Tham khảo

19/07/20154:02 CH(Xem: 3701)
Tham khảo

Sa môn Đế Quán 
biên soạn

THIÊN THAI TỨ GIÁO NGHI
Bác sĩ Trần văn Nghĩa
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Phiên dịch và tường chú

Sách tham khảo

Kinh Hoa Nghiêm q.80

Kinh Pháp Hoa.

Kinh Anh Lạc

Kinh Lăng Nghiêm

Tứ Giáo Nghĩa (四教義). Đại Tạng Kinh Viêt Nam, kinh số 1929.

Giáo Quán Cương Tông (教觀綱宗 ) của Ngẫu Ích (蕅益) đại sư. Đại Tạng Kinh Viêt Nam, kinh số 1939.

Thiên Thai Bát Giáo Đại Y (天台八教大意) Quán Đỉnh (灌頂) đại sư Đại Tạng Kinh Việt Nam kinh số 1930

Thiền Và Chỉ Quán, Giáo sư Paul L. Swanson biên soạn. Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch. nxb Phương Đông 2011. Xin xem thuvienhoasen.com

Ma Ha Chỉ Quán - Pháp Môn Viên Đốn - Giáo sư Neal Donner & Daniel B. Stevenson biên soạn - Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch. nxb Phương Đông 2009. Xin xem http://www.thuvienhoasen.org

Nền Tảng Phật Học Thiên Thai TôngNhị Đế đơm hoa trên đất Trung Quốc – Nguyên tác: Foundations of T'ien T'ai Philosophy, Giáo sư Paul L. Swanson biên soạn, Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch. nxb Phương Đông 2010. Xin xem http://www.thuvienhoasen.org

Luận về Pháp Hoa Huyền Nghĩa - Phật Học Thiên Thai Tông - Nguyên tác: The Profound Meaning of the Lotus Sutra. Giáo sư Haiyan Shen biên soạn - Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch. nxb Phương Đông 2008. Xin xem http://www.thuvienhoasen.org

Lục Đại Tông Chỉ Dưới Cái Nhìn Viên Giáo Thiên Thai Tông - Pháp thoại trình bày tại Vạn Phật Thánh Thành vào ngày kỷ niệm Hòa Thượng Tuyên Hóa nhập Niết Bàn mùng 10 tháng 8, 2013 - Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm.

Xin xem http://www.thuvienhoasen.org

Luận Về Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa – Nguyên tác: An Annotated Translation and Study of The Meaning of the Lotus Sutra’s Course of Ease and Bliss Phiên dịch, chú giải: Daniel B. Stevenson & Hiroshi Kanno. Việt dịch, thi hóa: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm. Phiên âm, sưu tập: Phạm Doanh. Nxb Phương Đông 2013. Xin xem http://www.thuvienhoasen.org

Bài giảng về Tứ Giáo Nghi của pháp sư Hội Tánh (會性) ngày 12/08/1990 tại Đài Loan Bình Đông Vạn Loan Phổ Môn giảng đường (屛東萬巒普門講堂).

Thiên Thai Tứ Giáo Nghi giảng lục (天台四教儀講錄) của pháp sư Tánh Văn (性文) pháp sư 1990.

Bản dịch  “Thiên Thai Tứ Giáo Nghi (天台四教儀)”  Pháp sư Thích Vĩnh Bản (釋永本) dịch. Do Phật Quang Văn Hóa Sự Nghiệp Hữu Hạn công Ty xuất bản năm 1997.

Bản dịch Anh văn Thiên Thai Tứ Giáo Nghi do A. Charles Muller dịch  “ Outline of the Tiantai Fourfold Teachings “.Translated by A. Charles Muller. 2012.

Thiên Thai Tông Viên Giáo Công Hạnh Vị Thứ Triết Luận (天台宗圓教功行位次折論) của tác giả Lương Quốc Siêu (梁國超)

Bài Giảng về Quả Vị của Tứ Giáo  H.T. Tịnh Không (净空).

Tứ Giáo Nghi Tập Giải (四教儀集解), Vĩnh Gia sa môn Thích Tòng Nghĩa biên soạn (永嘉沙門釋從義), 卍 Tân Toàn Tục Tàng Kinh  quyển 57, kinh số 976 (卍新纂續藏經 第五十七冊 No. 976)

Thiên Thai Tâm Thược (天台心鑰), Thánh Nghiêm (聖嚴) pháp sư. Xuất bản ngày 24/07/2010

Tục Cao Tăng Truyện (續高僧傳), Đại Tạng Kinh Viêt Nam, quyển số 2060

Phật Tổ Thống Ký (佛祖統紀) ,Chí Bàn (志磐) đại sư biên soạn 1269. Đại Tạng Kinh Việt Nam kinh số 2035.

Phật Học Thường Thức Từ Vị (佛學常見辭彙)

Phật học  đại Từ Điển Đinh Phúc Bảo (佛學大辭典丁福保)

Phật Quang  đại từ điện (佛光大辭典 )

Đại Minh Tam Tạng Pháp số (大明三臧法數)

Tự Điển Phật học Nhật Anh (Digital Dictionary of Buddhism, A.Charles Muller.)

Phật Học Từ điển Việt Anh,  Anh Việt

Pháp Nhĩ Từ Khố (法爾辭庫)

Pháp Tướng Từ Điển (法相辭典)

Từ Điển Phật Học Hán Việt , Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội.
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 178355)
01/04/2012(Xem: 24044)
08/11/2018(Xem: 5109)
08/02/2015(Xem: 34640)
25/07/2011(Xem: 101781)
10/10/2010(Xem: 102412)
10/08/2010(Xem: 106010)
Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Moon Jae-in nói: “Phật giáo là nguồn lực Bi-Trí-Dũng, tạo thành sức mạnh đã giúp đất nước và con người Hàn Quốc vượt qua biết bao thử thách trong hơn 1.700 năm qua. Phật giáo luôn sát cánh bên những người đang phấn đấu vì sự nghiệp bảo vệ nền độc lập, dân chủ và hòa bình của đất nước chúng ta. Tôi hy vọng cộng đồng Phật giáo sẽ liên tục hợp lực để mở ra con đường hướng tới giao lưu liên Triều và thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên”.
Là người quan tâm rất sớm, từ năm 2019, về việc lấy hình ảnh Đức Phật để biếm họa trên Tuổi Trẻ Cười, nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn xót xa chia sẻ việc đó là rất nghiêm trọng xét trên phương diện ứng xử văn hóa, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện nay có nhiều biểu hiện suy thoái đạo đức truyền thống.
Có lẽ chưa khi nào vấn đề sùng bái trở nên khủng khiếp như hiện nay. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã lên tiếng: sùng bái đang dẫn dắt nhiều người xa rời văn minh, tiến bộ xã hội.