Bilingual: 215. Memo. Forrestal: Diem will probably adopt more rigorous and oppressive policies toward the activist Buddhist leadership / Forrestal: có lẽ ông Diệm sẽ hà khắc và đàn áp hơn đối với giới lãnh đạo Phật giáo

21/07/20234:31 SA(Xem: 690)
Bilingual: 215. Memo. Forrestal: Diem will probably adopt more rigorous and oppressive policies toward the activist Buddhist leadership / Forrestal: có lẽ ông Diệm sẽ hà khắc và đàn áp hơn đối với giới lãnh đạo Phật giáo

 

blankBilingual:
215. Memo. Forrestal:
DIEM WILL PROBABLY ADOPT MORE RIGOROUS AND

OPPRESSIVE POLICIES TOWARD THE ACTIVIST BUDDHIST LEADERSHIP /
Forrestal: có lẽ ông Diệm sẽ hà khắc và đàn áp hơn đối với giới lãnh đạo Phật giáo

 

national security council logo215. Memorandum From Michael V. Forrestal of the National Security Council Staff to the President’s Special Assistant for National Security Affairs (Bundy)

 

Washington, July 9, 1963 .

SUBJECT

Vietnam

I attach an analysis of the Buddhist crisis in South Vietnam by [less than 1 line not declassified]. While I don’t believe it warrants being passed on to President, I think it does present a point of view which is shared by Ambassador Nolting.

The main points are:

(a) The Buddhist crisis is more political than religious.

(b) Diem cannot be persuaded to dispense with the services of his family and will probably adopt more rigorous and oppressive policies toward the activist Buddhist leadership.

(c) While there has been a potentially dangerous increase in coup plotting, it is too early to predict an overthrow of the Government within the next few months.

Harriman and Hilsman would agree with (a) but would tend to disagree with (b) and (c). Their main point is that the United States must avoid allowing its own interests to be confused with those of the regime in Saigon. If our estimate is that Diem will take appropriate measures to pacify the situation and will thus survive, then in our own best interests we could be active in our support of him personally. If, on the other hand, our estimate is that his political ineptitude in recent weeks has so weakened his support within Vietnam that he cannot be expected to hold out much longer, then we should be careful to maintain a reasonably friendly touch with potential leaders of non-Communist coup attempts. Our dilemma at the moment is that we cannot yet agree on the estimate. In general, people in Washington are somewhat more pessimistic about Diem’s chances of riding this one out than people in the field. You can argue both ways on whose judgment is better at this particular moment. In light of this, my own judgment is that we are entering a period in which our policy must be one of fence sitting, realizing of course that such a policy constitutes something less than full identification between our own interests and those of President Diem.

As a practical matter, Ambassador Nolting’s return to Saigon will tend to encourage Diem to feel that he continues to enjoy our support. On balance I think that this is probably the right course to take, [Page 482]provided the Department is vigorous in needling Nolting to attempt to guide Diem into more political measures to stabilize the situation. It is, perhaps, the last effort we can make in this direction and should be taken if only for that reason.

It may not work, however; and we should be prepared to recall Nolting before Lodge’s arrival if our estimate of Diem’s surviveability turns markedly adverse. At such a time it would be better, in my opinion, to leave Trueheart (the DCM) in charge pending Lodge’s arrival. Trueheart has handled the situation with great skill and with somewhat less personal involvement than Nolting and could, I think, be useful in maintaining a degree of flexibility in the U.S. position which would give Lodge a reasonably clean slate to start with.

Michael V. Forrestal

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d215

 

.... o ....

 

215. Bản ghi nhớ của Michael V. Forrestal, viên chức Hội đồng An ninh Quốc gia, gửi Phụ tá đặc biệt của Tổng thống Kennedy về các vấn đề an ninh quốc gia (McGeorge Bundy)

 

Washington, ngày 9 tháng 7 năm 1963 .

CHỦ ĐỀ:

Việt Nam

Tôi đính kèm bài phân tích về cuộc khủng hoảng Phật giáo tại Nam Việt Nam của [gần 1 dòng chưa được giải mật]. Mặc dù tôi không tin rằng nó đảm bảo được chuyển tới Tổng thống [Kennedy], nhưng tôi nghĩ nó thể hiện quan điểm được chia sẻ bởi Đại sứ Nolting.

Những điểm chính là:

(a) Cuộc khủng hoảng Phật giáo mang tính chính trị hơn là tôn giáo.

(b) Không thể thuyết phục được ông Diệm tách rời quyền lợi của gia đình nhà Ngô, và có lẽ [ông Diệm] sẽ áp dụng các chính sách hà khắc và đàn áp hơn đối với giới lãnh đạo Phật giáo hoạt động tích cực.

(c) Mặc dù âm mưu đảo chính ngày càng gia tăng một cách nguy hiểm, vẫn còn quá sớm để dự đoán về một cuộc lật đổ Chính phủ trong vòng vài tháng tới.

Harriman (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) và Hilsman (Phụ tá Ngoại trưởng về Viễn Đông Vụ) sẽ đồng ý với (a) nhưng sẽ có xu hướng không đồng ý với (b) và (c). Điểm chính của họ là Hoa Kỳ phải tránh để lợi ích của chính mình bị nhầm lẫn với lợi ích của chế độ ở Sài Gòn. Nếu ước tính của chúng ta là ông Diệm sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để làm dịu tình hình và do đó sẽ tồn tại, thì vì lợi ích tốt nhất của chúng ta, chúng ta có thể tích cực hỗ trợ cá nhân ông Diệm. Mặt khác, nếu ước tính của chúng ta là sự kém cỏi về chính trị của ông Diệm trong những tuần gần đây đã làm suy yếu sự ủng hộ của ông Diệm ở Việt Nam đến mức ông Diệm không thể cầm cự được lâu hơn nữa, thì chúng ta nên cẩn thận duy trì liên lạc thân thiện hợp lý với các nhà lãnh đạo tiềm năng của các âm mưu đảo chính không phải là Cộng sản. Vấn đề nan giải của chúng ta vào lúc này là chúng ta chưa thể đồng ý về ước tính. Nói chung, những người ở Washington có phần bi quan hơn về cơ hội của ông Diệm để vượt qua điều này so với những người đang ở thực địa VN. Ông [Bundy] có thể lý luận theo cả hai chiều, xem phán đoán cách nào tốt hơn vào thời điểm cụ thể này. Xét về vấn đề này, nhận định của riêng tôi (Michael V. Forrestal) là chúng ta đang bước vào một thời kỳ mà chính sách của chúng ta phải là ngồi chờ xem, tất nhiên nhận ra rằng một chính sách [chần chừ] như vậy tạo thành một cái gì đó ít hơn là sự đồng nhất đầy đủ giữa lợi ích của chính chúng ta và của Tổng thống Diệm.

Trên thực tế, việc Đại sứ Nolting trở lại Sài Gòn sẽ có xu hướng khuyến khích ông Diệm cảm thấy rằng ông ấy tiếp tục nhận được sự ủng hộ của chúng ta. Xét cho cùng, tôi nghĩ rằng đây có lẽ là con đường đúng đắn để thực hiện, với điều kiện là Bộ [Ngoại Giao] mạnh tay thúc giục Nolting cố gắng hướng dẫn Diệm thực hiện nhiều biện pháp chính trị hơn để ổn định tình hình. Có lẽ đó là nỗ lực cuối cùngchúng ta có thể thực hiện theo hướng này và nên được thực hiện nếu chỉ vì lý do đó.

Tuy nhiên, chính sách đó (để Nolting thuyết phục ông Diệm thực hiện thỏa thuận với PG) có thể không hiệu quả; và chúng ta nên chuẩn bị triệu hồi Nolting trước khi [tân Đại sứ Cabot] Lodge đến nếu ước tính của chúng ta về khả năng sống sót của Diệm trở nên bất lợi rõ rệt. Vào thời điểm như vậy, theo ý kiến của tôi, sẽ tốt hơn nếu để Trueheart (Phó Đại sứ Mỹ tại VN) phụ trách trong khi chờ Lodge đến. Trueheart đã xử lý tình huống với kỹ năng tuyệt vời và ít dính líu cá nhân hơn Nolting và tôi nghĩ có thể hữu ích trong việc duy trì mức độ linh hoạtvị trí của Hoa Kỳ, điều này sẽ mang lại cho Lodge một phương tiện hợp lý để bắt đầu.

Michael V. Forrestal

 

.... o ....

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9599)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana