Bilingual. 265. Colby: endeavor to induce the GVN quickly to take a series of favorable actions respecting the Buddhists

31/08/20233:08 SA(Xem: 630)
Bilingual. 265. Colby: endeavor to induce the GVN quickly to take a series of favorable actions respecting the Buddhists

blankBilingual.
265. Colby: endeavor to induce the GVN quickly to take a series of favorable actions respecting the Buddhists
/ COLBY (CIA): CỐ GẮNG THUYẾT PHỤC CHÍNH PHỦ VN NHANH CHÓNG THỰC HIỆN MỘT LOẠT HÀNH ĐỘNG CÓ LỢI NHẰM TÔN TRỌNG PHẬT TỬ

 

CIA logo265. Memorandum for the Record by the Joint Chiefs of Staff’s Special Assistant for Counterinsurgency and Special Activities (Krulak)1

 

Washington, August 21, 1963.

SUBJECT

Vietnam

1. At 1900, Mr. Hilsman, having just returned from Honolulu, assembled Mr. Forrestal, Mr. Colby and me to discuss the Vietnam problem.

2. He reported that Ambassadors Lodge and Nolting and Admiral Felt were unanimous in the conviction that precipitate action should be avoided. He then stated that, in his view, the content of Saigon message 299 (attached)2 is a logical appraisal of the matter-that the military were a dominant factor in bringing the current martial law arrangement into being.

3. He then asked how we might exploit the situation, which generated the following comments:

From Colby:—endeavor to induce the GVN quickly to take a series of favorable actions respecting the Buddhists to exhibit that the repressive measures were necessary to establish the tranquillity in which the religious problem could be solved; generate some favorable public reaction from the Buddhist leadership.

From Forrestal:—the same; specifically do not press the Government either to abolish martial law quickly nor to return to the status quo ante, but to use the military regime to achieve some of the reforms [Page 602]which we have been advocating, not just in connection with the Buddhists, but in other areas of weakness; get press censorship withdrawn quickly and get the best possible picture before the world.

From me:—as a matter of first importance, find out who is in charge-whether the military are taking orders from Nhu or whether Diem is taking orders from the military; then put our influence on whomever is actually in authority to show, by concrete action, their determination to end the religious crisis; press the military to intensify their operations against the VC; get Madame Nhu out of the country.

4. Hilsman agreed with the above; asked Colby to bend every effort to learn the status of Nhu and the relationship between Diem and the military. He asked his State subordinates to work on a message to Ambassador Lodge3 conveying the initial Washington reaction to the situation, and asked all present to think of specific actions which we should, at the proper time, press the GVN to take.

V. H. Krulak 4

Major General, USMC

NOTES:

(1) Source: National Defense University, Taylor Papers, T-172-69. Secret.

(2) Document 261.

(3) Document 268.

(4) Printed from copy that bears this typed signature.

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d265

 

.... o ....

 

265. BIÊN BẢN GHI NHỚ CỦA PHỤ TÁ ĐẶC BIỆT CỦA BỘ THAM MƯU LIÊN QUÂN VỀ CHỐNG NỔI DẬY VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẶC BIỆT (THIẾU TƯỚNG VICTOR H. KRULAK) (1)

 

Washington, ngày 21 tháng 8 năm 1963.

 

CHỦ ĐỀ

Việt Nam

1. Lúc 19 giờ 00, ông phụ tá Ngoại trưởng về Viễn Đông Roger Hilsman vừa từ Honolulu trở về, đã triệu tập ông Michael V. Forrestal (trong Hội đồng An ninh Quốc gia), ông Wlliam Colby (Giám đốc Khu vực Viễn Đông của CIA) và tôi (Thiếu tướng TQLC V. H. Krulak) để thảo luận về vấn đề Việt Nam.

2. Ông Hilsman báo cáo rằng các Đại sứ  tân nhiệm Cabot Lodge, Đại sứ vừa mãn nhiệm Frederick Nolting và Đô đốc Harry D. Felt (Tư lệnh Quân lực Hoa Kỳ Thái Bình Dương) đều đồng thuận tin rằng nên tránh các hành động dồn dập. Sau đó, ông cho rằng, theo quan điểm của ông, nội dung thông điệp Sài Gòn 299 (đính kèm) (2) là sự đánh giá hợp lý về vấn đề - rằng quân đội VNCH là nhân tố chi phối trong việc đưa ra tình trạng thiết quân luật hiện hành tại Nam VN.

3. Sau đó, ông Hilsman hỏi chúng tôi có thể ứng phó tình huống này như thế nào và đã dẫn tới các nhận xét sau:

Từ Colby:—muốn nỗ lực thuyết phục Chính phủ Việt Nam nhanh chóng thực hiện một loạt hành động bày tỏ sự tôn trọng Phật tử để chứng tỏ rằng các biện pháp đàn ápcần thiết để thiết lập hòa bình trong đó vấn đề tôn giáo có thể được giải quyết; [như thế] để tạo ra một số phản ứng thuận lợi từ giới lãnh đạo Phật giáo.

Từ Forrestal:—giống như trên; đặc biệt là không ép Chính phủ VN nhanh chóng bãi bỏ thiết quân luật cũng như không quay trở lại hiện trạng trước đây mà sẽ sử dụng chế độ quân sự để đạt được một số cải cáchchúng ta đang vận động, không chỉ các vấn đề liên quan đến Phật giáo, nhưng còn ở các lĩnh vực yếu kém khác; thúc giục nhanh chóng gỡ bỏ kiểm duyệt báo chí và để có được hình ảnh đẹp nhất có thể cho chính phủ Diệm trước dư luận thế giới.

Theo tôi (Tướng Krulak):—vấn đề quan trọng đầu tiên là tìm ra ai là người đang chỉ huy toàn bộ VN – liệu có phải quân đội nhận lệnh từ Ngô Đình Nhu, hay có phải Ngô Đình Diệm đang nhận lệnh từ quân đội; sau đó [Hoa Kỳ hãy] gây ảnh hưởng lên bất kỳ ai thực sự đang nắm trọn quyền để thúc giục họ thể hiện quyết tâm bằng hành động cụ thể nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tôn giáo; thúc ép quân đội tăng cường hoạt động chống VC; đưa bà Nhu ra khỏi nước.

4. Hilsman đồng ý với điều trên; yêu cầu Colby dốc mọi nỗ lực tìm hiểu vị trí của Ngô Đình Nhu và tìm hiểu mối quan hệ giữa Diệm và quân đội. Ông Hilsman yêu cầu các cấp dưới của mình soạn thảo một thông điệp gửi tới Đại sứ Lodge (3) để truyền đạt phản ứng ban đầu của Washington đối với tình hình, và yêu cầu tất cả những người có mặt suy nghĩ về những hành động cụ thểchúng ta [Hoa Kỳ] nên, vào thời điểm thích hợp, thúc ép Chính phủ Việt Nam thực hiện.

V. H. Krulak (4)

Thiếu tướng, USMC (Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: National Defense University (Đại học Quốc phòng), Taylor Papers, T-172-69. Bí mật.

(2) Văn bản 261.

(3) Văn bản 268.

(4) Được in từ bản sao có chữ ký này được đánh máy.

 

.... o ....

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9629)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana