Bilingual: 187. From the Department: Peril of the present situation / Sự nguy hiểm của tình hình hiện tại

28/06/20233:16 SA(Xem: 830)
Bilingual: 187. From the Department: Peril of the present situation / Sự nguy hiểm của tình hình hiện tại

 

 

blankBilingual:
187. FROM THE DEPARTMENT:
PERIL OF THE PRESENT SITUATION /
SỰ NGUY HIỂM CỦA TÌNH HÌNH HIỆN TẠI

Author: George Ball

Translated by Nguyên Giác

the Department of State 2

 

187. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam

 

Washington, June 26, 1963, 12:51 p.m.

1271.

Embtel 1236.

 Request you see Diem promptly and inform him orally or in writing that you have been instructed inform him officially there is no change in consistent U.S. policy supporting Vietnamese Government and people against Communist attack.

Change of Ambassadors was foreshadowed when Ambassador Nolting came to Viet-Nam for two year tour. Appointment of Lodge as Ambassador has been under consideration since late April. (FYI, prior May 8. End FYI.)

In designating a distinguished Republican who has a sympathetic interest in Viet-Nam (FYI, for example, he spent his active duty tour as Major General last year on Viet-Nam problems. You may use this orally. End FYI.), it is our purpose to demonstrate to President Diem, to the Vietnamese people, and to the world the importance which U.S. attaches to its support of Viet-Nam and to demonstrate that this policy has support of both political parties. As U.S. Ambassador, Lodge will continue carry out U.S. policy of supporting Viet-Nam and of perfecting effective cooperation with Government of Viet-Nam

Peril of the present situation has dictated that, as partners in Viet-Nam’s struggle, we present our views with utmost frankness.

Our belief that Viet-Nam’s continued success against Communist attack now requires the GVN to give continuing and unmistakeable proofs of good will to all its citizens and to the world remains unchanged.

Our clear intention is to warn a long time ally of a disaster which may yet be avoided; not to weaken him.

The decisions and actions are his sole responsibility.

FYI. Seems from here your demarches have helped Diem face facts, but that you must see him frequently to counteract suspicions which Nhu sows between your visits. When you have presented above you may wish ask Diem present his views with equal frankness and seek draw him out on reasons for his doubts of U.S. intentions.

While ensuing monologue may be painful; it may also help unburden Diem and regain his confidence. Leave completely to your discretion.

In dealing with press queries re Lodge appointment, you may use on background basis points in first three paras. Dept will do same.

Ball

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d187

 

.... o ....

 

187. CÔNG ĐIỆN CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
GỬI ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VIỆT NAM

 

Washington, ngày 26 tháng 6 năm 1963, 12:51 chiều.

1271.

Embtel 1236. (Để trả lời Công điện 1236 từ Đại sứ quán, số thứ tự hồ sơ 186)

Yêu cầu ông [Trueheart] hãy gặp ông Diệm ngay lập tứcthông báo cho ông Diệm bằng lời nói hoặc bằng văn bản rằng ông [Trueheart] đã được chỉ thị thông báo chính thức cho ông Diệm rằng không có thay đổi nào trong chính sách nhất quán của Hoa Kỳ hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Việt Nam chống lại cuộc tấn công của Cộng sản.

Việc thay đổi Đại sứ Hoa Kỳ đã được báo trước khi Đại sứ Nolting đến Việt Nam trong chuyến nhiệm kỳ 2 năm. Việc bổ nhiệm Lodge làm Đại sứ đã được xem xét từ cuối tháng Tư. (FYI [để biết] trước ngày 8 tháng 5. Kết thúc FYI.)

.

Khi chỉ định một đảng viên Cộng hòa ưu tú [tức Lodge] có thiện cảm với Việt Nam (ví dụ, FYI, ông Lodge đã thực hiện chuyến công tác quân đội với tư cách là Thiếu tướng vào năm ngoái về các vấn đề của Việt Nam. Ông [Trueheart] có thể tiết lộ điều này bằng miệng. Kết thúc FYI.), đó là Mục đích của chúng ta [Hoa Kỳ] là chứng tỏ cho Tổng thống Diệm, cho nhân dân Việt Nam và cho thế giới biết tầm quan trọng mà Hoa Kỳ coi là ủng hộ Việt Nam và để chứng tỏ rằng chính sách này được cả hai đảng chính trị [Dân Chủ và Cộng Hòa tại Hoa Kỳ] ủng hộ. Với tư cách là Đại sứ Hoa Kỳ, Lodge sẽ tiếp tục thực hiện chính sách của Hoa Kỳ ủng hộ Việt Namhoàn thiện quan hệ hợp tác hiệu quả với Chính phủ Việt Nam

Sự nguy hiểm của tình hình hiện tại đã khiến chúng ta [Hoa Kỳ], với tư cách là những đối tác trong cuộc đấu tranh của Việt Nam, trình bày quan điểm của mình một cách hết sức thẳng thắn.

Niềm tin của chúng ta rằng sự thành công liên tục của Việt Nam trước cuộc tấn công của Cộng sản giờ đây đòi hỏi Chính phủ Việt Nam phải liên tục đưa ra những bằng chứng thiện chí không thể nhầm lẫn đối với mọi công dân của mình và với thế giới vẫn không thay đổi.

Ý định rõ ràng của chúng tacảnh báo một đồng minh lâu năm về một thảm họa có thể tránh được; không làm [Diệm] yếu đi.

Các quyết định và hành động là trách nhiệm duy nhất của Diệm.

FYI. Có vẻ như từ đây những cuộc nói chuyện của ông [Trueheart] đã giúp Diệm đối mặt với sự thật, nhưng ông phải gặp ông Diệm thường xuyên để chống lại những nghi ngờ mà [Ngô Đình] Nhu gieo rắc giữa các chuyến thăm của ông. Khi ông đã trình bày ở trên, ông có thể muốn yêu cầu ông Diệm trình bày quan điểm của Diệm với sự thẳng thắn tương tựtìm cách hỏi ông Diệm về những lý do khiến Diệm nghi ngờ ý định của Hoa Kỳ.

Trong khi đoạn độc thoại sau đó [do Diệm nói cho Trueheart] có thể gây đau đớn; nó cũng có thể giúp giảm bớt gánh nặng cho ông Diệm và lấy lại sự tự tin của Để. Để ông Trueheart tùy nghi ứng biến.

Khi báo chí thắc mắc tại sao có tân Đại sứ [Lodge], ông [Trueheart] có thể sử dụng các điểm đã nói trong ba đoạn đầu tiên của Công điện này. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng sẽ làm như vậy.

[George] Ball

(ghi chú về George Ball: Under Secretary of State for Economic and Agricultural Affairs - Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ đặc trách Kinh Tế và Nông Nghiệp)

 

....o....

 
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9593)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana