Phẩm 28 Con Đường Giải Thoát

16/01/20193:43 SA(Xem: 1977)
Phẩm 28 Con Đường Giải Thoát

KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 
ĐTK/ĐCTT, N°. 0210 
Soạn tập: Tôn giả Pháp Cứu 
Hán dịch: Đời Ngô, Thiên Trúc Sa-môn Duy-kỳ-nan 
Việt dịch: Thích Đồng Ngộ - Thích Nguyên Hùng
Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation 2019

QUYỂN HẠ
(gồm 18 phẩm, từ phẩm 22 đến phẩm 39 | 402 bài kệ)
Việt dịch: Thích Nguyên Hùng
 

Phẩm 28:

CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT[1]

 

 

[569a] Phẩm này có tên chữ Hán là Đạo Hành, gồm 28 bài kệ: đại ý thuần chỉ bày, mở con đường giải thoát, vốn vô cùng mầu nhiệm.

 

 

467.

Bốn đế, tám thánh đạo

Pháp tích[2]  vô thượng tôn

Phạm hạnh, không gì hơn

Cúng đèn được pháp nhãn [3].

 

468.

Đường này hết sợ hãi

Kiến tịnh[4] , độ muôn sinh

Đường này hoại ma binh

Gắng thực hành, hết khổ.

 

469.

Ta đã mở con đường

Đường lớn, sáng lạ thường

Nghe rồi lo tu tập

Tu tập thoát tai ương.

 

470.

Hãy dùng tuệ quán chiếu

Sanh tử - khổ - vô thường

Muốn thoát mọi đau thương

Phải siêng năng hành đạo.

 

471.

Hãy dùng tuệ quán chiếu

Sanh tử - không - vô thường

Muốn thoát mọi đau thương

Phải siêng năng hành đạo.

 

472.

Lúc dậy cần mau dậy

Đừng ngu si vùi thây

Mắt không mở ra được

Làm sao tu được đây?

 

473.

Niệm đáng niệm là chánh

Niệm không đáng là tà

Tuệ quán, tà không khởi

Chánh niệm thật cao xa.

 

474.

Khéo giữ ý, giữ lời

Thân hành chẳng buông lơi

Ba nghiệp ác trừ rồi

Phật nói bậc đắc đạo.

475.

Chặt cây không tận gốc

Chồi nhánh sẽ lại sanh

Bứng gốc hết ngọn cành

Tỳ-kheo chứng tịch diệt.

 

476.

Không đốn tận gốc rễ

Cội luyến ái họ hàng

Ái dục thêm buộc ràng

Như nghé con nhớ mẹ.

 

477.

Đoạn tận gốc ý dục

Sinh tử hết bến bờ

Đạo quả ắt đang chờ

Mau chóng đắc tịch tịnh.

 

478.

Tham dục khiến mau già

Bệnh do giận mà ra

Ngu si mở cửa chết

Đắc đạo, trừ cả ba.

 

479.

Buông niệm trước, giữa, sau

Vượt sang bờ tịch tĩnh

Mọi ý niệm lắng định

Già chết hết theo nhau.

 

480.

Ai đắm luyến vợ con

Không quán thấy tật bệnh

Khi cái chết đến gần

Nhanh như dòng nước xiết.

481.

Cha không cứu được con[5]

Còn trông chi thân bằng?

Khi mạng hết nhờ họ

Như kẻ mù nhờ đèn.

 

482.

Tuệ, giải thoát do tâm

Nên siêng tu kinh, giới

Chăm cứu thế, độ đời

Vơi đi bao đau khổ.

 

483.

Xa lìa mọi vực thẳm

Như gió thoảng mây trôi

Đã diệt vọng tưởng rồi

Được tri kiến thanh tịnh.

 

484.

Lấy tuệ làm sự nghiệp

Sống đạm bạc, vô vi

Như chánh pháp thọ trì

Cắt đứt dòng sinh tử.

 

485.

Bằng cái nhìn tuệ giác

Thấy các hành [6] là không[7]

Nhàm chán thế gian khổ

Nhập chánh đạo vào dòng.

 

486.

Bằng cái nhìn tuệ giác

Thấy các hành đều khổ

Nhàm chán thế gian khổ

Nhập chánh đạo vào dòng.

 

487.

Bằng cái nhìn tuệ giác

Thấy các hành vô ngã

Nhàm chán thế gian khổ

Nhập chánh đạo vào dòng.

 

488.

Tâm thế ngươi hiện nay

Bị trúng mũi tên ái

Nên hãy tự gắng sức

Thọ trì lời Như lai.

 

489.

Như Lai đã vắng lặng

Hết sanh tử đến đi

Chẳng còn dây ái gì

Giáo nghĩa là mắt pháp.[8]

 

490.

Biển ôm trọn muôn dòng

Đủ đầy bao hương vị

Pháp dành cho người trí

Chỉ thuần vị cam lồ.         

 

491.

Trước chưa nghe Pháp âm

Thương chúng sanh, Phật chuyển

Ai tôn kính, phụng hành

Sẽ vượt thoát tử sanh.

 

492.

Ba niệm ý, miệng, thân

Dù thiện hay bất thiện

Do niệm nên nghiệp chuyển

Hãy diệt bằng Chánh cần.

 

493.

Ba định [9] làm nhân duyên

Buông xả [10], hành vô lượng [11]

Ba định diệt ba nghiệp [12]

Kết sử đoạn hết liền.

 

494.

Biết lấy giới ngăn ác

Vui chánh niệm, tuệ giác

Đã biết đời bại thành

Tịnh tâm đạt giải thoát.[1] Tương đương Pāli, phẩm 20, Maggavagga.

[2] Pháp tích: Dấu tích của của Pháp. Con đường dẫn đến quả thánh.

[3] Nguyên bản chép: 施燈必得眼. Nghi nhầm. Câu này không liên hệ với ba câu trên. Tham chiếu Pāli: dvipadānaṃ ca cakkhumā, pháp nhãn đấng siêu quần.

[4] Kiến tịnh 見淨. Pāli: diṭṭhivisuddha. Thấy biết rõ ràng, nhãn quan trong sáng, đã được tịnh hóa.

 

[5] Cha không cứu được con, hay bà con cứu nhau (Xem Kinh Tập, kinh Mũi tên, Sn.112 : Na pitā tāyate puttaṃ, ñātī vā pana ñātake).

[6] Hành 行 (S: saṃskāra): chỉ các pháp hữu vi, do nhân duyên tạo thành.

[7] Pāli, kệ 277 : Tất cả hành vô thường.

[8] Sở diễn vi đạo nhãn 所演為道眼: Pháp Phật nói ra từ sự chứng ngộ, từ con mắt đã thấy đạo.

[9] Ba định: 1. Định có tầm có tứ; 2. Định không tầm, có tứ; 3. Định không tầm, không tứ.

[10] Nguyên tác ghi khí ỷ, 棄猗, xả niệm thanh tịnh.

[11] Phát huy Tứ vô lượng tâm.

[12] Trụ ở Tứ thiền, nhập vào định thanh tịnh, không còn khởi tưởng chấp trước, tất cả kết sử sẽ nhanh chóng được diệt trừ.

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
16/05/2010(Xem: 90986)
13/03/2017(Xem: 6195)
19/03/2016(Xem: 18572)
13/05/2010(Xem: 165251)
18/07/2012(Xem: 98881)
Diễn đàn Quốc tế Phật giáo Kim cương thừa lần thứ tư được tổ chức tại thủ đô Thimphu, vương quốc Bhutan, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 năm 2022. Trung tâm Nghiên cứu Bhutan và Chỉ số hạnh phúc quốc gia (CBS) cùng Trung ương Giáo hội Phật giáo Bhutan, Liên đoàn Phật giáo Quốc tế (IBC) cùng tổ chức diễn đàn này.
Vụ “đi kiện Thầy chùa” xẩy ra gần đây nhất là trường hợp chùa Tam Bảo ở Baton Rouge. Thầy trú trì chùa Tam Bảo, Thích Đạo Quảng (TĐQ) đã bị bốn trong số hơn vài trăm thành viên trong đạo tràng chùa Tam Bảo đứng đơn kiện. Nguyên đơn, gồm bốn nữ thí chủ chùa Tam Bảo, đã mướn luật sư nộp đơn kiện, buộc tội thầy Đạo Quảng có dính líu vào quan hệ tình dục và sai phạm việc quản nhiệm chùa (sexual misconduct and mismanagement of the temple). Mục đích sau cùng của vụ kiện là xin phán quyết tòa án để đuổi (sic) Thầy ra khỏi chùa và thay thế các “candidate Thầy” khác mới toanh, hợp khẩu vị đang xếp hàng chời đợi