Phẩm 28 Con Đường Giải Thoát

16/01/20193:43 SA(Xem: 620)
Phẩm 28 Con Đường Giải Thoát

KINH PHÁP CÚ BẮC TRUYỀN 
ĐTK/ĐCTT, N°. 0210 
Soạn tập: Tôn giả Pháp Cứu 
Hán dịch: Đời Ngô, Thiên Trúc Sa-môn Duy-kỳ-nan 
Việt dịch: Thích Đồng Ngộ - Thích Nguyên Hùng
Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation 2019

QUYỂN HẠ
(gồm 18 phẩm, từ phẩm 22 đến phẩm 39 | 402 bài kệ)
Việt dịch: Thích Nguyên Hùng
 

Phẩm 28:

CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT[1]

 

 

[569a] Phẩm này có tên chữ Hán là Đạo Hành, gồm 28 bài kệ: đại ý thuần chỉ bày, mở con đường giải thoát, vốn vô cùng mầu nhiệm.

 

 

467.

Bốn đế, tám thánh đạo

Pháp tích[2]  vô thượng tôn

Phạm hạnh, không gì hơn

Cúng đèn được pháp nhãn [3].

 

468.

Đường này hết sợ hãi

Kiến tịnh[4] , độ muôn sinh

Đường này hoại ma binh

Gắng thực hành, hết khổ.

 

469.

Ta đã mở con đường

Đường lớn, sáng lạ thường

Nghe rồi lo tu tập

Tu tập thoát tai ương.

 

470.

Hãy dùng tuệ quán chiếu

Sanh tử - khổ - vô thường

Muốn thoát mọi đau thương

Phải siêng năng hành đạo.

 

471.

Hãy dùng tuệ quán chiếu

Sanh tử - không - vô thường

Muốn thoát mọi đau thương

Phải siêng năng hành đạo.

 

472.

Lúc dậy cần mau dậy

Đừng ngu si vùi thây

Mắt không mở ra được

Làm sao tu được đây?

 

473.

Niệm đáng niệm là chánh

Niệm không đáng là tà

Tuệ quán, tà không khởi

Chánh niệm thật cao xa.

 

474.

Khéo giữ ý, giữ lời

Thân hành chẳng buông lơi

Ba nghiệp ác trừ rồi

Phật nói bậc đắc đạo.

475.

Chặt cây không tận gốc

Chồi nhánh sẽ lại sanh

Bứng gốc hết ngọn cành

Tỳ-kheo chứng tịch diệt.

 

476.

Không đốn tận gốc rễ

Cội luyến ái họ hàng

Ái dục thêm buộc ràng

Như nghé con nhớ mẹ.

 

477.

Đoạn tận gốc ý dục

Sinh tử hết bến bờ

Đạo quả ắt đang chờ

Mau chóng đắc tịch tịnh.

 

478.

Tham dục khiến mau già

Bệnh do giận mà ra

Ngu si mở cửa chết

Đắc đạo, trừ cả ba.

 

479.

Buông niệm trước, giữa, sau

Vượt sang bờ tịch tĩnh

Mọi ý niệm lắng định

Già chết hết theo nhau.

 

480.

Ai đắm luyến vợ con

Không quán thấy tật bệnh

Khi cái chết đến gần

Nhanh như dòng nước xiết.

481.

Cha không cứu được con[5]

Còn trông chi thân bằng?

Khi mạng hết nhờ họ

Như kẻ mù nhờ đèn.

 

482.

Tuệ, giải thoát do tâm

Nên siêng tu kinh, giới

Chăm cứu thế, độ đời

Vơi đi bao đau khổ.

 

483.

Xa lìa mọi vực thẳm

Như gió thoảng mây trôi

Đã diệt vọng tưởng rồi

Được tri kiến thanh tịnh.

 

484.

Lấy tuệ làm sự nghiệp

Sống đạm bạc, vô vi

Như chánh pháp thọ trì

Cắt đứt dòng sinh tử.

 

485.

Bằng cái nhìn tuệ giác

Thấy các hành [6] là không[7]

Nhàm chán thế gian khổ

Nhập chánh đạo vào dòng.

 

486.

Bằng cái nhìn tuệ giác

Thấy các hành đều khổ

Nhàm chán thế gian khổ

Nhập chánh đạo vào dòng.

 

487.

Bằng cái nhìn tuệ giác

Thấy các hành vô ngã

Nhàm chán thế gian khổ

Nhập chánh đạo vào dòng.

 

488.

Tâm thế ngươi hiện nay

Bị trúng mũi tên ái

Nên hãy tự gắng sức

Thọ trì lời Như lai.

 

489.

Như Lai đã vắng lặng

Hết sanh tử đến đi

Chẳng còn dây ái gì

Giáo nghĩa là mắt pháp.[8]

 

490.

Biển ôm trọn muôn dòng

Đủ đầy bao hương vị

Pháp dành cho người trí

Chỉ thuần vị cam lồ.         

 

491.

Trước chưa nghe Pháp âm

Thương chúng sanh, Phật chuyển

Ai tôn kính, phụng hành

Sẽ vượt thoát tử sanh.

 

492.

Ba niệm ý, miệng, thân

Dù thiện hay bất thiện

Do niệm nên nghiệp chuyển

Hãy diệt bằng Chánh cần.

 

493.

Ba định [9] làm nhân duyên

Buông xả [10], hành vô lượng [11]

Ba định diệt ba nghiệp [12]

Kết sử đoạn hết liền.

 

494.

Biết lấy giới ngăn ác

Vui chánh niệm, tuệ giác

Đã biết đời bại thành

Tịnh tâm đạt giải thoát.[1] Tương đương Pāli, phẩm 20, Maggavagga.

[2] Pháp tích: Dấu tích của của Pháp. Con đường dẫn đến quả thánh.

[3] Nguyên bản chép: 施燈必得眼. Nghi nhầm. Câu này không liên hệ với ba câu trên. Tham chiếu Pāli: dvipadānaṃ ca cakkhumā, pháp nhãn đấng siêu quần.

[4] Kiến tịnh 見淨. Pāli: diṭṭhivisuddha. Thấy biết rõ ràng, nhãn quan trong sáng, đã được tịnh hóa.

 

[5] Cha không cứu được con, hay bà con cứu nhau (Xem Kinh Tập, kinh Mũi tên, Sn.112 : Na pitā tāyate puttaṃ, ñātī vā pana ñātake).

[6] Hành 行 (S: saṃskāra): chỉ các pháp hữu vi, do nhân duyên tạo thành.

[7] Pāli, kệ 277 : Tất cả hành vô thường.

[8] Sở diễn vi đạo nhãn 所演為道眼: Pháp Phật nói ra từ sự chứng ngộ, từ con mắt đã thấy đạo.

[9] Ba định: 1. Định có tầm có tứ; 2. Định không tầm, có tứ; 3. Định không tầm, không tứ.

[10] Nguyên tác ghi khí ỷ, 棄猗, xả niệm thanh tịnh.

[11] Phát huy Tứ vô lượng tâm.

[12] Trụ ở Tứ thiền, nhập vào định thanh tịnh, không còn khởi tưởng chấp trước, tất cả kết sử sẽ nhanh chóng được diệt trừ.

Tạo bài viết
Với người Bhutan, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà đơn giản là triết lý thấm đấm trong văn hóa, lối sống và từng nếp nghĩ của đời sống thường nhật. Trong các nghi thức tâm linh, người Bhutan rất coi trọng nghi thức tang lễ, nếu không muốn nói là coi trọng nhất bởi vì cái chết không chỉ đánh dấu sự rời bỏ của thần thức mà còn khởi đầu của tiến trình tái sinh.
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.