Gương Sáng Thầy Xưa Tập 5 Sách song ngữ Vietnamese-English Ebook PDF

25/12/20213:40 CH(Xem: 8313)
Gương Sáng Thầy Xưa Tập 5 Sách song ngữ Vietnamese-English Ebook PDF
THIỆN PHÚC
GƯƠNG SÁNG THẦY XƯA
BRILLIANT EXAMPLES OF MASTERS IN THE PAST
TẬP 5 | VOLUME 5
VOLUME I VOLUME 2 VOLUME 3 VOLUME 4 VOLUME 5 VOLUME 6

Gương Sáng Thầy Xưa 5PDF icon (4)GƯƠNG SÁNG THẦY XƯA -5

Copyright © 2022 by Ngoc Tran. All rights reserved.

No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.

Mục Lục Tập Năm

Table of Content Volume Five
____________________________________

 

Lời Đầu Sách—Preface                                                                                                  2797

Mục Lục—Table of Content                                                                                               2805

Phần Một: Việt Ngữ—Part One: Vietnamese Language                           2823

1.911. Ta Có Thể Làm Một Phép Lạ, Làm Ra Nước Bằng Chính Thân Thể Này!                      2825

1.912. Ta Đi Tay Không, Về Tay Không!                                                                                 

1.913. Ta Gặp Một Thứ Gì Đó Còn Đẹp Hơn Hoa Nhiều!                                                    

1.914. Ta Gọi Đông Gia, Chứ Tây Gia Thì Can Dự Gì?                                                             

1.915. Ta Không Hiểu; Ta Không Thể Hơn Ngươi!                                                                  

1.916. Ta Không Tưởng Là Ông Đã Tới Cảnh Đó!                                                                           

1.917. Ta Muốn Đi Đông Lãnh                                                                                                              

1.918. Ta Nhận Ra Ông, Lão Già Trộm Cắp!                                                                     

1.919. Ta Như Một Phiến Tuyết Đang Tan Trong Bầu Không Khí Thanh Tịnh!                        

1.920. Ta Quét Dọn, Ta Phẩy Bụi                                                                                    2829

1.921. Ta Thường Ở Tại Đỉnh Linh Thứu!                                                                                             

1.922. Ta Vốn Không Đến Đi, Tử Sanh Làm Gì Lụy?                                                                            

1.923. Tả Thủ Hữu Thủ                                                                                                      

1.924. Tác Giả Bộ Phật Sở Hành Tán và Đại Thừa Khởi Tín Luận                                

1.925. Tác Thí (Thử Thách Về Tác Phong)                                                                                           

1.926. Tách Trà Nam Ẩn                                                                                                      

1.927. Tai Nghe Sao Bằng Tâm Thức?                                                                                   

1.928. Taigen Và Công Án “Tiếng Vỗ Của Một Bàn Tay”                                                

1.929. Tại Gia Thiện Tâm                                                                                                      

1.930. Tại Lão Tăng Không Hiểu Phật Pháp!                                                              2837

1.931. Tại Sao Lại Dùng Giấy Cũ Để Chùi Đích Phật Chứ                                                 

1.932. Tại Sao Ông Còn Kiến Giải Như Vậy?                                                                      

1.933. Tam Cảnh                                                                                                                    

1.934. Tam Châm Ngôn                                                                                                         

1.935. Tam Chuyển Ngữ                                                                                                        

1.936. Tam Cú                                                                                                                        

1.937. Tam Đại Đệ Tử                                                                                                           

1.938. Tam Đế                                                                                                                       

1.939. Tam Giới Luân Hồi                                                                                                    

1.940. Tam Giới Vô Pháp                                                                                               2845

1.941. Tam Huyền                                                                                                                  

1.942. Tam Lý Tâm Duyên Quyết Định                                                                                

1.943. Tam Nhật (Ba Ngày)                                                                                                   

1.944. Tam Pháp                                                                                                                    

1.945. Tam Pháp Ấn                                                                                                                             

1.946. Tam Phật Dạ Thoại                                                                                                     

1.947. Tam Quan                                                                                                                     

1.948. Tam Quán Không Giả Trung                                                                                       

1.949. Tam Thánh Đả Hương Nghiêm                                                                                   

1.950. Tam Thánh Thấu Cương Kim Ngư                                                                           2851

1.951. Tam Thân                                                                                                                    

1.952. Tam Thân Tứ Trí                                                                                                          

1.953. Tam Thập Lục Đôi Đối Pháp                                                                                     

1.954. Tam Thế Bất Khả Đắc                                                                                               

1.955. Tam Thường Bệnh                                                                                                      

1.956. Tam Tòa Thuyết Pháp                                                                                               

1.957. Tam Vấn                                                                                                                      

1.958. Tam Vô Sở Cầu                                                                                                         

1.959. Tám Câu Chuyển Ngữ                                                                                                              

1.960. Tám Đặc Điểm Chính Của Ngộ                                                                          2860

1.961. Tám Lý Do Không Nên Ăn Thịt                                                                                

1.962. Tám Muôn Bốn Ngàn Trí Huệ                                                                                 

1.963. Tám Năm Với Câu Hỏi “Mà Vật Gì Đến?”                                                                            

1.964. Tám Nghĩa Của Duy Tâm                                                                                          

1.965. Tan Hợp Hợp Tan!                                                                                                         

1.966. Tán Tụng Lục Tổ                                                                                                        

1.967. Tàng Thức                                                                                                                  

1.968. Tảng Đá Trong Tâm                                                                                                  

1.969. Tạng Đầu Bạc Hải Đầu Đen                                                                                      

1.970. Tánh                                                                                                                     2871

1.971. Tánh Không Và Sự Tĩnh Lặng                                                                                  

1.972. Tánh Nóng Nảy Chẳng Phải Là Bẩm Sinh Đâu!                                                    

1.973. Tánh Của Tâm Chính Là Tánh Của Như Lai Tạng Tâm                                                            

1.974. Tánh Thức Bất Định                                                                                                  

1.975. Tánh Trí                                                                                                                       

1.976. Tánh Từ Trong Tự Tánh Mà Khởi, Mỗi Niệm Tự Tịnh Tâm, Tự Tu, Tự Hành                        

1.977. Tánh Về Nguồn, Đốn Tiệm Môn Tùy Thể Nhập                                                  

1.978. Tánh Vốn Không                                                                                                       

1.979. Tào Khê Động Liêm Quyện                                                                                     

1.980. Tào Sơn Hiếu Mãn (Tào Sơn Mãn Tang)                                                             2876

1.981. Tào Sơn Ngũ Vị Luận                                                                                                

1.982. Tát Sư Phụ Hoàng Bá Một Cái!                                                                               

1.983. Tay Của Con Giống Như Tay Phật Mà!                                                                       

1.984. Tặc Cơ                                                                                                                         

1.985. Tặc Khứ Hậu Trương Cung                                                                                          

1.986. Tăng Thượng Duyên                                                                                                   

1.987. Tâm Ấn Là Tâm Được Phật Ấn Chứng Về Chân Lý Bằng Trực Giác                 

1.988. Tâm Ấn Trên Vạn Pháp                                                                                                           

1.989. Tâm Bất Khả Đắc                                                                                                    

1.990. Tâm Bất Nhị                                                                                                                        2883

1.991. Tâm Bất Sanh                                                                                                                             

1.992. Tâm Bất Thị Phật                                                                                                     

1.993. Tâm Cảnh Như Nhất                                                                                                  

1.994. Tâm Cơ Chuyển Hóa                                                                                                  

1.995. Tâm Của Bậc Giác Ngộ                                                                                                          

1.996. Tâm Đích Thị Phật Pháp Tăng                                                                                  

1.997. Tâm Khổ                                                                                                                    

1.998. Tâm Không Cảnh Lặng Vượt Thánh Siêu Phàm                                                     

1.999. Tâm Không Chỗ Sinh, Pháp Không Chỗ Trụ                                                                            

2.000. Tâm Không Có, Lấy Gì Sanh Ra Các Pháp?                                                                        2892

