Bilingual. 264. Director of the Defense Intelligence Agency: Army and combat police elements assaulted Buddhist pagodas in Saigon and other principal cities. A number of Buddhist priests were reportedly killed or injured, and many others were arrested.

30/08/20233:06 SA(Xem: 591)
Bilingual. 264. Director of the Defense Intelligence Agency: Army and combat police elements assaulted Buddhist pagodas in Saigon and other principal cities. A number of Buddhist priests were reportedly killed or injured, and many others were arrested.

 blank

Bilingual. 264. Director of the Defense Intelligence Agency: Army and combat police elements assaulted Buddhist pagodas in Saigon and other principal cities. A number of Buddhist priests were reportedly killed or injured, and many others were arrested./ TÌNH BÁO QUỐC PHÒNG HOA KỲ: QUÂN ĐỘI VÀ CẢNH SÁT CHIẾN ĐẤU TẤN CÔNG CÁC CHÙA Ở SÀI GÒN VÀ CÁC THÀNH PHỐ CHÍNH KHÁC. NHIỀU TU SĨ PHẬT GIÁO ĐÃ BỊ GIẾT, BỊ THƯƠNG, VÀ NHIỀU NGƯỜI KHÁC BỊ BẮT.

 

Defense Intelligence Agency logo264. Memorandum From the Director of the Defense Intelligence Agency (Carroll) to the Secretary of Defense (McNamara)1

 

Washington, August 21, 1963.

SUBJECT

(S) Martial Law in South Viet-Nam2

S-18,548/P-3

1. The declaration of martial law and repression of Buddhist agitation in Viet-Nam are likely to further alienate the public from the Diem Government and will have serious repercussions throughout the country. Although the military moves are based on an alleged presidential proclamation, the military leaders have, in effect, assumed full control.

2. Shortly after the declaration of martial law at midnight last night, Army and combat police elements assaulted Buddhist pagodas in Saigon and other principal cities. A number of Buddhist priests were r reportedly killed or injured, and many others were arrested. The purpose apparently was to seize Buddhist leaders capable of organizing and sustaining continued Buddhist agitation. A senior Vietnamese military officer claimed on 19 August that top-ranking officers felt that some action was required to prevent the spread of popular unrest.

3. Government troops, including a marine battalion, two special forces groups, military police and combat police moved quickly during the night to secure all key installations in Saigon and the approaches to the city; the Saigon District has been placed under the command of the III Corps Commander. Stringent security measures have been imposed in other cities also. Some disturbances were reported in Hue, where Buddhist pagodas were damaged. CINCPAC says the situation appears to be under control and that comparatively few troops have been withdrawn from normal missions.

4. Commercial flights to Saigon were canceled today, and full press censorship has been instituted.

5. Although senior military commanders are apparently enforcing the presidential martial law decree, further coup or countercoup activity may be in the making. The Armed Forces Chief of Staff implied that martial law may be only temporary. The Army has announced the appointment of general officers to positions of civil, military, and [Page 601]economic responsibilities. The Army-controlled radio has also appealed to the populace to back the Army, without referring to the government. A major uncertainty in the situation continues to be the attitude of junior officers and enlisted personnel, most of whom are Buddhists.

6. A copy of this correspondence [to?] Chairman, Joint Chiefs of Staff, Director, Joint Staff, J-3 and J-5.

Joseph F. Carroll

Lieutenant General. USAF

NOTES:

(1) Source: Washington National Records Center, RG 330, OSD Files: FRC 69 A 3131 Vietnam 381. Secret. A note on the source text indicates McNamara saw this memorandum.

(2) See footnote 2, Document 261.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d264

 

.... o ....

 

264. BIÊN BẢN GHI NHỚ CỦA GIÁM ĐỐC SỞ TÌNH BÁO QUỐC PHÒNG (TRUNG TƯỚNG JOSEPH F. CARROLL) GỬI BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG (ROBERT S. MCNAMARA) (1)

 

Washington, ngày 21 tháng 8 năm 1963.

