Kinh Vị Phạm Chí

04/07/20163:42 SA(Xem: 5593)
Kinh Vị Phạm Chí
KINH PHÁP CÚ HÁN TẠNG
Thích Nhất Hạnh Việt dịch
Thể kệ: Nguyên Định (chữ đậm)

Kinh Vị Phạm Chí

Phạm Chí Phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập ngũ
梵志品法句經第三十五
Kinh Vị Phạm Chí
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng
Phẩm thứ 35

 

Phẩm này có tới 38 bài kệ. Phạm Chí (Brahmana) là một vị đạo sĩ đã thành công trong sự nghiệp tâm linh, ra khỏi vòng trần lụy. Đây là hình ảnh lý tưởng của một người tu hành thành đạt trong thời của Bụt. Kinh này có nội dung tương đương với kinh Người Xuất Sĩ và bổ túc cho kinh Người Xuất Sĩ. Ta hãy đọc hai bài kệ 36 và 37 để thấy được điều đó: không vướng vào quá khứ, không vướng vào tương lai, cũng không vướng vào hiện tại, không nắm bắt cũng không xua đuổi, đó là Phạm Chí. Rất hào hùng, rất dũng cảm, có khả năng tự cởi tróivượt qua, tâm ý bất động, đó là Phạm Chí.

 

Bài kệ 1

Tiệt lưu nhi độ                                截  流  而  渡 

Vô dục như phạm                          無  欲  如  梵 

Tri hành dĩ tận                                知  行  已  盡 

Thị vị Phạm Chí                             是  謂  梵  志 

Thu nhỏ dòng chảy của ái dục, vượt qua dòng chảy của ái dục, đạt tới trạng thái vô dục, thấy được chân như của vạn pháp, chấm dứt được ràng buộc vào các hiện tượng hữu vi, người nào làm được như thế, ta gọi đó là một vị Phạm Chí.

Thu nhỏ dòng dục

Vượt qua dòng dục

Đạt tới vô dục

Thấy được chân như

Dứt mọi ràng buộc

Đó là Phạm chí.

 

 

 

Bài kệ 2

vô nhị Pháp                               以  無  二  法  

Thanh tịnh độ uyên                        清  淨  渡  淵  

Chư dục kết giải                          諸  欲  結  解  

Thị vị Phạm Chí                             是  謂  梵  志

 Sử dụng được cái thấy bất nhị, đạt tới thanh tịnh, vượt được vực sâu sinh tử, tháo gỡ được mọi ràng buộc vào ái dục, đó là Phạm Chí.

Hiểu thấy bất nhị

Đạt tới thanh tịnh

Vượt vực sinh tử

Tháo gỡ ràng buộc

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 3

Thích bỉ vô bỉ                                  適  彼  無  彼

Bỉ bỉ dĩ không                               彼  彼  已  空 

Xả ly tham dâm                              捨  離  貪  婬 

Thị vị Phạm Chí                           是  謂  梵  志

 Không vướng bờ bên này, cũng không vướng bờ bên kia, thấy cả bên này và bên kia đều là không, buông bỏ được tham ái, ta gọi đó là một vị Phạm Chí.

 Không vướng bờ này

Không vướng bờ kia

Hai bờ đều không

Buông bỏ tham ái

Ta gọi Phạm chí.

Bài kệ 4

Tư tánh vô cấu                               思  惟  無  垢 

Sở hạnh bất lậu                              所  行  不  漏 

Thượng cầu bất khởi                      上  求  不  起  

Thị vị Phạm Chí                             是  謂  梵  志

 Biết thiền tập, không ô nhiễm, hành xử không tỳ vết, đạt được tịch tĩnh vô thượng, không còn mong cầu gì nữa, đó là Phạm Chí.

Siêng năng thiền tập

Không bị ô nhiễm

Hành xử không sai

Tịch tĩnh vô thượng

Không còn mong cầu

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 5 

Nhật chiếu ư trú                          日  照  於  晝   

Nguyệt chiếu ư dạ                          月  照  於  夜    

Giáp binh chiếu quân                     甲  兵  照  軍 

Thiền chiếu đạo nhân                    禪  照  道  人 

Phật xuất thiên hạ                          佛  出  天  下

Chiếu nhất thiết minh                 照  一  切  冥

 Ban ngày mặt trời chiếu rọi, ban đêm mặt trăng sáng tỏ, quân lính có vũ khí lấp lánh, người hành đạo cũng tỏa chiếu ra ánh sáng của thiền định. Bụt ra đời trong nhân gian làm cho bóng tối khắp nơi tan biến.

