Bilingual. 247. Nolting: If He Was Telling Me The Truth, He Is A Most Misunderstood Man / Nolting: Nếu Ông Nhu Đang Nói Sự Thật Với Tôi, Nhu Là Người Bị Hiểu Lầm Nhiều Nhất

18/08/20233:12 SA(Xem: 679)
Bilingual. 247. Nolting: If He Was Telling Me The Truth, He Is A Most Misunderstood Man / Nolting: Nếu Ông Nhu Đang Nói Sự Thật Với Tôi, Nhu Là Người Bị Hiểu Lầm Nhiều Nhất

 

blankBilingual.
247. NOLTING: IF HE WAS TELLING ME THE TRUTH,
HE IS A MOST MISUNDERSTOOD MAN /
NOLTING: NẾU ÔNG NHU ĐANG NÓI SỰ THẬT VỚI TÔI,
NHU LÀ NGƯỜI BỊ HIỂU LẦM NHIỀU NHẤT

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2247. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State 1

 

Saigon, August 7, 1963, 9 p.m.

189. CINCPAC for POLAD. Deptel 160.2

I have received today categoric assurances from Ngo Dinh Nhu that he is supporting fully and with both hands Diem’s announced policy of conciliation vis-a-vis the Buddhists. In answer to direct question of whether he favors “crushing” Xa Loi Pagoda or its inmates through any means (i.e. directly, or by means of a coup d’etat or by a false coup d’etat), he said that he did not favor any such move. On contrary, he is convinced, he said, that government must continue to try to conciliate Buddhists, to make further concessions, and to demonstrate to Vietnamese people and to world absolute sincerity of President Diem’s July 18 declaration.3 He claimed that he had been urging this course upon the Tho commission as well as upon Diem, specifically that Tho commission should commence investigations of all complaints immediately, unilaterally if necessary, keeping door always open for Buddhist participation. (I understand from other sources that this is going to be done next week.) Nhu stated that any other interpretation of Reuters dispatch was erroneous. I summarized long discussion this point in approximately above language and told him I was going to so report to my government. He said that this would be an accurate report and a truthful statement of his position. He added that this position represented a politically risky course in Viet-Nam, since many people, including large segment of the Army, felt that it represented weakness on the part of the government towards a movement which was standing in the way of, if not actually subverting, the war effort and victory over the Viet Cong. He nevertheless reiterated that he would stand behind this policy, since he was convinced it offers the best way out. I told him, as I have once before, that if he was telling me the truth, he is a most misunderstood man. He replied that he knew he was misunderstood, but I could rely on his word. The conversation was direct but friendly.

Regarding Madame Nhu’s speech to the Women’s Solidarity Movement, I told him that it was considered by my government and myself, as well as by a number of Vietnamese with whom I had spoken, as inflammatory and directly contrary to the President’s policy of conciliation. I said that our own governmental, Congressional and public opinion could not understand or accept the contradictions between [Page 557]the government policy and her speech. I was sorry to say this but it was necessary if we were to retain our present relationships. Nhu did not defend the content of his wife’s speech, but defended at great length her right to make it as a private citizen who “does not speak for the government”. I told him in all frankness that he and the President could not expect this explanation to be accepted in my country, and I thought not in Viet-Nam. He said nobody realized, for example, that Madame Nhu had not seen President Diem for two months, that he and his family do not have meals with the President except on special occasions (under a mutually satisfactory arrangement), that she is in fact a private citizen who, he insisted, has the right to express her own views.

I am seeing President Diem on this matter and on others early tomorrow morning.

Nolting

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, SOC 14-1 S VIET. Secret; Priority; Limit Distribution. Repeated to CINCPAC.

(2) Document 245.

(3) See Document 228.

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d247

 

.... o ....

 

247. CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ (1)

 

Sài Gòn, ngày 7 tháng 8 năm 1963, lúc 9 giờ tối.

189. CINCPAC cho POLAD. Công điện Bộ ngoại giao số 160. (2)

Hôm nay, tôi (Đại sứ Nolting) đã nhận được sự đảm bảo chắc chắn từ Ngô Đình Nhu rằng ông Nhu ủng hộ hoàn toàn và bằng cả hai tay chính sách hòa giải đã được công bố của Diệm đối với Phật tử. Trả lời câu hỏi trực tiếp về việc liệu ông Nhu có ủng hộ việc “đập nát” chùa Xá Lợi hay các nhà sư trong chùa bằng bất cứ cách nào (tức là, hoặc trực tiếp, hoặc bằng một cuộc đảo chính thật, hoặc bằng một cuộc đảo chính giả), ông Nhu nói rằng ông không ủng hộ bất kỳ hành động nào như vậy. Ngược lại, ông tin rằng, ông nói, rằng chính phủ phải tiếp tục cố gắng hòa giải Phật tử, nhượng bộ hơn nữa, và chứng minh cho người dân Việt Namthế giới thấy sự chân thành tuyệt đối của tuyên bố ngày 18 tháng 7 của Tổng thống Diệm.(3) Ông Nhu tuyên bố rằng ông đã thúc giục tiến trình này đối với ủy ban (của Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc) Thơ cũng như đối với ông Diệm, cụ thể là ủy ban Nguyễn Ngọc Thơ nên bắt đầu điều tra mọi khiếu nại ngay lập tức, đơn phương nếu cần, luôn mở rộng cửa cho Phật tử tham gia. (Tôi hiểu từ các nguồn khác rằng việc này sẽ được thực hiện vào tuần tới.) Nhu tuyên bố rằng bất kỳ cách giải thích nào khác về bản tin của Reuters đều là sai lầm. Tôi đã tóm tắt cuộc thảo luận dài về điểm này bằng ngôn ngữ gần như trên và nói với Nhu rằng tôi sẽ báo cáo với chính phủ của mình. Nhu nói rằng đây sẽ là một báo cáo chính xác và một tuyên bố trung thực về lập trường của Nhu. Ông Nhu nói thêm rằng quan điểm này thể hiện một hướng đi rủi ro về mặt chính trị ở Việt Nam, vì nhiều người, kể cả phần lớn Quân đội, cảm thấy rằng nó thể hiện sự yếu kém của chính phủ đối với một phong trào đang cản trở, nếu không muốn nói là thực sự lật đổ, nỗ lực chiến tranh và chiến thắng Việt Cộng. Tuy nhiên, ông Nhu nhắc lại rằng ông Nhu sẽ ủng hộ chính sách này, vì ông Nhu tin rằng nó mang lại lối thoát tốt nhất. Tôi đã nói với Nhu, như tôi đã từng nói trước đây, rằng nếu Nhu nói với tôi sự thật, thì Nhu là người bị hiểu lầm nhiều nhất. Nhu trả lời rằng Nhu biết Nhu đã bị hiểu lầm, nhưng tôi có thể tin tưởng vào lời nói của Nhu. Cuộc trò chuyện diễn ra trực tiếp nhưng thân thiện.

Về bài phát biểu của bà Ngô Đình Nhu trước Phong trào Phụ nữ Liên đới, tôi nói với ông Nhu rằng chính phủ Hoa Kỳ và bản thân tôi (Đại sứ Nolting), cũng như một số người Việt Nam mà tôi đã nói chuyện, coi đó là hành vi kích động và trực tiếp đi ngược lại chính sách hòa giải của Tổng thống Diệm. Tôi đã nói rằng chính phủ Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ và dư luận Hoa Kỳ không thể hiểu hoặc chấp nhận những mâu thuẫn giữa chính sách của chính phủ Diệm và bài phát biểu của bà Nhu. Tôi rất tiếc phải nói điều này nhưng điều đó là cần thiết nếu chúng ta muốn duy trì các mối quan hệ hiện tại. Ông Nhu không bênh vực nội dung bài phát biểu của vợ Nhu, nhưng đã nói dài dòng để bảo vệ quyền phát biểu của bà Nhu được thể hiện với tư cách là một công dân “không phát biểu cho chính phủ”. Tôi nói với ông Nhu một cách thẳng thắn rằng ông Nhu và Tổng thống Diệm không thể mong đợi lời giải thích này được chấp nhận ở đất nước Hoa Kỳ, và tôi nghĩ là kiểu giải thích đó cũng  không được chấp nhậnViệt Nam. Ông Nhu nói chẳng ai nhận ra, chẳng hạn, bà Nhu đã không gặp Tổng thống Diệm trong hai tháng qua, rằng ông Nhu và gia đình không dùng bữa với Tổng thống Diệm trừ những dịp đặc biệt (theo sự sắp xếp thỏa đáng của cả hai bên), rằng bà Nhu thực ra là một công dân tư nhân, những người mà, ông Nhu nhấn mạnh, có quyền bày tỏ quan điểm của riêng họ.

Tôi sẽ gặp Tổng thống Diệm về vấn đề này và những vấn đề khác vào sáng sớm ngày mai.

Nolting (Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Các Hồ Sơ Trung Tâm, SOC 14-1 S VIET. Bí mật; Ưu tiên; Phổ biến giới hạn. Lặp lại tới CINCPAC. (CINCPAC: Commander in Chief, Pacific: Tư lệnh Quân lực Hoa Kỳ vùng Thái Bình Dương)

(2) Tài liệu 245.

(3) Xem Tài liệu 228.

 

.... o ....

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9593)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana