Bilingual: 225. President Kennedy: difficulties between the Buddhists and the South Vietnamese Government were impeding / TT Kennedy: khó khăn giữa Phật tử và Chính phủ Nam VN đang cản trở...

30/07/20233:07 SA(Xem: 600)
Bilingual: 225. President Kennedy: difficulties between the Buddhists and the South Vietnamese Government were impeding / TT Kennedy: khó khăn giữa Phật tử và Chính phủ Nam VN đang cản trở...

 

blankBilingual:
225. PRESIDENT KENNEDY:
DIFFICULTIES BETWEEN THE BUDDHISTS AND
THE SOUTH VIETNAMESE GOVERNMENT WERE IMPEDING /
TT KENNEDY: KHÓ KHĂN GIỮA PHẬT TỬ VÀ CHÍNH PHỦ NAM VN ĐANG CẢN TRỞ...

 

frus-logo_02225. Editorial Note

 

On July 17, 1963, at 4 p.m., President Kennedy held a press conference at the Department of State. A correspondent asked if the difficulties between the Buddhists and the South Vietnamese Government were impeding the effectiveness of U.S. aid in the war against the Viet Cong. The President answered:

Yes, I think it has. I think it is unfortunate that this dispute has arisen at the very time when the military struggle has been going better than it has been going in many months. I would hope that some solution could be reached for this dispute, which certainly began as a religious dispute, and because we have invested a tremendous amount of effort and it is going quite well.”

He next expressed his hope that the dispute would be settled to allow a stable government in South Vietnam, able to maintain national independence, and that “behind this military shield put up by the Vietnamese people they can reach an agreement on the civil disturbances and also in respect for the rights of others. That’s our hope. That’s our effort.” (Public Papers of the Presidents of the United States: John F. Kennedy, 1963, page 569)

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d225

 

.... o ....

 

225. GHI CHÚ CỦA BAN BIÊN TẬP HỒ SƠ
CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

 

Ngày 17 tháng 7 năm 1963, lúc 4 giờ chiều, Tổng thống Kennedy tổ chức họp báo tại Bộ Ngoại giao. Một phóng viên hỏi liệu những khó khăn giữa Phật tử và Chính phủ Nam Việt Namcản trở hiệu quả viện trợ của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Việt Cộng hay không. Tổng thống trả lời:

Vâng, tôi nghĩ là có. Tôi nghĩ, thật không may là tranh chấp này đã nảy sinh vào đúng thời điểm mà cuộc đấu tranh quân sự đang diễn ra tốt hơn so với những gì nó đã diễn ra trong nhiều tháng. Tôi hy vọng rằng có thể đạt được một số giải pháp cho tranh chấp này, nơi hẳn đã bắt đầu như một tranh chấp tôn giáo, và bởi vì chúng ta đã đầu tư rất nhiều nỗ lực và nó đang diễn ra khá tốt đẹp.”

Tiếp theo, Tổng thống Kennedy bày tỏ hy vọng rằng tranh chấp sẽ được giải quyết để tạo điều kiện cho một chính phủ ổn định ở miền Nam Việt Nam, có khả năng duy trì nền độc lập dân tộc, và rằng “đằng sau lá chắn quân sự do nhân dân Việt Nam dựng lên, họ có thể đạt được thỏa thuận về các cuộc hỗn loạn dân sự và cũng trong việc tôn trọng quyền của người khác. Đó là hy vọng của chúng ta. Đó là nỗ lực của chúng ta.” (Public Papers of the Presidents of the United States: John F. Kennedy, 1963, trang 569)

 

.... o ....

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9593)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana