Cuốn 27

17/07/201012:00 SA(Xem: 10446)
Cuốn 27

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ TẬP II
(Mahàprajnàparamitàsatra) - Tác giả: Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ)
Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma La Thập - Dịch Việt: Thích Thiện Siêu 


Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam Ấn hành 1997
Nhà xuất bản TP. Hồ Chí Minh 1998

Cuốn 27

Trang này đang biên tập

blank

Tạo bài viết
25/09/2019(Xem: 6302)
17/11/2018(Xem: 4542)