Bilingual: 221. Telegram. Over 100 bonzes gathered before Ambassador’s residence / Hơn 100 nhà sư biểu tình trước tư gia Đại sứ Mỹ

27/07/20233:46 SA(Xem: 757)
Bilingual: 221. Telegram. Over 100 bonzes gathered before Ambassador’s residence / Hơn 100 nhà sư biểu tình trước tư gia Đại sứ Mỹ

 

 blankBilingual:
221. TELEGRAM.
OVER 100 BONZES GATHERED BEFORE AMBASSADOR’S RESIDENCE /

HƠN 100 NHÀ SƯ BIỂU TÌNH TRƯỚC TƯ GIA ĐẠI SỨ MỸ

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2221. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, July 16, 1963, 1 p.m.

91. CINCPAC for POLAD.

At 0900 group estimated at over 100 bonzes gathered before Ambassador’s residence (Amb was at office). Bonze Nghiep who has covered public relations for Buddhists made address in English over portable loud speaker. Nghiep requested US Government pursue any possible means solve Buddhist problem in Vietnam as soon as possible. Stated Buddhists are not VC and have never made use of anyone including VC nor are Buddhists exploited by VC. Buddhists are anti-Communist but want cessation of GVN terrorizing, kidnapping and arresting Buddhist monks and nuns. Buddhists completely disagree with GVN communiqué on flying of flag; believe flag symbol of all Buddhist aspirations not of only one Buddhist association. Buddhists favor US aid, US weapons, etc. but disagree with use of aid and weapons to suppress Buddhism in South Vietnam.

Following Nghiep address bonzes commenced chanting. Reporters for international and local press were present (reportedly were advised that some event was forthcoming). Buddhist signs displayed following slogans: “Buddhist flag must be for all Buddhists”; “request government keep its promises faithfully”; “free world and USA are expected to do anything possible for Buddhist problem”. Police cordoned off residence from block away. Small crowds gathered on fringe cordoned area.

At 10:30 approximately 140 bonzes and nuns formed square in front of residence. Bonze speaking in Vietnamese and English repeated appeal to US and free world nations to intercede with GVN to force GVN implement joint communiqué. Bonze also stated demonstration was sample of what would continue take place and someone will be sacrificed if Buddhist demands not met. Initial reports indicated Buddhists might be planning carry out burning on spot. Spectators, uniformed police and plainclothesmen estimated at 500 people. At 10:55 group dispersed with bonzes and nuns proceeding to Xa Loi Pagoda, where they state they will commence two-day fast.

As of 11:20 area quiet.

Foreign press operated freely throughout demonstration and were in no way interfered with by police.

Nolting

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d221

 

.... o ....

 

221. CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN


GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

 

Sài Gòn, ngày 16 tháng 7 năm 1963, lúc 1 giờ chiều.

91. Gửi tới CINCPAC để chuyển tới POLAD.

Vào lúc 09:00 giờ sáng, có một nhóm ước tính khoảng hơn 100 vị sư tập trung trước tư gia của Đại sứ (Đại sứ lúc đó đang ở văn phòng). Nhà sư Nghiệp (có lẽ Thầy Thích Đức Nghiệp), người phụ trách quan hệ công chúng cho Phật tử, đã phát biểu bằng tiếng Anh qua loa phóng thanh lưu động. Sư Nghiệp yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ tìm mọi cách giải quyết vấn đề Phật giáoViệt Nam càng sớm càng tốt. Nhà sư nói rằng Phật tử không phải là VC, và cũng chưa bao giờ lợi dụng bất cứ ai dù là lợi dụng VC, và Phật tử cũng không để bị VC lợi dụng. Phật tử chống Cộng nhưng muốn chấm dứt việc chính phủ ông Diệm khủng bố, bắt cóc, và bắt giam Tăng Ni. Phật tử hoàn toàn không đồng ý với thông cáo của Chính phủ về việc treo cờ; lá cờ tín ngưỡngbiểu tượng nguyện vọng của tất cả Phật tử chứ không phải của riêng một hội đoàn Phật giáo nào. Phật tử ủng hộ viện trợ của Hoa Kỳ, vũ khí của Hoa Kỳ, v.v. nhưng không đồng ý việc sử dụng viện trợ và vũ khí để đàn áp Phật giáo ở miền Nam Việt Nam.

Sau bài phát biểu của nhà sư Nghiệp, các nhà sư bắt đầu tụng kinh. Các phóng viên của báo chí quốc tế và địa phương đã có mặt (được báo trước rằng một số sự kiện sắp diễn ra). Các biểu ngữ Phật giáo viết: “Cờ Phật giáo phải là của mọi Phật tử”; “Yêu cầu chính phủ giữ lời hứa một cách trung thực”; “Thế giới tự do và Hoa Kỳ được kỳ vọng sẽ làm bất cứ điều gì có thể cho vấn đề Phật giáo”. Cảnh sát đã phong tỏa nơi cư trú cách xa khu nhà. Những đám đông nhỏ tụ tập ở khu vực bị phong tỏa.

Vào lúc 10:30 giờ, khoảng 140 tăng ninam nữ đứng thành hàng vuông phía trước tư dinh [của Đại sứ]. Nhà sư lại phát biểu bằng hai thứ tiếng Việt và Anh lặp đi lặp lại lời kêu gọi Hoa Kỳ và các quốc gia thuộc thế giới tự do can thiệp với Chính phủ VN để buộc Chính phủ VN thực hiện thông cáo chung. Nhà sư cũng cho biết cuộc biểu tình là ví dụ về những gì sẽ tiếp tục diễn ra và sẽ có người hy sinh nếu các yêu cầu của Phật giáo không được đáp ứng. Các báo cáo ban đầu cho thấy các Phật tử có thể đang lên kế hoạch thực hiện việc tự thiêu tại chỗ. Khán giả, cảnh sát sắc phục và cảnh sát chìm ước tính khoảng 500 người. Lúc 10:55 giờ, nhóm biểu tình giải tán cùng với các tăng ni tiến đến chùa Xá Lợi, nơi họ tuyên bố sẽ bắt đầu tuyệt thực hai ngày.

Vào lúc 11:20 giờ, khu vực trở nên yên tĩnh.

Báo chí nước ngoài hoạt động tự do trong suốt cuộc biểu tình và không hề bị cảnh sát can thiệp.

Nolting (Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

.... o ....

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9593)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana