Bilingual. 249. Mrs. Nhu: all the Buddhists had done was to “barbecue a bonze” with “imported gasoline.” The US asked Diem to send her out of the country. / Bà Nhu: tất cả những gì Phật tử đã làm là “nướng sư” bằng “xăng nhập cảng.” Mỹ yêu cầu ông Diệm đưa bà Nhu ra khỏi VN.

20/08/20233:57 SA(Xem: 637)
Bilingual. 249. Mrs. Nhu: all the Buddhists had done was to “barbecue a bonze” with “imported gasoline.” The US asked Diem to send her out of the country. / Bà Nhu: tất cả những gì Phật tử đã làm là “nướng sư” bằng “xăng nhập cảng.” Mỹ yêu cầu ông Diệm đưa bà Nhu ra khỏi VN.

blankBilingual.
249. Mrs. Nhu: all the Buddhists had done was to “barbecue a bonze” with “imported gasoline.” The US asked Diem to send her out of the country. /
Bà Nhu: tất cả những gì Phật tử đã làm là “nướng sư” bằng “xăng nhập cảng.” Mỹ yêu cầu ông Diệm đưa bà Nhu ra khỏi VN.

 

national security logo249. Memorandum From Michael V. Forrestal of the National Security Council Staff to the President1

 

Washington, August 9, 1963.

SOUTH VIETNAM

The principal recent development in the situation in South Vietnam has been the growing number of contradictory statements made by official and semi-official Vietnamese on the Buddhist question.

Brother Nhu was reported late last week to have told a Reuters correspondent that he favored the forceful crushing of Buddhist political activity.2 Two days later, when queried by Ambassador Nolting, he denied having made such a statement and insisted that he was “2-fistedly behind the Government’s policy of conciliation.”3

Three days ago Madame Nhu, in a speech to a graduating class of the Women’s Solidarity League, attacked the Buddhists violently and followed this up in an interview with a New York Times correspondent (Halberstam) which I am sure you have seen.4

The Department has instructed Nolting to go back to Diem and suggest to him that Madame Nhu is undermining his position as President and should be sent out of the country. Nolting has also been instructed to ask Diem publicly to reaffirm the Government’s policy of conciliation (Saigon 178 attached).5

In the meantime Madame Nhu has issued another blast, which is carried on the front page of the government newspaper “Times of Vietnam”. (Saigon 190 attached)6

Hilsman is opposed to going any further at the moment and specifically does not think that the time has come for the United States publicly and officially to indicate disapproval of the GVN’s actions [Page 560]and policies. My own feeling is that we must take into consideration a growing domestic and international body of opinion which is becoming more and more critical of our intimate association with Diem.

Cambodia, Ceylon and Nepal have raised the Buddhist issue with the Secretary General of the UN and it is our best judgment that it is likely that the matter will come up in the General Assembly.

I am suggesting to Roger and Averell that we consider the kind of U.S. statement which will tread the difficult line between accidentally precipitating an upheaval in Saigon and affirming publicly the U.S. position on questions of religious tolerance, specifically in Vietnam.

Military and economic activities against the VC in the provinces still show no signs of having been adversely affected by the Buddhist controversy; but it is now the estimate of the intelligence community that the possibilities of a successful coup in the next 3 months are about even. In this connection, I have asked on your behalf that the Defense Department review their contingency planning for the protection and evacuation of Americans who are in Saigon; and the CIA to work with State in producing a re-evaluation of all information we have on coup plotting, so as to give the Department and the field a basis for decision in the event an accident occurs.

No decisions are required from you at this time, but you may wish to give some guidance during the next week when it becomes more clear what the real intentions of the GVN or the Buddhists are.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, 8/1/63-8/20/63. Secret. A note on the source text reads: “Taken from Pres. week-end reading dtd 8/9/63.”↩

(2) See footnote 3, Document 245.

(3) See Document 247.

(4) See footnote 3, Document 248.

(5) Document 248. Telegram 178 to Saigon was not attached to the source text, but a copy is in the Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series.

(6) According to telegram 190 from Saigon, not attached, the Times of Viet-Nam on August 8 carried a declaration by Madame Nhu reiterating her contention made in a CBS News interview of August 1 that the Buddhist leaders were trying to topple the Government of the Republic of Vietnam. She defended her statement made on the news broadcast that all the Buddhists had done was to “barbecue a bonze” with “imported gasoline.” Madame Nhu claimed the Buddhist leaders were neither true religious leaders nor representative of the Vietnamese people. (Department of State, Central Files, SOC 14-1 S VIET) A copy of telegram 190 is in the Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, 8/1/63-8/20/63.

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d249

 

.... o ....

 

249. BẢN GHI NHỚ CỦA MICHAEL V. FORRESTAL


THUỘC HỘI ĐỒNG AN NINH QUỐC GIA
GỬI TỔNG THỐNG KENNEDY (1)

 

Washington, ngày 9 tháng 8 năm 1963.

MIỀN NAM VIỆT NAM

Các diễn biến chính gần đây trong tình hình ở miền Nam Việt Nam là ngày càng có nhiều tuyên bố trái ngược nhau được đưa ra bởi các quan chức Việt Nam chính thức và bán chính thức về vấn đề Phật giáo.

Ông Ngô Đình Nhu (em của Tổng Thống Ngô Đình Diệm) được cho là vào cuối tuần trước đã nói với một phóng viên Reuters rằng Nhu ủng hộ việc đàn áp mạnh mẽ các hoạt động chính trị của Phật giáo.(2) Hai ngày sau, khi được Đại sứ Nolting chất vấn, ông Nhu phủ nhận việc đưa ra tuyên bố như vậy và nhấn mạnh rằng Nhu “ủng hộ cả 2 tay đối với chính sách hòa giải của Chính phủ.”(3)

Mới 3 ngày trước, bà Nhu, trong một bài phát biểu trước một lớp tốt nghiệp của Hội Liên đới Phụ nữ, đã chỉ trích các Phật tử một cách thô bạotiếp theo đó là một cuộc phỏng vấn với phóng viên tờ New York Times (phóng viên Halberstam) mà tôi chắc rằng quý vị đã xem [trên báo NYT].(4)

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã chỉ thị cho Đại sứ Nolting quay lại gặp ông Diệm và đề nghị nói với ông Diệm rằng bà Nhu đang phá hoại vị trí Tổng thống của ông Diệm và bà Nhu nên bị trục xuất khỏi đất nước VN. Nolting cũng đã được chỉ thị yêu cầu ông Diệm công khai xác nhận lại chính sách hòa giải của Chính phủ (Sài Gòn 178 đính kèm).5

Trong khi đó, bà Nhu đã đưa ra một lời công kích khác, được đăng trên trang nhất của tờ báo chính phủ “Thời báo Việt Nam”. (Tài liệu Sài Gòn 190 đính kèm)(6)

Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại trưởng Viễn đông vụ) không muốn việc này đi xa hơn nữa vào lúc này và đặc biệt không nghĩ rằng đã đến lúc Hoa Kỳ phải công khaichính thức thể hiện sự không tán thành đối với các hành động và các chính sách của Chính phủ Việt Nam. Cảm giác của riêng tôi là chúng ta phải tính đến một nhóm ý kiến đang gia tăng trong Hoa Kỳ và dư luận quốc tế đang ngày càng trở nên chỉ trích mạnh mẽ hơn mối liên hệ mật thiết của chính phủ Hoa Kỳ với ông Diệm.

Campuchia, Tích Lan và Nepal đã nêu vấn đề Phật giáo với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và theo đánh giá tốt nhất của chúng tôi thì có khả năng vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại Đại hội đồng LHQ.

Tôi đề nghị với Roger Hilsman và Averell Harriman (Thứ trưởng Ngoại giao về Chính trị) rằng chúng ta nên xem xét loại tuyên bố nào của Hoa Kỳ sẽ vượt qua ranh giới khó khăn giữa việc vô tình gây ra một cuộc nổi dậy ở Sài Gòn và khẳng định công khai quan điểm của Hoa Kỳ về các vấn đề khoan dung tôn giáo, đặc biệt là ở Việt Nam.

Các hoạt động quân sự và kinh tế chống lại VC ở các tỉnh vẫn không có dấu hiệu bị ảnh hưởng xấu bởi vấn đề Phật giáo; nhưng bây giờ cộng đồng tình báo ước tính rằng khả năng một cuộc đảo chính thành công trong 3 tháng tới là xác suất ngang ngửa. Về vấn đề này, tôi đã thay mặt Tổng Thống để yêu cầu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xem xét lại kế hoạch dự phòng của họ để bảo vệ và di tản người Mỹ đang ở Sài Gòn; và đã yêu cầu CIA hợp tác với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trong việc đánh giá lại tất cả thông tin mà chúng ta có về âm mưu đảo chính, để Bộ Ngoại giao và các viên chức Mỹ tại chỗ có cơ sở đưa ra quyết định trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Tổng Thống [Kennedy] chưa cần thiết phải có quyết định nào vào lúc này, nhưng Tổng Thống có thể muốn đưa ra một số hướng dẫn trong tuần tới khi câu chuyện trở nên rõ ràng hơn về ý định thực sự của Chính phủ ông Diệm hoặc của các Phật tử là gì.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, 1/8/63-8/20/63. Bí mật. Một ghi chú trên văn bản nguồn có nội dung: “Được lấy từ Văn phòng Tổng Thống Kennedy, đọc cuối tuần, ngày 9 tháng 8/1963.

(2) Xem chú thích 3, Tài liệu 245.

(3) Xem Tài liệu 247.

(4) Xem chú thích 3, Tài liệu 248.

(5) Tài liệu 248. Bức điện 178 gửi tới Sài Gòn không được đính kèm với văn bản nguồn, nhưng một bản sao nằm trong Thư viện Kennedy, Hồ sơ An ninh Quốc gia, Vietnam Country Series.

(6) Theo bức điện 190 từ Sài Gòn [gửi về Washington], không đính kèm, tờ Times of Viet Nam (báo của ông bà Nhu) ngày 8 tháng 8 đăng tuyên bố của bà Nhu nhắc lại lập luận của bà trong cuộc phỏng vấn của CBS News ngày 1 tháng 8 rằng các nhà lãnh đạo Phật giáo đang cố gắng lật đổ Chính phủ của Việt Nam Cộng Hòa. Bà Nhu bảo vệ tuyên bố của bà trên đài truyền hình rằng tất cả những gì Phật tử đã làm là “nướng một vị sư” bằng “xăng nhập cảng”. Bà Nhu tuyên bố các nhà lãnh đạo Phật giáo không phải là các nhà lãnh đạo tôn giáo chân chính cũng không phải là đại diện của người dân Việt Nam. (Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung tâm, SOC 14-1 S VIET) Một bản sao của bức điện 190 có trong Thư viện Kennedy, Hồ sơ An ninh Quốc gia, Vietnam Country Series, nhóm hồ sơ từ ngày 1 tháng 8/1963- tới ngày 20 tháng 8/1963.

 

.... o ....

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9599)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana