thích Thái Hòa
Nhà Xuất Bản Hồng Đức 2023

Đi vào Pháp giới Hoa Nghiêm (tập 2)PDF icon (4)Đi vào Pháp giới Hoa Nghiêm (tập 2)
Xem tập 1: Đi Vào Pháp Giới Hoa Nghiêm Tập 1 (Sách Ebook PDF)

BA MƯƠI BỐN: DẠ THẦN PHỔ-CỨU-CHÚNG-SANH-DIỆU-ĐỨC[1] VÀ PHÁP MÔN GIẢI THOÁT PHỔ HIỆN NHẤT THIẾT THẾ GIAN ĐIỀU PHỤC CHÚNG SANH[2]

Bấy giờ, Thiện-tài-đồng-tử, từ nơi Dạ thần Hỷ-mục-quán-sát-chúng-sanh, nghe pháp môn Phổ hỷ tràng giải thoát, tin hiểu, thú nhập thấu rõ tùy thuận, tư duy tu tập. Nhớ lời dạy bảo của thiện tri thức, tâm không tạm xả, các căn không phân tán, một lòng nguyện mong thấy thiện tri thức, tinh cần tìm cầu khắp cả mười phương chẳng lười biếng. Nguyện thường thân cận sanh khởi các công đức; đồng một thiện căn cùng với thiện tri thức; được hạnh phương tiện thiện xảo của thiện tri thức, nương tựa thiện tri thức, hội nhập biển cả tinh tấn, trải qua vô lượng kiếp thường không có xa lìa.

Phát nguyện như thế rồi, liền đi đến chỗ của Dạ thần Phổ-cứu-chúng-sanh-diệu-đức.

Bấy giờ, Dạ thần ấy, vì Thiện-tài-đồng-tử chỉ bày Thần lực giải thoát Bồ tát điều phục chúng sanh. Sử dụng các tướng hảo để trang nghiêm thân mình. Giữa chặng mày, phóng ra ánh sáng lớn, tên là Trí đăng phổ chiếu thanh tịnh tràng, có vô lượng ánh sáng làm quyến thuộc. Ánh sáng ấy chiếu sáng cùng khắp hết thảy thế gian. Chiếu cùng khắp thế gian rồi, nhập vào đỉnh đầu của Thiện-tài-đồng-tử khắp đầy thân thể của đồng tử này.

Bấy giờ, Thiện-tài-đồng-tử liền được Cứu cánh thanh tịnh luân chánh định.

Được chánh định này rồi, Thiện-tài-đồng-tử thấy khoảng không gian giữa hai vị Dạ thần có hết thảy địa trần, thủy trần, hỏa trần, vi trần của những châu báu kim-cang-ma-ni, anh lạc, hoa hương, cùng những dụng cụ trang nghiêm. Hết thảy những vi trần như vậy, ở trong mỗi một vi trần Thiện-tài-đồng-tử đều thấy sự thành hoại của thế giới như số vi trần cõi Phật và thấy sự tích tụ lớn lao của hết thảy địa, thủy, hỏa, phong và cũng thấy hết thảy thế giới liên tiếp đều sử dụng địa luân để an trụ. Cũng thấy các loại núi, biển, sông, hồ, cây rừng, cung điện, như: các cung điện chư Thiên, Long, Dạ xoa, cho đến các cung điện, ốc trạch của Ma-hầu-la-già, Nhân, Phi nhân..., các cõi giới của Địa ngục, Súc sanh, Diêm-la-vương; hết thảy các trú xứ của các sinh thú luân chuyển sống chết qua lại, theo nghiệp thọ báo, mỗi mỗi loại sai biệt đều thấy hết tất cả.

Lại thấy hết thảy thế giới sai biệt, như: hoặc thấy có những thế giới tạp uế; có những thế giới thanh tịnh; có những thế giới vừa tạp uế vừa thanh tịnh; có những thế giới vừa thanh tịnh vừa tạp uế; có những thế giới nhất hướng thanh tịnh; có những thế giới hình thể ngay thẳng; có những thế giới trụ úp xuống; có những thế giới trụ đảo ngược lên.

Hết thảy những thế giới như vậy, hết thảy sinh thú ở trong những thế giới ấy, Dạ thần Phổ-cứu-chúng-sanh-diệu-đức đều thấy rõ, ở nơi hết thảy thời gian, ở nơi hết thảy không gian, tùy theo hình mạo, ngôn từ, hạnh giải sai biệt của các chủng loại chúng sanhsử dụng năng lực phương tiện, biểu hiện cùng khắp trước mặt họ, tùy nghi hóa độ, khiến hết thảy chúng sanhđịa ngục thoát ly các khổ độc; khiến hết thảy chúng sanh thuộc loài súc sanh không ăn nuốt lẫn nhau; khiến hết thảy chủng loại ngạ quỷ không còn đói khát; khiến các chủng rồng... lìa xa mọi sự sợ hãi; khiến những chúng sanhDục giới xa lìa các khổ thuộc Dục giới; khiến cho thế giới loại người lìa xa sự sợ hãi tối tăm của ban đêm, sợ mắng nhiếc, sợ tiếng xấu, sợ đại chúng, sợ không đủ sống, sợ chết, sợ ác đạo, sợ đoạn mất thiện căn, sợ thoái tâm bồ đề, sợ gặp ác tri thức, sợ xa lìa thiện tri thức, sợ rơi vào địa vị Nhị thừa, sợ nhiều chủng loại sống chết, sợ đồng trú với dị loại chúng sanh, sợ sanh ra trong thời đại xấu ác, sợ thọ sanh ở trong dòng tộc xấu ác, sợ tạo ác nghiệp, sợ nghiệp chướng phiền não, sợ chấp trước trói buộc các tưởng. Những loại sợ hãi của loài người như vậy, đều khiến cho họ xa lìa.[1] Phạn: Samanta-sattva-trānojaḥśrī. Hoa nghiêm: Dạ thần Phổ-cứu-chúng-diệu-đức, tr 378a, Đại chính 10. Hoa nghiêm 60: Dạ thần Diệu-đức-cứu-hộ-chúng-sanh, tr 728c, Đại chính 9. Hoa nghiêm 40: Dạ thần Phổ-cứu-nhất-thiết-chúng sanh-oai-đức-cát tường, tr 748c, Đại chính 10. 
[2] Hoa nghiêm 80: Bồ tát phổ hiện nhất thiết thế gian điều phục chúng sanh, tr 384a, Đại chính 10. Hoa nghiêm 60: Giáo hóa chúng sanh Bồ tát pháp môn, tr 734b, Đại chính 9. Hoa nghiêm 40: Bồ tát phổ hiện nhất thiết thế gian điều phục chúng sanh giải thoát chúng sanh, tr 755a, Đại chính 10.MỤC LỤC
MỖI THIỆN TRI THỨC, MỖI PHÁP MÔN (TT)
34. DẠ THẦN PHỔ-CỨU-CHÚNG-SANH-DIỆU-ĐỨC VÀ PHÁP MÔN GIẢI THOÁT PHỔ HIỆN NHẤT THIẾT THẾ GIAN ĐIỀU PHỤC CHÚNG SANH 1
35. DẠ THẦN TỊCH-TỊNH-ÂM-HẢI VÀ PHÁP MÔN GIẢI THOÁT NIỆM NIỆM SANH ĐẠI HỶ TRANG NGHIÊM 51
36. CHỦ DẠ THẦN THỦ-HỘ-NHẤT-THIẾT-THÀNH-TĂNG-TRƯỞNG-UY-LỰC VÀ PHÁP MÔN GIẢI THOÁT THẬM THÂM TỰ TẠI DIỆU ÂM 84
37. DẠ THẦN KHAI-PHU-NHẤT-THIẾT-THỌ-HOA VÀ PHÁP MÔN GIẢI THOÁT BỒ TÁT XUẤT SANH QUẢNG ĐẠI HỶ QUANG MINH 113
38. DẠ THẦN ĐẠI-NGUYỆN-TINH-TẤN-LỰC-CỨU-HỘ-NHẤT-THIẾT-CHÚNG-SANH VÀ PHÁP MÔN GIÁO HÓA CHÚNG SANH LINH SANH THIỆN CĂN GIẢI THOÁT 162
39. DẠ THẦN DIỆU-ĐỨC-VIÊN-MÃN VÀ PHÁP MÔN GIẢI THOÁT BỒ TÁT Ư VÔ LƯỢNG KIẾP, BIẾN NHẤT THIẾT XỨ, THỊ HIỆN THỌ SANH TỰ TẠI 210
40. THÍCH CHỦNG NỮ CÙ-BA VÀ PHÁP MÔN QUÁN SÁT TAM-MUỘI HẢI GIẢI THOÁT 243
41. PHẬT MẪU MA-DA VÀ PHÁP MÔN GIẢI THOÁT BỒ TÁT ĐẠI NGUYỆN TRÍ HUYỄN 317
42. THIÊN NỮ THIÊN-CHỦ-QUANG VÀ PHÁP MÔN VÔ NGẠI NIỆM THANH TỊNH GIẢI THOÁT 346
43. SƯ ĐỒNG TỬ BIẾN-HỮU KHÔNG CHIA SẺ PHÁP MÔN 351
44. THIỆN-TRI-CHÚNG-NGHỆ VÀ PHÁP MÔN BỒ TÁT GIẢI THOÁT THIỆN TRI CHÚNG NGHỆ 352
45. ƯU-BÀ-DI HIỀN-THẮNG VÀ PHÁP MÔN VÔ Y XỨ ĐẠO TRÀNG 361
46. TRƯỞNG GIẢ KIÊN-CỐ-GIẢI-THOÁT VÀ PHÁP MÔN VÔ TRƯỚC NIỆM TỊNH TRANG NGHIÊM GIẢI THOÁT 363
47. TRƯỞNG GIẢ DIỆU-NGUYỆT VÀ PHÁP MÔN TRÍ QUANG GIẢI THOÁT 365
48. TRƯỞNG GIẢ VÔ-THẮNG-QUÂN VÀ PHÁP MÔN VÔ TẬN TƯỚNG GIẢI THOÁT 367
49. BÀ-LA-MÔN TỐI-TỊCH-TỊNH VÀ PHÁP MÔN THÀNH NGỮ GIẢI THOÁT 369
50. ĐỒNG TỬ ĐỨC-SANH, ĐỒNG NỮ HỮU ĐỨC VÀ PHÁP MÔN HUYỄN TRÚ 371
51. BỒ TÁT DI-LẶCPHÁP MÔN TẠNG TRÍ TRANG NGHIÊM CHỨNG NHẬP CẢNH GIỚI 392
52. THAM VẤN VĂN-THÙ-SƯ-LỢI VÀ THÀNH TỰU A-TĂNG-KỲ PHÁP MÔN 529
53. BỒ TÁT PHỔ-HIỀN VÀ PHÁP MÔN BỒ ĐỀ TÂM THANH TỊNH HÀNH BỒ TÁT HẠNH 533
THƯ MỤC THAM KHẢO 582
CÁC TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN... 584

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 190137)
01/04/2012(Xem: 35762)
08/11/2018(Xem: 14369)
08/02/2015(Xem: 53443)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)