Những Pháp Tu Căn Bản Của Người Phật Tử (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

23/02/20225:29 SA(Xem: 8709)
Những Pháp Tu Căn Bản Của Người Phật Tử (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)
THIỆN PHÚC
NHỮNG PHÁP TU CĂN BẢN
CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
BUDDHISTS' BASIC METHODS OF CULTIVATION
Những Pháp Tu Căn Bản Của Người Phật Tử

Copyright © 2022 by Ngoc Tran. All rights reserved.

No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.

 

Mục Lục Tập I 
Table of Content Volume I

Mục Lục—Table of Content  
Lời Đầu Sách—Preface 
Chương Một—Chapter One: Cốt Lõi Đạo Phật—Cores of Buddhism 
Chương Hai—Chapter Two: Đời Sống Người Phật Tử—Buddhist Life  
Chương Ba—Chapter Three: Tổng Quan Về Tu Hành Trong Phật Giáo—An Overview of Cultivation & Practices In Buddhism  
Chương Bốn—Chapter Four: Quy Y Tam Bảo—Taking Refuge on the Three Gems
Chương Năm—Chapter Five: Niềm Tin Trong Đạo Phật—Faith in Buddhism 
Chương Sáu—Chapter Six: Người Phật Tử Nên Am Hiểu Bản Chất Thật Của Dục & Tình—Buddhists Should Thoroughly Comprehend Desires & Emotions 
Chương Bảy—Chapter Seven: Chúng Ta Nên Từ Bỏ Cái Gì?—What Should We Renounce?    
Chương Tám—Chapter Eight: Phóng Dật Buông Lung Hay Không Dính Mắc?—Heedlessness and Giving Free Rein to One’s Emotion or Non-Attachment? 
Chương Chín—Chapter Nine: Trong Tu Tập Chúng Ta Thủ Hữu Càng Ít Càng Tốt—In Cultivation, the Less We Possess the Better 
Chương Mười—Chapter Ten: Cầu & Vô Sở Cầu—Seeking and Non-Seeking 
Chương Mười Một—Chapter Eleven: Thiểu Dục Tri Túc—Content with Few Desires Satisfy With What We Have 
Chương Mười Hai—Chapter Twelve: Người Phật Tử Nên Am Hiểu Lễ Bái Để Không Rơi Vào Mê Tín Dị Đoan—Buddhists Should Thoroughly Comprehend Bowing to Pay Reverence In order Not to Fall In Superstitions
Chương Mười Ba—Chapter Thirteen: Tu Tập Hạnh Bố Thí—To Cultivate the Practice of Almsgiving 
Chương Mười Bốn—Chapter Fourteen: Ăn Chay Hay Ăn Thịt?—To Be on a Vegetarian Diet Or Eating Meat?  
Chương Mười Lăm—Chapter  Fifteen: Phương Cách Đối Trị Tham Sân Si—Methods to Counteract Greed-Anger-Delusion  
Chương Mười Sáu—Chapter Sixteen: Tu Tập Ba La Mật—Practicing the Paramitas  
Chương Mười Bảy—Chapter Seventeen: Người Phật Tử Nên Thông Hiểu Về Bốn Chân Lý Cao Thượng Trong Phật Giáo—Buddhists Should Thoroughly Understand The Four Noble Truths in Buddhism  
Chương Mười Tám—Chapter Eighteen: Người Phật Tử Nên Thông Hiểu Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo—Buddhist Should Thoroughly Comprehend the Thirty-Seven Conditions Leading to Bodhi   
Chương Mười Chín—Chapter Nineteen: Tu Tập Bát Thánh Đạo—Practicing the Eightfold Noble Truth  
Chương Hai Mươi—Chapter Twenty: Tam Tu Giới-Định-Huệ—Practicing Threefold Study of Precept-Concentration-Wisdom  
Chương Hai Mươi Mốt—Chapter Twenty-One: Ngũ Giới Cho Người Tại Gia—Five Precepts for Lay People   
Chương Hai Mươi Hai—Chapter Twenty-Two: Bát Quan Trai Giới—Eight Precepts 
Chương Hai Mươi Ba—Chapter Twenty-Three: Người Phật Tử Nên Luôn Tu Tập Pháp Sám Kỳ Tiền Khiên & Hối Kỳ Hậu Quá—Buddhists Should Always Practice Repentance of Past Errors & Turning Away From the Future Errors  
Chương Hai Mươi Bốn—Chapter Twenty-Four: Người Phật Tử Nên Luôn Thực Hành Bốn Trọng Ân—Buddhists Should Always Practice Four Fields of Grace  
Chương Hai Mươi Lăm—Chapter Twenty-Five: Người Phật Tử Nên Thông Hiểu Thuyết Duyên Khởi—Buddhists Should Thoroughly Understand the Theory of Causation  
Chương Hai Mươi Sáu—Chapter Twenty-Six: Người Phật Tử Luôn Cố Gắng Hàng Phục Phiền Não—Buddhists Should Always Try to Subdue Afflictions    
Chương Hai Mươi Bảy—Chapter  Twenty-Seven: Người Phật Tử Luôn Cảnh Giác Về Chất Liệu Đốt Lên Những Ngọn Lửa Trong Chúng Sanh—Buddhists Should Always Be Alert to Fueling Materials for All Fires in Beings  
Chương Hai Mươi Tám—Chapter  Twenty-Eight: Hành Giả Nên Là Người Quan Sát Vô Tư—A Cultivator Should Be An Objective Observer      

Tài Liệu Tham Khảo—References   

 

Mục Lục Tập II
Table of Content Volume II
Mục Lục—Table of Content 
Lời Đầu Sách—Preface  
Chương Hai Mươi Chín—Chapter Twenty-Nine: Mười Hai Nhân Duyên—The Twelve Links of Dependent Origination 
Chương Ba Mươi—Chapter  Thirty: Người Phật Tử Nên Thông Hiểu Luật Nhân Quả Trong Phật Giáo—Buddhists Should Thoroughly Understand the Theory of Cause & Effect In Buddhism
Chương Ba Mươi Mốt—Chapter  Thirty-One: Người Phật Tử Nên Thông Hiểu Về Nghiệp Báo—Buddhists Should Thoroughly Comprehend Actions & Recompenses  
Chương Ba Mươi Hai—Chapter  Thirty-Two: Người Phật Tử Nên Am Hiểu Về Quan Điểm Thiện Ác Của Phật Giáo—Buddhists Should Thoroughly Comprehend The Buddhist Point of View On Good and Evil 
Chương Ba Mươi Ba—Chapter  Thirty-Three: Người Phật Tử Nên Luôn Có Lòng Yêu Thương & Bốn Tâm Vô Lượng—Buddhists Should Always Have Love & Four Immeasurable Minds 
Chương Ba Mươi Bốn—Chapter  Thirty-Four: Người Phật Tử Luôn Cố Gắng Tu Tập Cả Phước Đức Lẫn Công Đức—Buddhists Should Always Try to Cultivate Both Blessnesses And Virtues 
Chương Ba Mươi Lăm—Chapter  Thirty-Five: Niệm Phật Căn Bản Cho Người Phật Tử—Basic Buddha Recitation For Buddhists 
Chương Ba Mươi Sáu—Chapter Thirty-Six: Tu Tập Phổ Hiền Hạnh Nguyện—Cultivation of Practices of Samantabhadra Bodhisattva
Chương Ba Mươi Bảy—Chapter  Thirty-Seven: Tu Tập Chánh Niệm—Cultivation of Right Mindfulness 
Chương Ba Mươi Tám—Chapter  Thirty-Eight: Thiền Quán Thật Sự Cần Thiết & Lợi Lạc Trong Đời Sống Hằng Ngày Của Chúng Ta—Meditation Is Really Necessary and Beneficial In Our Daily Life 
Chương Ba Mươi Chín—Chapter  Thirty-Nine: Người Phật Tử Nên Luôn Cố Gắng Tu Tập Điều Phục Vọng Tâm—Buddhists Should Always Try to Cultivate to Tame the Deluded Mind  
Chương Bốn Mươi—Chapter  Forty: Người Phật Tử Nên Tỉnh Thức Để Thấy Rõ Bản Chất Của Kiêu Mạn—Buddhists Should Be Mindful to See the True Nature of Arrogances
Chương Bốn Mươi Mốt—Chapter  Forty-One: Thư Giản Trong Đời Sống Hằng Ngày—Relaxation In Daily Life
Tài Liệu Tham Khảo—References 
Mục Lục Tập III
Table of Content Volume III
Mục Lục—Table of Content  
Lời Đầu Sách—Preface 
Chương Bốn Mươi Hai—Chapter Forty-Two: Người Phật Tử Luôn Tỉnh Thức Trong Việc Làm Giảm Thiểu Ma Chướng Trong Đời Sống Hằng Ngày—Buddhists Should Always Be Mindful In Reducing Demonic Obstructions In Daily Life 
Chương Bốn Mươi Ba—Chapter  Forty-Three: Hành Giả Tu Phật Nên Đi Với Giặc Và Ác Hữu Hay Với Thiện Hữu Đồng Tu?—Should Buddhist Practitioners Walk With Robbers and Evil Friends or With Good-Knowing Advisors? 
Chương Bốn Mươi Bốn—Chapter  Forty-Four: Người Phật Tử Nên Luôn Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không—Buddhists Should Always Perceive That The Five Skandhas Are Equally Empty 
Chương Bốn Mươi Lăm—Chapter  Forty-Five: Người Phật Tử Luôn Thất Rõ Bộ Mặt Thật Của Khổ Đau Phiền Não—Buddhists Should Always See the True Face of Sufferings & Afflictions 
Chương Bốn Mươi Sáu—Chapter  Forty-Six: Người Phật Tử Nên Luôn Tỉnh Thức Về Ngôi Nhà Lửa Tam Giới Đang Rực Cháy—Buddhists Should Always Be Mindful on the  Burning House of the Triple Worlds Which Is Fiercely Burning 
Chương Bốn Mươi Bảy—Chapter  Forty-Seven: Người Phật Tử Luôn Cương Quyết Chối Bỏ Đạo Phật Chết—Buddhists Should Always Firmly Denounce the Kind of Dead Buddhism 
Chương Bốn Mươi Tám—Chapter  Forty-Eight:Người Phật Tử Nên Luôn Cố Gắng Tu Tập Để Có Sống An Bình & Hạnh Phúc—Buddhists Should Always Try to Cultivate to Be Living In Peace and Happiness 
Chương Bốn Mươi Chín—Chapter  Forty-Nine: Hành Trình Đi Tìm Vị Bồ Tát Bên Trong—The Journey to Find the Bodhisattva Within 
Chương Năm Mươi—Chapter  Fifty: Đạo Phật: Con Đường Lên Phật—Buddhism: The Path That Is Leading to the Buddhahood 
Phụ Lục—Appendices 
Phụ Lục A—Appendix A: Thức & Tám Thức—Consciousnesses & Eight Consciousnesses  
Phụ Lục B—Appendix B: Cảnh & Mười Tám Cảnh Giới—Views & Eighteen Realms 
Phụ Lục C—Appendix C: Tứ Pháp Ấn—Four Dharma Seals 
Phụ Lục D—Appendix D: Sơ Lược Về Giới Luật-Giữ Giới & Phá Giới—A Summary On Vinaya in Buddhism-Keeping Precepts & Breaking Precepts     
Phụ Lục E—Appendix E: Tâm Bồ Đề—Bodhicitta  
Phụ Lục F—Appendix F: Bạn Đạo—Dharma Friends  
Phụ Lục G—Appendix G: Tín Hạnh Nguyện—Faith, Practice,and Vow 
Phụ Lục H—Appendix H: Mười Hai Lời Nguyện Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát—The Twelve Great Vows of Avalokitesvara Bodhisattva 
Phụ Lục I—Appendix I: Mười Hai Lời Nguyện Của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Phật—The Twelve Vows of Bhaishajya-Guru-Buddha    
Phụ Lục J—Appendix J:  Bốn Mươi Tám Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà—Forty-Eight Amitabha Vows
 Phụ Lục K—Appendix K: Những Lời Dạy Cuối Cùng Và Bức Thông Điệp Vô Giá Của Đức Phật—The Last Teachings and The Priceless Message from the Buddha  
Phụ Lục L—Appendix L: Mười Điều Tâm Niệm Của Người Phật Tử—Ten Non-Seeking Practices for Buddhists 
Phụ Lục M—Appendix M: Khái Niệm Về Giác Ngộ Trong Phật Giáo—The Concept of Enlightenment In Buddhism  
Phụ Lục N—Appendix N: Đạo Phật: Nguyên Lý Giải Thoát Hoàn Hảo—Buddhism: The Principle of Perfect Freedom 
Phụ Lục O—Appendix O: Lục Hòa—Six Points of Harmony 
Phụ Lục P—Appendix P: Tứ Hoằng Thệ Nguyện—Four Magnanimous Vows 
Phụ Lục Q—Appendix Q: Đạo Phật: Giải Thoát Ngay Trong Kiếp Nầy—Buddhism: Emancipation In This Very Life 
Phụ Lục R—Appendix R: Người Phật Tử Nên Luôn Để Cho Những Đóa Hoa Vô Ưu Luôn Nở Trong Đời Sống Hằng Ngày—Buddhists Should Let the Sorrowless Flowers Always Bloom In Our Daily Life  
Niết Bàn—Nirvana 
Tài Liệu Tham Khảo—References                                                           


 

 

Lời Đầu Sách

 

Sau những cuộc tranh đấu thật mãnh liệt và khủng khiếp với chính mình, Đức Phật đã chinh phục nơi thân tâm Ngài những ác tính tự nhiên, cũng như các ham muốndục vọng của con người đã gây chướng ngại cho sự tìm thấy chân lý của chúng ta. Đức Phật đã chế ngự những ảnh hưởng xấu của thế giới tội lỗi chung quanh Ngài. Như một chiến sĩ chiến đấu anh dũng nơi chiến trường chống lại kẻ thù, Đức Phật đã chiến thắng như một vị anh hùng chinh phụcđạt được mục đích của Ngài. Những lời thuyết giảng của đức Phật hai mươi sáu thế kỷ về trước đã trở thành cốt lõi của giáo pháp nhà Phật trong đó bao gồm những phẩm trợ đạo dẫn tới giác ngộquả vị Phật. Riêng đối với Phật tử chân thuần, những phẩm trợ đạo chính là đạo phẩm có thể giúp cho mình trong thiền quán, luật nghiquả đức. Sự tu hành của người Phật tử là sống theo đạo. Tu hành trong Phật giáothực hành những giáo pháp của Đức Phật trên căn bản liên tụcđều đặn. Tu tập trong Phật giáo cũng có nghĩa là trưởng dưỡng Bồ Đề bằng cách tu tập giới, định, tuệ. Như vậy tu tập trong Phật giáo không chỉ thuần là ngồi thiền hay niệm Phật, mà nó bao gồm cả việc tu tập lục ba la mật, thập ba la mật, hay ba mươi bảy phẩm trợ đạo, vân vân. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng thời gian rất ư là quý báu. Một tấc thời gian là một tấc mạng sống, chớ nên để cho thời gian trôi qua một cách lãng phí. Có người nghĩ rằng: “Hôm nay khoan hẳn tu, chờ đến ngày mai rồi hãy tu.” Nhưng khi ngày mai đến thì họ lại hẹn lần hẹn lựa đến ngày mai nữa, rồi ngày mai nữa, hẹn mãi cho đến lúc đầu bạc, răng long, mắt mờ, tai điếc. Lúc đó dầu có muốn tu đi nữa thì thân thể cũng đã rã rời, chẳng còn linh hoạt, thân nào còn có nghe mình nữa đâu. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng chúng ta sống trên đời nầy nào khác chi cá nằm trong vũng nước nhỏ, chẳng bao lâu sau, nước sẽ cạn, rồi mình sẽ ra sao? Bởi thế cổ đức có dạy: “Một ngày trôi qua, mạng ta giảm dần. Như cá trong nước, thử hỏi có gì mà vui sướng? Hãy siêng năng tinh tấn tu hành, như lửa đốt đầu. Chỉ nhớ vô thường, đừng có buông lung.” Từ vô lượng kiếp, chúng ta không có cơ may gặp được Phật Pháp nên không biết làm sao tu hành, nên hết sanh rồi lại tử, hết tử rồi lại sanh. Thật đáng thương làm sao! Hôm nay chúng ta có duyên may, gặp được Phật Pháp, thế mà chúng ta vẫn còn chần chờ chẳng chịu tu. Quý vị ơi! Thời gian không chờ đợi ai, thoáng một cái là thân ta đã già, mạng ta rồi sẽ kết thúc! Pháp môn tu Đạo thì có đến tám mươi bốn ngàn thứ. Nói về hiểu biết thì thứ nào chúng ta cũng nên hiểu biết, chớ đừng tự hạn hẹp mình trong một thứ mà thôi. Tuy nhiên, nói về tu tập thì chúng ta nên tập trung vào pháp môn nào thích hợp với chúng ta nhất.

Nói tóm lại, Tu có nghĩa là tu tập hay thực tập những lời giáo huấn của Đức Phật, bằng cách tụng kinh sáng chiều, bằng ăn chay học kinh và giữ giới; tuy nhiên những yếu tố quan trọng nhất trong “thực tu” là sửa tánh, là loại trừ những thói hư tật xấu, là từ bi hỷ xả, là xây dựng đạo hạnh. Trong khi tụng kinh ta phải hiểu lý kinh. Hơn thế nữa, chúng ta nên thực tập thiền quán  mỗi ngày để có được tuệ giác Phật. Với Phật tử tại gia, tu là sửa đổi tâm tánh, làm lành lánh dữ. Theo Tổ Bồ Đề Đạt Ma, đây là một trong bốn hạnh của Thiền giả. Người tu hành khi gặp cảnh khổ nên tự nghĩ như vầy: “Ta từ bao kiếp trước buông lung không chịu tu hành, nặng lòng thương ghét, gây tổn hại không cùng. Đời nay tuy ta không phạm lỗi, nhưng nghiệp dữ đã gieo từ trước nay kết trái chín, điều ấy nào phải do trời hoặc người tạo ra đâu, vậy ta đành nhẫn nhục chịu khổ, đừng nên oán trách chi ai. Như kinh đã nói ‘gặp khổ không buồn.’ Vì sao vậy? Vì đã thấu suốt luật nhân quả vậy. Đây gọi là hạnh trả oán để tiến bước trên đường tu tập.” Trong Kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: Chuyên làm những việc không đáng làm, nhác tu những điều cần tu, bỏ việc lànhchạy theo dục lạc, người như thế dù có hâm mộ kẻ khác đã cố gắng thành công, cũng chỉ là hâm mộ suông (209). Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, đức Phật dạy: Có một vị sa Môn ban đêm tụng kinh Di Giáo của Đức Phật Ca Diếp, tiếng ông buồn bã như tiếc nuối muốn thối lui. Đức Phật liền hỏi: “Xưa kia khi ở nhà ông thường làm nghề gì?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, con thích chơi đàn cầm.” Đức Phật hỏi tiếp: “Khi dây đàn chùng thì ông làm sao?” Ông bèn trả lời: “Bạch Thế Tôn, khi dây đàn chùng  thì đàn không kêu được.” Phật hỏi lại: “Khi dây đàn căng quá thì ông làm sao?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, khi đàn căng quá thì mất tiếng.” Phật lại hỏi: “Không căng không chùng thì sao?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, khi dây không căng không chùng thì tiếng kêu tốt với âm thanh đầy đủ.” Đức Phật bèn dạy: “Người Sa Môn học đạo lại cũng như vậy, tâm lý được quân bình thì mới đắc đạo. Đối với sự Tu Hành căng thẳng quá, làm cho thân mệt mỏi, khi thân mệt mỏi thì tâm ý sanh phiền não. Tâm ý đã sanh phiền não thì công hạnh sẽ thối lui. Khi công hạnh đã thối lui thì tội lỗi tăng trưởng. Chỉ có sự thanh tịnhan lạc, đạo mới không mất được.” (Chương 34). Người Phật tử nên luôn nhớ rằng hễ Hình Ngay thì Bóng Thẳng. Nếu bạn muốn gặt quả vị Phật, bạn phải gieo chủng tử Phật. Hình đẹp xấu thế nào, bóng hiện trong gương cũng như thế ấy, lời Phật dạy muôn đời vẫn thế, biết được quả báo ba đời, làm lành được phước, làm dữ mang họa là chuyện đương nhiên. Người trí biết sửa đổi hình, kẻ dại luôn hờn với bóng. Trước cảnh nghịch cảnh thuận cảnh, người con Phật chơn thuần đều an nhiên tự tại, chứ không oán trời trách đất. Ngược lại, người con Phật chơn thuần phải dụng công tu hành cho đến khi thành Phật quả.

Vào khoảng năm 2009, Thiện Phúc đã biên soạn bộ Phật Pháp Căn Bản, gồm 8 tập. Tuy nhiên, quả là rất khó, đặc biệt là người tại gia với nhiều gia vụ đọc hay nghiên cứu một bộ sách với khoảng 6184 trang giấy khổ lớn. Vì vậy mà Thiện Phúc đã trích ra trong  bộ Phật Pháp Căn Bản, Tập I, Chương 1 và 2. Tập II, Chương 20, 25, 27, 32, 34, 35, 37, 41. Tập III, Chương 46 và 60. Tập IV, Chương 61 và 90. Tập V, Chương 116 và 128. Tập VI, Chương 133, 134, 147, and 152. Tập VII, Chương Chương 173 & 174. Tôi đã cố gắng biên soạn gọn lại và in thành bộ sách 3 tập nhỏ có nhan đề là Những Pháp Tu Căn Bản Của Người Phật Tử. Bộ sách 3 tập có tựa đề “Những Pháp Tu Căn Bản Của Người Phật Tử” này không phải là một nghiên cứu về triết lý thâm sâu của nhà Phật, mà nó chỉ đơn thuần trình bày sơ lược những lời đức Phật dạy về những pháp tu căn bản cho bất cứ người tu Phật nào. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng tu Phật không hẳn là cần thiết phải xuất gia vào chùa làm Tăng hay Ni, mà nó có nghĩa là bước vào việc thực tập những bài tập được liên kết để thiết lập những mẫu mực sống hằng ngày của mình, làm cho đời sống của chúng ta trở nên yên bình hơn. Đức Như Lai đã giải thích rõ về con đường diệt khổ mà Ngài đã tìm ra và trên con đường đó Ngài đã tiến tới quả vị Phật. Bây giờ đến lượt chúng ta, tu hay không tu là hoàn toàn tùy thuộcchúng ta, chứ không phải tùy thuộc bất cứ một ai khác. Cuộc hành trình “Đáo Bỉ Ngạn” còn đòi hỏi nhiều cố gắnghiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn bộ sách 3 tập với nhan đề “Những Pháp Tu Căn Bản Của Người Phật Tử” song ngữ Việt Anh nhằm giới thiệu giáo lý nhà Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình, tỉnh thức, và hạnh phúc.        

 

                                                                                         Thiện Phúc

 

 

Preface

 

After mighty and terrible struggles with himself, the Buddha had conquered in his body all those natural defects and human appetites and desires that prevent our ability of seeing the truth. He had to overcome all the bad influences of the sinful world around Him. Like a soldier fighting desperately in battle against many enemies, He struggled like a hero who conquers, he eventually gained his objects. The Buddha's lectures twenty-six centuries ago became the core teachings of Buddhism which include supportive conditions leading to bodhi or Buddhahood. As for devout Buddhists, these auxiliary means can help us in meditation, auxiliary discipline, and aid to faith or virtue. Buddhists' cultivation means to lead a religious life. Cultivation in Buddhism is to put the Buddha’s teachings into practice on a continued and regular basis. Cultivation in Buddhism also means to nourish the seeds of Bodhi by practicing and developing precepts, dhyana, and wisdom. Thus, cultivation in Buddhism is not soly practicing Buddha recitation or sitting meditation, it also includes cultivation of six paramitas, ten paramitas, thirty-seven aids to Enlightenment, etc. Sincere Buddhists should always remember that time is extremely precious. An inch of time is an inch of life, so do not let the time pass in vain. Someone is thinking, “I will not cultivate today. I will put it off until tomorrow.” But when tomorrow comes, he will put it off to the next day. He keeps putting it off until his hair turns white, his teeth fall out, his eyes become blurry, and his ears go deaf. At that point in time, he wants to cultivate, but his body no longer obeys him. Sincere Buddhists should always remember that living in this world, we all are like fish in a pond that is evaporating. We do not have much time left. Thus ancient virtues taught: “One day has passed, our lives are that much less. We are like fish in a shrinking pond. What joy is there in this? We should be diligently and vigorously cultivating as if our own heads were at stake. Only be mindful of impermanence, and be careful not to be lax.” From beginningless eons in the past until now, we have not had good opportunity to know Buddhism, so we have not known how to cultivate. Therefore, we undergo birth and death, and after death, birth again. Oh, how pitiful!  Today we have good opportunity to know Buddhism, why do we still want to put off cultivating? Sincere Buddhists! Time does not wait anybody. In the twinkling of an eye, we will be old and our life will be over! There are as many as eighty-four thousand Dharma-doors for cultivating the Path. For the sake of understanding, we should be familiar with each one of these Dharma-doors. You should not limit yourself in just a single method of cultivation. However, for the sake of practicing, we should focus on the dharma-door that is the most appropriate for us.    

In short, Cultivation means correct our characters and obey the Buddha’s teachings. “Cultivation” means to study the law by reciting sutras in the morning and evening, being on strict vegetarian diet and studying all the scriptures of the Buddha, keep all the precepts; however,  the most important factors in real  “Cultivation” are to correct your character, to eliminate bad habits, to be joyful and compassionate, to build virtue. In reciting sutras, one must thoroughly  understand the meaning. Furthermore, one should also practise meditation on a daily basis to get insight. For laypeople, Cultivation means to mend your ways, from evil to wholesome (ceasing transgressions and performing good deeds). According to the first patriarch Bodhidharma, “Requite hatred” is one of the four disciplinary processes. What is meant by ‘How to requite hatred?’ Those who discipline themselves in the Path should think thus when they have to struggle with adverse conditions: “During the innumerable past eons I have wandered through multiplicity of existences, never thought of cultivation, and thus creating  infinite occasions for hate, ill-will, and wrong-doing. Even though in this life I have committed no violations, the fruits of evil deeds in the past are to be gathered now. Neither gods nor men can fortell what is coming upon me. I will submit myself willingly and patiently to all the ills that befall me, and I will never bemoan or complain. In the sutra it is said not to worry over ills that may happen to you, because I thoroughly understand the law of cause and effect. This is called the conduct of making the best use of hatred and turned it into the service in one’s advance towards the Path. In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: He who applies himself to that which should be avoided, not cultivate what should be cultivated; forgets the good, but goes after pleasure. It’s only an empty admiration when he says he admires people who exert themselves in meditation (Dharmapada 209). In the Forty-Two Sections Sutra, the Buddha taught: One evening a Sramana was reciting the Sutra of Bequeating the Teaching by Kasyapa Buddha. His mind was mournful as he reflected repentantly on his desie to retreat. The Buddha asked him: “When you were a householder in the past, what did you do?” He replied: “I was fond of playing the lute.” The Buddha said: “What happened when the strings were slack?” He replied: “They did not sound good.” The Buddha then asked: “What happened when the strings were taut?” He replied: “The sounds were brief.” The Buddha then asked again: “What happened when they were tuned between slack and taut?” He replied: “The sounds carried.” The Buddha said: “It is the same with a Sramana who cultivates or studies the Way. If his mind is harmonious, he can obtain (achieve) the Way. If he is impetuous about the Way, this impetuousness will tire out his body, and if his body is tired, his mind will give rise to afflictions. If his mind produces afflictions, then he will retreat from his practice. If he retreats from his practice, it will certainly increase his offenses. You need only be pure, peaceful, and happy and you will not lose the Way.”  (Chapter 34).

Buddhists should always remember that a straight mirror image requires a straight object. If you want to reap the  “Buddhahood,” you must sow the Buddha-seed. A mirror reflects beauty and ugliness as they are, the Buddha’s Teachings prevail forever, knowing that requital spans three generations, obviously good deeds cause good results, evil deeds causes evil results. The wise know that it is the object before the mirror that should be changed, while the dull and ignorant waste time and effort hating and resenting the image in the mirror. Encountering good or adverse circumstances, devoted Buddhists should always be peaceful, not resent the heaven nor hate the earth. In the contrary, sincere Buddhists should strive their best to cultivate until they attain the Buddhahood. In around 2009, Thiện Phúc composed a set of 8 books titled “Basic Buddhist Doctrines”. However, it's really difficult for people, especially lay people with a lot of familiy duties, to read or to study the total of 6,184 big-sized pages. So, Thiện Phúc extracted from Basic Buddhist Doctrines, Thiện Phúc, USA, 2009, Volume I, Chapters 1 and 2. Volume II,  Chapters 20, 25, 27, 32, 34, 35, 37, and 41. Volume III, Chapters 46 and 60. Volume IV, Chapters 61 and 90. Volume V, Chapters 116 and 128. Volume VI, Chapters 133, 134, 147, and 152. Volume VII, Chapters Chương 173  & 174. I have tried to revise and publish these chapters in a set of three small books titled “Buddhists' Basic Methods of Cultivation”. This set of three little books titled “Buddhists' Basic Methods of Cultivation” is not a philosiphical study of profound Buddhist teachings, but they simply present some brief teachings of the Buddha on basic methods of cultivation for any Buddhist practitioners. Devout Buddhists should always remember that cultivation in Buddhism does not necessarily mean to renounce the world and to enter into a temple as a monk or nun, but it means to enter into practicing well-being exercises that are linked to established daily life patterns, makes our lives more peaceful. The Buddha already explained clearly about the path of elimination of sufferings which He found out and He advanced to the Buddhahood on that path. Now, it's our turn, to cultivate or not to cultivate is totally up to us, and not on any one else. The journey “To Reach the Other Shore (Nirvana)” still demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently even with so many books available on Buddhism, I venture to compose this set of three booklets titled “Buddhists' Basic Methods of Cultivation” in Vietnamese and English to introduce basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution will help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of peace, mindfulness, and happiness.

 Thiện Phúc

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
31/08/2016(Xem: 58184)
Trong những ngày vừa qua, chúng tôi nhận được nhiều nguồn tin nói về một đạo lạ mới xuất hiện tại Việt Nam. Các thành viên cả nam và nữ của giáo phái này mặc áo quần mầu vàng, đầu trọc, trông tựa như các tăng sĩ phái Khất Sĩ chính thống của GHPGVN.
Luật sư Âu Quang Phục giải thích và chứng minh Sư thầy THích Minh Tuệ là thật hay giả sư với ý kiến của hai bậc cao tăng là cố hòa thượng Thích Giác Khang và trưởng lão Pháp chủ GHPGVN Thích Trí Quảng
Lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 đã diễn ra trang nghiêm tại Việt Nam Quốc Tự vào lúc 6g sáng nay, rằm tháng Tư (22-5-2024), tại cố đô Huế và thủ đô Hà Nội.