 Ban ngày mặt trời chiếu

Ban đêm mặt trăng sáng

Lính vũ khí lấp lánh;

Người tu cũng tỏa chiếu

Ánh sáng của thiền định

Bụt ra đời làm cho

Bóng tối khắp nơi tan.

 

 

Bài kệ 6

Phi thế vi Sa môn                           非  剃  為  沙  門 

Xưng cát vi Phạm chí                     稱  吉  為  梵  志 

Vị năng xả chúng ác                      謂  能  捨  眾  惡   

Thị tắc vi đạo nhân                        是  則  為  道  人

 Không phải vì cạo tóc mà người ta trở thành một vị Sa môn, không phải nói cho hay mà người ta trở thành một vị Phạm chí. Có khả năng buông bỏ tà hạnh thì đó mới là bậc đạo nhân.

Không phải cạo tóc

Thành một Sa môn

Không phải nói hay

Thành một Phạm chí

Buông bỏ tà hạnh

Thành bậc đạo nhân.

 

 

Bài kệ 7

Xuất ác vi Phạm chí                       出  惡  為  梵  志 

Nhập chánh vi Sa môn                  入  正  為  沙  門 

Khí ngã chúng uế hành                 棄  我  眾  穢  行 

Thị tắc vi xả gia                              是  則  為  捨  家

Ra khỏi vòng phiền lụy thì gọi là Phạm chí. Đi vào được con đường chánh thì gọi là Sa môn. Buông bỏ được cái ta và những hành động uế trược mới đích thực là người xuất sĩ.

 

Ra khỏi phiền lụy

Gọi là Phạm chí

Đi con đường chánh

Gọi là Sa môn;

Buông cái ta và

Hành động uế trược

Đích thực xuất sĩ.

 

 

Bài kệ 8

Nhược y ư ái                               若  猗  於  愛 

Tâm vô sở trước                             心  無  所  著 

Dĩ xả dĩ chánh                                已  捨  已  正 

Thị diệt chúng khổ                         是  滅  眾  苦

Thân khẩu dữ ý                              身  口  與  意   

Tịnh vô quá thất                             淨  無  過  失 

Năng xả tam hành                      能  捨  三  行 

Thị vị Phạm Chí                             是  謂  梵  志

 Lìa xa ái dục, tâm không vương vấn, buông bỏ hệ lụy, đi vào đường chánh, những cái ấy đưa tới sự diệt trừ khổ đau. Thân, khẩu và ý trở nên thanh tịnh, không còn lỗi lầm, nhiếp phục được ba nghiệp, đó là Phạm chí.

Lìa xa ái dục

Tâm không vương vấn

Buông bỏ hệ lụy

Đi vào đường chánh

Diệt trừ khổ đau;

Thân khẩu và ý

Trở nên thanh tịnh

Không còn lỗi lầm

Nhiếp phục ba nghiệp

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 9 

Nhược tâm hiểu liễu                      若  心  曉  了 

Phật sở thuyết pháp                       佛  所  說  法 

Quán tâm tự quy                            觀  心  自  歸  

Tịnh ư vi thủy                                 淨  於  為  水 

Phi thốc kết phát                            非  蔟  結  髮 

Danh vi Phạm chí                          名  為  梵  志 

 Tâm trí khai thông, đối với giáo pháp Bụt dạy biết quán chiếu và đem tâm trở về nương tựa, trong sáng như nước, đó là Phạm chí. Không phải vì huyết thống, không phải vì búi tóc mà người ta trở nên Phạm chí.

Tâm trí khai thông

Bụt dạy quán chiếu

Đem tâm trở về

Trong sáng như nước

Đó là Phạm chí;

Không phải huyết thống

Không phải búi tóc

Mà nên Phạm chí.

 

 

 

Bài kệ 10

Thành hành Pháp hành                 誠  行  法  行 

Thanh bạch tắc hiền                       清  白  則  賢 

Sức phát vô tuệ                              飾  髮  無  慧 

Thảo y hà thí                                   草  衣  何  施 

Nội bất ly trước                              內  不  離  著 

Ngoại xả hà ích                              外  捨  何  益 

 Thực tập với tâm dạ chí thành, hành xử đúng theo chánh pháp, sống đời sống thanh bạch của một vị hiền sĩ. Có cái búi tóc mà không có tuệ giác, mặc chiếc áo cỏ mà chẳng có hành trì, bên trong không thực sự có sự buông bỏ thì cái vỏ buông bỏ bên ngoài không có ích lợi.

Tâm dạ chí thành

Hành xử chánh pháp

Sống đời thanh bạch

Một vị hiền sĩ;

Có cái búi tóc

không tuệ giác

Mặc chiếc áo cỏ

Chẳng có hành trì

Không có buông bỏ

Cái vỏ bên ngoài

Không ích lợi gì.

 

 

Bài kệ 11  

Bị phục tệ ác                                   被  服  弊  惡 

Cung thừa Pháp hành                   躬  承  法  行 

Nhàn cư tư tánh                     閑  居  思  惟 

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志

 Ăn mặc đơn sơ, tự mình hành trì đúng theo chánh pháp, cư trú nơi yên tĩnh, thực tập thiền quán, đó mới là Phạm chí.

Ăn mặc đơn sơ

Hành trì chánh pháp

Cư trú yên tĩnh

Thực tập thiền quán

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 12 

Phật bất giáo bỉ                               佛  不  教  彼 

Tán kỷ tự xưng                               讚  己  自  稱 

Như đế bất vọng                         如  諦  不  妄   

Nãi vi Phạm chí                              乃  為  梵  志 

 Bụt không bao giờ bảo người ta tự xưng tán mình. Hành xử theo chân lý, không dối gạt bằng hình thức bên ngoài, đó là Phạm chí.

Bụt không dạy bảo

Tự xưng tán mình

Hành xử chân lý

Không bày dối gạt

Hình thức bên ngoài

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 13

Tuyệt chư khả dục                         絕  諸  可  欲    

Bất dâm kỳ chí                             不  婬  其  志    

Ủy khí dục ố                                   委  棄  欲  數 

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志

 Chấm dứt mọi đối tượng ham muốn, quyết tâm không đi về hướng ái dục, buông bỏ được lưới ái ân, đó là Phạm chí.

Chấm dứt ham muốn

Không theo ái dục

Buông bỏ ái ân

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 14 

Đoạn sanh tử hà                             斷  生  死  河    

Năng nhẫn khởi độ                     能  忍  起  度 

Tự giác xuất tiệm                            自  覺  出  塹  

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志

 Chận đứng dòng sông sinh tử, có sức nhẫn chịu để vượt qua bờ, có đủ tuệ giác của tự thân để nhảy ra khỏi hào sâu hiểm nạn, đó là Phạm chí.

 

Chận dòng sinh tử

Có sức nhẫn chịu

Để vượt qua bờ;

Tuệ giác tự thân

Vượt khỏi hiểm nạn

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 15 

Kiến mạ kiến kích                           見  罵  見  擊   

Mặc thọ bất nộ                                默  受  不  怒  

Hữu nhẫn nhục lực                       有  忍  辱  力   

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志

 Bị nhục mạ, bị hành hung mà vẫn im lặng chịu đựng không hờn không oán, có năng lượng của nhẫn nhục, đó là Phạm chí.

Nhục mạ hành hung

Im lặng chịu đựng

Không hờn không oán

Năng lực nhẫn nhục

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 16 

Nhược kiến xâm khi                      若  見  侵  欺 

Đãn niệm thủ giới                          但  念  守  戒    

Đoan thân tự điều                          端  身  自  調 

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志

 Thấy mình bị lấn ép, bị khinh khi, mà vẫn nhớ bảo trì giới luật, vẫn nhớ điều phục tự thân cho đoan chính, đó là Phạm chí.

Mình bị lấn ép

Lại bị khinh khi

Vẫn giữ giới luật

Điều phục tự thân

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 17 

Tâm khí ác pháp                             心  棄  惡  法 

Như xà thoát bì                              如  蛇  脫  皮 

Bất vi dục ô                                     不  為  欲  污 

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志

  Buông bỏ hệ lụy như con rắn lột da, giữ tâm ý không để ái dục làm cho ô nhiễm, đó là Phạm chí.

Buông bỏ hệ lụy

Như rắn lột da

Giữ gìn tâm ý

Không để ái dục

Làm cho ô nhiễm

Đó là Phạm chí.

 

 

 

Bài kệ 18 

Giác sanh vi khổ                             覺  生  為  苦 

Tùng thị diệt ý                                從  是  滅  意 

Năng hạ trọng đảm                         能  下  重  擔 

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志

 Ý thức được cái khổ trong thế gian, từ đó mà phát tâm đạt tới Niết Bàn tịch tĩnh, có khả năng buông bỏ gánh nặng xuống, đó là Phạm chí.

Biết khổ thế gian

Phát tâm tu đạo

Buông bỏ gánh nặng

Đó là Phạm chí.

 

 

 

 

 

Bài kệ 19 

Giải vi diệu tuệ                               解  微  妙  慧  

Biện đạo bất đạo                             辯  道  不  道 

Thể hành thượng nghĩa                 體  行  上  義   

Thị vị Phạm chí                            是  謂  梵  志 

 Có được tuệ giác vi diệu, phân biệt được cái gì hợp với đạo lý và cái gì trái chống đạo lý, đã hành trì và đạt tới mục tiêu cao cả nhất, đó là Phạm chí.

Tuệ giác vi diệu

Phân biệt hợp đạo

Hay trái đạo lý

Siêng năng hành trì

Đạt mục tiêu cao

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 20 

Khí quyên gia cư                            棄  捐  家  居 

Vô gia chi úy                                   無  家  之  畏 

Thiểu cầu quả dục                          少  求  寡  欲 

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志

 Người không gây hao tổn cho giới tại gia, cũng không vướng mắc vào kẻ xuất gia, người ít mong cầu, ít ham muốn, đó là Phạm chí.

Không gây hao tổn

Cho giới tại gia

Cũng không vướng mắc

Vào kẻ xuất gia

Người ít mong cầu

Lòng ít ham muốn

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 21 

Khí phóng hoạt sanh                      棄  放  活  生   

Vô tặc hại tâm                                無  賊  害  心 

Vô sở nhiêu não                              無  所  嬈  惱

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志

 Buông bỏ gậy gộc vũ khí, không có tâm ý bạo động và tàn hại đối với chúng sinh, không còn làm nhiễu loạn và gây khổ não cho ai, đó là Phạm chí.

Buông bỏ vũ khí

Tâm không bạo động

Không hại chúng sinh

Nhiễu loạn gây khổ

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 22 

Tị tranh bất tranh                           避  爭  不  爭 

Phạm nhi bất uấn                           犯  而  不  慍  

Ác lai thiện đãi                               惡  來  善  待 

Thị vị Phạm Chí                             是  謂  梵  志 

 Sử dụng thái độ không tranh chấp khi đối diện với tranh chấp, bị xúc phạm nhưng vẫn không hờn oán, đem cái lành để đối trị với cái ác, đó là Phạm chí.

Không tranh chấp ai

Lúc bị xúc phạm

Vẫn không hờn oán

Đem lành trị ác

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 23 

Khứ dâm nộ si                                去  婬  怒  癡   

Kiêu mạn chư ác                            憍  慢  諸  惡 

Như xà thoát bì                              如  蛇  脫  皮 

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志

 Buông bỏ tham dục, sân hận, si mê, kiêu mạn và các phiền não khác như con rắn lột da, đó là Phạm chí.

Buông bỏ tham dục

Sân hận si mê

Kiêu mạn phiền não

Như rắn lột da

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 24 

Đoạn tuyệt thế sự                           斷  絕  世  事 

Khẩu vô thô ngôn                          口  無   麤  言  

Bát đạo thẩm đế                           八  道   審  諦 

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志

 Chấm dứt thế sự, miệng không còn nói lời thô ác, quán chiếu bốn sự thậtthực tập con đường Bát chánh, đó là Phạm chí.

Chấm dứt thế sự

Không lời thô ác

Quán bốn sự thật

Theo đường Bát chánh

Đó là Phạm chí.

 

Bài kệ 25 

Sở thế ác pháp                                所  世  惡  法 

Tu đoản cự tế                                  修  短  巨  細 

Vô thủ vô xả                                   無  取  無  捨 

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志

 Đối với các pháp trong đời, dù thiện dù ác, dù lớn dù nhỏ, dù ngắn dù dài, tâm vẫn giữ được thái độ không bám víu, cũng như không xua đuổi, đó là Phạm chí.

Các pháp trong đời

Dù thiện dù ác

Dù lớn dù nhỏ

Dù ngắn dù dài

Tâm không bám víu

Cũng không xua đuổi

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 26 

Kim thế hành tịnh                          今  世  行  淨  

Hậu thế vô uế                                 後  世  無  穢 

Vô tập vô xả                                   無  習  無  捨 

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志

 Trong đời hiện tại, hành xử trong sạch, trong đời vị lai sẽ không có cấu uế, không có tâm ý chất chứa, cũng không có tâm ý ruồng bỏ xua đuổi, đó là Phạm chí.

Trong đời hiện tại

Hành xử trong sạch

Trong đời vị lai

Không có cấu uế

Tâm không chất chứa

Ruồng bỏ xua đuổi

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 27 

Khí thân vô y                                  棄  身  無  猗 

Bất tụng dị hành                             不  誦  異  行 

Hành cam lộ diệt                            行  甘  露  滅 

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志 

 Không bị kẹt vào hình hài, không lặp lại những lời quái dị, đi tới được vị ngọt Cam lộ của Niết Bàn, đó là Phạm chí.

Không kẹt hình hài

Không lời quái dị

Nếm vị Cam lộ

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 28 

Ư tội dữ phước                               於  罪  與  福   

Lưỡng hành vĩnh trừ                     兩  行  永  除 

Vô ưu vô trần                                 無  憂  無  塵 

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志

 Đối với các ý niệm tội và phúc, đã siêu việt lên được cả hai, không còn lo lắng, không còn trần lụy, đó là Phạm chí.

Với tội và phúc

Siêu việt cả hai

Không còn lo lắng

Không còn trần lụy

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 29

Tâm hỉ vô cấu                                 心  喜  無  垢 

Như nguyệt thịnh mãn                  如  月  盛  滿    

Báng hủy dĩ trừ                              謗  毀  已  除 

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志

 Trái tim đầy niềm vui, không một vết nhơ như mặt trăng rằm, không còn hủy báng ai, không còn trách móc ai, đó là Phạm chí.

Tim đầy niềm vui

Không một vết nhơ

Như mặt trăng rằm

Không hủy báng ai

Không trách móc ai

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 30 

Kiến si vãng lai                           見  癡  往  來 

Đọa tiệm thọ khổ                            墮  塹  受  苦 

Dục đan độ ngạn                            欲  單  渡  岸 

Bất hảo tha ngữ                              不  好  他  語 

Duy diệt bất khởi                            唯  滅  不  起  

Thị vị  Phạm chí                           是  謂  梵  志

 Thấy kẻ khác đang đi vòng trong si mê, rơi vào hố thẳm khổ đau, muốn giúp cho họ được lên bờ giải thoát, để họ đừng tiếp tục nghe theo những lời xúi giục, biết hướng về nẻo Niết Bàn, không còn trở về cõi sinh tử, đó là Phạm chí.

Thấy kẻ si mê

Rơi hố khổ đau

Muốn giúp gỉải thoát

Đừng theo xúi giục

Hướng về Niết bàn

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 31 

Dĩ đoạn ân ái                                  已  斷  恩  愛 

Ly gia vô dục                                  離  家  無  欲  

Ái hữu dĩ tận                                  愛  有  已  盡 

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志 

 Đã dứt được ân ái, đã làm người xuất sĩ, không còn đam mê, đã chấm dứt được ái và hữu, đó là Phạm chí.

Dứt được ân ái

Làm người xuất sĩ

Không còn đam mê

Chấm dứt ái hữu

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 32 

Ly nhân tụ xứ                                 離  人  聚  處 

Bất đọa thiên tụ                              不  墮  天  聚 

Chư tụ bất quy                               諸  聚  不  歸 

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志 

 Không đàn đúm vướng mắc cả trong hai cõi ngườicõi trời, bỏ đi mọi hình thức đàn đúm vướng mắc, đó là Phạm chí.

Không còn đàn đúm

Cõi người cõi trời

Bỏ mọi vướng mắc

Đó là Phạm chí.

 

Bài kệ 33

Khí lạc vô lạc                                  棄  樂  無  樂 

Diệt vô uân nhũ                             滅  無  熅  燸 

Kiện vi chư thế                               健  違  諸  世 

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志

 Bỏ ưa, bỏ ghét, đạt tới sự thanh lương của Niết Bàn, ngọn lửa phiền não không còn âm ỉ cháy, đã có sức mạnh chinh phục được thế gian, đó là Phạm chí.

Bỏ ưa bỏ ghét

Đạt tới thanh lương

Ngọn lửa phiền não

Không còn âm ỉ

Chinh phục thế gian

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 34 

Sở sanh dĩ cật                                 所  生  已  訖 

Tử vô sở hú                                     死  無  所  趣 

Giác an vô y                                    覺  安  無  依

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志

 Sở sinh đã hết, sau khi xác thân này tan hoại không còn đi về đâu nữa, giác ngộ đạt tới bình an, không còn cần nương tựa vào đâu nữa cả, đó là Phạm chí.

Sở sinh đã hết

Thân này tan hoại

Không đi về đâu

Giác ngộ bình an

Không cần nương tựa

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 35 

Dĩ độ ngũ đạo                                 已  度  五  道   

Mạc tri sở đọa                              莫  知  所  墮

Tập tận vô dư                                 習  盡  無  餘 

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志 

 Đã vượt khỏi năm nẻo về xấu ác, không còn trở lại, các tập khí đã được chuyển hóa tận gốc, không còn sót lại, đó là Phạm chí.

Vượt khỏi năm nẻo

Không còn trở lại

Tập khí chuyển hóa

Không còn sót lại

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 36 

Vu tiền vu hậu                             于  前  于  後 

Nãi trung vô hữu                           乃  中  無  有 

Vô thao vô xả                                 無  操  無  捨   

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志

 Không vướng vào quá khứ, không vướng vào tương lai, cũng không vướng vào hiện tại, không nắm bắt cũng không xua đuổi, đó là Phạm chí.

Không vướng quá khứ

Không vướng tương lai

Không vướng hiện tại

Không nắm không xua

Đó là Phạm chí.

 

Bài kệ 37 

Tối hùng tối dũng                           最  雄  最  勇 

Năng tự giải độ                              能  自  解  度 

Giác ý bất động                               覺  意  不  動

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志

 Rất hào hùng, rất dũng cảm, có khả năng tự cởi tróivượt qua, giải thoát, tâm ý bất động, đó là Phạm chí.

Hào hùng dũng cảm

Cởi trói vượt qua

Giải thoát bất động

Đó là Phạm chí.

 

 

Bài kệ 38 

Tự tri túc mạng                               自  知  宿  命 

Bổn sở cánh ai                                本  所  更  來 

Đắc yếu sanh tận                            得  要  生  盡 

Duệ thông đạo huyền                    叡  通  道  玄  

Minh như năng mặc                      明  如  能  默  

Thị vị Phạm chí                              是  謂  梵  志

 Vị Mâu ni nào thấy được đời trước, thấy được những cảnh giới hoan lạc và khổ đau đã từng trải qua, đạt tới chỗ chấm dứt sở sinh, đã thành tựu tuệ giác, thông suốt về những huyền diệu của đạo mầu, sáng như bậc năng nhân tĩnh mặc, ta gọi đó là Phạm chí.

Thấy được đời trước

Cảnh giới hoan lạc

Khổ đau đã trải

Chấm dứt sở sinh

Thành tựu tuệ giác

Thông suốt huyền diệu

Sáng như năng nhân

Đó là Phạm chí.


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
18/05/2010(Xem: 144820)
16/05/2010(Xem: 92418)
13/03/2017(Xem: 8456)
19/03/2016(Xem: 20960)
13/05/2010(Xem: 170768)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.