Trung Quán Luận - Nàgàrjuna Long Thụ

16/07/201012:00 SA(Xem: 45500)
Trung Quán Luận - Nàgàrjuna Long Thụ

MADHYAMAKAKÀRIKÀ
TRUNG QUÁN LUẬN
NHÌN SÂU THẲM VÀO CON ĐƯỜNG GIỮA
Nàgàrjuna Long Thụ

Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập
Bản dịch Việt ngữ: Cao Dao

blank

Tạo bài viết
01/06/2014(Xem: 24210)
03/09/2014(Xem: 17647)
24/11/2016(Xem: 9736)
29/05/2016(Xem: 5867)

Vào ngày 27 tháng 12 năm 2021, Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời đã có cuộc họp đầu tiên dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chủ Tịch Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời và được điều hợp bởi Hòa Thượng Thích Như Điển, Chánh Thư Ký HĐPDLT, cùng chư tôn đức Tăng, Ni và Cư sĩ trong Hội Đồng. Cuộc họp đã thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phân công tiếp tục phiên dịch Tam Tạng và việc ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam.
Của Hội Đồng Tăng Già Giáo Hội Phật Giáo Liên Hữu Việt Mỹ Dọc Tại Lễ Cầu Nguyện Hòa Bình Thế Giới Tại Thiền Viện Thích Thiên An, Atlanta