Bilingual: 173. From Prince Sihanouk to President Kennedy / Từ Hoàng tử Sihanouk gửi Tổng thống Kennedy

16/06/20234:44 SA(Xem: 872)
Bilingual: 173. From Prince Sihanouk to President Kennedy / Từ Hoàng tử Sihanouk gửi Tổng thống Kennedy

 

blankBilingual:
173. FROM PRINCE SIHANOUK TO PRESIDENT KENNEDY /
TỪ HOÀNG TỬ SIHANOUK GỬI TỔNG THỐNG KENNEDY

Author: Norodom Sihanouk

Translated by Nguyên Giác

 

 norodom shihanouk


173. Telegram From Prince Sihanouk to President Kennedy

 

Phnom Penh, June 14, 1963 .

 

For several years now we have followed with sorrow the development of the exceedingly cruel religious persecution of the monks and faithful of the Cambodian Buddhist community in South Viet-Nam. In vain, we have attempted to alert international public opinion.

Today, this persecution has overtaken the Vietnamese Buddhists themselves. Their nonviolent protests and the heroic act of martyrdom of the venerable Thich Quang Duc have roused the conscience of the world. Through my voice, Cambodia, where Buddhism is a State religion, and the Cambodian people, deeply moved by the suffering of the Buddhists of South Viet-Nam, beg Your Excellency to intercede with the full force of your moral prestige and that of your country to the end that the Catholic South Vietnamese Government may accord Buddhists the right to practice freely their religion of peace and brotherhood.

Here in Southeast Asia, where the coexistence of all religions had been established in an atmosphere of reciprocal tolerance and esteem, it rests with the great powers to bring back to reason a government that has revived religious conflicts that had been quiescent for more than a century.

Norodom Sihanouk

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d173

 

.... o ....

 

173. ĐIỆN TÍN CỦA HOÀNG TỬ SIHANOUK
GỬI TỔNG THỐNG KENNEDY

 

Phnom Penh, ngày 14 tháng 6 năm 1963 .

 

Trong nhiều năm nay, chúng tôi đã đau buồn theo dõi các diễn biến của cuộc đàn áp tôn giáo cực kỳ tàn bạo đối với các nhà sưtín đồ của cộng đồng Phật giáo Campuchia ở Nam Việt Nam. Chúng tôi đã cố gắng cảnh báo dư luận quốc tế một cách vô ích.

Ngày nay, cuộc đàn áp này đã tràn ngập nhắm vào chính những người Phật tử Việt Nam. Những cuộc biểu tình bất bạo động của họ và hành động tử vì đạo can đảm của Hòa thượng Thích Quảng Đức đã đánh động lương tâm thế giới. Qua tiếng nói của tôi, Cam Bốt, nơi Phật giáoQuốc giáo, và nhân dân Cam Bốt, vô cùng xúc động trước nỗi đau khổ của các tín đồ Phật giáo miền Nam Việt Nam, xin Ngài bằng toàn bộ uy tín đạo đức của Ngài và của đất nước Ngài can thiệp để cuối cùng Chính phủ Công giáo Nam Việt Nam có thể trao cho Phật tử quyền tự do thực hành tôn giáo hòa bình và tình huynh đệ của họ.

Tại đây ở Đông Nam Á, nơi mà sự chung sống của tất cả các tôn giáo đã được thiết lập trong một bầu không khí bao dungtôn trọng lẫn nhau, các cường quốc có trách nhiệm đưa một chính phủ có lý trí trở lại với lý lẽ đã làm hồi sinh các cuộc xung đột tôn giáo đã vắng lặng trong hơn một thế kỷ. .

Norodom Sihanouk

 

.... o ....

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9629)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana