Bilingual. 246. Hilsman: If Diem is not overthrown, it is becoming increasingly likely that he will ultimately try to resolve the Buddhist problem by means of repression./ Hilsman: Nếu ông Diệm không bị lật đổ, nhiều phần là ông Diệm sẽ giải quyết vấn đề Phật giáo bằng đàn áp.

17/08/20233:45 SA(Xem: 603)
Bilingual. 246. Hilsman: If Diem is not overthrown, it is becoming increasingly likely that he will ultimately try to resolve the Buddhist problem by means of repression./ Hilsman: Nếu ông Diệm không bị lật đổ, nhiều phần là ông Diệm sẽ giải quyết vấn đề Phật giáo bằng đàn áp.

 

 

blankBilingual.
246. HILSMAN: IF DIEM IS NOT OVERTHROWN,
IT IS BECOMING INCREASINGLY LIKELY THAT
HE WILL ULTIMATELY TRY TO RESOLVE
THE BUDDHIST PROBLEM BY MEANS OF REPRESSION./

HILSMAN: NẾU ÔNG DIỆM KHÔNG BỊ LẬT ĐỔ,
NHIỀU PHẦN LÀ ÔNG DIỆM SẼ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ PHẬT GIÁO BẰNG ĐÀN ÁP.

 

the Department of State 2246. Memorandum From the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Hilsman) to the Acting Secretary of State 1

 

Washington, August 6, 1963 .

 

SUBJECT

Buddhist Problem in Viet-Nam

The following is a status report on the Buddhist situation in South Viet-Nam.

1. Situation Summary

Certain events in the last two weeks have pointed to an amelioration of the situation:

a. Diem’s radio broadcast of July 182 expressing the Government’s “utmost spirit of conciliation;”

b. Removal of the barricades around the pagodas in Saigon

c. Release by the Government of most, if not all, those arrested in the Buddhist demonstrations;

d. The July 30 Buddhist manifestations were orderly and peaceful and the Government police were at pains to avoid incidents.

On the other hand, the following events of the last two weeks point to continued trouble and unrest:

a. The Buddhists continue to refuse to meet with Vice President Tho’s committee to investigate complaints.

b. The Government continues to refuse to identify and punish the officials responsible for the May 8 deaths, which it considers an impossible Buddhist demand.

c. Ngo Dinh Nhu, in an August 3 interview,3 virtually threatened to crush the Buddhist headquarters at Xa Loi Pagoda. On the same day, Madame Nhu made a speech violently attacking the Buddhist leadership.4

2. Analysis

We conclude that the situation remains tense, volatile and potentially explosive. We anticipate further Buddhist demonstrations quite possibly resulting in violence and additional incidents.

a. There are increasing signs that the Buddhist leadership will attempt to prolong the dispute until the Government is overthrown.

b. It is increasingly likely that the Buddhist leaders now feel that they have gone too far to stop and revert to patience and conciliation. They may well fear later retaliation by Ngo Dinh Nhu if the dispute is resolved and Diem remains in power.

Continued unrest will, of course, play into the hands of the various coup groups which we know to be plotting Diem’s overthrow.

a. We estimate the chances of an attempted coup in the next few months at 50-50.

b. The odds of success of a coup are much more difficult to estimate but may also be about 50-50.    

If Diem is overthrown, the risks of the interregnum period are great but they are probably less great than they were a year ago.

a. The insurgency situation is under considerably better control.

b. There still has not emerged a clear alternative leadership to Diem, but a military junta—with or without Tho as figurehead—is the most likely. Yet, neither the rise of Ngo Dinh Nhu to power, at least for a period, nor civil war between several non-Communist factions can be ruled out of the equation.

c. We have an approved contingency plan,5 which [we?] are continuously reviewing and attempting to perfect, to throw all our influence behind Tho and the military if a serious, and likely successful, attempt were made against Diem.

d. In addition, we are urgently seeking further but discreet contact with oppositionist elements, military and civilian, in order to give us a better chance to manipulate the outcome of a coup attempt.   

If Diem is not overthrown, it is becoming increasingly likely that he will ultimately try to resolve the Buddhist problem by means of repression.

If so, it is quite possible that his popular support will be so reduced that he could no longer hope to defeat the Viet Cong.

3. Policy Guidelines

On the Buddhist issue, we should continue privately to press Diem and the GVN to take all measures required to conciliate the dispute. Our public praise of the GVN should continue to be reserved for specific acts, and we should avoid praise of the regime in general.

On the more general question of Diem and his regime, our policy should continue to be neither to encourage nor to discourage coup attempts. We do not know whether or not Diem can survive. With all that is at stake in Viet-Nam, we obviously cannot afford to back a loser but we are not yet in a position to pick a winner with any confidence.

This should remain our posture until the trend of events has further crystallized and Ambassador Lodge has had a chance to establish himself.

.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, Hilsman Papers, Countries, Vietnam. Secret. Drafted by Kattenburg.

(2) See Document 228.

(3) Nhu also warned that if the Buddhist crisis was not resolved, it would lead to an anti-American and anti-Buddhist coup. See footnote 3, Document 245.

(4) See footnote 2, Document 245.

(5) Enclosure to Document 133.

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d246

 

.... o ....

 

246. BẢN GHI NHỚ CỦA PHỤ TÁ NGOẠI TRƯỞNG VỀ VIỄN ĐÔNG (ROGER HILSMAN)
GỬI QUYỀN NGOẠI TRƯỞNG (1)

 

Washington, ngày 6 tháng 8 năm 1963 .

CHỦ ĐỀ

Vấn Đề Phật Giáo Tại Việt-Nam

Sau đây là bản tường trình về tình hình Phật Giáo tại Miền Nam Việt-Nam.

1. Tóm tắt tình hình

Một số sự kiện trong hai tuần qua đã chỉ ra sự cải thiện của tình hình:

a. Buổi phát thanh của ông Diệm vào ngày 18 tháng 7/1963 (2) bày tỏ “tinh thần hòa giải tối đa của Chính phủ;”

b. Gỡ rào chắn quanh các chùa ở Sài Gòn

c. Chính phủ trả tự do cho hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, những người bị bắt trong các cuộc biểu tình Phật giáo;

đ. Các cuộc biểu tình của Phật giáo vào ngày 30/7/1063 diễn ra trật tự và hòa bình và cảnh sát đã nỗ lực hết sức để tránh xảy ra vấn đề.

Mặt khác, các sự kiện sau đây trong hai tuần qua cho thấy rắc rối và bất ổn vẫn tiếp diễn:

a. Phật tử tiếp tục từ chối gặp ủy ban điều tra khiếu nại của Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ.

b. Chính phủ Diệm tiếp tục từ chối xác định và trừng phạt các quan chức chịu trách nhiệm về những cái chết ngày 8 tháng 5/1963, điều mà chính phủ coi là một yêu cầu bất khả thi của Phật giáo.

c. Ông Ngô Đình Nhu, trong một cuộc phỏng vấn ngày 3 tháng 8/1963 (3) đã đe dọa sẽ nghiền nát trụ sở Phật giáo tại chùa Xá Lợi. Cùng ngày, bà Ngô Đình Nhu đã có một bài phát biểu công kích dữ dội giới lãnh đạo Phật giáo. (4)  

2. Phân tích

Chúng tôi kết luận rằng tình hình vẫn căng thẳng, không ổn định và có khả năng bùng nổ. Chúng tôi dự đoán các cuộc biểu tình Phật giáo tiếp theo rất có thể dẫn đến bạo lực và các sự kiện bất trắc khác.

a. Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy giới lãnh đạo Phật giáo sẽ cố gắng kéo dài tranh chấp cho đến khi Chính phủ bị lật đổ.

b. Ngày càng có nhiều dấu hiệu là các nhà lãnh đạo Phật giáo cảm thấy rằng họ đã đi quá xa để có thể dừng lại và trở lại với sự kiên nhẫnhòa giải. Họ có thể lo sợ về sự trả thù sau này của Ngô Đình Nhu nếu tranh chấp được giải quyết và nếu ông Diệm vẫn nắm quyền.

Tất nhiên, tình trạng bất ổn tiếp tục sẽ có lợi cho các nhóm đảo chính khác nhau mà chúng ta biết là đang âm mưu lật đổ ông Diệm.

a. Chúng tôi ước tính khả năng xảy ra một cuộc đảo chính trong vài tháng tới là 50-50.

b. Tỷ lệ thành công của một cuộc đảo chính khó ước tính hơn nhiều nhưng cũng có thể vào khoảng 50-50. 

Nếu Diệm bị lật đổ, những rủi ro của giai đoạn chuyển tiếp là rất nhiều nhưng chúng có lẽ ít rủi ro hơn so với một năm trước.

a. Tình hình nổi dậy đang được kiểm soát tốt hơn đáng kể.

b. Vẫn chưa xuất hiện một ban lãnh đạo thay thế rõ ràng cho ông Diệm, nhưng một chính quyền quân sự—có hoặc không có Nguyễn Ngọc Thơ lên làm bù nhìn—có nhiều khả năng nhất. Tuy nhiên, không thể loại trừ việc Ngô Đình Nhu lên nắm quyền, ít nhất là trong một thời kỳ, cũng như nội chiến giữa một số phe phái không cộng sản.

c. Chúng tôi có một kế hoạch dự phòng đã được chấp thuận (5) mà [chúng tôi?] đang liên tục xem xétcố gắng hoàn thiện, để trao tất cả ảnh hưởng của chúng tôi về phía sau Thơ và quân đội nếu một nỗ lực nghiêm trọng và có khả năng thành công được thực hiện chống lại Diệm.

đ. Ngoài ra, chúng tôi đang khẩn cấp tìm cách tiếp xúc sâu hơn nhưng kín đáo với các phần tử chống đối, quân sự và dân sự, để giúp chúng tôi có cơ hội tốt hơn để ti2m lợi ích từ kết quả của một âm mưu đảo chính.

Nếu Diệm không bị lật đổ, ngày càng có nhiều khả năng là cuối cùng ông Diệm sẽ cố gắng giải quyết vấn đề Phật giáo bằng biện pháp đàn áp.

Nếu vậy, rất có thể sự ủng hộ của dân chúng sẽ giảm sút đến mức ông Diệm không còn hy vọng đánh bại Việt Cộng.

3. Hướng dẫn chính sách

Về vấn đề Phật giáo, chúng ta nên tiếp tục một cách riêng tư để thúc ép ông Diệm và Chính phủ Việt Nam thực hiện mọi biện pháp cần thiết để hòa giải tranh chấp. Những lời khen ngợi công khai của chúng ta về Chính phủ Việt Nam nên tiếp tục được dành cho những hành động cụ thể, và chúng ta nên tránh ca ngợi chế độ nói chung.

Về vấn đề tổng quát hơn của ông Diệm và chế độ của ông ta, chính sách của chúng ta nên tiếp tục là không khuyến khích cũng không ngăn cản các nỗ lực đảo chính. Chúng ta không biết ông Diệm có thể sống sót hay không. Với tất cả những gì đang bị đe dọaViệt Nam, rõ ràngchúng ta không thể ủng hộ một kẻ thua cuộc nhưng chúng ta vẫn chưa ở vị trí để tự tin chọn ra một người chiến thắng.

Chúng ta nên duy trì quan điểm này cho đến khi chiều hướng của các sự kiện trở nên rõ ràng hơn và Đại sứ Lodge đã có cơ hội thiết lập bản thân.

.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, Hilsman Papers, Các nước, Việt Nam. Bí mật. Soạn thảo bởi Kattenburg.

(2) Xem Tài liệu 228.

(3) Ngô Đình Nhu cũng cảnh báo rằng nếu cuộc khủng hoảng Phật giáo không được giải quyết, nó sẽ dẫn đến một cuộc đảo chính [do Nhu thực hiện để] chống Mỹ và chống Phật giáo. Xem chú thích 3, Tài liệu 245.

(4) Xem chú thích 2, Tài liệu 245.

(5) Đính kèm Tài liệu 133.

 

.... o ....

 


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9599)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana