Phật Giáo Tuyển Luận Tập 1 Song Ngữ Vietnamese-English PDF

17/12/20215:29 SA(Xem: 9257)
Phật Giáo Tuyển Luận Tập 1 Song Ngữ Vietnamese-English PDF

 

THIỆN PHÚC
PHẬT GIÁO TUYỂN LUẬN
SELECTIVE ESSAYS  ON BUDDHISM
 TẬP I

Copyright © 2021 by Ngoc Tran. All rights reserved.
No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.

 

Mục Lục—Table of Content  

Lời Đầu Sách—Preface     

Tuyển Luận Thứ Nhất—The First Selective Essay: Thời Kỳ Tiền Phật Giáo—The Period of Pre-Buddhism
Tuyển Luận Thứ Hai—The Second Selective Essay: Nguồn Gốc Phát Sinh Và Sự Thành Hình Phật Giáo—The Origination and the Formation of Buddhism 

Tuyển Luận Thứ Ba—The Third Selective Essay: Đức Phật Của Chúng Ta—Our Buddha 

Tuyển Luận Thứ Tư—The Fourth Selective Essay: Tổng Quan Và Ý Nghĩa Của Đạo Phật—An Overview and Meanings of Buddhism   

Tuyển Luận Thứ Năm—The Fifth Selective Essay: Đức Phật Tuyên Thuyết Bài Pháp Đầu Tiên—The Buddha Preached the First Sermon  

Tuyển Luận Thứ Sáu—The Sixth Selective Essay: Những Giáo Pháp Cốt Lõi Trong Đạo Phật—Core Teachings of Buddhism 

Tuyển Luận Thứ Bảy—The Seventh Selective Essay: Bốn Chân Lý Cao Thượng—The Four Noble Truths 

Tuyển Luận Thứ Tám—The Eighth Selective Essay: Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo—Thirty-Seven Conditions Leading to Bodhi  

Tuyển Luận Thứ Chín—The Ninth Selective Essay: Tám Con Đường Thánh—The Eightfold Noble Path  

Tuyển Luận Thứ Mười—The Tenth Selective Essay: Luật Nhân Quả: Nguyên Lý Cốt Lõi Của Đạo Phật—The Law of Cause and Effect: The Core Principle of Buddhism   

Tuyển Luận Thứ Mười Một—The Eleventh Selective Essay: Lý Nhân Duyên & Mười Hai Nhân Duyên—The Theory of Causation & The Twelve Conditions of Cause-and-Effect  

Tuyển Luận Thứ Mười Hai—The Twelfth Selective Essay: Nhân Quả Nghiệp Báo Trong Đạo Phật—Causes-Effects-Retributions in Buddhism 

Tuyển Luận Thứ Mười Ba—The Thirteenth Selective Essay: Tái Sanh Theo Quan Điểm Phật Giáo—Rebirth in Buddhist Point of View  

Tuyển Luận Thứ Mười Bốn—The Fourteenth Selective Essay: Ai Tạo Nghiệp?—Who Creates Karmas?  

Tuyển Luận Thứ Mười Lăm—The Fifteenth Selective Essay: Sáu Nẻo Luân Hồi—Six Paths of the Samsara  

Tuyển Luận Thứ Mười Sáu—The Sixteenth Selective Essay: Ngũ Uẩn—Five Aggregates  

Tuyển Luận Thứ Mười Bảy—The Seventeenth Selective Essay: Sáu Ba La Mật—Six Paramitas   

Tuyển Luận Thứ Mười Tám—The Eighteenth Selective Essay: Tam Pháp Ấn—Three Dharma Seals 

Tuyển Luận Thứ Mười Chín—The Nineteenth Selective Essay: Giới-Định-Huệ—Precepts-Concentration-Wisdom  

Tuyển Luận Thứ Hai Mươi—The Twentieth Selective Essay: Sơ Lược Về Căn-Cảnh-Thức—An Overview of Organs-Objects-Consciousnesses 

Tuyển Luận Thứ Hai Mươi Mốt—The Twenty-First Selective Essay: Tam Bảo & Quy-Y Tam Bảo—The Triple Gem & Taking Refuge in the Three Treasures  

Tuyển Luận Thứ Hai Mươi Hai—The Twenty-Second Selective Essay: Hiểu Biết Cơ Bản Về Tâm—Basic Understanding on the Mind 

Tuyển Luận Thứ Hai Mươi Ba—The Twenty-Third Selective Essay: Bồ Đề Tâm—Bodhi-Mind  

Tuyển Luận Thứ Hai Mươi Bốn—The Twenty-Fourth Selective Essay: Bốn Tâm Vô Lượng—Four Immeasurable Minds  

Tuyển Luận Thứ Hai Mươi Lăm—The Twenty-Fifth Selective Essay: Tám Thức—Eight Consciousnesses 

Tuyển Luận Thứ Hai Mươi Sáu—The Twenty-Sixth Selective Essay: Tam Độc Tham-Sân-Si—Three Poisons of Lust-Anger-Ignorance 

 Tuyển Luận Thứ Hai Mươi Bảy—The Twenty-Seventh Selective Essay: Vô Minh—Ignorance 

Tuyển Luận Thứ Hai Mươi Tám—The Twenty-Eighth Selective Essay: Sáu Nẻo Đường Trần & Bốn Đường Lên Thánh—Six Paths of the Samara and the Four Saintly Paths 

Tuyển Luận Thứ Hai Mươi Chín—The Twenty-Ninth Selective Essay: Sơ Lược Kinh Luật Luận Phật Giáo—A Summary of Buddhist Sutra Pitaka, Vinaya Pitaka and Shastra Pitaka  

Tuyển Luận Thứ Ba Mươi—The Thirtieth Selective Essay: Pháp Môn Niệm Phật—The Dharma Door of Buddha Recitation 

Tuyển Luận Thứ Ba Mươi Mốt—The Thirty-First Selective Essay: Pháp Môn Thiền Định—The Dharma Door of Buddhist Meditation  

Tuyển Luận Thứ Ba Mươi Hai—The Thirty-Second Selective Essay: Giác Ngộ Theo Quan Điểm Phật Giáo—Enlightenment in Buddhist Point of View  

Tuyển Luận Thứ Ba Mươi Ba—The Thirty-Third Selective Essay: Nguyên Lý Giải Thoát Cứu Cánh—The Principle of Perfect Freedom  

Tuyển Luận Thứ Ba Mươi Bốn—The Thirty-Fourth Selective Essay: Phước Huệ Song Tu—A Dual Cultivation of Merits and Virtues  

Tuyển Luận Thứ Ba Mươi Lăm—The Thirty-Fifth Selective Essay: Như Lai & Như Lai Tạng—The Thus-Come One & Tathagata-Garbha  

Tuyển Luận Thứ Ba Mươi Sáu—The Thirty-Sixth Selective Essay: Bồ Tát—Bodhisattvas 

Tài Liệu Tham Khảo—References   

 

Lời Đầu Sách

Đạo Phậttôn giáo của Đấng Giác Ngộ, một trong ba tôn giáo lớn trên thế giới do đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai sáng cách nay trên 25 thế kỷ. Đức Phật đề xướng tứ diệu đế như căn bản học thuyết như chúng đã hiện ra khi Ngài đại ngộ. Ngài đã chỉ cho mọi người làm cách nào để sống một cách khôn ngoan và hạnh phúcgiáo pháp của Ngài đã lan rộng từ xứ Ấn Độ ra khắp các miền châu Á, và xa hơn thế nữa. Danh từ Phật giáo phát xuất từ chữ Phạn “Budhi”, có nghĩa là “giác ngộ”, “tỉnh thức”, và như vậy Phật giáotôn giáo của giác ngộtỉnh thức. Chính vì thế mà định nghĩa thật sự của Phật giáo là “Diệu Đế.” Đức Phật không dạy từ lý thuyết, mà Ngài luôn dạy từ quan điểm thực tiễn qua sự hiểu biết, giác ngộthực chứng về chân lý của Ngài. Triết lý này xuất phát từ kinh nghiệm của một người tên là Sĩ Đạt Đa Cồ Đàm, được biết như là Phật, tự mình giác ngộ vào lúc 36 tuổi. Phải thực tình mà nói, mọi cách giải quyết của Phật giáo luôn mang tính thực dụngTrong suốt chiều dài lịch sử trên hai mươi lăm thế kỷ, Phật giáo chỉ nhắm vào những vấn đề thực tiễn, chứ nó không lưu ý đến những vấn đềtính cách học thuật hay siêu hình họcGiáo dục trong Phật giáo là nhằm giúp những người tu Phật thoát khỏi những phiền trược vừa kể trên để họ có thể thấy được thực tạichân lý như thực. Như vậy, theo giáo dục nhà Phật, bất cứ cái nào làm tăng tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng... là cái xấu nên tránh xa; còn bất cứ cái nào giúp giảm những thứ vừa kể là cái tốt nên theo. Nói gì thì nói, Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng Phật giáo không chỉ là một hệ thống giáo lý suông, mà đó là một lối sống. Nếu chúng ta chịu giáo dụcthực hành đúng như lời Phật dạy, thì chắc chắc cuộc sống của chúng ta phải an lạc, tỉnh thứchạnh phúc.

Từ năm 1985 đến nay, Thiện Phúc đã biên soạn một số sách Phật giáo với nhiều chủ đề khác nhau về Đạo Phật như các bộ Phật Pháp Căn Bản, Đạo Phật Trong Đời Sống, Đạo Phật An LạcTỉnh Thức, Thiền Sư, Thiền Trong Đạo Phật, Chư Thiền Đức, Niệm Phật Căn Bản Cho Người Tại Gia, Thiền Lâm Bảo Thoại, Nhân Quả, Ai Tạo Nghiệp?, Ba La Mật, Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo, Bát Thánh Đạo, Bồ Đề Tâm, Căn Cảnh Thức, Chúng Ta Buông Bỏ Cái Gì?, Đức Phật Của Chúng Ta, Đường Lên Phật, Người Tại Gia, Qua Bờ Bên Kia, Sáu Nẻo Luân Hồi, Thiền Tập Cho Người Tại Gia, Bát Nhã & Tánh Không, Bốn Chân Lý Cao Thượng, Bốn Tâm Vô Lượng, Chúng Ta Cùng Học Cùng Tu, Cốt Lõi Đạo Phật, Giáo Pháp Căn Bản Duy Thức Học, Giới Định Huệ, Hạnh Phúc Đến Từ Bạn, Hành Trình Hướng Đến Niết Bàn, Hiếu Hạnh, Hương Thiền Luôn Đượm Trong Giáo Điển Nhà Phật, Kiếp Người Theo Quan Điểm Phật Giáo, Ma Chướng & Thử Thách Trong Đời Sống, Mưa Pháp Trong Vườn Nai, Mười Phương Phật Pháp Tăng, Ngũ Uẩn, Nhân Duyên Quả, Những Cỗ Xe Phật Giáo, Những Pháp Ấn Cốt Lõi, Phàm Tâm Thánh Tâm, Phước Huệ Song Tu, Sáu Nẻo Đường Trần & Bốn Đường Lên Thánh, Sơ Lược Kinh Luật Luận Phật Giáo, Sống Tỉnh Thức An LạcHạnh Phúc, Tam Bảo, Tài Sản Của Người Con Phật, Theo Chân Bồ Tát, Phật Giáo Tuyển Luận, Phật Giáo Yếu Luận, Phật Giáo Yếu Lược, Tâm Thức: Dòng Luân Hồi Bất Tận, Đạo Phật: Dòng Suối Giác Ngộ & Giải Thoát... Sau khi xem lại, tác giả tin rằng sẽ có nhiều lợi lạc cho độc giả, nhất là những người Phật tử tại gia và những người sơ cơ, nếu tác giả biên soạn tập sách “Phật Giáo Tuyển Luận,” gồm một số bài tuyển luận rút ra từ nhiều chủ đề trong các tập sách đã xuất bản. Quyển sách nhỏ có tựa đề “Phật Giáo Tuyển Luận” này không phải là một nghiên cứu thâm sâu về triết thuyết Phật Giáo, mà nó chỉ trình bày sơ lược về đạo Phậtgiáo lý cốt lõi của nó. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng mục đích của người tu Phậttự giác, nghĩa là tự quán sát bằng cái trí của chính mình chứ không dựa vào kẻ khác; giác tha (sau khi tự mình đã giác ngộ lại thuyết pháp để giác ngộ cho người khác, khiến họ được khai ngộ và giúp họ rời bỏ mọi mê lầmkhổ não trong vòng luân hồi) rồi cuối cùng mới đi đến giác hạnh viên mãn, thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử ngay trong kiếp này. Chính vì những nét đặc thù vừa kể trên mà giáo pháp nhà Phật trở nên vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, cũng chính vì vậygiáo pháp ấy cũng là một vấn đề không dễ lãnh hội như những giáo pháp khác. Cuộc hành trình của người tu Phật đòi hỏi nhiều cố gắnghiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn bộ “Phật Giáo Tuyển Luận” song ngữ Việt Anh nhằm giới thiệu giáo lý nhà Phật một cách tổng quát cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình, tỉnh thứchạnh phúc.

 Thiện Phúc

 

Preface

Buddhism is a philosophy, a way of life or a religion. The religion of the awakened one. One of the three great world religions. If was founded by the historical Buddha Sakyamuni over 25 centuries ago. Sakyamuni expounded the four Noble Truths as the core of his teaching, which he had recognized in the moment of his enlightenment. He had shown people how to live wisely and happily and his teachings soon spread from India throughout Asia, and beyond. The name Buddhism comes from the word “budhi” which means ‘to wake up’ and thus Buddhism is the philosophy of awakening. Therefore, the real definition of Buddhism is Noble Truth. The Buddha did not teach from theories. He always taught from a practical standpoint based on His understanding, His enlightenment, and His realization of the Truth. This philosophy has its origins in the experience of the man named Siddhartha Gotama, known as the Buddha, who was himself awakened at the age of 36. Truly speaking, all approaches of Buddhism are always pragmatic. In the length of history of more than twenty-five centuries, Buddhism addresses only pratical problems, not in academic questions and metaphysical theories. The goal of Buddhist education is freeing cultivators from being led by these troubles so that they could see Reality and the Truth as it is. Therefore, according to the Buddhits education, whichever causes increases of greed, anger, ignorance, pride, doubt, wrong views, killing, stealing, sexual misconduct, lying... is bad and we should stay away from; and whichever helps decreasing or stopping the above mentioned troubles is good and we should pursue. Whatever we say, devout Buddhists should always remember that Buddhism is not a mere system of doctrine, it is a way of life. If we educate ourselves the way the Buddha taught, we would surely have a peaceful, mindful and happy life.  

From 1985 till now, Thien Phuc has been composing several Buddhist books with different titles such as Basic Buddhist Doctrines, Buddhism Applied In Life, Buddhism: Peace-Mindfulness-Happiness, Zen Masters, Zen in Buddhism, Zen Virtues, Basic Buddha Recitations For Lay People, Precious Dialogues In Zen Forests, Causes & Effects, Who Creates Karmas?, Paramitas, Thirty-Seven Limbs of Enlightenment, The Eightfold Noble Path, Bodhicitta, Faculties-Views-Consciousnesses, What Do We Let Go?, Our Buddha, The Path Leading to Buddhahood, Lay People, To Reach the Other Shore, Six Paths in the Samsara, Meditation Practices For Lay People, The Four Noble Truths, Four Immeasurable Minds, Let's Learn & Practice Together, The Cores Of Buddhism, Discipline-Meditation-Wisdom, Happiness Comes From You, A Journey Towards Nirvana, The Fragrance of Meditation Always imbibed in Buddhist Scriptures, Human Lives In Buddhist Point of View, Obstructive Ghosts And Challenges In Life, Showers of Dharmas At the Deer Park, Causes-Conditions-Effects, Buddhist Vehicles, Essential Summaries of Buddhist Teachings, Core Dharma Seals, Simultaneous Cultivation of Merits & Wisdom, Six Paths of the Worldly World & Four Ways Leading to the Saints, A Summary of Sutras-Vinayas-Sastras in Buddhism, Prajna & Emptiness, Living in Peace, Mindfulness & Happiness, Following in Bodhisattvas' Footsteps... After reviewing them all, this author believes that it will be beneficial to readers, especially to laypeople and beginners, if this author composes a book titled “Selective Essays On Buddhism” which composes of some selective essays extracted from all already-published books. This little book titled “Selective Essays On Buddhism” is not a profound philosiphical study of the theory of Buddhist Teachings, but a book that briefly summarize Buddhism and its core teachings. Devout Buddhists should always remember the goal of any Buddhist cultivator is to achieve self-enlightening, that is examining with one’s own intelligence, and not depending upon another; enlightening or awakening of others, then achieve the final accomplishment, to go beyond the cycle of births and deaths right in this very life. For these particular reasons, the Buddhist Dharma becomes exceptionally special; however, it is also a matter not easily comprehensible. The Buddhist practitioners' journey demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently even with so many books available on Buddhism, I venture to compose this booklet titled “Selective Essays On Buddhism” in Vietnamese and English to introduce general and basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution will help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of peace and happiness.
Thiện PhúcGủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
15/06/2024(Xem: 62394)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)