2.001. Tâm Không Khởi Không Diệt!                                                                                  

2.002. Tâm Không Ở Trong, Không Ở Ngoài, Không Ở Giữa, Vậy Ở Đâu?                                

2.003. Tâm Lực Nghiệp Lực                                                                                                   

2.004. Tâm Minh                                                                                                                    

2.005. Tâm Này Nguyên Là Cội Gốc Của Thế GianXuất Thế Gian Pháp                

2.006. Tâm Phải An Trên Bước Đường Tu Tập                                                                   

2.007. Tâm Pháp (Tự Tướng Của Thức)                                                                                              

2.008. Tâm Pháp Không Hai                                                                                                 

2.009. Tâm Phân Biệt                                                                                                          

2.010. Tâm Phật                                                                                                             2897

2.011. Tâm Và Phật                                                                                                                            

2.012. Tâm, Phật, Pháp Chẳng Sai Khác!                                                                                           

2.013. Tâm Sanh, Pháp Sanh; Tâm Diệt, Pháp Diệt!                                                                           

2.014. Tâm Tại Gia Nên Luôn Định Vào Sự Tư Duy Tịnh Mặc                                                             

2.015. Tâm Tánh                                                                                                                  

2.016. Tâm Thành Sám Hối                                                                                                

2.017. Tâm Thân Cộng Xả                                                                                                  

2.018. Tâm Thị Phật                                                                                                                             

2.019. Tâm Thức, Dòng Chảy Bất Tuyệt Của Sự Sinh Tồn                                               

2.020. Tâm ThứcHiện Tượng                                                                                  2903

2.021. Tâm Thức Phân Biệt Chẳng Phải Ta Mà Chẳng Phải Của Ta                               

2.022. Tâm Thức Vô Trụ                                                                                                      

2.023. Tâm Tỉnh Thức                                                                                                          

2.024. Tâm Truyền Tâm Không Thể Nào Tìm Tâm Từ Bên Ngoài                                  

2.025. Tâm Tùy Vạn Cảnh                                                                                                   

2.026. Tâm Tức Phật                                                                                                                           

2.027. Tâm Vận Hành Đạo                                                                                                  

2.028. Tâm Vô                                                                                                                      

2.029. Tâm Vô Sở Trụ                                                                                                         

2.030. Tâm Vương                                                                                                            2910

2.031. Tâm Xả Và Trí Huệ                                                                                                  

2.032. Tấm Danh Thiếp Của Quan Thống Đốc Đông Đô                                                    

2.033. Tấm Lòng Người Hiếu Tử Đã Làm Thay Đổi Được Mẹ  Mình                                

2.034. Tầm Chân Sư Học Chân Đạo!                                                                                    

2.035. Tầm Sư Học Đạo                                                                                                         

2.036. Tân Phụ (Thủ Sơn: Nàng Dâu Mới)                                                                                          

2.037. Tấn Công Vào Điểm Đến Thiền Tọa                                                                       

2.038. Tập Khí                                                                                                                        

2.039. Tập Trung Hơi Thở Vào Nơi Chót Mũi                                                                      

2.040. Tập Trung Vào Cái Được Gọi Là Thiền Tập Là Không Cần Thiết, Mà Thiền Quán Phải Thực Sự Đi Vào Cuộc Sống Hằng Ngày                                                   2917

2.041. Tập Trung Vào Việc Giải Thoát Con Người!                                                                             

2.042. Tất Cả Đều Là Hư Vô, Các Quy Luật Cũng Vậy!                                                  

2.043. Tất Cả Là Một, Cái Một Vốn Trống Không                                                                         

2.044. Tất Cả Những Gì Nên Biết Là Chính Mình Sẽ Chết!                                               

2.045. Tất Cả Những Việc Bạn Làm Đều Có Thể Là Tọa Thiền                                                    

2.046. Tẩu Tác (Tâm Phiêu Lãng)                                                                                      

2.047. Tây Lai Ý                                                                                                                    

2.048. Tẩy Cước                                                                                                                    

2.049. Tẩy Tháo Phòng                                                                                                        

2.050. Tê Ngưu Phiến Tử (Diêm Quan Cây Quạt Tê Ngưu)                                           2928

2.051. Tề Gia Trị Quốc Cũng Là Pháp Tu Tập                                                                   

2.052. Tên Ăn Trộm, Bỏ Lại Phía Sau Ánh Trăng Và Song Cửa!                                       

2.053. Tên Bổn Tịch Mà Chẳng Tên Bổn Tịch!                                                                 

2.054. Thà Đợi Phà Chứ Không Nhảy Qua Sông!                                                               

2.055. Thạch Đầu Chân Kim Phố                                                                                          

2.056. Thạch Đầu Lộ Hoạt                                                                                                    

2.057. Thạch Phật                                                                                                                 

2.058. Thạch Qui Khởi Thuyết                                                                                               

2.059. Thái A Kiếm                                                                                                                

2.060. Thái Cô Nguy Sanh (Thật Cao Ngất Làm Sao!)                                                    2933

2.061. Thái Dược                                                                                                                   

2.062. Thái Độ Của Tâm Phải Được Xem Như Thái Độ Của Một Con Ngựa Đá                              

2.063. Thái Độ Trong Tu Tập                                                                                                

2.064. Thái Tông: Kình Bát                                                                                                   

2.065. Tham Bái Thiền Sư Bạch Ẩn                                                                                       

2.066. Tham Công Án                                                                                                           

2.067. Tham Công Án Như Mèo Rình Chuột, Như Gà Ấp Trứng                                                         

2.068. Tham Đồng Khế                                                                                                          

2.069. Tham Thiền Như Dũa Châu, Càng Sáng Càng Dũa Thêm                                       

2.070. Tham Thoại Đầu                                                                                                    2946

2.071. Thản Nhiên Trước Cái Chết!                                                                                    

2.072. Thanh Mai                                                                                                                     

2.073. Thanh Minh Quang Tâm                                                                                               

2.074. Thanh Nhuệ Cô Bần                                                                                                  

2.075. Thanh Phong Minh Nguyệt Trượng Đầu Khiêu!                                                            

2.076. Thanh Sắc                                                                                                                    

2.077. Thanh Thiên Bạch Nhật Nhất Thanh Lôi                                                                    

2.078. Thanh Tích Vân CưQuốc Sư Tam Hoán                                                                 

2.079. Thanh Tiền Nhất Cú, Thiên Thánh Bất Truyền                                                        

2.080. Thanh Tịnh Bổn Nhiên                                                                                          2952

2.081. Thanh Tịnh Pháp Thân Phật                                                                                      

2.082. Thanh Tịnh Thân Tâm                                                                                                

2.083. Thanh Tòng Đảo Ảnh Thùy U Kính, Lục Trúc Hàn Thanh Loạn Giáp Lưu                  

2.084. Thánh Đế Cũng Chẳng Làm!                                                                                   

2.085. Thánh Đế Còn Chẳng Làm Thì Làm Gì Có Rơi Vào Cái Gì?                                   

2.086. Thánh Điển Không Văn Tự                                                                                       

2.087. Thánh Trí Tự Giác Trong Cảnh Giới Như Lai                                                               

2.088. Thành Phật                                                                                                                

2.089. Thành Tất Cả Tướng Tức Tâm, Lìa Tất Cả Tướng Tức Phật                               

2.090. Thảo Đường và Thiền Phái Thảo Đường                                                         2959

2.091. Thâm Nhập Chân Lý                                                                                                

2.092. Thâm Nhập Phật Pháp                                                                                                             

2.093. Thậm Ma? (Tuyết Phong: Là Cái Gì?)                                                                         

2.094. Thân                                                                                                                           

2.095. Thân Huyễn Giả, Hiện Tượng Là Những Bóng Ma Ảo Ảnh                                  

2.096. Thân Khẩu Ý Thanh Tịnh Phật Thị Hiện; Thân Khẩu Ý Bất Tịnh Phật Hủy Diệt               

2.097. Thân Khô Tâm Nguội                                                                                               

2.098. Thân Là Pháp Sanh Diệt, Pháp Tánh Chưa Từng Diệt                                                            

2.099. Thân Này Có Khác Chi Là Củi Than!                                                                       

2.100. Thân Quang                                                                                                           2969

2.101. Thân Tâm Kệ                                                                                                                            

2.102. Thân Thị Bồ Đề Thọ Hay Bồ Đề Bổn Vô Thọ?                                                                      

2.103. Thân Tứ Đại Hiểu Hay Ai Hiểu Đây?                                                                        

2.104. Thân Vô Thường                                                                                                       

2.105. Thân Xác Nào Sẽ Làm Mồi Cho Ngọn Lửa Ngày Mai?                                                          

2.106. Thân Xác Như Một Giấc Mộng!                                                                               

2.107. Thần Hội và Dòng Thiền Phương Nam                                                                     

2.108. Thần Lực Bất Cộng Pháp                                                                                         

2.109. Thần Thông                                                                                                                

2.110. Thần Tú Và Thể Tâm                                                                                                        2977

2.111. Thần Tú: Tọa Thiền                                                                                                   

2.112. Thần Tú: Viên Ngộ                                                                                                   

2.113. Thập Mục Ngưu Đồ                                                                                                    

2.114. Thập Nguyện Bồ Tát                                                                                                

2.115. Thập Trí Đồng Chân                                                                                                  

2.116. Thất Hoa Bát Liệt (Thất Điên Bát Đảo)                                                                 

2.117. Thất Nội Nhất Đăng                                                                                                

2.118. Thất Thông                                                                                                                

2.119. Thật Khó Mà Biết Người Đó!                                                                                 

2.120. Thật Là Một Điện Phật Đẹp, Mà Trong Đó Lại Chẳng Linh Thánh Chút Nào!              2989

2.121. Thật Ra, Vạn Pháp Nào Có Lai Khứ!                                                                        

2.122. Thâu Đạo                                                                                                                    

2.123. Thâu Kiếm Hoàng Sào                                                                                                             

2.124. Thấy Chân Lý Tức Thì Chứ Không Từ Từ, Cũng Không Liên Tục                                         

2.125. Thấy Chư Pháp Bất Sanh Bất Diệt Là Chư Phật Hiện Tiền                                    

2.126. Thấy Được Mặt Mũi Thực Tại                                                                                   

2.127. Thấy Nghe Hiểu Biết Đều Là Nhân Sanh Tử                                                                           

2.128. Thấy Sự Vật Đúng Như Chúng Thật Là                                                                   

2.129. Thấy Tâm Mình Bừng Sáng Khi Nghe Tiếng Một Chú Tiểu Gọi Tên Mình!                             

2.130. Thầy Chưa Từng Chỉ Dạy Tâm Yếu Cho Con                                                                        2996

2.131. Thầy Mưa                                                                                                                    

2.132. Thầy Nói Cái Gì Vậy?                                                                                               

2.133. Then Gài Cửa (Quan Lệ Tử)                                                                                       

2.134. Theo Dõi Cuộc Đàm Thoại Giữa Niệm và Tuệ                                                                       

2.135. Thế Gian Pháp Huyễn Giả, Duy Chỉ Đạo Thị Chân                                                  

2.136. Thế Gian Pháp Như Chiêm Bao, Huyễn Ảo, Đáng Cho Ta Trông Cậy Hay Sao?        

2.137. Thế Giới Của Khái Niệm Chỉ Là Bản Vẽ Xây Nhà                                                             

2.138. Thế Giới Là Một Nhất Thể Tương Tùy, Riêng Mỗi Người Là Khối Nhất Thể Ấy!           

2.139. Thế Giới Loài Người Muôn Thuở Vẫn Là Thế Giới Loài Người!                                        

2.140. Thế Giới Nghiêng Đổ, Chẳng Phải Thân Ta                                                                      3005

2.141. Thế Nào Là Bổn Thân Phật Tỳ Lô Giá Na?                                                                         

2.142. Thế Nào Là Chỗ Không Sống Không Chết?                                                                          

2.143. Thế Nào Là Đạo?                                                                                                     

2.144. Thế Nào Là Lý Của Một Thân?                                                                                             

2.145. Thế Nào Là Phật?                                                                                                    

2.146. Thế Sự Vốn Vô Thường!                                                                                                           

2.147. Thế Thân: Tứ Luận Chứng                                                                                       

2.148. Thế Thì Sao Nào?                                                                                                        

2.149. Thế Tôn Có Một Mật Ngữ, Ca Diếp Không Dấu Nó!                                                          

2.150. Thế Tôn Đăng Tòa                                                                                             3009

2.151. Thế Tôn Liên Mục                                                                                                     

2.152. Thế Tôn Niêm Hoa                                                                                                    

2.153. Thế Tôn: Sơ Sinh                                                                                                         

2.154. Thế Tôn: Thay Đổi Kisa Gautami                                                                                 

2.155. Thế Tôn Vị Thuyết Nhất Tự                                                                                     

2.156. Thể Chứng Sẵn Có                                                                                                   

2.157. Thể Của Chân Như                                                                                                    

2.158. Thể Lộ Kim Phong                                                                                                       

2.159. Thể Nghiệm Thiền                                                                                                     

2.160. Thể Nhập Tính Không                                                                                          3016

2.161. Thêm Đầu Vào Đầu!                                                                                                

2.162. Thêm Những Mắc Xích Vàng Vào Sợi Dây Xích Bằng Sắt!                                     

2.163. Thi Kệ Thiền                                                                                                               

2.164. Thi Sĩ Của Sự Vĩnh Tịch!                                                                                             

2.165. Thị Đồ                                                                                                                        

2.166. Thị Giả Tuần Phố (Thị Giả: Ngôi Nhà Nghỉ)                                                                         

2.167. Thị Phi Giao Kết Xứ (Phiền Não Là Chỗ Khởi Lên Của Thị Phi)                                             

2.168. Thích CaNgưu Đầu Ngục Tốt, Tổ Sư Là Mã A Diện Bà                                     

2.169. Thiên Bách Ức Hóa Thân Phật                                                                               

2.170. Thiên Bình Hành Cước                                                                                         3021

2.171. Thiên Đàng Địa Ngục                                                                                                

2.172. Thiên Hóa                                                                                                                  

2.173. Thiên Lợi Hưu Và Anh Chiến Binh Tên Gia Đằng                                                       

2.174. Thiên Nga Bay Qua Dưới Ánh Trăng                                                                          

2.175. Thiên Thai Ngũ Hối                                                                                                   

2.176. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát                                                                      

2.177. Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn                                                               

2.178. Thiên Vương Thiền                                                                                                      

2.179. Thiên Xích Tỉnh Trung                                                                                                  

2.180. Thiên Y Nghĩa Hoài Gặp Gỡ Tuyết Đậu                                                            3029

2.181. Thiền Bác Bỏ Sự Chế Đặt Cạn Cợt Của Ngôn Ngữ                                               

2.182. Thiền Bản                                                                                                                  

2.183. Thiền Bệnh                                                                                                                 

2.184. Thiền Buông Xả                                                                                                        

2.185. Thiền Chẩm                                                                                                                

2.186. Thiền Đạo                                                                                                                   

2.187. Thiền Định                                                                                                                  

2.188. Thiền Định Chỉ Nam                                                                                                   

2.189. Thiền Định Phải Hành Nơi Tâm, Chẳng Phải Nơi Miệng!                                        

2.190. Thiền Đốt Cháy Nghiệp Giam Hãm Bạn Trong Vô Minh                                                     3046

2.191. Thiền Gia Quy Giám                                                                                                    

2.192. Thiền Giúp Mọi Tư Niệm Của Bạn Tan Biến Trong Tâm Thức Bạn                                          

2.193. Thiền Và Hành Trạng Của Loài Rồng                                                                     

2.194. Thiền, Hội Họa, Thư Pháp Kiếm Đạo và Dưa Muối Củ Cải Trắng!                                        

2.195. Thiền Khách Vô Sự                                                                                                    

2.196. Thiền Không Dành Cho Kẻ Nửa Mê Nửa Tỉnh!                                                      

2.197. Thiền Không Kinh Điển                                                                                               

2.198. Thiền Không Phải Là Cách Có Giá Trị Duy Nhất Để Phát Triển Tâm Linh                         

2.199. Thiền Không Thể Được Giải Thích Bằng Lời                                                                            

2.200. Thiền Là Gì?                                                                                                         3052

2.201. Thiền Là Một Miếng Ngói, Đạo Là Cây Gỗ!                                                                        

2.202. Thiền Luật Song Tu                                                                                                     

2.203. Thiền Mật Song Tu                                                                                                      

2.204. Thiền Môn Đạt Giả Tuy Bất Xuất Thế, Hữu Danh Ư Thời Giả                               

2.205. Thiền Là Nền Tảng Phát Triển Giác Ngộ                                                                             

2.206. Thiền Và Nghệ Thuật Đạo Chích                                                                               

2.207. Thiền Ngữ                                                                                                                  

2.208. Thiền Pháp                                                                                                                 

2.209. Thiền Pháp Đơn Giản và Trực Tiếp                                                                                          

2.210. Thiền Quan Sách Tấn                                                                                           3063

2.211. Thiền Sư Không Phải Là Triết Gia Mà Là Những Bậc Thực Tu                               

2.212. Thiền Tăng Người Tuyết!                                                                                          

2.213. Thiền Tập                                                                                                                   

2.214. Thiền Tập Bắt Nguồn Từ Chỗ Không Tư Duy                                                                          

2.215. Thiền Tập Không Phải Là Nỗ Lực Phân Tích Và Suy Diễn                                     

2.216. Thiền: Thi Kệ, Cầu Nguyện, Thuyết Giảng, Giai ThoạiTham Vấn                       

2.217. Thiền Và Thiên Nhiên                                                                                               

2.218. Thiền Tiêu Biểu Cho Nền Tảng Trong Tu Tập                                                                           

2.219. Thiền Và Tịnh Độ                                                                                                     

2.220. Thiền Tịnh Song Tu                                                                                                3073

2.221. Thiền Tọa Thị Đạo                                                                                                      

2.222. Thiền Trên Những Bức Tranh Họa Tre                                                                       

2.223. Thiền Trên Những Đỉnh Núi!                                                                                   

2.224. Thiền Trong Cuộc Sống Ăn Mày                                                                               

2.225. Thiền Trong Từng Giây Phút                                                                                     

2.226. Thiền Trượng                                                                                                               

2.227. Thiền Vốn Dĩ Vô Ngã                                                                                               

2.228. Thiền Vượt Trội Hơn Giáo Pháp Thiên Thai                                                               

2.229. Thiện Đạo Cùng Thạch Đầu Dạo Núi                                                                       

2.230. Thiện LaiCon Đường Hầm Ở Buzen                                                              3082

2.231. Thiện Nghiệp Bất Thiện Nghiệp                                                                               

2.232. Thiện Tài Nhập Pháp Giới                                                                                       

2.233. Thiện Tâm Thị Phật Tâm                                                                                         

2.234. Thiết Bích                                                                                                                    

2.235. Thiết Ngưu Đạo Cơ: Thị Tịch Kệ                                                                                  

2.236. Thiết Tật Lê                                                                                                                              

2.237. Thiết Thụ Khai Hoa                                                                                                      

2.238. Thiết Trai                                                                                                                     

2.239. Thiết Tuấn Hãm (Bánh Bao Nhưn Sắt)                                                                      

2.240. Thiệt Tình Lão Tăng Không Muốn Chết!                                                           3087

2.241. Thiệu Long Phật Tổ Hướng Thượng Sự; Não Hậu Y Tiền Khiếm Nhất Chùy                         

2.242. Thính Pháp Lực                                                                                                            

2.243. Thỉnh Chuông                                                                                                                             

2.244. Thịt Thúi Ruồi Bu!                                                                                                      

2.245. Thọ Châu Trí ThôngLục Tổ Huệ Năng                                                                              

2.246. Thọ Mạng Trong Một Hơi Thở                                                                                    

2.247. Thọ Tháp                                                                                                                    

2.248. Thoại Nham: Tham Yết Giáp Sơn Thiện Hội                                                               

2.249. Thoát Hài                                                                                                                  

2.250. Thoát Vòng Sanh Tử Để Làm Gì?                                                                                       3093

2.251. Thong Dong Lục                                                                                                            

2.252. Thợ Thủ Công Tách Ngọc Khỏi Đá, Thợ Luyện Kim Lấy Vàng Từ Cát!                

2.253. Thời Nhân Cố Học Lấy Những Điều Vô Bổ Mà Cho Rằng Có Công Đức!                         

2.254. Thời Nhân Kiến Hoa Thụ Như Mộng                                                                         

2.255. Thời Xuất Chẩm Tử                                                                                                  

2.256. Thố Dụng Tâm Thoại (Dụng Tâm Sai Lầm)                                                               

2.257. Thổi Lên Một Bản Thăng Bình Nhạc, Mong Được Sanh Bình Chưa Hết Sầu!                             

2.258. Thốn Ti Bất Quải                                                                                                       

2.259. Thông BiệnThái Hậu Ỷ Lan                                                                                              

2.260. Thông Điệp Thiền Từ Kinh Kim Cang                                                                    3099

2.261. Thông Thân Thị Thủ Nhãn                                                                                       

2.262. Thống Tùng Hà Xứ Lai?                                                                                                            

2.263. Thu Phong Thu Nguyệt!                                                                                                 

2.264. Thu Phục Loài Cọp                                                                                                      

2.265. Thu Thiên Đoàn Thử Lệ, Tuyết Cảnh Mẫu Đơn Khai!                                               

2.266. Thủ An: Đại Ngộ Qua Câu “Nói Chuyện Rỗng Tuếch!”                                                           

2.267. Thủ Cân                                                                                                                     

2.268. Thủ Sơn: Thị Tịch Kệ                                                                                                  

2.269. Thủ Thứ Ngữ (Sự Giải Thích Lỏng Lẻo Kém Cỏi)                                                    

2.270. Thủ Trượng Chuyển Trượng!                                                                                 3105

2.271. Thụ Khởi Tảo Tuệ (Đưa Chổi Lên)                                                                                            

2.272. Thuần Thục Nghi Tình                                                                                                  

2.273. Thục Bình Quả (Quả Táo Chín)                                                                                   

2.274. Thúy Nham Mi Mao                                                                                                      

2.275. Thùy Giác (Sự Ngủ Nghỉ)                                                                                         

2.276. Thùy Thức Đông A Khứ, Đồ Trung Tái Bạch Đầu!                                                  

2.277. Thủy Cổ                                                                                                                     

2.278. Thủy Oản                                                                                                                   

2.279. Thủy Thâm Thiển?                                                                                                    

2.280. Thuyền Tuyết                                                                                                                       3110

2.281. Thuyền Tử Lật Úp Thuyền                                                                                      

2.282. Thuyết Giáo                                                                                                               

2.283. Thuyết Liễu                                                                                                                

2.284. Thuyết Tâm Thuyết Tính                                                                                                            

2.285. Thuyết Pháp Không Sở Đắc, Ấy Gọi Sư Tử Hống!                                                 

2.286. Thuyết Tự Nhất Vật                                                                                                  

2.287. Thứ Mình Dùng Mỗi Ngày Mà Chẳng Biết!                                                                           

2.288. Thử Kinh                                                                                                                      

2.289. Thử Ngọc Qua Lửa, Tìm Châu Không Rời Bùn                                                                         

2.290. Thực Chứng Bình ThườngSống Động                                                           3115

2.291. Thực Có, Không Thực Có, Huyễn Giả, Trống Không, Như Thị                                 

2.292. Thực Hành Chánh Niệm                                                                                                            

2.293. Thực Hữu Và Diệt Thực Hữu                                                                                    

2.294. Thực Tại Của Đời Sống                                                                                                             

2.295. Thực Tướng Thân Như Lai                                                                                           

2.296. Thược Lan Hoa                                                                                               

2.297. Thường Pháp Thánh Pháp!                                                                                       

2.298. Thường Thiết                                                                                                                              

2.299. Thường Trái (Trả Nợ)                                                                                                

2.300. Thường Trụ Thế Gian Không Sanh Không Diệt Là Phật                                                     3121

2.301. Thường Và Vô Thường                                                                                                             

2.302. Thượng Pháp Ưng Xả, Hà Huống Phi Pháp?                                                                             

2.303. Thượng Phất Tử và Hạ Phất Tử!                                                                                             

2.304. Thượng Vô Phiến Ngõa Giá, Hạ Vô Trách Chùy Địa                                                             

2.305. Tia Giác Ngộ Như Tia Nắng Mặt Trời Chiếu Rọi Khắp Nơi Nơi!                                

2.306. Tích Trượng                                                                                                                  

2.307. Tịch Tịnh Vô Ngôn                                                                                                     

2.308. Tiệm Đốn Là Giả Tạo Từ Căn Bản                                                                                        

2.309. Tiên Chiếu                                                                                                                  

2.310. Tiên Đà Bà!            

2.311. Tiến Trình Nhân Duyên Đang Xảy Ra Nơi Chính Tâm Bạn                                          

2.312. Tiền Công Án Thiền                                                                                                 

2.313. Tiền Đình Bách Thụ Tử (Cây Bách Trước Sân)                                                        

2.314. Tiền Tam Tam, Hậu Tam Tam Tam                                                                               

2.315. Tiền Tư Duy Tâm                                                                                                         

2.316. Tiếng ChuôngTính Không Chân Thật                                                                

2.317. Tiếng Cười và Tiếng Hét!                                                                                        

2.318. Tiếng Hót Chim Vàng Anh Ngoài Sân                                                                       

2.319. Tiếng Mưa Rơi                                                                                                              

2.320. Tiếng Vỗ Của Một Bàn Tay!                                                                              3140

2.321. Tiết Giản Vấn Đạo                                                                                                    

2.322. Tiếu Khốc                                                                                                                   

2.323. Tiếu Tha Đồ Bão Trụ, Nịch Tử Hướng Trung Lưu!                                                     

2.324. Tiểu Chung                                                                                                                  

2.325. Tiểu Tăng Gan Liều!                                                                                                  

2.326. Tìm Phật Mất Phật, Tìm Tổ Mất Tổ!                                                                      

2.327. Tín Tâm Vi Bổn                                                                                                           

2.328. Tinh Thần Giác Ngộ                                                                                                   

2.329. Tinh Thần Người Chân Chánh Cầu Thiền, Không Nam Nữ Già Trẻ!                     

2.330. Tinh Thần Tu Tập Hay Sự Diệu Dụng?                                                                  3146

2.331. Tính Khước Yết Hầu Thần Vẫn, Tác Ma Sinh Đạo?                                                  

2.332. Tỉnh Giác Như Thị Nơi Tâm Là Phật; Chứng Nghiệm Vô Đạt, Vô Tác Là Đạo!  

2.333. Tỉnh Lâu Thỉnh Giáo                                                                                                

2.334. Tỉnh Ngộ Qua Câu "Cái Gì Là Vạn Tượng?"                                                                             

2.335. Tỉnh Thức                                                                                                                   

2.336. Tỉnh Thức Trong Mọi Sinh Hoạt                                                                                   

2.337. Tỉnh Trung Lao Nguyệt                                                                                                

2.338. Tịnh Bi Thiền Sư                                                                                                           

2.339. Tịnh Bình                                                                                                                      

2.340. Tịnh Giới Nhận Tâm Ấn Từ Lão Sư Bảo Giác                                                                 3152

2.341. Tịnh Thiền: Thị Tịch Kệ                                                                                                              

2.342. Tịnh Trí Diệu Viên, Thiền Tâm Thường Tịch                                                                       3153

Part Two: English Language—Phần Hai: Anh Ngữ                         3155

1.911. I Am Capable of A Miracle of Making Water With My Own Body!                                  3157

1.912. I Went With Empty Hands and Returned With Empty Hands!                                              

1.913. I Saw Something More Beautiful Than Flowers!                                                 

1.914. I Called Upon the East of the Hall, What Was the One From the West to Do With Me?           

1.915. I Do Not Understand Myself, and I Cannot Surpass You!                                                     

1.916. I Didn't Imagine That You'd Reached That State                                                 

1.917. I Wanted to Go to the Eastern Cliff                                                                                   

1.918. I Recognized You, You Old Theft!                                                                                      

1.919. I Am As A Snowflake Which Is Dissolving in the Pure Air!                                     

1.920. I Wipe Dust, I Clear Filth                                                                                            3161

1.921. I Am Always on the Vulture Peak!                                                                                    

1.922. We, Originally Neither Come Nor Leave, How Can Birth and Death Bother Us?                     

1.923. Left Hand, Right Hand                                                                                                    

1.924. Author of the Buddha-Carita-Kavya and the Mahayana Awakening of Faith                         

1.925. Behaviour Test                                                                                               

1.926. Nan'In's A Cup of Tea                                                                                                      

1.927. Though Ear's No Match for Mind?                                                                                    

1.928. Taigen and the Koan “The Sound of One Hand Clapping”                                    

1.929. Good Mind Lay People                                                                                                    

1.930. Because I Can't Comprehend the Buddhadharma!                                                       3169

1.931. Since It's a Buddha's Ass, Why Use Old Paper With Writing On It?                       

1.932. Why Do You Have Such Understanding?                                                                           

1.933. Three Kinds of Objects of the Outer World                                                                        

1.934. Three Qualifications of a Zen Word                                                                                  

1.935. Three Turning Phrases                                                                                                    

1.936. Three Phrases or Methods of Welcoming and Guiding Disciples                                           

1.937. Three Great Disciples                                                                                                      

1.938. The Threefold Truth                                                                                                        

1.939. Moving Through the Three Realms                                                                                   

1.940. There Is Nothing in the World                                                                                    3177

1.941. Three Wonderful Instructions                                                                                          

1.942. Three Reasons of “Mind-Conditions-Determination”                                                          

1.943. Three Days                                                                                                                    

1.944. Interpretation of Three Dharmas                                                                                     

1.945. Three Dharma Seals                                                                                                        

1.946. The Three Buddhas' Night Talk                                                                                        

1.947. Three Barriers                                                                                                                

1.948. Three Prongs of Emptiness, Borrowed Form, and Middle                                                    

1.949. San-Shêng Hit Hsiang-Yen                                                                                             

1.950. Golden Fish Who Has Passed Through the Net                                                             3185

1.951. Three Kayas                                                                                                                   

1.952. Three Bodies and Four Wisdoms                                                                                       

1.953. Thirty-Six Pairs of Opposites                                                                                            

1.954. Mind of the Three Times Cannot Be Attained                                                                    

1.955. Three Popular Kinds of Zen Illness                                                                                    

1.956. Sermon From the Third Seat                                                                                            

1.957. Three Questions                                                                                                             

1.958.Three Non-Seeking Practices                                                                                            

1.959. The Eight Phrases                                                                                                           

1.960. Eight Chief Characteristics of ‘Enlightenment’                                                             3196

1.961. tEight Reasons for Not Eating Animal Food                                                                       

1.962. Eighty-Four Thousand Wisdoms From the One Prajna                                                        

1.963. Eight Years With the Question “What Is It That Thus Come?”                                              

1.964. Eight Meanings of “Mind-Only”                                                                                       

1.965. Ever Changing!                                                                                               

1.966. Praising the Sixth Patriarch                                                                                             

1.967. Store Consciousness                                                                                                        

1.968. A Stone in Mind                                                                                                             

1.969. Tsang's Head Is White, Hai's Head Is Black                                                                        

1.970. Nature                                                                                                                    3209

1.971. Emptiness and Quietude                                                                                                 

1.972. Short Temper Is Not Something Innate!                                                                            

1.973. The Nature of the Mind Is the Nature of Tathagata-    Garbha                                             

1.974. Unfixed Natures and Consciousnesses                                                               

1.975. Nature of Wisdom                                                                                                          

1.976. Nature is Within Your Self-Nature. In Every Thought, Purify Your Mind, Cultivate One’s Own Conduct                                                                                                             

1.977. Return Own Nature to Its Original Source, Enter Freely Through Either Sudden or Gradual Gate                                                                                                                     

1.978. Nature Is Empty In Its Nature                                                                                           

1.979. The Cao-T’ong Screen Rolled Up                                                                                       

1.980. Ts'ao Shan's End of Mourning                                                                                    3214

1.981. Commentary on the “Five Ranks”                                                                                     

1.982. Gave His Master Huang Po a Swat!                                                                                  

1.983. My Hands Are Like the Buddha's Hands!                                                                           

1.984. Works Like a Thief                                                                                                          

1.985. To Open Fire After the Enemy Already Left                                                                        

1.986. Dominant Conditions                                                                                                      

1.987. Mind Seal is Mental Impression, Independent of the Spoken or Written Word                       

1.988. The Mind Seals on All Things                                                                                           

1.989. The Mind Is Ungraspable     (Unobtainable Thoughts)                                                         

1.990. The Non-Dual Mind                                                                                                  3222

1.991. The Unborn Mind                                                                                                           

1.992. Mind Is Not Buddha                                                                                                        

1.993. Mind and Environment Are One                                                                                       

1.994. The Mind the Motor Which is Used to Open the Eye to the Truth of Zen               

1.995. The Mind of An Enlightened One                                                                                      

1.996. Mind Is Buddha, Dharma, and Sangha                                                                              

1.997. Mental Suffering                                                                                                            

1.998. The Mind Is Void, the Scene Is Still, One Goes Beyond the Saint and the Ordinary  

1.999. Mind Is Uncreated, Phenomena Have No Place to Abide                                                     

2.000. There's Nothing Within Mind, How Myriad Things Arise?                                              3231

2.001. Thoughts Neither Rise Nor Disappear!                                                                              

2.002. Mind Not From Inside, Not From Outside, Not in the Middle. So, Where Is the Mind?            

2.003. Mind Power (Force of the mind) and Karmic Power                                                            

2.004. Mind Pure and Bright                                                                                                     

2.005. This Mind Is Originally the Source of Both Worldly and Supramundane Dharmas  

2.006. The Mind Must Be At Ease On the Path of Cultivation                                                        

2.007. Mental Dharmas                                                                                                            

2.008. Mind and Dharma Are Not Two                                                                                       

2.009. A conceptual Mind (Discriminating Mind)                                                                         

2.010. The Mind of Buddha                                                                                                 3237

2.011. Mind and Buddha                                                                                                           

2.012. Mind, Buddha, and Dharma Are Not Different!                                                  

2.013. When Mind Is Born, Dharmas Are Born; When Mind Passes Away, Dharmas Pass Away!       

2.014. Laypeople's Mind Should Always Concentrate in Silent Meditation                                      

2.015. Mind and Essence                                                                                                          

2.016. Mind of Utterly Sincere Repentance                                                                                 

2.017. Cast Aside Both Mind and Body                                                                                       

2.018. Mind Is Buddha                                                                                                              

2.019. Mind, Unceasing Flux of What We Call 'Existence'                                                              

2.020. Mind and Phenomena                                                                                              3243

2.021. Discriminating Mind Is Neither Self Nor Self-Belonging                                                       

2.022. A Nondwelling Mind                                                                                                       

2.023. The Mind is Awakened                                                                                                    

2.024. Mind-to-Mind Transmission Is Impossible If We Search for the Mind Outwardly    

2.025. The Mind Turns With Its Surroundings                                                                              

2.026. Mind Is Buddha                                                                                                              

2.027. The Working Path of the Mind                                                                                         

2.028. Mental Negation                                                                                                            

2.029. The Mind Abides Nowhere                                                                               

2.030. Fundamental Consciousness                                                                                      3250

2.031. Equanimity and Wisdom                                                                                                 

2.032. The Card of the Governor of Kyoto                                                                                    

2.033. Shoun's Filial Piety Had Changed His Mother                                                                     

2.034. Searching For A Real Master to Learn the Truth!                                                

2.035. To Look for a Teacher for Guidance                                                                                  

2.036. New Bride                                                                                                                     

2.037. Taking Aggressive Approach to Zazen                                                               

2.038. Habit Energies                                                                                               

2.039. Concentration the In-and-Out Breath at the Nose Tip                                                         

2.040. Focusing On Something Called 'Zen Practice' Is Not Necessary, But Zen Must Really Enter Our Daily Life Activities                                                                      3258

2.041. Focusing on Rescuing People!                                                                                          

2.042. Everything Is Nothing, All Rules Are Also Nothing!                                                             

2.043. All Is One, and This One Is Empty                                                                                     

2.044. All You Need to Know Is That You Will Die!                                                                        

2.045. All You Do Can Be Your Zazen                                                                                          

2.046. An Unstable Mind                                                                                                          

2.047. The Meaning of Coming Out of the West                                                                          

2.048. Washes One's Feet                                                                                                         

2.049. The Bath Room in a Zen Monastery                                                                                  

2.050. Rhinoceros Fan                                                                                         3270

2.051. To Manage a Household and to Govern a State Are Also Religious Practices                         

2.052. The Thief Left It Behind the Moon and the Window!                                                           

2.053. I'm Pen Chi But There I'm Not Pen Chi!                                                                              

2.054. I'd Better Wait for the Ferry, Not Jump a Long Stride Across the River!                 

2.055. Shih Tou A Pure Gold Shop                                                                               

2.056. The Way of Shih-Tou Is Very Slippery!                                                               

2.057. Can It Be Carved Into the Image of a Buddha?                                                                   

2.058. Wait Until the Dark Stone Turtle Begins to Talk                                                 

2.059. Taia Jeweled Sword                                                                                                        

2.060. How Lofty!                                                                                                              3275

2.061. Gets Some Medicine                                                                                                       

2.062. The Attitude of the Mind Must Be Considered  As the Attitudes of a Stone Horse                   

2.063. Attitude in Cultivation                                                                                                     

2.064. Song T'ai-Tsung: Holds a Bowl                                                                                         

2.065. Visiting Zen Master Hakuin                                                                                             

2.066. Practicing Zen Through the Koan Exercise                                                                         

2.067. To Practice Koan Exercise As a Cat Tries to Catch a Rat, or As a Hen  Sitting on the Eggs        

2.068. Coincidence of Difference and Sameness                                                                           

2.069. Study of Zen Is Like the Polishing of a Gem; When It Becomes Thus Brighter, Let It Still Be Polished Up                                                                                                            

2.070. Working on a Head Phrase                                                                                        3286

2.071. Staying Calm When Confronting the Death!                                                                      

2.072. Green Plums                                                                                                                  

2.073. Mind of Clear Light                                                                                                         

2.074. Ch'ing-Jui: Lonely and Miserable                                                                                      

2.075. On My Staff the Refreshing Breeze and the Full Moon I Carry!                                             

2.076. Attaining Enlightenment When Hearing the Sound                                                            

2.077. A Thunderclap Under the Clear Blue Sky                                                                           

2.078. Ch'ing-Hsi Yun-Chu and Kuo-Shih's Three Calls                                                   

2.079. A Phrase Before Opening the Mouth, Thousand Sages Cannot Transmit It.                           

2.080. Pure Original Nature                                                                                                 3294

2.081. The Clear, Pure Dharma-Body Buddha                                                                              

2.082. Purifying of Body and Mind                                                                                             

2.083. Hanging Over a Lone Unfrequented Path; the Pine-Trees, Ever Green, Cast Their Shadows. Through a Green Bamboo Grove, in Refreshing Rustle, There Flows the Mountain Stream, Murmuring and Dancing                                                                  

2.084. I Wasn't Practicing the Noble Truths!                                                               

2.085. Without Studying the Four Noble Truths, How Could I Fall Into Anything?                            

2.086. The Unwritten Sacred Literature                                                                                      

2.087. The Supreme Wisdom of a Tathagata in the Realm of Self-Realization                 

2.088. To Become Buddha                                                                                                         

2.089. The Setting Up of Marks Is Mind, Separation from Them Is Buddha                                     

2.090. Ts'ao-T'ang and The Ts'ao-T'ang Zen Sect                                                                   3302

2.091. Deep Entering into the Truth                                                                                           

2.092. To Enter Deep into All Buddha Dharmas                                                                           

2.093. Hsueh Feng's What Is It?                                                                                 

2.094.Physical Existence                                                                                                           

2.095. Body Is an Illusion, Phenomena Are Like Phantoms of  Hallucinations                  

2.096. When Body Speech Mind Are Pure, Buddha Appears; When Body Speech Mind Are  Impure, Buddha Is Extinguished                                                                        

2.097. A Withered Body and a Cold Mind                                                                                    

2.098. The Body Is Born and Died, But the Nature of All Things Is Never Gone                 

2.099. This Body Is No Difference From Firewood!                                                                       

2.100. Halo Shining From the Buddha                                                                                   3313

2.101. The Verse on Body and Mind                                                                                           

2.102. Originally Bodhi Has No Tree, or the Body Is a Bodhi Tree?                                 

2.103. The Body of the Four Elements or Who Understand?                                                          

2.104. Impermanence of the Body                                                                                             

2.105. Whose Body Will Be the Kindling Tomorrow?                                                                    

2.106. The Body Is Like A Dream!                                                                               

2.107. Shen Hui and the Line of Southern Zen                                                                              

2.108. Individual Supernatural Characteristics                                                                             

2.109. Supernatural Knowledge                                                                                                 

2.110. Shen-Hsiu and the Essence of the Mind                                                                       3322

2.111. Shen-Hsiu's Sitting Meditation                                                                                         

2.112. Shen-Hsiu's Complete Enlightenment                                                               

2.113. Ten Ox-Herding Pictures                                                                                                  

2.114. Ten Bodhisattva's Vows                                                                                                  

2.115. Ten Forms of Understanding of a Zen Masters                                                                   

2.116. To Be Turned Upside Down                                                                                              

2.117. The Lamp in the Room                                                                                                    

2.118. Loses His Powers                                                                                                            

2.119. Difficult Indeed to Know the Man!                                                                                    

2.120. This Is Such A Fine Temple, But the Buddha In It Is Not At All Holy!                3334

2.121. In Reality, All Dharmas Have No Coming and No Going!                                                     

2.122. Stealing                                                                                                                         

2.123. Getting Huang Ch'ao's Sword                                                                                          

2.124. To See the Truth at One Glance, No Gradations, No Continuous Unfolding                           

2.125. When Phenomena Are Unborn, Buddhas Are Before Your Eyes                                            

2.126. To See the True Face of Reality                                                                                        

2.127. Seeing, Hearing, and Comprehending Are the Cause of Life and Death                 

2.128. Seeing Things As They Really Are                                                                                      

2.129. Awakened of Insight When A Novice Called to Him In a Loud Voice!                                    

2.130. You've Never Taught Me About Essential Mind                                                            3342

2.131. Rain Master                                                                                                                   

2.132. Master, What Are You Saying?                                                                                        

2.133. Latch of a Door                                                                                               

2.134. Follow the Dialogue Between Mindfulness-and-Wisdom                                                     

2.135. All Worldly Things Are Unreal; Only the Way (of Buddhism) is Real                                      

2.136. Worldly Dharmas Are Like Dreams and Illusions, How Can I Rely On Them?                          

2.137. The World of Conceptualization is Kind of a Blueprint for a House                                       

2.138. The World Is One Interdependent Whole, and Each of Us Is That Whole!                              

2.139. The World of Men Is First and Always the World of Men!                                                   

2.140. The World is Collapsing, Not My Body                                                         3351

2.141. What Is the True Body of Vairocana Buddha?                                                                    

2.142. What Are the Non-Birth and Non-Death Matters?                                                             

2.143. What Is the Way?                                                                                                           

2.144. How Would You Say of the Single Body Principle?                                               

2.145. What Is Buddha?                                                                                                            

2.146. The World Is Inconstant!                                                                                                 

2.147. Vasubandhu's The Four Arguments                                                                                  

2.148. So What?                                                                                                                      

2.149. The World Honored One Had a Secret Word, Mahakasyapa Did Not Conceal It!                    

2.150. World Honored One Ascends the Throne                                                                     3355

2.151. The World Honored One's Lotus Eyes                                                                

2.152. The World-Honored One Twirls a Flower                                                                           

2.153. The World-Honored One: Newly Born                                                               

2.154. The World-Honored One Changed Kisa Gautami                                                

2.155. The Buddha Never Preached a Word                                                                

2.156. Realization Is Already Here                                                                                              

2.157. The Universal Activity of the Bhutatathata                                                                        

2.158. The Body Exposed in the Golden Wind                                                                              

2.159. Zen Experience                                                                                               

2.160. To Penetrate the Truth of Emptiness                                                                           3363

2.161. You Are Putting Another Head Over Your Own!                                                  

2.162. Adding Gold Chains to Iron Chains!                                                                  

2.163. Zen Poems and Verses (Zen poetry)                                                                                  

2.164. A Poet of Eternal Loneliness!                                                                                           

2.165. Teaches His Followers                                                                                                     

2.166. The Attendant's Rest House                                                                                             

2.167. Afflictions Are Places that Arised from Gossips of Right and Wrong                                     

2.168. The Sakya Is a Bull-Headed Jail Keeper, Patriarchs Are Horse-Faced Old Maids     

2.169. The Hundred Thousand Myriad Transformation Bodies of the Buddha                 

2.170. T'ien P'ing's Travel on Foot                                                                                        3369

2.171. Heaven and Hell                                                                                                             

2.172. Death                                                                                                                            

2.173. Senno Rikyu and the Warrior Named Kato                                                                        

2.174. Geese Flying Past the Moon                                                                                            

2.175. Five Stages of Penitential Service in T'ien-T'ai                                                                    

2.176. One-Thousand Arms and Eyes World Listener                                                                    

2.177. Above Heaven and Under Heaven I Am Alone and Worthy of Honor                                    

2.178. Guardian King Zen                                                                                                          

2.179. A Man in a Thousand-Foot Well                                                                                       

2.180. T'ien-I Yi-Huai Encountered Hsueh-Tou                                                                       3377

2.181. Zen Denies Shallow Fabrications of Human Languages                                                       

2.182. Give Me the Zen board                                                                                                    

2.183. Zen Illness                                                                                                                      

2.184. Letting-Go Meditation                                                                                                    

2.185. Meditation Plank (Zemban)                                                                                             

2.186. The Way of Zen                                                                                                              

2.187. Dhyana                                                                                                                         

2.188. The Compass of Zen                                                                                                        

2.189. Meditation Must Be Practiced in the Mind, and Not Just Recited in Words!                           

2.190. Zen  Burns up the Karma That Binds You to Ignorance                                                  3397

2.191. The Mirror for Zen Students                                                                                             

2.192. Zen Helps All Thoughts Disappear from Your Mind                                                             

2.193. Zen and Dragon's Performance                                                                                        

2.194. Zen, Painting, Brush Painting, Kendo and Pickled White Radish!                                          

2.195. A Good Zen Guest, Without Affairs!                                                                                  

2.196. Zen Is Not For Those Who Are Half Unawaked and Half Awakened!                     

2.197. Zen Without Sutras                                                                                                         

2.198. Zen Is Not the Only Valuable Way in Religious Development                               

2.199. Zen Cannot Be Explained by Words                                                                                  

2.200. What Is Meditation?                                                                                                 3403

2.201. Zen Is a Piece of Tile, the Way Is Wood!                                                                            

2.202. Practice the Combination of Meditation and Vinaya                                                          

2.203. Practiced Both Zen and Esoteric Buddhism (Practice the Combination of Meditation and Esoteric Buddhism)                                                                                                   

2.204. Adepts in Zen But Not Appearing in the World, Though Well-Known At the Time  

2.205. Zen Is the Fundamental Development of Enlightenment                                                     

2.206. Zen and the Art of Burglary                                                                                             

2.207. Zen Languages                                                                                               

2.208. Zen Doctrines (Zen Methods)                                                                                           

2.209. Zen Is A Simple and Direct Teaching Style                                                                          

2.210. Breaking Through the Zen Frontier Gate                                                                     3414

2.211. Zen Masters Are Not Philosophers But Pragmatists                                                            

2.212. Snow Man Zen Monk!                                                                                                     

2.213. Meditation Practices                                                                                                      

2.214. Not Thinking Is Where Zen Practice Begins                                                                        

2.215. The Practice of Meditation Is Not an Exercise in Analysis or Reasoning                 

2.216. Zen: Poems, Prayers, Sermons, Anecdotes, Interviews                                                        

2.217. Zen and Nature                                                                                                              

2.218. Zen Represents the Foundation in Cultivation                                                                    

2.219. Zen and the Pure Land                                                                                                    

2.220. The Simultaneous Practice of Zen and Pure Land                                         3426

2.221. Sitting Meditation Is the Way                                                                                          

2.222. Zen on Scrolls of Bamboo                                                                                

2.223. Meditation on Mountain Tops!                                                                                        

2.224. Zen in a Beggar's Life                                                                                                      

2.225. Zen In Every Minute                                                                                                        

2.226. Zen Staff                                                                                                                        

2.227. Zen Is No-Self                                                                                                                 

2.228. Zen Is Superior to Tendai                                                                                                 

2.229. Shan-Tao and Shih-T'ou Walked in the Mountain                                               

2.230. Zenkai and the Tunnel In Buzen                                                                                  3435

2.231. Wholesome and Unwholesome Karma                                                                             

2.232. Good Wealth Bodhisattva Enters the Dharma Realm                                                         

2.233. The Good Heart is Buddha                                                                               

2.234. An Iron Wall                                                                                                                  

2.235. Tetsugyuâ's Death Poem                                                                                                 

2.236. An Iron Thorny Thrash or Club                                                                                         

2.237. Iron Tree Blooms Flowers                                                                                

2.238. Hosted a Feast                                                                                                               

2.239. A Dumpling with an Iron Stuffing                                                                                     

2.240. I Don't Really Want to Die!                                                                                        3441

2.241. If You Really Wish to Attain the Higher Truth of Buddhism, There Is Still Something Lacking in Your  Understanding, There Ought to Be a Really Final Stroke                       

2.242. Power of Listening                                                                                                          

2.243. Striking the Bell                                                                                                              

2.244. Tainted Meat Collects Flies!                                                                                             

2.245. Shou-Chou Chih-T’ung and the Sixth Patriarch Hui-Neng                                     

2.246. Span of Life Is In Just One Breath                                                                                      

2.247. Memorial Tombstone                                                                                                     

2.248. Jui-Yen Visited Chia-Shan Shan-Hui                                                                  

2.249. Takes Off a Shoe                                                                                                            

2.250. What Is the Use of Escaping the Circle of Birth and Death?                           3448

2.251. Book of Equanimity                                                                                                        

2.252. A Craftsman Separated Jade From Stone, a Metallurgist Removed Gold From Sand!             

2.253. Nowadays People Diligently Study Useless Things and Regard Such Activity as Meritorious!

2.254. Man of Our Times Sees This Blossoming Bush Like Someone Who Is Dreaming                      

2.255. Pushing Forward His Pillow                                                                                             

2.256. The Wrong Applications of Mind                                                                                      

2.257. A Light Hearted Tune on My Flute, Hoping People Forget a Lifetime of Troubles!  

2.258. Not to Have an Inch of Silk                                                                               

2.259. Thong Bien and the Empress Dowager Y Lan                                                                     

2.260. The Message of Zen From the Diamond Sutra                                                             3454

2.261. The Whole Body Is Ear and Eye                                                                                        

2.262. Where Does the Pain Come From?                                                                                   

2.263. Autumn Wind, Autumn Moon!                                                                                         

2.264. Taming A Tiger                                                                                               

2.265. The Paddy Makes Noise in Autumn; in a Snowy Scene, Red Peonies Blossom!                       

2.266. Shou-an Experienced Great Enlightenment on the Phrase “Empty Talk!”                              

2.267. The Hand Cloth                                                                                                              

2.268. Shou-Shan's Near-Death Verse                                                                                         

2.269. Easy, Facile, Loose Talks                                                                                  

2.270. Hold the Staff and Shake It!                                                                                       3460

2.271. Held Up the Broom                                                                                                         

2.272. Maturity of  Doubts                                                                                                        

2.273. Ripened Apples                                                                                               

2.274. Ts'ui Yen's Eyebrows                                                                                                       

2.275. Sleep                                                                                                                             

2.276. Who Knew That on the Way to the Eastern Mound, Just Half Way Through, One's Hair Would Already Turn White!                                                                         

2.277. Water Buffalo                                                                                                                

2.278. Bowl of Water                                                                                                                

2.279. Is the Water Deep or Shallow?                                                                                         

2.280. Boat of Snow                                                                                                           3466

2.281. Chuan-Tzi Tipped Over the Boat                                                                                       

2.282. Sermon                                                                                                                         

2.283. Already Explained                                                                                                          

2.284. Talking About Mind and Nature                                                                                       

2.285. The Dharma Is Spoken Without the Intention of Gaining, It Is Like a Lion’s Roar!   

2.286. To Say It’s a Thing Misses the Mark                                                                                  

2.287. Thing That We Make Use of Everyday and Yet We Fail to Recognize It!                

2.288. This Sutra                                                                                                                      

2.289. To Test Jade Through the Fire; to Find Pearl, Don't Leave the Mud                                       

2.290. Zen Is Practical, Commonplace, and Most Living                                          3473

2.291. Reality, Non-Existence, Maya-Like Existence, Empty, As It Is                                

2.292. To Practice Right Mindfulness                                                                                          

2.293. Real Existence and Extinction of Real Existence                                                  

2.294. Reality of Life                                                                                                                 

2.295. The Absolute Truth or Light of the Buddha                                                                        

2.296. Flowering Hedge                                                                                                            

2.297. Dharma of Ordinary People and Dharma of the Sage!                                                        

2.298. Close to the Body That Does Not Drop on Numbers                                                            

2.299. Paying Debts                                                                                                                 

2.300. Eternally Dwelling in All Worlds, Unborn and Undying, That Is Called Buddha                 3479

2.301. Permanence and Impermanence                                                                                      

2.302. Correct Dharmas Can Be Cast Aside, Why Not Cast Aside Non-Buddhist Teachings?

2.303. Raising and Lowering the Duster!                                                                                     

2.304. Above Not a Roof Tile to Cover Us, Below Not Enough  Ground to Stick an Awl Into

2.305. Rays of Enlightenment Is Similar to the Sunlight That Illuminates Everywhere!                     

2.306. A Monk’s Staff                                                                                               

2.307. Sense of Remaining Quiet and Without any Words                                                            

2.308. "Gradualist" and "Sudden" Viewpoints as Fundamentally Artificial                                      

2.309. Perception First                                                                                                              

2.310. Saindhava!                                                                                                              3489

2.311. The Process of the Law of Dependent Origination Is Happening in Your Own Mind

2.312. Zen Before the System of Koan                                                                                        

2.313. The Cypress Tree at the Front of the Courtyard                                                                  

2.314. Three and Three Before, Three and Three Behind                                               

2.315. Before-Thinking Mind                                                                                                     

2.316. The Sound of the Bell and True Emptiness                                                                         

2.317. Laughing Ha, ha, ha and Totsu!                                                                                        

2.318. Zeshin and an Oriole Called Out in the Yard                                                                       

2.319. The Sound of Raindrops                                                                                                  

2.320. The Clap of Just One Hand!                                                                                        3500

2.321. Hsieh Chien's Question of the Way                                                                                   

2.322. Laughing and Crying                                                                                                       

2.323. I Laugh at Someone Who Uselessly Holds on to the Bridge Pillar, Then Drowned in Midstream!                                                                                                                      

2.324. A Little Bell                                                                                                                    

2.325. Little Monk Who Has Guts to Do Things!                                                                           

2.326. Seeking for the Buddha, You Cannot See Him; Seeking for the Patriarch, You Lose Him!         

2.327. Mind of Faith is the Basis                                                                                

2.328. The Spirit of Enlightenment                                                                                             

2.329. The Spirit of the True Zen Student Counts, Not Man, Woman, Young or Old!                        

2.330. It's the Spirit of Practice or Wonderful Function?                                         3507

2.331. How Can You Speak Without Your Throat, Lips and Tongue?                               

2.332. To Awaken True Suchness in Your Mind, Is the Buddha; to Realize Nothing to Be Attained, Nothing to Be Done, Is the Tao!                                                                              

2.333. Calling For Help From the Well Tower                                                               

2.334. Attained Enlightenment By the Sentence "What Is the Ten Thousand Forms?"                      

2.335. Mindfulness                                                                                                                   

2.336. Mindfulness in All Activities                                                                                             

2.337. To Scoop The Moon out of Well Water                                                                             

2.338. Zen Master Compassionate Clarity                                                                                   

2.339. Pure Water Pitcher                                                                                                         

2.340. Tinh Gioi Received the Mind Seal from Master Bao Giac                                               3513

2.341. Tinh Thien's Verse of Death                                                                                             

2.342. Wondrous Pure Wisdom, Eternal Peace Zen                                                                3514

 

Tài Liệu Tham Khảo—References                                                                 3515Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 190137)
01/04/2012(Xem: 35761)
08/11/2018(Xem: 14369)
08/02/2015(Xem: 53442)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)