CHỦ ĐỀ

(S) Thiết Quân Luật ở Miền Nam Việt Nam (2)

S-18,548/P-3

1. Việc tuyên bố thiết quân luật và đàn áp các vận động Phật giáoViệt Nam có thể sẽ khiến dân chúng xa lánh Chính phủ Ngô Đình Diệm hơn nữa và sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên khắp đất nước VN. Mặc dù các hành động quân sự thi hành dựa trên tuyên bố của tổng thống Diệm, nhưng trên thực tế, các nhà lãnh đạo quân sự đã nắm toàn quyền kiểm soát.

2. Ngay sau khi ban thiết quân luật vào nửa đêm qua, các phần tử quân đội và cảnh sát chiến đấu đã tấn công các chùa Phật giáo ở Sài Gòn và các thành phố chính khác. Có các báo cáo nói rằng nhiều tu sĩ Phật giáo đã bị giết hoặc bị thương, và nhiều người khác bị bắt. Mục đích rõ ràng là để bắt giữ các nhà lãnh đạo Phật giáo có khả năng tổ chức và duy trì vận động liên tục của Phật giáo. Một sĩ quan quân đội cấp cao của Việt Nam tuyên bố vào ngày 19 tháng 8 rằng các sĩ quan cấp cao cảm thấy cần phải có một số hành động để ngăn chặn tình trạng bất ổn lan rộng trong quần chúng.

3. Quân đội chính phủ, bao gồm một tiểu đoàn thủy quân lục chiến, hai đơn vị lực lượng đặc biệt, quân cảnh và cảnh sát chiến đấu di chuyển nhanh chóng trong đêm để trấn đóng tất cả các cơ sở quan trọng ở Sài Gòn và các tuyến đường tiếp cận thành phố; Quân Trấn Sài Gòn được đặt dưới quyền chỉ huy của Tư lệnh Quân đoàn III. Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt cũng đã được áp dụng ở các thành phố khác. Nhiều vụ xáo trộn đã được báo cáo ở Huế, nơi các ngôi chùa Phật giáo bị đập phá. CINCPAC (Commander in Chief, Pacific: Tư lệnh quân lực Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương) nói rằng tình hình dường như đã được kiểm soáttương đối ít quân được rút khỏi các nhiệm vụ thông thường.

4. Các chuyến bay thương mại đến Sài Gòn hôm nay đã bị hủy và việc kiểm duyệt báo chí hoàn toàn được thực hiện.

5. Mặc dù các chỉ huy quân sự cấp cao rõ ràng đang thi hành sắc lệnh thiết quân luật của tổng thống, nhưng hoạt động đảo chính hoặc phản đảo chính tiếp theo có thể đang diễn ra. Tham mưu trưởng Quân lực ngụ ý rằng thiết quân luật có thể chỉ là tạm thời. Quân đội đã công bố bổ nhiệm các tướng lĩnh vào các chức vụ dân sự, quân sự và kinh tế. Đài phát thanh do Quân đội kiểm soát cũng đã kêu gọi dân chúng ủng hộ Quân đội mà không đề cập đến chính phủ. Một yếu tố bất định to lớn trong tình hình vẫn là thái độ của các sĩ quan cấp dưới và quân nhân, hầu hết đều là Phật tử.

6. Một bản sao của bức thư này [gửi?] Chủ tịch, Tham mưu trưởng liên quân, Giám đốc, Tham mưu liên quân, các văn phòng J-3 và J-5.

Joseph F. Carroll

Trung tướng. Không quân Hoa Kỳ

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Trung tâm Hồ sơ Quốc gia Washington, RG 330, OSD File: FRC 69 A 3131 Vietnam 381. Secret. Một ghi chú trên văn bản nguồn cho biết Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Robert S. McNamara đã xem bản ghi nhớ này.

(2) Xem chú thích 2, Văn bản 261.

 

.... o ....

 



Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9599)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana