08. Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Vntn

13/06/201112:00 SA(Xem: 10486)
08. Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Vntn


ĐẠO PHẬT VÀ DÒNG SỬ VIỆT

Hoà Thượng Thích Đức Nhuận
Phật Học Viện Quốc Tế California, Hoa Kỳ ấn hành 1998Ngày 31 tháng XII năm 1963. TỔNG HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM và mười (10) Giáo phái, hội đoàn (gồm các đại biểu Tăng sĩ và Cư sĩ thuộc Bắc tông, Nam Tông) đã khai mạc đại hội tại chùa Xá Lợi. Đại biểu đại hội trong 5 ngày thảo luận và đã đi đến quyết định Thống nhất ĐẠO PHẬT VIỆT NAM thành một khối đoàn kết duy nhất, với danh xưng: GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT và một bản Hiến Chương gồm hai viện Tăng Thống và Hoà Đạo được công bố ngày 4-1-1964 Đại hội suy tôn Trưởng lão hòa thượng Thích Tịnh Khiết làm tăng thống và đề cử hòa thượng Trí Quang giữ chức chánh thư ký viện Tăng Thống, hòa thượng Thích Tâm Châu làm viện trưởng viện Hóa Đạo. Ngày 12-1-1964, đại biểu đại hội bầu các tổng vụ trưởng, vụ trưởng của các tổng vụ, như: tổng vụ Tăng Sự, Hoằng Pháp, Văn Hóa, Giáo Dục, Cư Sĩ, Xã Hội, Thanh Niên, Tài Chính, Kiến Thiết v.v… theo như bản Hiến Chương của giáo hội đã qui định. Dưới đây bản HIẾN CHƯƠNG đã tu chính lần thứ II bởi đại hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất khóa V, ngày 12 tháng 12 năm 1973 – Phật lịch năm 2517. 
HIẾN CHƯƠNG 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 

LỜI MỞ ĐẦU 
 
 
Công bố Lý tưởng Hòa bình của giáo lý Đức Phật, các tông phái Phật giáo, Bắc tôngNam tông tại Việt Nam, thực hiện nguyện vọng thống nhất thực sự đã hoài bão từ lâu để phục vụ nhân loại và dân tộc: đó là lập trường thuần nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không đặc sự tồn tại nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc. 
Quan niệm thống nhất Phật Giáo Việt Nam được thể hiện theo chủ trương điều hợp, nghĩa là giáo lý, giới luậtnếp sống của các tông phái, cũng như của hai giới Tăng sĩ và Cư sĩ, chẳng những được tôn trọng mà còn phải nỗ lực phát triển trong sự kết hợp của chỉ đạo. Chính đó là sắc thái đặc biệt của nền Phật giáo thống nhất tại Việt Nam

Chương thứ Nhất 
 
Danh hiệu, huy hiệu và giáo ký 

Điều thứ 1: Tổ chức thống nhất của các tông phái Phật Giáo Việt Nam lấy danh hiệu "GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT" viết tắt "GHPGVNTH". 

Điều thứ 2: Huy hiệu của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhấthình pháp luân (có 12 căm) theo hình vẽ: 

Điều thứ 3: Giáo kỳ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là cờ Phật giáo thế giới
 
 
Chương Thứ Hai 
MỤC ĐÍCH 
 
 
Điều thứ 4: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất điều hợp các tông phái Phật Giáo tại Việt Nam để phục vụ nhân loại và dân tộc bằng cách hoằnh dương chính pháp
 
 
Chương Thứ Ba 
THÀNH PHẦN 
 
 
Điều Thứ 5: Thành phần của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất gồm Tăng sĩ và Cư sĩ thuộc Bắc tôngNam tông chấp nhận bản Hiến Chương này. 
 
 
Chương Thứ Tư 
 
HỆ THỐNG TỔ CHỨC 
 
 
Điều thứ 6: Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất là một trong những quốc gia Phật Giáo sáng lập và là trung tâm điểm địa phương của Phật giáo thế giới
Điều Thứ 7: Tại trung ương, Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất có hai viện: 
1) Viện Tăng Thống 
2) Viện Hóa Đạo 

VIỆN TĂNG THỐNG 
ĐỨC TĂNG THỐNG 
HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG 
VÀ 
VĂN PHÒNG VIỆN TĂNG THỐNG 
 
 
Đức Tăng thống và Đức phó Tăng thống
 
 
Điều thứ 8: Ngôi vị lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống NhấtĐức Tăng thống và Đức Tăng thống. 
Điều thứ 9: Đức Tăng thống và Đức phó Tăng thống do Hội Đồng Giáo Hội Trung Ương suy tôn trong hàng trưởng lão của Hội đồng. Nhiệm kỳ là trọn đời. Đức phó Tăng thống không cùng một tông phái với Đức Tăng thống. 
Điều thứ 10: Đức Tăng thống được suy tôn phải là vị đồng chân xuất gia, ít nhất sáu mươi lăm tuổi đời, bốn mươi tuổi hạ và có thành tích phụng sự Đạo pháp từ hai mươi năm sắp lên. 
 
 
Nhiệm vụ Đức Tăng thống 
Điều thứ 11: 
1) Ban hành Hiến Chương GHPGVNTH 
2) Chỉ định thành phần văn phòng viện Tăng thống với sự hiệp ý của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương. 
3) Ban Giáo chỉ tấn phong ban Chỉ đạo viện Hóa Đạo sau khi Đại hội GHPGVNTH bầu cử. 
4) Triệu tập và chủ toạ Đại hội GHPGVNTH bất thường trong trường hợp đặc biệt, liên quan đến sự tồn vong của Đạo pháp
5) Cấp chứng điệp cho hàng Giáo phẩm cao cấp, từ thượng tòa sắp lên. Ký Giáo điệp vào dịp lễ Phật đản hàng năm. 
6) Chuẩn y khai Đại giới đàn
Nhiệm vụ đức phó Tăng thống
Điều thứ 12: 
1) Thay thế Đức Tăng thống khi được ủy nhiệm
2) Sau khi Đức tăng thống viên tịch, trong vòng 100 ngày, Đức Phó Tăng thống triệu tập Hội đồng Giáo Phẩm Trung Ương để suy tôn Đức tân Tăng thống
 
Thành Phần Hội Đồng 
Giáo Phẩm Trung ương 
 
Điều thứ 13: Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương gồm các vị trưởng lão và các vị thượng tọa thuộc các tông phái Phật Giáo tại Việt nam, giới luật thanh tịnh, có thành tích phục vụ Chính pháp, số lượng từ 60 vị sắp lên. 
Trưởng lão là các vị có 60 tuổi đời sắp lên, trong đó có 30 tuổi hạ, thượng toạ là những vị có 50 tuổi đời, trong đó có 20 tuổi hạ. Hội viện Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương lúc đầu do viện Hóa Đạo đề cử, do Đức Tăng thống duyệt ythỉnh mời. Về sau, các vị trưởng lãothượng tọa được tăng thêm sẽ do Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương tự quyết định. Nhiệm kỳ của hội viên Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương vọ hạn định. Hội viên HĐGHTƯ có thể bị giải nhiệm do quyết nghị của Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương và được Đức Tăng thống phê chuẩn
Nhiệm vụquyền hạn Hội đồng GHTU 

Điều thứ 14: Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương có quyền hạn
1) Suy tôn Đức Tăng thống và Đức phó Tăng thống
2) Giám sát mọi Phật sự của Giáo Hội
3) Đề cử ban Chỉ đạo viện Hóa Đạo (danh sách gồm nhiều vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức trong và ngoài Hội D0ồng) cho Đại hội GHPGVNTN bầu cử. 
4) Soạn thảo và trình Đức Tăng thống phê chuẩnban hành những Qui Chế liên hệ Tăng, Ni Việt nam
Điều thứ 15: Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương do Đức Tăng thống triệu tập hai (2) năm một kỳ, trước và cận ngày Đại hội GHPGVNTH. Trong trường hợp đặc biệt, Đức Tăng thống sẽ triệu tập Đại hội bất thường Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương đặt dưới sự chủ tọa của Đức Tăng thống, Chánh thư ký và phó thư ký viện Tăng thốngthư ký của Hội Đồng
Điều thứ 16: Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương bầu cử các Hội đồng Giám luật, Nghi lễphiên dịch Tam tạng
Điều thứ 17: Văn phòng viện Tăng Thống gồm các phụ tá Đức Tăng thống, Chánh thư ký, phó thư ký do Đức Tăng thống tuyển trạch trong hàng hòa thượngthượng tọa của HĐGHTƯ. Văn phòng viện Tăng thống chịu trách nhiệm trước đức Tăng thống về việc điều hành Phật sự thuộc viện Tăng thống
1) Trình Đức Tăng thống phê chuẩnban hành Hiến Chương GHPGBNTN; 
2) Trình Đức Tăng thống tấn phong ban Chỉ đạo viện Hóa Đạo
3) Điều hành văn phòng viện Tăng thống
4) Phối hợp các Hội đồng Giám luật, Nghi lể và phiên dịch Tam tạng
5) Quy lập danh sách Giáo phẩm Tăng, Ni. 
 
 
VIỆN HÓA ĐẠO 
 Điều thứ 18: Điều hành các ngành hoạt động của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhấtviện Hóa Đạo. Thành phần viện Hóa Đạo gồm có:
 1)VIỆN TRƯỞNG (tăng sĩ) 
 2 hay 3 phó Viện trưởng 
1 Tổng vụ trưởng Tổng vụ tăng sự 
1 Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp 
1 Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa 
1 Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục 
1Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Cư sĩ 
1 Tổng vụ trưởng Tổng vụ Xã hội 
1 Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên 
1 Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài chính 
1 Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kiến thiết 
1 Tổng thư ký 
1 Phó Tổng thư ký 
1 Tổng Thủ quỹ 
(Các vị này họp thành ban Chỉ đạo viện Hóa Đạo
Ban Chỉ đạo viện Hóa Đạo do Hội Đồng Giáo Hội Trung Ương đề cử, đại hội Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bầu cử Đức Tăng thống tấn phong. 
Ngoài thành phần ban Chỉ đạo viên Hóa Đạo còn có một ban Cố vấn, do Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương thỉnh mời, gồm từ một (1) đến ba (3) vị hòa thượng, thượng tọa
Nhiệm vụquyền hạn của các vị trong ban Chỉ đạo được ấn định bằng một qui chế có tính cách nội qui của viện Hóa Đạo 
Điều thứ 19: Viện trưởng viện Hóa Đạo thay mặt Giáo Hội trước pháp lý. 


Điều thứ 20: Văn phòng viện Hóa Đạo do Viện trưởng chịu trách nhiệm và vị Tổng thư ký văn phòng viện Hóa Đạo điều hành. Văn phòng này sẽ tùy như cầu mà thiết lập các ban hay phòng. Mỗi Tổng vụ có các Vụ và mỗi Vụ do một Vụ trưởng trông coi. Các Vụ trưởng do Tổng vụ trưởng đề cử và do ban Chỉ đạo viện Hóa Đạo chấp thuận. Phó Tổng vụ trưởng và các vị Vụ trưởng có thể là Tăng sĩ hay Cư sĩ
THÀNH PHẦN CÁC TỔNG VỤ 
ĐƯỢC QUI ĐỊNH NHƯ SAU: 
1. Tổng vụ Tăng sự có các vụ: 
-Tăng bộ Bắc tông vụ 
-Tăng bộ Nam tông vụ 
-Ni bộ Bắc tông vụ (Y chỉ Tăng bộ B8ác tông) 
-Ni bộ Nam tông vụ (Y chỉ Tăng bộ Nam tông
2. Tổng vụ Hoằng pháp có các vụ: 
 -Trứ tác, Phiên dịch vụ 
 -Truyền bá vụ 
 -kiểm duyệt vụ 
 3. Tổng vụ Văn hóa có các vụ: 
 -Văn mỹ nghệvụ 
 -Lễ nhạc vụ 
 4. Tổng vụ Giáo dục có các vụ: 
 -Phật học vụ 
 -Giáo dục vụ 
 5. Tổng vụ Cư sĩ có các vụ: 
 -Phật tử Chuyên nghiệp vụ 
 -Phật tử Sắc tộc vụ 
 -Thiện tín vụ 
 6. Tổng vụ Xã hội có các vụ: 
 -Từ thiện vụ 
 -Y tế vụ 
 -Huấn nghê vụ 
 7. Tổng vụ Thanh niên có các vụ: 
 -Gia đình Phật tử vụ 
 -Sinh viên Phật tử vụ 
 -Học sinh Phật tử vụ 
 -Thanh niên Phật tử vụ 
 -Hướng đạo Phật tử vụ 
 -Thanh niên Phật tử Thiện chí vụ. 
8. Tổng vụ Kiến thiết có các vụ: 
-Thiết kế vụ 
-Kiến tạo vụ 
Điều thứ 22: Phó Tổng vụ trưởng và Vụ trưởng hợp cùng ban Chỉ đạo viện Hóa Đạo thành Hội đồng viện Hóa Đạo
Điều thứ 23: Để đôn đốcthành Phật sự tại các tỉnh, Viện trưởng viện Hóa Đạo bổ nhiệm Đại diện tại 8 miền sau khi ban Chỉ đạo viện Hóa Đạo chấp thuận tám miền lấy pháp hiệu của 7 vị Cao Tăng Việt nam như sau: 
-Vạn Hạnh (Bắc Trung Nguyên Trung phần) 
-Liễu Quán (Nam Trung nguyên trung phần) 
-Khuông Việt (Cao nguyên trung phần) 
-Khánh Hòa (Đông Nam phần) 
-Khánh Anh (Hậu Giang Nam phần) 
-Vĩnh Nghiêm (Phật tử miền Bắc) 
-Quảng Đức (đô thành, Sài Gòn Gia Định) 
Điều thứ 24: tại mỗi tỉnh, thị xã (biệt lập hành chính) hay quận tại thủ đô, có một Giáo Hội tỉnh, thị xã hay quận đô thành, trực thuộc viện Hóa Đạo được điều khiển bởi một ban Đại diện gồm có
- 1 Chánh đại diện (Tăng sĩ) 
- 2 Phó đại diện 
- 1 Đặc ủy Tăng sự 
- 1 Đặc ủy Hoằng pháp 
- 1 Đạc ủy Văn hóa 
- 1 Đặc ủy Giáo dục 
- 1 Đặc ủy Cư sĩ 
- 1 Đặc ủy Xã hội 
- 1 Đặc ủy Thanh niên 
- 1 Đặc ủy Tài chính 
- 1 Đạc ủy Kiến thiết 
- 1 Thư ký 
- 1 phó Thư ký 
- 1 Thủ quỹ 
- 1 phó Thủ quỹ 
Các chức sự trên phải là những vị có thành tích phục vụ Giáo Hội, được bầu lên bởi đại hội Giáo Hội tỉnh, thị hay quận đô thành. Trong trường hợp đặc biệt, viện Hóa Đạo sẽ chỉ định chức vụ Chánh đại diện. Ban Đại diện xã, phường cũng theo thể thức này. Ban Đại diện tỉnh có thể mời các vị Tôn túc làm chứng minh Đạo sư và mời một ban cố vấn kiểm soát. Các Tiểu ban của ban Đại diện tỉnh, thị hay quận đô thành được thiết lập theo nhu cầu và vị điều khiển được coi là Trưởng ban. 
Điều thứ 25: Thành phần ban Đại diện tỉnh, thị hay quận đô thành phải được viện Hóa Đạo duyệt ychấp thuận bằng một quyết nghị. Thành phần ban Đại diêen xã, phường do ban Đại diện tỉnh, thị hay quận đô thành duyệt y
Để đôn đốckiểm tra Phật sự tại các quận, tỉnh hoặc thị Giáo Hội bổ nhiệm các đại diện quận do Giáo Hội tỉnh cử. Tại tỉnh nào, ban Đại diện xét cần thiết lập ban Đại diện quận thì trình viện Hóa Đạo ra quyết định thành lập
Điều thứ 26: Đơn vị của Giáo Hội là xã, ấp (tại các tỉnh) và phường , khóm (tại các đô thị). 
Tất cả các chùa, Tăng sĩ và Cư sĩ thuộc các Tông phái tại các đơn vị này liên hiệp với nhau thành lập GHPGVNTH tại các xã, ấp hay phường, khóm. Trụ sở đặt tại một chùa hay tại một nơi thuận tiện. Tại các xã, ấp và phường, khóm có một ban Đại diện gồm có
- 1 Chánh Đại diện 
- 2 phó Đại diện 
- 1 Thư ký 
- 1 phó Thư ký 
- 1 Thủ quỹ 
- 1 phó Thủ quỹ 
- 4 cố vấn Kiểm soát
Các tiểu ban đặt ra tùy theo nhu cầu. 
Điều thứ 27: Nhiệm kỳ của viện Hóa Đạo và các ban Đại diện các cấp là hai (2) năm. Viện Hóa Đạo có thể được tái nhiệm thêm một nhiệm kỳ. 
Điều thứ 28: Một trong các chức vị thuộc viện Hóa Đạo có thể bị giải nhiệm: 
- Nếu là chức vị trong ban Chỉ đạo (từ chức Tổng vụ trưởng trở lên) thì do ban Chỉ đạo viện Hóa Đạo trình Hội đồng Giám luật xét và trình Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương biểu quyết, Đức Tăng thống, duyệt y
- Nếu là các chưa vị từ cấp miền trở lên do ban Chỉ đạo viện Hóa Đạo đề nghị và do Đức Tăng thống chuẩn y. 
- Nếu là các chức vị khác từ cấp tỉnh thì do ban Chỉ đạo viện Hóa Đạo quyết định
- Nếu các chức vị từ quận trở xuống thì do ban Đại diện tỉnh quyết định
Điều thứ 29: trường hợp một chức vị trong viện Hóa Đạo bị khuyến tịh hay giải nhiệm: 
-Nếu là Viện trưởng thì ban Chỉ Đạo viện Hóa Đạo đề cử một trong ba vị phó viện trưởng thay thế và do Đức Tăng thống chuẩn y. 
-Nếu là các chức vụ khác thì cũng do ban ấy đề cử và cũng do Đức tăng thống chuẩn y. 
-Nếu là phó Tổng vụ trưởng hay Vụ trưởng thì do Tổng vụ trưởng đề cử và do ban Chỉ đạo viện Hóa Đạo chấp thuận. Các ban Đại diện tỉnh, thị xã hoặc phường, nếu có chức vụ bị khuyết thì theo thể lệ thông thường và được cấp trên chuẩn y. 
 
 Chương thứ Năm 
 
ĐẠI HỘI GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
THỐNG NHẤT 
 
 Điều thứ 30: Đại Hội GHPGVNTH do Viện trưởng viện Hóa Đạo triệu tập hai (2) năm một kỳ, để: 
-Bầu cử hay lưu nhiệm ban Chỉ đạo viện Hóa Đạo
-Kiểm điểm Phật sự 
-Aán định ngân sách thu, chi 
-Aán định chương trình hoạt động mới 
 
 Thành phần tham dự Đại Hội gồm có
-Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương 
-Hội Đồng lưỡng viện 
-Các vị Đại diện miền 
-5 vị Đại biểu của mỗi tỉnh, thị xã (kể cả Tăng sĩ và cư sĩ co Giáo Hội tỉnh, thị xã đề cử) 
-5 Đại biểu của mỗi quận tại đô thành Sài Gòn (mỗi quận tại thủ đô được coi là một tỉnh) 
-10 Đại biểu của miền Vĩnh Nghiêm 
 
Điều thứ 31: Vị Đại diện Giáo Hội tỉnh, thị xã quận đô thành triệu tập đại hội Giáo Hội tỉnh, thị xã, quận đô thành hai (2) năm một kỳ để bầu ban Đại diện, kiểm điểm Phật sựấn định chương trình hoạt động mới. 
Thành phần tham dự Đại hội tỉnh, thị xa và quận đô thành Sài Gòn gồm các đơn vị trực thuộc. Mỗi đơn vị 4 đại biểu
Việc triệu tập tại các xã hay phường cũng theo thể thức tương tự như trên. 
Điều thứ 32: Đại hội bất thường của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất do Viện trưởng viện Hóa Đạo triệu tập và trong trường hợp đặc biệt, do Đức Tăng thống triệu tập
Ban Đại diện tỉnh, thị xã, quận hoặc xã, phường cũng có quyền triệu tập Đại hội bất thường, nhưng phải trình cấp trên biết lý do
 
 
CHƯƠNG THỨ SÁU 
 
TỰ VIỆN 
 
Điều thứ 33: Được coi là tự viện của GHPGVNTN các Quốc tự, các chùa làng, các ngôi chùa xây dựng bởi: 
a) Các vị Tăng sĩ 
b) Các Hội đoàn Phật giáo 
Giáo hội PGVNTH có nhiệm vụ giám hộbảo vệ với sự nhìn nhận chủ quyền của các Tự viện đó. 
 
 
Chương Thứ Bảy 
 
TĂNG SĨ 
 
 
Điều thứ 34: Được mệnh danh là Tăng sĩ: Các Tăng, Ni Việt nam đã chính thức thụ Tỳ Khưu giới. 
 
Chương Thứ Tám 
 
TÍN ĐỒ 
 
 
Điều thứ 35: Mọi người tại Việt nam không phân giai cấp, tuổi tác, nghề nghiệp, dân tộc, đã thụ qui giới hoặc có đức tin Phật giáo và sống theo đức tin đó thì được gọi là TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO TRONG GHPGVNTN. 
 
 
Chương Thứ Chín 
 
GHPGVNTH TẠI HẢI NGOẠI 
 
 
Điều thứ 36: Các Tăng sĩ và Tín đồ Phật giáo Việt Nam tại mỗi quốc gia Hải ngoại kết hợp thành bộ, Chi bộ GHPGVNTH đều bởi một ban Đại diện trực thuộc viện Hóa Đạo
 
 
Chương thứ mười 
 
TÀI SẢN 
 
 
Điều thứ 37: Tài sản của Giáo Hội phật Giáo VNTN gồm có
-Động sản và bất động sản hiến cúng 
-Động sản và bất động sản do Giáo Hội tự tạo. 
 
 
Chương Thứ Mười Một 
 
PHƯƠNG THỨC ÁP DỤNG 
 
Điều thứ 38: Để áp dụng Hiến Chương này, viện Hóa Đạo soạn thảo và đệ trình viện Tăng Thống duyệt y ban hành nhiều bản qui chế có tính cách nội quy. 
Điều thứ 39: Mọi dự án tu chính Hiến Chương này do lưỡng viện Tăng Thống, Hóa Đạo soạn thảo, trình đại hội GHPGVNTN cứu xét và biểu quyết. Nguyên tắc biểu quyết phải được 2/3 tổng số đại biểu hiện diện chấp thuận
Điều thứ 40: Những dự án được đại hội biểu quyết phải do Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương duyệt xét và để trình Đức Tăng thống phê chuẩn, ban hành mới được thi hành. Nếu toàn bộ hoặc điều nào không được phê chuẩn thì phải xét lại. 

Bản Hiến Chương GHPGVNTN tổng cộng có mười một (11) chương, bốn mươi (400 điều đã được đại hội GHPGVNTN kỳ V tu chínhbiểu quyết ngày 12 tháng 12 năm 1973. Phật lịch 2517. 

  

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9007)
14/04/2020(Xem: 6522)
24/02/2020(Xem: 3551)
02/11/2019(Xem: 3748)
Sinh hoạt trong lãnh vực truyền thông tại Quận Cam bao lâu nay, tôi chưa bao giờ tham dự một buổi ra mắt kinh sách Phật Giáo mang ý nghĩa trọng đại đối với cộng đồng Phật Giáo Việt Nam như buổi ra mắt bộ Thanh Văn Tạng của Đại Tạng Kinh Việt Nam tại Nhà Hàng Brodard Chateau, Thành phố Garden Grove, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, vào chiều Chủ Nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2023.
Được tin không vui, Ni sư Thích Nữ Hạnh Đoan đang lâm trọng bệnh ở giây phút cuối đời. Ni sư đã có công dịch thuật nhiều sách Phật học, đặc biệt là bộ sách 7 tập Báo Ứng Hiện Đời khuyên người tin sâu nhân quả hướng về Phật Pháp và ước nguyện cuối đời là muốn độ hết chúng sinh thoát khổ. Thư Viện Hoa Sen đã chuyển tải thông điệp của Ni sư qua việc phổ biến các sách của Ni sư và nay xin được long trọng bố cáo đến toàn thể quý độc giả bài viết cuối cùng của Ni Sư. Ước mong quý độc giả đồng cùng với các thành viên ban biên tập Thư Viện Ha Sen dành chút giây hướng về Ni sư và cầu nguyện cho Ni sư thân tâm được an lạc khi chưa thuận thế vô thường và khi thuận thế vô thường thanh thản về cõi Tây Phương Cực Lạc tiếp tục tu hành rồi trở lại cõi Ta Bà cứu độ chúng sinh.
Gần đây trên các báo chí Hoa Kỳ và trên cộng đồng mạng có đề cập đến nhiều về từ ngữ WOKE và có nhiều độc giả hỏi về ý nghĩa của từ này. Chúng tôi cũng không biết rõ về ý nghĩa và xuất xứ của từ này, nên có cuộc trò chuyện với AI (trí thông minh nhân tạo) như sau: