Gương Sáng Thầy Xưa Tập 2 Sách song ngữ Vietnamese-English Ebook PDF

21/12/20215:03 SA(Xem: 7838)
Gương Sáng Thầy Xưa Tập 2 Sách song ngữ Vietnamese-English Ebook PDF
THIỆN PHÚC
GƯƠNG SÁNG THẦY XƯA
BRILLIANT EXAMPLES OF MASTERS IN THE PAST
TẬP 2 | VOLUME 2
VOLUME I VOLUME 2 VOLUME 3 VOLUME 4 VOLUME 5 VOLUME 6


GƯƠNG SÁNG THẦY XƯA -2
PDF icon (4)GƯƠNG SÁNG THẦY XƯA -2

Copyright © 2022 by Ngoc Tran. All rights reserved.

No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.

 

Mục Lục Tập Hai
Table of Content Volume Two
____________________________________

 

Lời Đầu Sách—Preface                                                                                                    737

Mục Lục—Table of Content                                                                                                 745

Phần Một: Việt Ngữ—Part One: Vietnamese Language                             765

484. Dạ Con Tên Trương Chuyết                                                                                        767

485. Dạ Đường Thủy                                                                                                             

486. Danh Lợi Và Phúc Duyên                                                                                                              

487. Danh Sách Luật Một Thiền Giả Nên Theo Cả Đời                                                    

488. Dạo Núi Về                                                                                                                  

489. Dầu Cố Thế Mấy Cũng Không Vẽ Nổi Phong Cảnh Kim Lăng!                                

490. Dầu Không Biết Họ, Nhưng Con Không Thể Nào Không Đưa Dưa Chín Cho Họ!           770            

491. Dầu Ngồi Thiền Bao Lâu Đi Nữa, Bạn Sẽ Không Thành Cái Gì Cả!                                         

492. Di Nguyện Của Người Mẹ                                                                                                             

493. Dĩ Châm Đầu Bát                                                                                                        

494. Dĩ Giá Thân Phụng Trần Sát Đích Thị Báo Ân Phật!                                                

495. Dị Danh Đồng Chất                                                                                                       

496. Dị Loại                                                                                                                           

497. Dịch Đảo Tịnh Bình                                                                                                        

498. Diêm Tương                                                                                                                    

499. Diên Thọ Tứ Liệu Giản                                                                                                

500. Diễn Nhã Đạt Đa                                                                                                      776

501. Diễn Tả Bằng Phô Diễn Chứ Không Bằng Lời                                                                         

502. Diện Bích                                                                                                                        

503. Diện Mạo Nguyên Thủy                                                                                               

504. Diện Mạo Thực Sự Của Mình!                                                                                       

505. Diêu Đầu                                                                                                                      

506. Diều Hâu Vừa Bay Qua Khỏi Triều Tiên!                                                                    

507. Diệu Chỉ Vĩnh Minh                                                                                                       

508. Diệu Đạo                                                                                                                       

509. Diệu Lý Của Chư Phật Chẳng Quan Hệ Đến Ngôn Ngữ Văn Tự                                             

510. Diệu Phong Đỉnh                                                                                                       782

511. Diệu Tánh Rỗng Không Chẳng Thể Vin, Rỗng Không Tâm Ngộ Việc Dễ Tin                         

512. Diệu Thừa Không Thể Tìm Thấy Trên Ngôn Cú!                                                      

513. Dòng Đời Ví Như Một Bức Tranh Thủy Mặc                                                               

514. Dòng Thác Chảy Ngược                                                                                               

515. Dời Ngọn Núi Lô Đến Đây Đi, Ta Sẽ Vì Ông Nói!                                                     

516. Du Hý Tam Muội                                                                                                           

517. Du Sơn                                                                                                                             

518. Dùng Chính Cái Lưỡi Phỉ Báng Đại Thừa Để Chuộc Lỗi                                                          

519. Dùng Phương Tiện Thiện Xảo Độ Người                                                                    

520. Dũng Để Thoát                                                                                                                        788

521. Dụng Phất Tử!                                                                                                                              

522. Duy Chỉ Có Gốc Rễ Thần Thức Là Thường Còn!                                                     

523. Duy Ma, Kim Túc Như Lai                                                                                                 

524. Duy Ma Thập Bộ Thất                                                                                                  

525. Duy Nghiễm Bất Vi                                                                                                        

526. Duy Nghiễm: Thăng Tòa                                                                                               

527. Dược Bệnh Tương Ưng Điều Phục (Thuốc Bệnh Trị Nhau)                                                             

528. Dược Sơn Chủ Trung Chủ                                                                                               

529. Dược Sơn Thăng Tòa!                                                                                                    

530. Dược Thạch                                                                                                                794

531. Dưới Gầm Cầu Gojo!                                                                                                    

532. Dưới Tòa Tu Di Con Rùa Quạ, Chớ Đợi Điểm Trán Lần Thứ Hai!                                               

533. Đa Nguyên                                                                                                                     

534. Đá Đổ Chậu Nước!                                                                                                     

535. Đá Lớn Thì Lớn, Đá Nhỏ Thì Nhỏ!                                                                                             

536. Đả Tam Thượng                                                                                                                             

537. Đả Tăng                                                                                                                       

538. Đả Thành Nhứt Phiến                                                                                                 

539. Đã Đeo Còng Lại Mang Thêm Gông!                                                                                           

540. Đã Gặp Nhau Rồi Mà!                                                                                            800

541. Đã Lâu Rồi Ta Sống Chốn Hàn Sơn!                                                                                          

542. Đại Ba Và Thiền Sư Hakuju                                                                                            

543. Đại Bi Thiên Nhãn                                                                                                         

544. Đại Chúng Đang Cười Ông Đấy!                                                                                 

545. Đại Chứng Chỉ Thạch Sư Tử                                                                                         

546. Đại Cơ Đại Dụng!                                                                                                            

547. Đại Dụng Không Thể Đo Lường Được! Chỉ Thấy Được Trong Những Hoàn Cảnh Gay Go!          

548. Đại Dương Cảnh                                                                                                             

549. Đại Dương Gia Phong                                                                                                        

550. Đại Điên Lương Cửu Cơ Duyên (Đại Điên Yên Lặng)                                               804

551. Đại Điên Minh Liễu Chân Tâm                                                                                    

552. Đại Định Tâm                                                                                                                

553. Đại Đồng và Giặc Cướp                                                                                                              

554. Đại Hải                                                                                                                          

555. Đại Huệ Phổ Thuyết                                                                                                    

556. Đại Long Kiên Cố Pháp Thân                                                                                       

557. Đại Nghi                                                                                                                          

558. Đại Ngộ                                                                                                                         

559. Đại Ngu Tam Quyền                                                                                                       

560. Đại Nhật Như Lai hay Quang Minh Biến Chiếu                                                           811

561. Đại Nhĩ Tâm Thông                                                                                                      

562. Đại Nhiếp Tâm                                                                                                                             

563. Đại Niên Giải Ngộ                                                                                                       

564. Đại Quang Dã Hồ Tinh                                                                                                  

565. Đại Quyết Tâm Trong Thiền Tập                                                                                 

566. Đại Sĩ Phương Nam Đang Giảng Pháp                                                                            

567. Đại Sư Chơn Giác                                                                                                            

568. Đại Sư Không Trụ                                                                                                           

569. Đại Sự                                                                                                                            

570. Đại Thừa Tiểu Thừa--Hữu Lậu Vô Lậu                                                                 817

571. Đại Tiếu!—A Great Laugh!                                                                               

572. Đại Tín Căn-Đại Nghi Đoàn-Đại Phấn Chí                                                                     

573. Đại Tín Đại Dũng Đại Tham Vấn                                                                                   

574. Đại Tùy Hỏa Kiếp                                                                                                        

575. Đại Tử Nhân                                                                                                                 

576. Đại Xà                                                                                                                           

577. Đan Hà Thiêu Phật                                                                                                      

578. Đản Tri Kim Nhật Nguyệt, Thùy Thức Cựu Xuân Thu!                                                 

579. Đang Chơi Trò Cút Bắt Với Trẻ Con!                                                                                            

580. Đang Tìm Linh Cốt Tiên Sư                                                                                          826

581. Đánh Què Chân Vân Môn Để Khai Tâm!                                                                 

582. Đánh Vào Hông Đại Ngu Ba Cái!                                                                                 

583. Đảnh Tướng                                                                                                                  

584. Đào Đất Để Tìm Trời Xanh! Phải Biết Chỗ Huyền Thâm!                                                        

585. Đào Mễ Thoại                                                                                                                

586. Đảo Nhất Thuyết 
587. Đạo Do Ngộ Mà Đạt, Chẳng Tại Ngôn Ngữ 

 

588. Đạo Do Tâm Ngộ                                                                                                          

589. Đạo Đắc Tức Môn Khai                                                                                                

590. Đạo Hợp Nhất Với Cái Tối Thượng, Không Thể Đạt Được Bằng Lời!                                   831

591. Đạo Khả Tu Bất Khả Học                                                                                                             

592. Đạo Là Gì?                                                                                                                     

593. Đạo Ngô: Khán Bệnh                                                                                                   

594. Đạo NgôNgũ Phong                                                                                               

595. Đạo Tràng                                                                                                                     

596. Đạo Trong Đời Hay Đời Trong Đạo?                                                                               

597. Đạo Vô Ảnh Tượng, Xúc Mục Phi Diêu, Tự Phản Suy Cầu; Mạc Cầu Tha Đắc                          

598. Đạo Vốn Không Sắc Tướng Âm Thanh                                                                       

599. Đáp Phật                                                                                                                      

600. Đáp Trả Ân Thầy                                                                                                   837

601. Đạp Trước Bất Sân                                                                                                      

602. Đạt Được Trạng Thái Vô TácĐạt Được Chân Lý!                                                

603. Đạt Kinh Nghiệm Về Sự Thuần Nhất Của Vạn Hữu                                                   

604. Đạt Ma Chẳng Thành Tựu Gì Cả Nơi Cung Điện Nhà Lương                                         

605. Đạt Ngộ                                                                                                                        

606. Đạt Ngộ Khi Là Một Chú Tiểu Vừa Mới Lên Tám!                                                 

607. Đạt Ngộ Khi Nghe Về Mật Khế Dưới Tấm Y Của Sư Phụ Đồng An!                                           

608. Đạt Ngộ Từ Câu "Sanh Cũng Chẳng Nói, Tử Cũng Chẳng Nói"                                              

609. Đáy Biển Đại Dương Bụi Hồng Dấy, Trên Đỉnh Tu Di Nước Chảy Ngang!                  

610. Đắc Thể Thất Dụng                                                                                                 842

611. Đắm Cạn Vừa Vớt Ra, Nghoảnh Đầu Đầm Muôn Trượng!                                                        

612. Đăng Lâu                                                                                                                      

613. Đặt Gánh Nặng Xuống!                                                                                               

614. Đất Hồ Măng Mọc Mùa Đông!                                                                                 

615. Đâu Suất: Tam Quan (Ba Cửa Ải Của Đâu Suất)                                                       

616. Đầu Bằng Trái Dừa, Vạn Quyển Để Chỗ Nào?                                                                       

617. Đầu Bếp Tịnh Nhân Khải                                                                                                            

618. Đầu Cơ                                                                                                                           

619. Đầu Cơ Kệ                                                                                                                     

620. Đầu Rồng Đuôi Rắn!                                                                                               846

621. Đầu Sào Trăm Trượng Làm Sao Tiến Được?                                                               

622. Đậu Độc                                                                                                                       

623. Đây Không Phải Là Cục Than Đó Sao?                                                                       

624. Đây Là Câu Vẫn Còn Rơi Vào Âm Thanh Và Sắc Tướng!                                                       

625. Đây Là Cây Gậy Nam Tuyền Tự, Còn Kinh Ở Đâu?                                                 

626. Đây Là Hạng Quí Tộc Gì? Đã Hứa Tại Sao Lại Nuốt Lời?                                                          

627. Đây Là Tên Giết Người; Còn Tên Làm Sống Người Là Gì?                                                   

628. Đèn Tâm                                                                                                                      

629. Để Ý Đến Niệm Thọ Của Mình                                                                                  

630. Đệ Nhất Nghĩa Đế, Cái Ngu Của Lão Tăng Thật Chết Người!                           854

631. Đệ Tử Phải Vượt Trội Hơn Thầy Mới Xứng Đáng Nhận Truyền Thừa!                  

632. Đêm Nhàn                                                                                                                    

633. Đến Cũng Tốt Mà Đi Cũng Tốt!                                                                                

634. Đến Để Thấy Và Tin                                                                                                   

635. Đến Đỉnh Chưa? (Đáo Đỉnh Ma?)                                                                                 

636. Đi Đứng Nằm Ngồi Trong Ba Lần Chú Tâm                                                                

637. Đến Một Mình, Lưu Lại Một Mình, Đi Một Mình!                                                          

638. Đi Đông Đi Tây Chẳng Bằng Ghé Lại Thê Hiền                                                                         

639. Đi Hái Trà!                                                                                                                    

640. Đi Tìm Chân Tánh Không Khác Gì Việc Xay Bắp                                                      858

641. Địa Ngục                                                                                                                        

642. Địa Thần                                                                                                                       

643. Địa Thủy Hỏa Phong Thức, Nguyên Lai Nhất Thiết Không                                                         

644. Điểm Thập Ma Tâm? (Điểm Cái Tâm Nào?)                                                                             

645. Điền Vương Tư Phật                                                                                                       

646. Điển Tọa Giáo Huấn                                                                                                    

647. Điều Phục Vọng Tâm                                                                                                    

648. Điều Tức                                                                                                                       

649. Đình Tiền Bách Thụ                                                                                                       

650. Định Huệ                                                                                                                   867

651. Định Huệ Đồng Thời Hay Định Phát Huệ?                                                                 

652. Định Không Cửa, Làm Sao Ông Vào Được?                                                                

653. Đó Là Câu Gì? Ở Đây Có Ai Cử Được Câu Đó Không?                                                          

654. Đó Là Chỗ Vào Của Ông!                                                                                                        

655. Đó Là Từ Bỏ Ước Muốn Từ Bỏ!                                                                                             

656. Đoạn Bách Tư Tưởng                                                                                                     

657. Đoạt Cảnh Bất Đoạt Nhân                                                                                                          

658. Đoạt Nhân Bất Đoạt Cảnh                                                                                                          

659. Đói Ăn, Khát Uống, Đừng Than Phật Khó Tìm; Chỉ Cần Quay Ngược Vào Tâm!                    

660. Đói Thì Ăn, Mệt Thì Ngủ                                                                                          875

661. Đói Thì Có Đồ Ăn, Ngu Thì Có Phật Pháp!                                                                

662. Đời Là Mộng Hay Là Thực?                                                                                        

663. Đô Duyên Vô Sự Khả Tư Lương                                                                                    

664. Đồ Ăn Ngon Không Thỏa Mãn Cơn Đói                                                                     

665. Đồ Lừa Không Lông!                                                                                                   

666. Đồ Ngốc, Chỗ Nào Là Lựa Chọn và Chấp Trước?                                                   

667. Đồ Quỷ, Ông Nói Gì? Nói Ngay Không Chần Chừ!                                                   

668. Độ Thế Tâm                                                                                                                

669. Độ Thoát Chúng Sanh                                                                                                  

670. Độ Tử                                                                                                                       879

671. Độc Nhãn                                                                                                                     

672. Độc Tham                                                                                                                       

673. Độc Tọa Đại Hùng Đỉnh                                                                                               

674. Đối Hiện Sắc Thân!                                                                                                     

675. Đối Nhất Thuyết (Vân Môn Giáo Lý Một Đời)                                                                       

676. Đổi Cái Học Phật Giáo Lấy Cái Học Thiền Chỉ Làm Cho Tâm Thêm Tăm Tối                     

677. Đốn Ngộ                                                                                                                       

678. Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận                                                                                          

679. Đốn Ngộ Theo Sau Bởi Sự Tu Tập Từ Từ                                                                    

680. Đốn Ngộ Tiệm Ngộ                                                                                                887

681. Đốn Tiệm                                                                                                                     

682. Đông Qua Ấn Tử                                                                                                          

683. Đông Sơn Hành Tại Thủy Ba Thượng (Núi Đông Đi Trên Sóng Nước)                                        

684. Đông Tây Mật Phó                                                                                                     

685. Đồng Thời Thốt Trác!                                                                                                 

686. Động Dung Dương Cổ Lộ, Bất Đọa Tiếu Nhân Cơ                                                       

687. Động Sơn Bất An                                                                                                           

688. Động Sơn Ngũ Vị                                                                                                          

689. Động Sơn Quả Tử                                                                                                        

690. Động Sơn Tam Chủng Cương Yếu                                                                               897

691. Động Sơn Tam Đốn                                                                                                        

692. Động Sơn Tam Lộ                                                                                                          

693. Động Sơn Tam Sấm Lậu                                                                                               

694. Động Sơn Tân Chủ Cú                                                                                                 

695. Động Sơn Thùy Ngữ                                                                                                     

696. Động Sơn Tứ Cú                                                                                                           

697. Động Với Chẳng Động Là Cảnh Giới Nào?                                                                             

698. Đốt Bộ Bích Nham Lục?                                                                                                 

699. Đốt Cháy Mặt Mình Để Bước Vào Thiền Tự                                                                             

700. Đốt Thiền Bảng Kỷ Án!                                                                                                         902

701. Đúng Là Ông Đang La Cà Ở Động Ma!                                                                     

702. Đưa Cho Ta Một Miếng!                                                                                                 

703. Đứa Trẻ Bảy Tuổi Mà Hiểu Pháp Hơn Ta, Kẻ Ấy Sẽ Là Thầy Ta!                                         

704. Đức Sơn Hiệp Phức Vấn Đáp                                                                                      

705. Đức Sơn Thác Bát                                                                                                        

706. Đức Sơn Thiêu Sớ                                                                                                         

707. Đức Trọng Quỷ Thần Kinh                                                                                                            

708. Đứng Đầu Ngã Tư Tiếp Người, Không Chứa Một Hạt Thóc, Không Trồng Một Cọng Rau!   

709. Đứng Trên Đầu Sào Trăm Bộ, Người Ta Sẽ Đi Đâu?                                               

710. Đừng Bao Giờ Khởi Tưởng So Sánh Thấp Cao!                                                                        907

711. Đừng Bao Giờ Lầm Lẫn Diện Mục Bên Ngoài Với Thực Tướng                               

712. Đừng Bận Tâm Suy Nghĩ Đến Những Câu Hỏi Mơ Hồ                                                             

713. Đừng Bỏ Thêm Phân Trên Đỉnh Của Đống Phân Nữa!                                                          

714. Đừng Có Một Bàn Tay Dị Dạng                                                                                  

715. Đừng Có Xao Lãng Việc Này!                                                                                     

716. Đừng Dùng Kinh Điển Để Tìm Cầu Không Tánh!                                                       

717. Đừng Dùng Tâm Sinh Diệt Để Thuyết Pháp Thực Tướng (Bất Dĩ Sanh Diệt Tâm Hạnh Thuyết Pháp Thực Tướng)                                                                                                      

718. Đừng Để Cát Vào Mắt, Đừng Để Nước Vào Tai                                                                     

719. Đừng Đoán Uổng Công, Hãy Tới Hỏi Xem!                                                               

720. Đừng Đổ Thừa Cho Bất Cứ Thứ Gì Cản Trở Chúng Ta Tu Tập Thiền Quán                        911

 

721. Đừng Hét Loạn Hét Hồ!
722. Đừng Hỏi Gì Thêm Mà Hãy Trở Về Chăm Sóc Các Bệnh Nhân Cho Thật Tốt!                   

723. Đừng Kiểm Soát Tâm, Chỉ Canh Chừng Nó!                                                                             

724. Đừng Lo Lắng!                                                                                                               

725. Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Nhờ Ngài Giúp Cho Tái Sinh Nơi Thiên Đường Của Ngài!                         

726. Đừng Nhận Giặc Làm Con!                                                                                          

727. Đừng Nhớ Đến Những Đối Tượng Bên Ngoài; Chớ Nghĩ Dựa Trên Tâm Bên Trong; Cạn Kiệt Không Chỗ Nương!                                                                                       

728. Đừng Nói Với Người Khác Là Thúy Nham Lanh Lợi!                                                  

729. Đừng Theo Lão Tăng, Nên Tự Tham Thủ Lấy!                                                                            

730. Đừng Tìm Về Quá Khứ-Đừng Tưởng Tới Tương Lai                                                917

731. Đương Thể                                                                                                                     

732. Đường Thái Tông Kình Bát                                                                                          

733. Gà Gỗ Gáy Về Đêm! Thiết Phụng Hát Xuyên Qua Những Cung Trời!                                     

734. Gà Lạnh Lên Cây, Vịt Lạnh Xuống Nước!                                                                   

735. Gã Đầu Rồng Đuôi Rắn!                                                                                                            

736. Gã Đeo Gông Mang Cùm!                                                                                                            

737. Gã Mù Này Hét Loạn Để Làm Gì?                                                                                            

738. Gã Ngoài Sảnh                                                                                                                            

739. Gã Ngu!                                                                                                                         

740. Gã Ngu Này Chỉ Lặp Lại Ngôn Ngữ!                                                                                     921

741. Gặp Duyên Liền Có!                                                                                                    

742. Gặp Kiếm Khách, Chỉ Bảo Kiếm; Không Phải Thi Nhân, Đừng Đưa Thơ                   

743. Gặp Phật Chớ Đứng Lại; Không Gặp Phật Thì Chạy Lẹ  Qua!                                    

744. Gặp Phật Giết Phật, Gặp Ma Giết Ma                                                                                       

745. Gậy Đây, Còn Sư Tử Đâu?                                                                                                          

746. Ghi Dấu Trên Thuyền Để Tìm Gươm!                                                                                            

747. Gia Phong Hậu Động Sơn                                                                                               

748. Giác Ngộ                                                                                                                      

749. Giác Ngộ Chân Lý Tối Thượng                                                                                   

750. Giác Ngộ Hay Mở Toang Vũ Trụ?                                                                            929

751. Giác Ngộ Khi Nghe Tiếng Bó Củi Rơi                                                                                           

752. Giác Ngộ Khi Nghe Tiếng Chuông Chùa!                                                                     

753. Giải Thoát Bất Khả Tư Nghì                                                                                         

754. Giải Thoát Thật Sự                                                                                                      

755. Giang Tây Đạo Nhất                                                                                                     

756. Giang Tây Thủy                                                                                                                             

757. Giáo Pháp Huỳnh Mai                                                                                                  

758. Giáo Pháp Phật                                                                                                                           

759. Giáo Pháp Phật Chỉ Có Một Vị Duy Nhất, Đó Là Giải Thoát                                

760. Giận Dữ Là Một Của Báu Cần Phải Cất Giữ Thật Kỹ Ở Một Nơi An Toàn!                  937

761. Gieo Chủng Tử Phật Vào Tâm Sẽ Trổ Quả Giác Ngộ                                                            

762. Giết Cái Tâm Đi! Giết Cái Ngã Đi!                                                                                             

763. Gió Động, Phướn Động                                                                                               

764. Gió Thổi Lá Rụng, Xuân Đến Mầm Xanh Nẩy                                                                          

765. Gió Thổi Mây Bay Trăng Tự Sáng                                                                               

766. Gió Thu Lạnh!                                                                                                                

767. Giọt Mưa Trước Thềm                                                                                                   

768. Giọt Nước Nguồn Tào                                                                                                  

769. Giờ Đây Con Đã Tìm Thấy Vị Thầy Thích Hợp Nhất Rồi!                                                           

770. Giờ Mới Biết Đạo Của Lâm Tế Vượt Ngoài Thường Tình!                                                    942

771. Giới Cấm                                                                                                                      

772. Giới Định Huệ                                                                                                               

773. Giống Như Con Muỗi Đậu Trên Lưng Trâu Sắt, Không Có Chỗ Cho Huynh Cắm Mỏ Vào!      

774. Giống Tuổi Với Phật A Di Đà!                                                                                     

775. Giữ Tâm Chuyên Nhất Cho Đến Lúc Chẳng Bận Lòng Đông, Tây hay Nam Bắc                    

776. Giữ Tâm Tập Trung Vào Việc Làm, Thì Thân Tâm Đó Là Thân Tâm Phật!                         

777. Gõ Vào Một Phiến Tre Hay Gõ Vào Hư Không Đều Rơi Vào Bẫy                                            

778. Gươm Rơi Vội Vạch Dấu Mạn Thuyền                                                                           

779. Gương Tròn Lớn Là Chậu Cát Bể!                                                                                             

780. Hà Diệp Đoàn Đoàn                                                                                               953

781. Hà Tính?                                                                                                                        

782. Hà Xứ Lai? Hà Xứ Đáo?                                                                                                             

783. Hạ Đường!                                                                                                                     

784. Hạ Mạt                                                                                                                          

785. Hạ Ngữ Hay Thương Lượng                                                                                             

786. Hạc Trì Ngư Tại Lục, Hoạch Hoạt Vạn Niên Xuân!                                                         

787. Hai Loại Bệnh! (Nhị Chủng Bệnh!)                                                                                

788. Hai Loại Thiền (Nhị Chủng Thiền)                                                                                 

789. Hai Loại Vận Hành Của Tâm                                                                                       

790. Hai Mươi Bốn Phiền Não Phụ                                                                                   959

791. Hai Trường Hợp Quan Trọng!                                                                                          

792. Hài Lòng Với Sự  Chảy Ngược Dòng Của Sông Hán                                                

793. Hài Tử Thức                                                                                                                

794. Hàn Thử                                                                                                                       

795. Hạng Mắt Voi Mũi Khỉ Trì Tụng Kinh Điển Có Ý Nghĩa Gì?                                        

796. Hành Cước Ca                                                                                                               

797. Hành Đáo Thủy Cùng Xứ-Tọa Khán Vân Khởi Thời                                                

798. Hành Giả Cầu Pháp                                                                                                    

799. Hành Giả Không Nên Bắt Chước Tiếng Hét                                                                             

800. Hành Phi Đạo Thị Thông Đạt Phật Đạo                                                                   967

801. Hành Tâm                                                                                                                    

802. Hành Thiền Chính Là Một Hành Động Của Phật                                                     

803. Hành Trạng Tu Tập                                                                                                       

804. Hành Trình Đi Tìm Vị Bồ Tát Bên Trong                                                                       

805. Hạnh Bất Thối Chuyển                                                                                                 

806. Hạnh Khởi Giải Tuyệt (Tu Tập Chân Chánh Đưa Đến Sự Hiểu Biết Toàn Hảo)                      

807. Hạnh Uế Nhiễm và Hạnh Vô Nhiễm                                                                                          

808. Hảo Đạo Hữu                                                                                                               

809. Hảo Sự Bất Như Vô Sự                                                                                                

810. Hảo Tuyết Phiến Phiến                                                                                           977

811. Hạt Châu Trong Búi Tóc!                                                                                                              

812. Hạt Đào Ngàn Năm                                                                                                    

813. Hay Tin Mẹ Mất Là Cả Đời Ta Tăm Tối!                                                                    

814. Hãy Còn Một Khoảng Trống Lớn Trong Sự Hiểu Biết Của  Ngài!                                           

815. Hãy Còn Tiếng Kêu Lóc Bóc, Ấy Là Bầu Chưa Đầy!                                               

816. Hãy Cố Nhìn Thế Giới Bằng Đôi Mắt Của Đối Thủ!                                               

817. Hãy Dừng Lại!                                                                                                               

818. Hãy Đạt Đến Giải Thoát Giữa Muôn Vàn Nhiễu Loạn                                                            

819. Hãy Đặt Mình Vào Chỗ Mà Nhẫn Lực Phi Thường Có Thể Trỗi Dậy!                                    

820. Hãy Đi Theo Dòng Chảy Của Con Suối!                                                                   983

821. Hãy Đóng Cửa Lại Và Ngồi Xuống!                                                                                          

822. Hãy Đóng Đinh Để Giữ Lại Một Đám Mây Trên Không!                                                        

823. Hãy Đối Đầu Với Vô Thường và Trải Nghiệm Khổ Đau Một Cách Tự Nhiên!                      

824. Hãy Đưa Nó Cho Tôi Mà Đừng Dùng Đến Tay!                                                                         

825. Hãy Làm Người Trí!                                                                                                      

826. Hãy Lấy Bất Cứ Thứ Gì Có Thể Cầm Bán Để Bắt Đầu Một Công Việc Thích Hợp             

827. Hãy Mau Quay Về Cứu Hàng Ngàn Sanh Linh!                                                                            

828. Hãy Mở Kho Báu Của Chính Mình Mà Dùng!                                                                             

829. Hãy Ném Bỏ Nó Đi!                                                                                                    

830. Hãy Ngậm Miệng Chó Lại Đi! Thế Giới Hoại Diệt, Tánh Vẫn Không Diệt!                        988

831. Hãy Nghiền Ngẫm Thêm Ba Ngày Nữa                                                                     

832. Hãy Ngồi Cạnh Những Vị Đã Giác Ngộ Để Học Hỏi                                               

833. Hãy Nói Cho Lão Tăng Biết Người Cùng Tột Được Gì?                                                             

834. Hãy Ra Khỏi Thai Tạng Và Rống Lên Như Sư Tử Hống Đi!                                         

835. Hãy Thử Xem Ông Có Thể Đóng Đinh Trên Hư Không!                                                            

836. Hãy Thương Người Thân Bằng Cách Đừng Cướp Mất Sự Tự Do Của Họ!                

837. Hãy Trồng Nhiều Cây Vô Tướng Cho Những Người Đến Sau Trông Thấy!                             

838. Hãy Tu Tập Đi!                                                                                                               

839. Hãy Uống Trà Đi!                                                                                                         

840. Heo Chỉ Thấy Heo, Và Phật Chỉ Thấy Phật                                                           993

841. Hét Hồ Hét Loạn Để Làm Gì?                                                                                    

842. Hề Trọng Tạo Xa                                                                                                            

843. Hết Thảy Mấy Ông Đã Tới Đây Chưa?                                                                     

844. Hiếm Khi Tọa Thiền và Chẳng Bao Giờ Đọc Kinh Điển                                               

845. Hiền Hộ Và Mười Sáu Vị Bồ Tát Nhập Dục                                                                           

846. Hiền Nữ Tử Lâm                                                                                                         

847. Hiện TạiHy Vọng                                                                                                    

848. Hiếu Hạnh                                                                                                                     

849. Hiểu Và Di Chuyển Hòa Hợp Với Dòng Đời                                                                              

850. Hiểu Được Khắp Nơi Đúng, Không Ngộ Mãi Trái Sai                                           1001

851. Hiểu Được Thiền Trượng Là Không Cần Học Thiền!                                                  

852. Hiểu Hay Không Hiểu?                                                                                                  

853. Hiểu Lầm Ý Tổ                                                                                                                           

854. Hiểu Tự Ngã Tức Hiểu Đạo                                                                                        

855. Hiểu Thì Hiểu, Không Hiểu Thì Không Hiểu, Thuyết Lý Làm Gì?                               

856. Hiểu Tức Chẳng Hiểu, Nghi Tức Chẳng Nghi                                                               

857. Hình Ảnh Phong Bắc Sơn Vẫn Còn Đó Bên Rặng Thiên Thai                                     

858. Hình Tượng Phật                                                                                                            

859. Họ Ở Đây Để Được Làm Tổ Làm Phật!                                                                  

860. Hoa Bướm Xưa Nay Đều Là Huyễn, Giữ Tâm Bền Chặt Bướm Hoa Thây           1008

861. Hoa Nở Trái Mùa                                                                                                         

862. Hoa Núi Nở Như Gấm, Nước Khe Trong Tợ Chàm!                                                       

863. Hòa Thượng Dã Tịnh Khước

864. Hòa Thượng Hãy Đi Bộ Vào Hư Không, Nếu Không Cưỡi Trâu Được, Xin Ngài Dùng Lừa Vậy!                                                                                                                                    

865. Hòa Thượng Nào Có Khác Lừa?                                                                                 

866. Hòa Thượng, Vì Sao Thầy Chẳng Nói?                                                                          

867. Hòa Với Cả Sự Sáng Rực Và Bóng Đêm                                                                  

868. Hỏa Lô Đầu Vô Tân Chủ                                                                                                          

869. Hỏa Phong Vị Tán                                                                                                         

870. Họa Môn                                                                                                                 1015

871. Hoán Chủ                                                                                                                     

872. Hoán Viễn                                                                                                                    

873. Hoàn Phạn Tiền Lai (Trả Lại Tiền Ăn Ở)                                                                   

874. Hoang Thảo Bất Sừ                                                                                                      

875. Hoạt Cú                                                                                                                         

876. Hoạt Động Hàng Ngày Hòa Hợp Tự Nhiên                                                                

877. Hoặc Hữu Hoặc Vô, Như Đằng Ỷ Thọ                                                                       

878. Hoặc Thức Nhị Đế Luận                                                                                                             

879. Học Đạo Nhân                                                                                                               

880. Học Được Cái Rỗng!                                                                                               1019

881. Học Thiền Tọa Hay Học Làm Phật?                                                                                              

882. Hỏi Cây Cột Cái Đi!                                                                                                     

883. Hỏi Thiền Nơi Sách Vở Là Uổng, Vì Thiền Không Ở Đó!                                                        

884. Hỏi Trương Tam Lý Tứ!                                                                                                 

885. Hòn Đá Ngoài Cửa Thành Đông Quảng Châu                                                                         

886. Hồ Tử Vô Tu                                                                                                                

887. Hổ Đầu Sanh Giác Bất Hoang Thảo                                                                                            

888. Hồi Hỗ Bất Hồi Hỗ (Nương Và Không Nương)                                                                           

889. Hồi Qui Bổn Tâm                                                                                                         

890. Hội Duyên Nhị Đế Luận                                                                                                        1024

891. Hội Họa Ma!                                                                                                                  

892. Hôm Nay Lão Tăng Bận, Hôm Khác Hãy Tới!                                                                          

893. Hôm Nay Mấy Ông Đã Khám Phá Dương Kỳ, Hãy Ngồi Xuống Uống Chút Trà Cái Đã!   

894. Hôm Nay Sáu Tai Không Hòa Hợp!                                                                                              

895. Hôm Nay Ta Bị Cướp Mất Hết Tiền Bạc Rồi!                                                                             

896. Hôm Nay Trời Xấu Không Trả Lời Được!                                                                   

897. Hôn Trầm                                                                                                                     

898. Hồng Chung                                                                                                                   

899. Huân Phong Tự Nam                                                                                                       

900. Huệ Khả Đoạn Tí                                                                                                     1030

901. Huệ Khả Nhập Đạo                                                                                                     

902. Huệ Siêu Vấn Phật                                                                                                     

903. Huệ Trung: Tam Hoán                                                                                                    

904. Huệ Tư Hóa Độ                                                                                                                            

905. Huyền Sa Tịch Tịnh Vô Ngôn                                                                                       

906. Huyễn Hữu Không                                                                                                        

907. Huyễn Hữu Không Bất Không                                                                                    

908. Huyễn Hữu Không, Chân Lý Bất Hữu Bất Không                                                    

909. Huyễn Hữu Không, Chân Lý Hữu Không Cập Bất Hữu Bất Không                                       

910. Huyễn Hữu Không, Huyễn Hữu Bất Hữu Bất Không                                         1036

911. Huyễn Hữu Vô Tự Tánh                                                                                                              

912. Huyễn Thân                                                                                                                  

913. Huyễn Thân Bổn Tự Không Tịch Sanh                                                                         

914. Huyết Mạch Luận                                                                                                         

915. Huynh Tự Mình Đến Hỏi Hòa Thượng Đi!                                                                      

916. Hư Đường Trụ Trượng                                                                                                    

917. Hư Không Giảng Pháp                                                                                                  

918. Hư Không Không Có Sáu Tướng Tổng Biệt Đồng Dị Thành Hoại                                            

919. Hư Không Vi Chỉ                                                                                                            

920. Hư Tâm và Hài Hòa                                                                                              1043

921. Hứa Lão Hồ Tri                                                                                                                            

922. Hưng Hóa Đả Trung (Hưng Hóa Đánh Ở Giữa)                                                                           

923. Hương Nghiêm Kích Trúc                                                                                                

924. Hương Nghiêm Nguyên Mộng                                                                                       

925. Hương Nghiêm Thượng Thụ                                                                                            

926. Hương Thiền                                                                                                                   

927. Hương Vị Sơn Lâm                                                                                                          

928. Hữu Câu                                                                                                                       

929. Hữu Cú Vô Cú (Sơ Sơn Có Câu Không Câu)                                                                             

930. Hữu Tâm Nhập Định Hay Vô Tâm Nhập Định?                                                                   1051

931. Hữu Thần Giáo                                                                                                                            

932. Hữu Thời                                                                                                                      

933. Hữu Tình Vô Tình Đồng Thuyết Pháp                                                                          

934. Hữu Tu Hữu Chứng                                                                                                       

935. Hữu Vi Pháp Như Mộng Huyễn Bào Ảnh, Như Lộ Diệc Như Điện                                             

936. Hữu Vô Nhị Tà Kiến                                                                                                   

937. Im Lặng                                                                                                                          

938. Im Lặng Cao Quí                                                                                                              

939. In Kinh Hay Cứu Người?                                                                                                  

940. Jakushitsu Genko Thị Tịch Kệ                                                                                    1059

 

Part Two: English Language—Phần Hai: Anh Ngữ                         1061

484. My Name Is Zhang-Juo                                                                                                1063

485. To Drain the Pond At Night to Catch Fish                                                                              

486. Fame-Gain and Blessing-Conditions                                                                                    

487. A List of Rules That A Zen Practitioner Should Stick to For Life                                

488. Returning From the Mountain                                                                                            

489. No Matter How Much You Try, You Can't Paint the Sight of Chin-Ling!                    

490. Although I Don't Know Them, I Can't Help But Provide for Them                                      1066

491. No Matter How Long You Sit Doing Zazen, You Will Never Become Anything Special!

492. His Mother's Last Will                                                                                                        

493. To Throw a Needle Into a Bowl of Water                                                                              

494. Take Deep Mind Pays Honor to the Ten Thousand Worlds Is Repaying Buddha's Compassion!                                                                                                           

495. Different Names But Same Substance                                                                                 

496. Other Realms                                                                                                                   

497. Kicks Over the Water Bottle                                                                               

498. Salt and Sauce                                                                                                                  

499. Yan-Shao's Four Options or Choices                                                                                     

500. Enyadatta                                                                                                                  1072

501. The Demonstration Provided Evidence of Awakening, Not Words                                           

502. Facing the Wall                                                                                                                 

503. Original Countenance                                                                                                        

504. Your Real Appearance                                                                                                       

505. Nodding the Head                                                                                                             

506. The Hawk Has Flown Past Korea!                                                                                        

507. Yong-Ming's Wondrous Mystery                                                                                         

508. The Wonderful Way                                                                                                          

509. The Subtle Meaning of All Buddhas Is Not Based on   Languages and Words                           

510. Summit of the Mystic Peak                                                                                          1078

511. The True Nature Is Empty, Nowhere to Grasp; With an Empty Mind, the Self-Nature Is Easily Seen                                                                                                                    

512. The Wondrous Vehicle Cannot Be Found on the Path of Words!                                             

513. Life Is Like A Chinese Ink Painting                                                                                        

514. The Fall Moving Upwards                                                                                                  

515. When You Move Mount Lu to This Place, I’ll Tell You!                                                            

516. Roaming-For-Pleasure Samadhi                                                                                          

517. Wandering in the Mountains                                                                                              

518. Used the Same Tongue That Defamed Mahayana to Correct His Errors                                   

519. Converted People by Skillful Means                                                                                     

520. A Holed Container                                                                                                       1085

521. Using the Duster!                                                                                                              

522. There Remains Only a Fundamental Numinous Consciousness That Is Eternal!                        

523. Vimalakirti, the Golden-Millet Tathagata                                                                            

524. Vimalakirti's Ten-Foot-Square Room                                                                                   

525. Wei-Yen: Not Doing Anything                                                                                             

526. Wei-Yen: Ascending the Seat                                                                                              

527. Medicine and Disease Subdue Each Other                                                                            

528. Yao Shan's Shooting the Elk of Elks                                                                                      

529. Yao-Shan's Ascending the Seat!                                                                                          

530. Medicine Stone                                                                                                           1093

531. Beneath the Gojo Bridge!                                                                                                   

532. The Tortoise That Upholds Mount Sumeru Won't Tolerate Another One Going Back With A Dot On Its Forehead!                                                                                               

533. Diversity                                                                                                                          

534. Kicked Over a Basin of Water!                                                                                            

535. Bigger Stones Are Big, Smaller Ones Small!                                                                          

536. Struck on the Mortar Three Times                                                                                       

537. Strikes a Monk                                                                                                                  

538. To Stuff Everything Into One Mass                                                                                      

539. Your Head’s Already in a Cangue and Now You’ve Put on Manacles!                                      

540. You've Seen Me Before!                                                                                               1098

541. I Settled at Cold Mountain Long Ago!                                                                                  

542. O-Nami and Zen Master Hakuju                                                                                         

543. The Hands and Eyes of the Bodhisattva of Great Compassion                                

544. The Assembly Is Laughing At You!                                                                                       

545. Hui-Chung's Pointing at the Stone Lion                                                                

546. The Great Potential and the Great Function!                                                                        

547. The Great Immeasurable Function! It's Seen in Arduous Circumstances!                 

548. T’a-Yang’s State of Being                                                                                                   

549. T’a-Yang’s Family Customs and Habits                                                                 

550. Ta-Tien-Pao-Tung's Remaining Silent                                                            1103

551. Ta-Tien's Realization of Own True Mind                                                               

552. Great Meditative Mind                                                                                                      

553. T’a-T’ong and the Bandit                                                                                                   

554. Great Sea                                                                                                                         

555. Ta-Hui's General Day-To-Day Lectures                                                                 

556. Ta Lung's Hard and Fast Body of Reality                                                               

557. Great Doubt                                                                                                                     

558. Great Enlightenment                                                                                                         

559. T’a-Wu Was Hit on the Side Three Times                                                                             

560. Vairocana Buddha: The All-Illuminating One                                                                  1111

561. Great Ear Tripitaka                                                                                                           

562. Great Collecting of the Mind                                                                               

563. Tai-Nien's Verse on an Opened Mental Eye                                                                          

564. Ta Kuang Does a Dance                                                                                                     

565. Great Determination in Zen Practice                                                                                   

566. The Southern Bodhisattva Is Well Able to Expound the Dharma                                             

567. Great Teacher True Awakening                                                                                          

568. Great Teacher No Abode                                                                                                    

569. Great Matter                                                                                                                    

570. Mahayana Hinayana--Moral Impurities, Moral Purities                                                   1118

571. A Great Laugh!                                                                                                                 

572. A Great Root of Faith-A Great Ball of Doubt-A Fierce Tanacity of Purpose               

573. Great Faith, Great Courage, and Great Questioning                                                              

574. Ta Sui's Kalpa of Fire                                                                                                         

575. Chao Chou's Man Who Has Died the Great Death                                                 

576. Turtle-Nosed Snake                                                                                                           

577. Burning a Wooden Buddha Statue                                                                                      

578. Only Know the Sun and the Moon of Today, Not About Past     Springs and Summers!            

579. Playing Hide-And-Seek With the Children!                                                                           

580.Looking For Relics of Our Late Master                                                                            1128

581. Opened the Mind of Yun-Men by Hurting His Leg!                                                

582. Hitting Ta-Yu On the Side Three Times                                                                 

583. A Formal Portrait of a Zen Master                                                                                      

584. Digging in the Earth to Find the Blue Sky! Not Knowing the Deep Mystery!                             

585. Straining the Rice                                                                                                              

586. Upside-Down Statement                                                                                                    

587. The Way Is Attained By Means of Enlightenment, Not By Words                                            

588. The Way Is Awakened From the Mind                                                                                 

589. Say the Right Word and I Will Open the Door                                                                       

590. The Way Is Uniting With the Ultimate, Is Not Transmitted Through Words!                      1134

591. The Way Can Be Cultivated But Cannot Be Just Studied                                         

592. What Is the Way?                                                                                                             

593. T’ao-Wu Sees a Doctor                                                                                                      

594. T’ao-Wu and Wu-Fêng                                                                                                     

595. Bodhi Mandala                                                                                                                 

596. The Way in Life or Life in the Way?                                                                                     

597. The Way is Formless, In Front of Your Eyes, Not Far Away, Reflect on Yourself, and Find the Way; Do Not Look For It Elsewhere                                                           

598. The Way Originally Has Neither Form Nor Sound                                                  

599. Answers Buddha                                                                                               

600. To Repay The Master's Grace                                                                                       1140

601. To be Stepped On Without Anger                                                                                        

602. When You Come to the State of Doing Nothing, Then You Have Attained the Truth! 

603. Achieve Experience on the Unity of All Things                                                                       

604. At the Palace of the Liang, Nothing Was Achieved by   Bodhidharma                                      

605. Attainment of Enlightenment                                                                                             

606. Attained Liberation As an Eight-Year Old Novice!                                                 

607. Attained Enlightenment Upon Hearing About Intimacy Under His Master T'ung-an's Robe!      

608. Attained Enlightenment With the Phrase "Won't Say Alive, Won't Say Dead"                          

609. Red Dust Rises from the Bottom of the Sea, Rivers Flow Sideways at Mountain Sumeru’s Summit!                                                                                                                    

610. Obtaining the Essence and Not the Function                                                                  1146

611. I've Just Pulled You out of the Shallow Water, But You Turn Right Back and Jumped into a Bottomless Pond!                                                                                                     

612. Ascending a Tower                                                                                                            

613. Set the Load Down!                                                                                                           

614. In a Foreign Land, Bamboo Sprouts Are Picked in Winter!                                                      

615. Tou-Shuai's Three Barriers                                                                                 

616. The Head Is About the Size of a Coconut, Where Did Ten Thousand Scriptures Go?   

617. K'ai of Ch'ing-ren: A Chef                                                                                                    

618. To Avail Oneself of an Opportunity                                                                                     

619. Enlightenment Verse                                                                                                         

620. A Dragon's Head But A Snake's Tail!                                                                              1151

621. The Top of the Pole Is a Hundred Yards Tall; How Can You Reach It?                                       

622. A Pea is Decrepitating                                                                                                        

623. Is This Not a Fire?                                                                                                              

624. This Is a Phrase That Falls in Sound and Form!                                                                     

625. This Is the Nan-Chuan Temple Staff, Where Id the Sutra?                                                      

626. What Kind of Samurai Is This? Who Says One Thing and Does Another?                  

627. This Arrow That Kills the Man; What Is the Arrow That Brings the Man Life?                           

628. To Pay Attention to Your   Mindfulness of Sensation                                                             

630. The First Principle, My Ignorance Is Deadly!                                                                   1159

631. A Disciple Must Surpass His Teacher to Be Worthy of Receiving Transmission!                         

632. Idle Night                                                                                                                         

633. Coming Was Fine, Going's Fine Too!                                                                                    

634. Come To See and Believe                                                                                                   

635. Have You Reached the Peak?                                                                                             

636. Walking-Standing-Lying down-Sitting in Triple Paying Attention                                            

637. To Come Alone, To Stay Alone, and to Die Alone!                                                 

638. Go East and West, It Would Have Been Better to Stop At Ch'i-Hsien                                       

639. To Pick Tea Leaves!                                                                                                           

640. Seeking the True Self Is No Different From Grinding Corn                                                1163

641. Hell                                                                                                                                 

642. Land Deity (Earth Spirit Who Controls the Earth)                                                  

643. Earth Water Fire Wind Consciousness Are Originally Empty                                   

644. Which Mind Do You Wish to Punctuate?                                                                              

645. King Udayana Thinks of the Buddha                                                                                    

646. Instructions for the Zen Cook                                                                                              

647. Tame the Deluded Mind                                                                                                    

648. Regulating One's Breathing                                                                                

649. The Oak Tree in the Courtyard                                                                                            

650. Dhyana and Prajna                                                                                                      1173

651. Dhyana and Prajna Are Present at the Same Time or Dhyana Generates Prajna?                     

652. Samadhi Has No Gate, So How Have You Entered It?                                                             

653. What Would the Phrase Be? Is There Anyone Here Who Can Speak It?                   

654. That Is the Way Where You Enter!                                                                                      

655. That's Dropping Dropped!                                                                                                  

656. Stop All Thoughts                                                                                                              

657. To Snatch Away the Object But Not to Snatch the Person                                                      

658. To Snatch Away the Person But Not to Snatch Away the Object                                             

659. To Be Hungry: Eat; to Be Thirsty: Drink. Do Not Complain Buddha Is Hard To Find; Just Turn You Mind Within!                                                                                                   

660. When Hungry, Eat; When Tired, Sleep                                                           1182

661. Food Is for Hunger, Buddha Dharma Is for Ignorance!                                                           

662. Life Is Dream or Real?                                                                                                        

663. There Is Really Nothing to Disturb My Serenity                                                                     

664. Delicious Food Doesn't Satisfy the Hungry                                                                           

665. This Hairless Ass!                                                                                               

666. You Dolt! Where Are Choice and Attachment?                                                                     

667. This Devil, What Do You Say? Speak Out Without Delay!                                                       

668. The Mind That Vows to Save the World                                                               

669. To Save Sentient Beings                                                                                                     

670. The Ferryman                                                                                                             1186

671. One Eye                                                                                                                            

672. A Private Consultation                                                                                                       

673. Sitting Alone on Ta Hsiung Mountain                                                                                  

674. Manifested in Form!                                                                                                          

675. Appropriate Statement                                                                                                      

676. Trade the Study of Buddhism For the Study of Zen Only Darken the Mind                

677. Sudden Enlightenment                                                                                                      

678. Doctrine of the Vital Gate of Sudden Entry into the Way                                                       

679. Sudden Awakening Followed By Gradual Cultivation                                                             

680. Immediate Enlightenment Gradual Development                                                           1196

681. Sudden and Gradual Teachings                                                                                           

682. The Winter Melon Seals                                                                                                     

683. The Eastern Mountains Move Over the Waves                                                                     

684. Intimately Conveyed West and East                                                                                    

685.Simultaneous Breaking In and Breaking Out!                                                                        

686. In Deportment, Uphold the Ancient Road, Not Letting Silent Function Fall               

687. T’ung-Shan's Unease                                                                                                         

688. Five Degrees of Tung-Shan-Liang-Chieh                                                               

689. Tung-Shan's Eating Fruits                                                                                                   

690. Tung-Shan's Three Main Thesis or Ideas                                                         1208

691. Tung-Shan's Three Cudgels (blows)                                                                                     

692. Tung-Shan's Three Main Arts for Guiding and Teaching Disciples                                           

693. Tung-Shan's Three Attachments                                                                                         

694. Tung-Shan's Four Relationships Between Subjective and Objective                                         

695. Tung-Shan's Instructions                                                                                                    

696. Tung-Shan's Four Sentences                                                                               

697. Wriggling or Not Wriggling In What Realms?                                                                       

698. Burned the Pi Yen Lu?                                                                                                        

699. To Burn the Face In Order To Enter a Zen Temple                                                 

700. Throw the Backrest Into the Fire!                                                                                  1213

701. I Know That You Are Living On the Cave of Demons!                                                             

702. Give Me One!                                                                                                                   

703. A Child of Seven Whose Dharma Is Greater Than Mine, He Would Be My Teacher!   

704. Te-Shan Carrying His Bundle                                                                               

705. Te-Shan: Bowls in Hand                                                                                                     

706. Te-Shan Burns His Commentaries                                                                                       

707. Demons and Ghosts Are Helpless Before Men of Virtue                                                         

708. Go Out Into the Street Crossings Helping People, Not Hoarding Up One Grain of Rice, Not Planting One Stalk of Herb!                                                                        

709. To Stand on the Tip of a Hundred-Foot Pole, How Do You Go Further?                    

710. Never Give Rise to Ideas of Higher and Lower!                                                               1218

711. Never Mistake Outward Appearance For Reality                                                                  

712. Not to Bother Thinking of Vague Questions                                                                         

713. Don't Be Just Adding More Shit on Top of a Shit Pile!                                                            

714. Not to Have A Deformed Hand                                                                                           

715. Don't Neglect It!                                                                                               

716. Don't Go Using the Buddhist Scriptures to Look for Emptiness!                               

717. Do Not Use the Mortal Mind to Preach Immortal Reality                                                       

718. Don't Get Sand Into Your Eyes; Don't Get Water Into Your Ears                                              

719. Don't Waste Your Time to Guess, Let's Come and Ask!                                                          

720. Do Not Blame On Anything That Stops Us From Meditation Practice                                1222

721. Don't Make Blind Shouts or Wild Shouts!                                                                             

722. Don't Ask Furthermore, Go Back to Treat Your Patients Well!                                

723. Don't Control Your Mind, Just Watch It!                                                               

724. Don’t Be Disturbed!                                                                                                           

725. Don't Think I Am Asking You to Help Me to Be Reborn In Your Paradise!                 

726. Stop Recognizing the Thief As Your Own Son!                                                                       

727. Do Not Remember External Objects; Do Not Think On Internal Mind; Dried Up Without Support!                                                                                                                      

728. Don't Tell People That Ts'ui-yen Is Clever!                                                                            

729. Don't Follow Me, But Partake of It Yourselves!                                                                     

730. Do Not Pursue the Past; Do Not Lose Yourself in the Future                                             1228

731. The “What Is”                                                                                                                   

732. T'ang T'ai-Tsung Holds a Bowl                                                                                            

733. A Wooden Cock Crows at Night! An Iron Phoenix Sings Through the Heavens!                         

734. The Cold Fowl Flies Up In the Tree, the Cold Duck Dives Into the Water!                  

735. A Dragon-Head, Snake-Tailed Fellow!                                                                 

736. A Fool In Manacles!                                                                                                           

737. What's This Blind Fellow Shouting For?                                                               

738. A Fellow Who Is Still Outside the Hall                                                                                  

739. Stupid Blind Oaf!                                                                                               

740. This Fool Just Repeats Words!                                                                                      1233

741. To Be Subject to Condiditions!                                                                                            

742. To Meet a Swordsman, Show the Jeweled Sword; Don't Offer a Poem If He Is Not a Poet          

743. Not to Linger Where the Buddha Is; Pass Quickly Away Where the Buddha Is Not!   

744. Buddhas Come, Slay the Buddha; Demons Come, Slay the Demons                                         

745. Here's My Staff, Where's the One Lion?                                                               

746. Marked the Gunwale to Find the Sword!                                                                             

747. Individual Style of Hou-Tung Mountain                                                                

748. Enlightenment                                                                                                                  

749. The Enlightenment of the Ultimate Truth                                                                            

750.Enlightening or Opening Up the Universe?                                                                      1240

751. To Become Enlightened When Hearing a Bundle of Fuel Dropping on the Ground    

752. Attained Great Enlightenment When Hearing the Sound of a Bell!                                         

753. Inconceivable Liberation                                                                                                    

754. A Real Liberation                                                                                               

755. Jiang-Hsi Tao-I                                                                                                                  

756. Water of West River                                                                                                          

757. The Teaching of the Yellow Plum Mountain                                                                         

758. Buddhist Doctrines (Buddha-Dharma)                                                                 

759. The Buddhadharma Has Only One Taste, That Is the Taste of Deliverance               

760. Anger Is A Treasure That Needs Be Carefully Stored  In a Safe Place!                                1249

761. To Nurture the Seed of Buddhahood, It Will Surely Produce the Fruit of Enlightenment            

762. Kill the Mind! Kill the Self!                                                                                  

763. The Wind is Moving or the Flag is Moving                                                                            

764. Wind Causes the Forest Leaves to Fall, Spring Comes They Bud Out Again               

765. The Moon Is Bright Once the Wind Blows the Clouds Away                                                    

766. A Cold Autumn Wind!                                                                                                        

767. Water Dripping from the Eaves                                                                                           

768. A Single Drop of the Tsao Source                                                                                        

769. Now I've Found The Best Suited Teacher!                                                                             

770. It’s Knowing the Extraordinary Emotion of Lin-Chih’s Way!                              1255

771. The Koan of Precepts                                                                                                         

772. Precepts, Concentration, and Wisdom                                                                                 

773. It's Like a Mosquito on the Back of an Iron Ox. There's No Place to Take a Bite!                       

774. The Same Age As Amida Buddha!                                                                                       

775. Keep Your Concentration Until You Grow Unaware of Your Whereabouts, East, West, South, North                                                                                                                  

776. Keep Your Mind Focused on Your Actions, Then Your Body, Mind, and Work Are the Buddha's Body, Mind and Work!                                                                         

777. Tapping Emptiness or Striking the Bamboo Still Falls Into the Trap                                         

778. Let's Notch the Gunwale So We Can Find the Sword                                                             

779. The Great Perfect Mirror Is A Broken Dish of Sand!                                               

780. A Lotus Leaf Is Roundish                                                                                              1266

781. What Nature?                                                                                                                  

782. Where Do You Come From? Where Will You Go?                                                  

783. Coming Down From the High Seat!                                                                                     

784. End of the Training Period                                                                                                  

785. Responding Immediately or Explaining                                                                

786. When the Pond Dries Up, the Fish Are Exposed on Dry Land, Bt They Would Survive for Ten Thousand Springtimes!                                                                            

787. Two Types of Sickness!                                                                                                      

788. Two Kinds of Contemplation                                                                               

789. Two Kinds of Functioning of the Mind                                                                 

790. Twenty-Four Secondary Afflictions                                                                                1273

791. Two Important Cases!                                                                                                       

792. Being Pleased With the Reversing of the Han River's Downward Course                  

793. Newborn Baby                                                                                                                  

794. Cold or Heat                                                                                                                     

795. Of What Use Are Worldlings of Elephant Eyes and Monkey Noses Making a Living by Reciting Scriptures?                                                                                         

796. Song of "Going on Foot"                                                                                                    

797. Walking up to the Source of the Stream; Sitting and Watching the Clouds Rise                        

798. Practitioner Who Searches for the Dharma                                                                          

799. Zen Practitioners Should Not Imitate My Cry                                                                        

800. To Tread the Wrong Ways Means to Access to the Buddha Path                                      1284

801. Practicing the Mind                                                                                                           

802. The Practice of Meditation Is Nothing But the Buddha’s Act Itself                                           

803. Acts of Cultivation                                                                                                             

804. The Journey to Find the Bodhisattva Within                                                                         

805. Never-Receding Stage                                                                                                       

806. Development of True Practice, Perfection of Understanding                                                  

807. Contaminated Virtues and Uncontaminated Virtues                                                             

808. A Good Dharma Friend                                                                                                      

809. A Good Thing Is Not Better Than Nothing                                                                            

810. Good Snowflakes                                                                                         1296

811. A Pearl on the Head!                                                                                                         

812. A Thousand Years of Peach Pits! (A Peach-Stone One Thousand Years Old!)                            

813. My Entire Life Is Darkened Upon Hearing My Mother's Death!                               

814. There's Still a Big Gap in Your Understanding!                                                                      

815. If It Sloshes, There Isn't Enough!                                                                                         

816. Try to See the World Through Your Opponent's Eyes!                                                            

817. Stop!                                                                                                                               

818. Attain Deliverance in Disturbances                                                                                      

819. Put You in a Situation That Extraordinary of Strength or Endurance Is Exhibited!     

820. Follow the Flow of the Stream!                                                                                     1303

821. Shut the Door and Sit!                                                                                                       

822. Let Nail the Cloud Down With an Iron Nail!                                                                          

823. Let's Face Impermanence and Experience Suffering Naturally!                                               

824. Give It to Me Without Using Your Hands                                                                              

825. Be A Wise Man!                                                                                                                

826. Take Everything in My Cottage and Pawn It For Money to Start a Suitable Business.

827. Quick, Go Back and Save the Lives of Thousands of Beings!                                   

828. Open Your Own Treasure and Use Those Treasures!                                                             

829. Throw It Away!                                                                                                                 

830. Close the Dog's Mouth! Even If the World Ends, the Nature Will Not End!          1308

831. Meditate For Three More Days                                                                                           

832. Sit Alongside Those Who've Come to Enlightenment and Learn From Them                             

833. Tell Me What the Inmost One Gets?                                                                                    

834. Come Out From the Womb and Roar Like a Lion!                                                 

835. Let's See If You Can Nail Down Emptiness!                                                                           

836. Let's Love Our Beloved Ones By Not Robbing Them of Their Independence!                             

837. Plant an Abundance of Formless Trees for Those Who Come Later to See!               

838. Practice!                                                                                                                          

839. Please Have Some Tea!                                                                                                      

840. A Pig Can Only See a Pig and a Buddha Only Sees Buddha                                               1312

841. Why Do You Just Go On With Wild Random Shouting?                                                          

842. Hsi-Chung Builds Carts                                                                                                       

843. Have You All Reached This?                                                                                

844. Hardly Sit in Meditation and Scarcely Read any Scripture                                                      

845. Bhadrapala and Sixteen Bodhisattvas Go In to Bathe                                                            

846. The Wise Women in the Mortuary Grove                                                                             

847. Present Moment and Hope                                                                                                

848. Most Venerable Nhat Dinh's Filial Piety                                                                

849. To Understand and Move in Harmony With the Stream of Life                               

850.To Have Realized the Way,Everything is Correct; Not Yet Enlightened,Forever Confused1321    

851. When One Knows the Staff, One's Life Study of Zen Comes to an End!                                    

852. Does Know or Does Not Know?                                                                                           

853. Misunderstood the Sixth Patriarch's Intention                                                                      

854. To Understand the Self Is to Understand the Way                                                                 

855. Your Understanding Is All Right, But What Is the Use of Hurrying So to Theorize?    

856. When You Understand, It Is Not Understood; When You Doubt, It Is Not Doubted                    

857. Feng Pei Shan's Image Still Remains On the Hillsides of the T'ien T'ai Range                            

858. An Image of Buddha                                                                                                          

859. They Stayed Here to Be Made Patriarchs and Buddhas!                                                        

860. Keep Your Mind Unmoved, Despite All the Butterflies and Flowers                                   1329

861. Flowers Bloom Out Of Season                                                                                            

862. Mountain Flowers Bloom Like Brocade, Valley Streams Are Brimming Blue As Indigo!              

863. You Too, Most Venerable, Should Shut Up                                                                           

864. Master, You Go on Foot Into Emptiness, If You Can't Ride an Ox, Please Use a Donkey!            

865. Master, How Do You Differ From a Donkey?                                                                        

866. Master, Why Didn't You Say?                                                                                             

867. Unite with Both the Brightness and the Darkness                                                                 

868. By the Fireside, There Is No Guest Or Host                                                                           

869. Wind and Fire That Have Not Yet Dispersed                                                                         

870. Gate of Misfortune                                                                                                      1336

871. Himself Called and Answered “Master”                                                               

872. Calls Attendant Ch'êng-Yuan                                                                                            

873. Return to Me the Money for Your Room and Board                                               

874. An Uncut Weed Patch                                                                                                       

875. Non-Speaking Understandable Instructions from a Master                                                    

876. To Be Simply in Spontaneous Harmony With Daily Affairs                                                      

877. To Be and Not to Be, It Is Like a Wistaria Leaning on a Tree                                   

878. Treatise on the Deluded Consciousness and the Two Truth                                                    

879. Students of the Way                                                                                                          

880. To Study With an Empty Mind!                                                                                     1341

881. To Learn Sitting Meditation or Buddha?                                                                               

882. Ask the Temple Pillar!                                                                                                        

883. Finding For the Truth of Zen in Books Is Wasting Time, For Zen Is Not in These!       

884. Ask Chan-San and Li-Szu!                                                                                                   

885. A Stone at the East of the City Gate of Kuang-Chou                                               

886. Beardless Barbarian                                                                                                          

887. The Tiger's Head Sprouts Horns as He Emerges from the Wild Weeds                                     

888. Relying or Not Relying                                                                                                       

889. To Go back (return) to Your Own Mind                                                                

890. Treatise on the Two Truths as the Confluence of Conditions                                             1346

891. Ghost Painting!                                                                                                                 

892. I Am Busy Today, Come Back Some Other Time!                                                                   

893. Today, Your Monks Have Discovered Yang-Ch’i, Please Sit and Have Some Tea!                       

894. Six Ears Are Out Of Harmony Today!                                                                                   

895. Today I've Been Robbed and Lost My Money!                                                                      

896. It Is Cloudy Today and I Won't Answer!                                                               

897. Torpidity or Drowsiness                                                                                                     

898. Great Bell                                                                                                                         

899. A Fragrant Breeze From the South                                                                                      

900. Hui K'o Cut Off His Left Arm                                                                         1352

901. Hui K'o Enters Into the Tao                                                                                 

902. Hui-Chao Asks About Buddha                                                                                             

903. Hui-Chung's Three Calls                                                                                                     

904. Hui-Ssu: Teaching and Saving                                                                                             

905. Hsuan-Sha's Sense of Remaining Quiet and Without Any Words                                            

906. Illusory Existence as Empty of Substantial Being                                                                   

907. Illusory Existence as Both Empty and Not Empty                                                                  

908. Illusory Existence as Empty of Substantial Being, the Real Truth Refers to "Neither Existence Nor Emptiness"                                                                                                     

909. Illusory Existence as Empty of Substantial Being, the Real Truth Refers to "Existence or Emptiness, Neither Existence Nor Emptiness"                                                                   

910.Illusory Existence as Empty of Substantial Being and Neither Existence Nor Emptiness  1360     

911. Illusory Existence as Empty of Substantial Being                                                                   

912. Illusory Body                                                                                                                     

913. The Illusory Body Was Originally Born From Emptiness and Stillness                                       

914. Treatise on the Lineage of Faith                                                                                          

915. You Yourself Go Ask the Master!                                                                                         

916. Hsu-T'ang's Staff                                                                                               

917. Space Can Discourse                                                                                                          

918. The Space Doesn't Have Six Aspects of Existence, General and Particular, Same and Difference, Existing and Disappearing                                                                  

919. Use the Empty Sky for Paper                                                                               

920. Empty Mind and Harmony                                                                                           1367

921. I Accept That the Old Barbarian Knows                                                                

922. Hsing-Hua's Striking in the Middle                                                                                      

923. Hsiang-Yen's Sound of a Bamboo                                                                                        

924. Hsiang-Yen's Interpreting of Master Kuei-shan's Dream                                                        

925. Hsiang-Yen's Up a Tree                                                                                                      

926. Zen Fragrance                                                                                                                  

927. Mountain Tasting                                                                                                             

928. Being and Nonbeing                                                                                                          

929. There Are Phrases That Are Not Phrases                                                                              

930. Enter into Samadhi with a Thoughtful Mind or with a Thoughtless Mind?          1376

931. Pantheism                                                                                                                        

932. Being-Time                                                                                                                       

933. Both the Sentient and the Insentient Being Can Preach the Dharma                                       

934. With Cultivation and Realization                                                                                        

935. Functioning Dharmas Are Like a Dream, Fantasy, Bubbles, Shadows, Dews, Thunder, and Lightening                                                                                                                

936. Existence and Non-Existence Are Two Wrong Views                                                              

937. Silence                                                                                                                             

938. Noble Silence                                                                                                                    

939. Printing the Sutras or Helping People?                                                                

940. Zen Master Jakushitsu Genko's Death Poem                                                                  1384
Tài Liệu Tham Khảo—References                                                                     1385


Lời Đầu Sách
___________________________________Khi nói về Thầy Xưa, người đầu tiên mà chúng ta muốn nói đến phải là đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, người đã để lại cho nhiều thế hệ hậu bối chúng ta một gia tài kinh điển đồ sộ với vô số những gương hạnh sáng ngời cho cuộc sống hạnh phúc và cuộc tu giác ngộ giải thoát. Sau những bước chân của đức Phật là hai mươi tám vị Tổ Ấn Độ, lục tổ Trung Hoa, cùng nhiều vị tổ thầy khác tại các xứ Việt Nam, Nhận Bản, Đại HànTích LanTây Tạng, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Cam Bốt, vân vân, đã tiếp tục sống và tu với vô số những tấm gương sáng ngời trên con đường hoằng hóa lợi sanhĐại đa số những gương hạnh sáng ngời này của các bậc thầy xưa đều giúp rất nhiều cho các đệ tử trong cuộc tu hành giác ngộ và giải thoátTuy nhiên, cũng có rất nhiều gương hạnh rất đáng kính và đáng được hậu bối chúng ta noi theo. Một trong những gương hạnh sáng ngời tiêu biểu nhất là gương hạnh của ngài Thiết Nhãn (1630-1682) về việc “In Kinh hay Cứu Người?” Khi tu Viện cần in kinh, Thiền Sư Thiết Nhãn bắt đầu du hành khắp nơi và kêu gọi đàn na tín thí đã quyên góp đầy đủ tiền giúp Sư cho mục đích này, nhưng không may lúc ấy trong vùng có nạn đói nghiêm trọng rất cần trợ giúp. Vì thế mà Sư đã đem hết số tiền để in kinh này ra giúp đở dân khỏi chết đói. Sau đó, Sư lại bắt đầu quyên góp lần nữa. Năm bảy năm sau đó thì Sư cũng có đủ số tiền để in kinh lần nữa, nhưng không may, nước sông Uji bỗng dưng dân cao làm ngập lụt cả một vùng rộng lớn, và hậu quả là dân chúng trong vùng lại gặp phải nạn dịch hoành hành. Sư lại đem hết số tiền in kinh ra giúp cho nạn nhân. Sư lại đem tiền in kinh lần hai ra giúp cho nan nhân lũ lụt và nạn dịch. Sư lại bắt đầu quyên góp cho đủ tiền để in kinh lần ba. Cuối cùng, sau hai mươi năm quyên góp lần thứ ba, ước nguyện của Sư được hoàn thành. Những bộ kinh được in lần đầu tiên ra đời trên đất nước Phù Tang mà ngày nay vẫn còn được lưu giữ tại chùa Hoàng Bá (Obaku-ji) ở Kyoto. Không may sau đó, Thiết Nhãn thị tịch vì bị lây nhiễm chứng sốt khi Sư đang giúp cho nạn đói ở Osaka. Người Nhật thường kể cho con cháu họ nghe rằng Thiết Nhãn đã làm ba bộ kinh, hai bộ đầu tiên vô hình nhưng vượt hẳn bộ thứ ba. Trong lịch sử Thiền tông Nhật Bản, cách hành xử của Thiền Sư Ba Tiêu trong một lần du hành thưởng lãm hoa cũng là một trong những gương hạnh đáng cho hậu bối chúng ta noi theo. Vào năm 1694, thiền sư Ba Tiêu thực hiện cuộc du hành cuối cùng. Một câu chuyện phổ thông đã kể lại trước chuyến du hành mà ông đã dự tính đi để thưởng lãm hoa nở tại một địa phương nổi tiếngNgay sau khi ông khởi hànhBa Tiêu gặp một nhóm người đang nói về một đứa con gái hiếu hạnh của một gia đình nông dânnổi tiếng là một người đàn bà đã tỏ ra hết lòng chăm sóc cha mẹ già. Ba Tiêu vòng trở lại để gặp người đàn bà này và ông rất cảm kích đến độ ông cho bà ta hết khoản tiền mà ông ta đã để dành cho chuyến đi thưởng lãm hoa này. Khi ông trở về Giang Hộ, những học trò hỏi về hoa. Ba Tiêu bảo họ: “Ta gặp một thứ gì đó còn đẹp hơn hoa nhiều.”

Đã có quá nhiều những bộ sách về Phật giáo vậy thì hà tất lại phải có thêm một bộ mang tên "Gương Sáng Thầy Xưa"? Thật tình mà nói, Phật tử hậu bối chúng ta không thể nào xem thường những gương sáng bao gồm cả cuộc sống, hành trạng và những lời dạy dỗ của các bậc thầy xưa bởi vì tất cả chúng đều là những hành trang tinh thần quí báu cho sự giác ngộ và giải thoát của chúng ta trong tu hành và cho một cuộc sống đầy an lạc lạc, tỉnh thức và hạnh phúc. Các mẫu thiền thoại quý báu của các bậc thầy xưa thường là những diễn đạt trực tiếp sự thể nghiệm của các thiền sư ngày xưa, một sự thể nghiệm không thể nhận ra, không thể hiểu được theo lối duy lý. Bản chất của những mẫu thiền thoại này có khi dựa vào thuận lý, mà rất nhiều khi lại là nghịch lý, nghĩa là dựa vào những gì vượt ra ngoài khái niệm. Bên cạnh đó, các mẫu đối thoại thiền của các bậc thầy xưa còn trực tiếp giúp các các đệ tử của mình giảm bớt sự chấp trước. Vì thế, người ta thường sử dụng các giai thoại của một bậc cổ đức nào đó, hoặc một cuộc đối thoại giữa một bậc Thầy với Tăng chúng, hoặc lời nói hay câu hỏi của một bậc Thầy khi thượng đường thuyết pháp, tất cả đều được dùng như phương tiện khai mở cho tâm trí của hành giả đến với chân lý Thiền. Tóm lại, thiền thoại là một câu chuyện Thiền, nói về một hoàn cảnh về Thiền, hay một vấn đề về Thiền, không phải để cho qua thời qua khắc, mà nhằm giúp cho các Thiền sinh vượt quá cái công thức muôn đời của nhị nguyên và biện chứng tư duy bình thường. Người ta không ngừng nhấn mạnh rằng không thể nào nắm được chân lý bằng cách chỉ đơn thuần từ bỏ cái sai trái, cũng như không thể nào đạt được cái tâm bình an hay tìm được giải đáp tối hậu bằng tranh biện hay lý luận.

Qua những tấm gương sáng trong cuộc sống, hành trạng, và những mẫu đối thoại quý báu của các vị Thiền sư thời trước, chúng ta thấy rằng thiền tập phải được áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, và kết quả của công phu nầy phải được hưởng tại đây, ngay trong kiếp nầy. Hành thiền không phải là tự mình tách rời hay xa lìa công việc mà thường ngày mình vẫn làm, mà thiền là một phần của đời sống, là cái dính liền với cuộc sống nầy. Đối với các vị Thiền sư, các ngài sống thiền bất cứ khi nào các ngài sống hoàn toàn với hiện tại mà không chút sợ hãihy vọng hay những lo ra tầm thường. Các ngài chỉ ra cho chúng ta thấy rằng với sự tỉnh thức chúng ta có thể tìm thấy thiền trong những sinh hoạt hằng ngày. Thiền không thể tìm được bằng cách khám phá chân lý tuyệt đối bị che dấu từ ngoại cảnh, mà chỉ tìm được bằng cách chấp nhận một thái độ đến với cuộc sống giới hạnh. Người ta tìm cầu giác ngộ bằng cách nỗ lựctuy nhiênđa số chúng ta quên rằng để đạt đến giác ngộ chúng ta phải buông bỏ. Điều này cực kỳ khó khăn cho tất cả chúng ta vì trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường cố gắng thành đạt sự việc. Qua những tấm gương sáng trong cuộc sống, hành trạng, và những mẫu đối thoại quý báu của các vị Thiền sư thời trước, chúng ta thấy người tu Thiền không lệ thuộc vào ngôn ngữ văn tự. Đó chính là giáo ngoại biệt truyềnchỉ thẳng vào tâm để thấy được tự tánh bên trong của tất cả chúng ta để thành Phật. Trong khi những tông phái khác nhấn mạnh đến niềm tin nơi tha lực để đạt đến giác ngộ, Thiền lại dạy Phật tánh bên trong chúng ta chỉ có thể đạt được bằng tự lực mà thôi. Thiền dạy cho chúng ta biết cách làm sao để sống với hiện tại quí báu và quên đi ngày hôm qua và ngày mai, vì hôm qua đã qua rồi và ngày mai thì chưa tới. Trong Thiền, chúng ta nên hằng giác ngộ chứ không có cái gì đặc biệt cả. Qua những tấm gương sáng trong cuộc sống, hành trạng, và những mẫu đối thoại quý báu của các vị Thiền sư thời trước, chúng ta thấy với người tu Thiền mọi việc đều bình thường như thường lệ, nhưng làm việc trong tỉnh thức. Bắt đầu một ngày của bạn, đánh răng, rửa mặt, đi tiêu tiểu, tắm rửa, mặc quần áo, ăn uống, làm việc... Khi nào mệt thì nằm xuống nghỉ, khi nào đói thì tìm cái gì đó mà ăn, khi không muốn nói chuyện thì không nói chuyện, khi muốn nói thì nói. Hãy để những hoàn cảnh tự đến rồi tự đi, chứ đừng cố thay đổi, vì bạn chẳng thể nào thay đổi được hoàn cảnh đâu! Thiền dạy chúng ta đoạn trừ mọi vọng tưởng phân biệt và khiến cho chúng ta hiểu rằng chân lý của vũ trụ là căn bản thật tánh của chính chúng taMọi người chúng ta nên thiền định thâm sâu về vấn đề nầy, vì nó là cái mà chúng ta gọi là ‘Ngã’. Khi hiểu nó là gì, chúng ta sẽ tự động quay về hòa cùng thiên nhiên vũ trụ trong cảnh giới nhất thể, và chúng ta sẽ thấy thiên nhiên chính là chúng ta và chúng ta cũng chính là thiên nhiên, và cảnh giới thiên nhiên ấy chính là cảnh Phật, người đang thuyết pháp cho chúng ta ở mọi nơi mọi lúc. Hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có thể nghe được thiên nhiên đang nói gì với chúng ta, để ai cũng có thể tìm về cảnh giới an lạc mà chúng ta đã một lần xa rời.

Phải thực tình mà nói, không riêng gì Phật tửmà cả thế giới mang ơn đức Phật nơi việc Ngài là vị thầy đầu tiên chỉ ra con đường giải thoát cho con ngườithoát khỏi những thằng thúc trói buộc của tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng... Với Ngài, tôn giáo không chỉ đơn thuần là niềm tin, mà là sống với những gương hạnh lành và đi theo con Đường Sống Cao Thượng để đạt đến giác ngộ và giải thoát. Đối với các Phật tử chân chánh, vị Phật lịch sử ấy không phải là vị thần tối thượng, cũng không phải là đấng cứu thế cứu người bằng cách tự mình gánh lấy tội lỗi của loài người. Người Phật tử chỉ tôn kính Đức Phật như một con người toàn giác toàn hảo đã đạt được sự giải thoát thân tâm qua những nỗ lực của con người và không qua ân điển của bất cứ một đấng siêu nhiên nào. Theo Phật giáo, ai trong chúng ta cũng là một vị Phật, nghĩa là mỗi người chúng ta đều có khả năng làm Phậttuy nhiên, muốn thành Phậtchúng ta phải đi theo con đường gian truân đến giác ngộ. Trong các kinh điểnchúng ta thấy có nhiều sự xếp loại khác nhau về các giai đoạn Phật quả. Một vị Phật ở giai đoạn cao nhất không những là một người giác ngộ viên mãn mà còn là một người hoàn toàn, một người đã trở thành toàn thểbản thân tự đầy đủ, nghĩa là một người trong ấy tất cả các khả năng tâm linh và tâm thần đã đến mức hoàn hảo, đến một giai đoạn hài hòa hoàn toàn và tâm thức bao hàm cả vũ trụ vô biên. Một người như thế không thể nào đồng nhất được nữa với những giới hạn của nhân cách và cá tính và sự hiện hữu của người ấy. Không có gì có thể đo lường được, không có lời nào có thể miêu tả được con người ấy.

Một chuỗi những tập sách nhỏ có tựa đề “Gương Sáng Thầy Xưa” này không phải là một nghiên cứu chi tiết về tất cả những gương hạnh sáng ngời của đức Phật cũng như của những vị thầy đã hoằng hóa độ sanh về sau này, mà tác giả chỉ biên soạn rất tóm lược về một số những gương hạnh sáng, rất sáng, một số gương hạnh rất tiêu biểu của các ngài đáng được cho những thế hệ hậu bối chúng ta ta học hỏi và noi theo. Cuộc hành trình đi đến giác ngộ và giải thoát đòi hỏi nhiều cố gắng với sự hiểu biết đúng đắn và tu tập liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về đức Phật và Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn một chuỗi những tập sách có tựa đề “Gương Sáng Thầy Xưa” bằng song ngữ Việt Anh nhằm phổ biến cho Phật tử ở mọi trình độđặc biệt là những người sơ cơhy vọng sự đóng góp nhỏ nhoi này sẽ giúp cho Phật tử hiểu biết thêm về những gương sáng trong đời sống, hành trạng và những lời dạy dỗ của đức Phật lịch sử cũng như những bậc thầy xưa. Những mong tất cả chúng ta đều có thể noi theo gương hạnh sáng ngời của các ngài và tạo ra những mẫu mực cho chính cuộc sống cuộc tu  của mình đầy những an bìnhtỉnh thức và hạnh phúc.

 

Thiện Phúc

 

Preface

When talking about masters in the past, the first person that we want to mention is our Original Teacher Sakyamuni Buddha, who handed down to us, later generations, a massive heritage with innumerably brilliant examples for a happy life and a cultivation of enlightenemtn and emancipation. After the Buddha's footsteps, twenty-eight Indian Patriarchs, six Chinese Patriarchs and many other patriarchs and masters from Vietnam, Japan, Korea, Sri Lanka, Tibet, Thailand, Burma, Laos, Cambodia, and so on, continued to to live and to cultivate with numerous brilliant examples on their paths of propagating and saving beings. The majority of these brilliant examples of masters in the past are very helpful for disciples in enlightenment and liberation in cultivation. However, many of them are respectable and worthy for us to follow. One of the most typically brilliant examples is that of Zen master Tetsugen regarding the matter of “Printing the Sutras or Helping People?” When his monastery needed publishing more sutras, Zen Master Tetsugen began travelling everywhere to call for donations and he obtained enough money for this purpose, but unfortunately at that time there was a severe famine which needed his help. For this reason, he took all the funds he had collected for printing sutras and spent them to save others from salvation. Then he began again his work of collecting money for printing sutras. Several years later, when he had collected just enough money for the printing again, unfortunately, the water in the Uji River suddenly rose too high that caused the flood in a broad area, and as a result, the people in the area had an epidemic which spread all over the country. Tetsugen again gave away all what he had collected to help his people. Tetsugen again started collecting money for printing the sutras the third time. Eventually, after twenty years of collecting for the third time, his wish was fulfilled. The first sutras were printed in Japan which still can be seen today in the Obaku monastory in Kyoto. Tetsugen died of a fever he contracted while feeding the hungry during a famine in Osaka. The Japanese tell their children that Tetsugenmade three sets of sutras, and that the first two invisible sets surpasse even the last. In the history of Japanese Zen Sect, Zen master Baso's action in a trip of viewing flowers was also one of the most brilliant examples for us to follow. In 1694, he made his last trip. A popular story mentions a prior trip that he had planned to make to view the flowers that were in bloom at a noted locale. Soon after he set out, Basho came upon a group of people talking about the daughter of a peasant family who was noted for the great devotion she demonstrated in the care she provided her aged parents. Basho made a detour to visit this young woman and was so impressed with her that he gave her the money he had saved for the flower viewing expedition. When he returned to Edo, his students asked about the flowers. Basho told them: “I saw something more beautiful than flowers.”

There are many books on Buddhism, so why adding on another set named "Brilliant Examples of Masters In the Past"? Truly speaking, we, Buddhists of later generations, cannot disregard brilliant examples of masters in the past, including their lives, their acts and their teachings for all of them are our precious mental luggage for our enlightenment and emancipation in cultivation and a life full of peace, mindfulness and happiness. Precious  dialogues from masters in the past are usually immediate expressions of the Zen realization of the ancient masters, realization that is not conceptually graspable, not understandable. Their nature is sometimes reasonable, but a lot of times paradoxical, i.e., beyond concept. Besides, dialogues from masters in the past also directly help the novice Zen students lessen his attachments. Therefore, people usually utilize some anecdote of a certain ancient master, or a dialogue between a master and monks, or a statement or question put forward by a teacher, all of which are used as the means for opening one's mind to the truth of Zen. In short, Zen dialogue means a Zen story, or a Zen situation, or a Zen problem, not for passing the time, but it helps to force the student to go beyond the eternally dualistic and dialetic pattern of ordinary thinking. Again and again it is emphasized that one cannot take hold of the true merely by abandoning the false, nor can one reach peace of mind or any final answer by argument or logic.

Through brilliant examples of lives, acts, and precious dialogues of Zen masters of the ancient times, we see that meditation should be applied to the daily affairs of life, and its results obtained here and now, in this very life. It is not separated from the daily activities. It is part and parcel of our life. For Zen masters, they are living a Zen life whenever they are wholly in the present without usual fears, hopes and distractions. They show us that with mindfulness we can find Zen in all activities of our daily life. Zen cannot be found by uncovering an absolute truth hidden to outsiders, but by adopting an attitude to life that is disciplined. People seek enlightenment by striving; however, most of us forget that to become enlightened we must give up all striving. This is extremely difficult for all of us because in our daily life we always strive to achieve things. Through brilliant examples of lives, acts, and precious dialogues of Zen masters of the ancient times, we see that Zen practitioners depend on no words nor letters. It’s a special transmission outside the scriptures, direct pointing to the mind of man in order to see into one’s nature and to attain the Buddhahood. While other schools emphasized the need to believe in a power outside oneself to attain enlightenment, Zen teaches that Buddha-nature is within us all and can be awakened by our own efforts. Zen teaches us to know how to live with our precious presence and forget about yesterdays and tomorrows for yesterdays have gone and tomorrows do not arrive yet. In Zen, we should have everyday enlightenment with nothing special. Through brilliant examples of lives, acts, and precious dialogues of Zen masters of the ancient times, we see that with Zen practitioners everything is just ordinary; business as usual, but handling business with mindfulness. To start your day, brush your teeth, wash your face, relieve your bowels, take a shower, put on your clothes, eat your food and go to work, etc. Whenever you’re tired, go and lie down; whenever you feel hungry, go and find something to eat; whenever you do not feel like to talk, don’t talk; whenver you feel like to talk, then talk. Let circumstances come and go by themselves, do not try to change them for you can’t anyway. Zen teaches us to cut off all discriminating thoughts and to understand that the truth of the universe is ultimately our own true self. All of us should meditate very deeply on this, for  this thing is what we call the ‘self’? When we understand what it is, we will have automatically returned to an intuitive oneness with nature and will see that nature is us and we are nature, and that nature is the Buddha, who is preaching to us at every moment. We all hope that all of us will be able to hear what nature is saying to us, so that we can return to the peaceful realm that we once separated.

Truly speaking, not only Buddhists but the who world also are indebted to the Buddha for it is He, the First Teacher, who first showed the Way to free human beings from the coils of lush, anger, stupidity, arrogance, doubtness, wrong views, killing, stealing, sexual misconduct, and lying... To Him, religion was not a simple faith, but living with good examples and following a Noble Way of life to gain enlightenment and liberation. For true Buddhists, the historic Sakyamuni Buddha was neither as a Supreme Deity nor as a savior who rescues men by taking upon himself the burden of their sins. Rather, Buddhists verenate Him as a fully awakened, fully perfected human being who attained liberation of body and mind through his own human efforts and not by the grace of any supernatural being. According to Buddhism, we are all Buddhas from the very beginning. That means every one of us is potentially a Buddha; however, to become a Buddha, one must follow the arduous road to enlightenment. Various classifications of the stages of Buddhahood are to be found in the sutras. A Buddha in the highest stage is not only fully enlightened but a Perfect One, one who has become whole, complete in himself, that is, one in whom all spiritual and psychic faculties have come to perfection, to maturity, to a stage of perfect harmony, and whose consciousness encompasses the infinity of the universe. Such a one can no longer be identified with the limitations of his individual personality, his individual character and existence; there is nothing by which he could be measured, there are no words to describe him.

This series of several little books titled “Brilliant Examples of Masters In The Past” is not a detailed study of all brilliant examples of the Buddha's and later masters, but this author only briefly composed some bright, very bright examples; some of their typical examples that are worthy for us, later generations, to learn and to follow. The journey leading to enlightenment and emancipation demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently even with so many books available on the Buddha and Buddhism, I venture to compose this series of several little books titled “Brilliant Examples of Masters In The Past” in Vietnamese and English to spread basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution will help Buddhists to understand more about the lives, acts and teachings from the Historical Buddha as well as from some typical masters in the past. Hoping that we all can follow examplary examples of the Buddha as masters in the past and create for ourselves our own standards in life and cultivation which are full of peace, mindfulness and happiness.

Thiện Phúc

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 189192)
01/04/2012(Xem: 34677)
08/11/2018(Xem: 13565)
08/02/2015(Xem: 51893)
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.
Có rất nhiều thông tin trái ngược nhau về đậu nành: Nó có tốt cho sức khỏe không? Nó có nguy hiểm không? Và nếu ăn được thì tại sao một số người lại nói là không?