Bilingual. 267. Ball: I think we ought to go slow on advising Cabot to “eliminate the Nhus” as one of his first acts.

02/09/20233:50 SA(Xem: 611)
Bilingual. 267. Ball: I think we ought to go slow on advising Cabot to “eliminate the Nhus” as one of his first acts.

blankBilingual. 267. Ball: I think we ought to go slow on advising Cabot to “eliminate the Nhus” as one of his first acts. / THỨ TRƯỞNG NGOẠI GIAO BALL: TÔI NGHĨ CHÚNG TA [BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ] NÊN CHẬM RÃI TRONG VIỆC KHUYÊN ĐẠI SỨ CABOT LODGE “LOẠI BỎ ÔNG BÀ NGÔ ĐÌNH NHU” NHƯ MỘT TRONG NHỮNG HÀNH ĐỘNG ĐẦU TIÊN CỦA ÔNG LODGE.

 

267. Memorandum From the Acting Secretary of State to the Under Secretary of State for Political Affairs (Harriman)1

 

the Department of State 2Washington, August 22, 1963.

I think that the first telegram which our new Ambassador to Saigon receives should not display the pomposity and verbosity of the Department of State at its worst.

Moreover, I think we ought to go slow on advising Cabot to “eliminate the Nhus” as one of his first acts. After all, we ought to offer him a chance to look the situation over and give us a fresh reading.

I think that Cabot will resent being told the obvious and that we will get off on a very bad foot in creating effective working relations between Washington and Saigon. I feel that everything useful contained in the long draft telegram2 can be said in a relatively few words, as per the attached.3

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 1 S VIET. Secret. Drafted by Ball. An attached note from Ball to Harriman reads as follows: “Averell: I am really worried about how we will establish an effective relationship between Washington and Saigon, now that Cabot is on the spot. I would like very much to talk with you about this and would appreciate it if you would call me when you have read the attached. George” No record of a Ball-Harriman conversation on this matter has been found.

(2) Not found.

(3) Apparent reference to a draft of telegram 235, Document 268.

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d267

 

.... o ....

 

267. BIÊN BẢN GHI NHỚ CỦA QUYỀN BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO
GỬI THỨ TRƯỞNG NGOẠI GIAO PHỤ TRÁCH
CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ
(AVERELL HARRIMAN) (1)

 

Washington, ngày 22 tháng 8 năm 1963.

Tôi nghĩ rằng bức điện tín đầu tiên mà tân Đại sứ (Henry Cabot Lodge) của chúng ta tại Sài Gòn nhận được không nên thể hiện sự khoa trương và chữ nghĩa dài dòng của Bộ Ngoại giao ở mức tệ hại nhất.

Thêm nữa, tôi nghĩ chúng ta [Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ] nên chậm rãi trong việc khuyên Đại sứ Cabot Lodge “loại bỏ ông bà Ngô Đình Nhu” như một trong những hành động đầu tiên của ông Lodge. Rốt cuộc, chúng ta nên cho Đại sứ Lodge một cơ hội để xem xét tình hình kỹ hơn và sẽ cho chúng ta một cách đọc tình hình mới.

Tôi nghĩ rằng Đại sứ Cabot Lodge sẽ bực dọc khi được nghe chúng ta nói ra sự thật hiển nhiên [về tình hình VN] và rằng chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc tạo dựng mối quan hệ làm việc hiệu quả giữa Washington và Sài Gòn. Tôi cảm thấy rằng mọi điều hữu ích có trong bản sơ thảo điện tín dài (2) có thể được nói ngắn lại, bằng ít chữ thôi, theo phần đính kèm.(3)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 1 S viet. Bí mật. Được soạn thảo bởi Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ George Ball. Một ghi chú đính kèm của Ball gửi Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao đặc trách Chính trị và Chủ tịch Nhóm đặc biệt chống Nổi dậy) có nội dung như sau: “Averell: Tôi thực sự lo lắng về việc làm thế nào chúng ta sẽ thiết lập mối quan hệ hiệu quả giữa Washington và Sài Gòn, khi Đại sứ Cabot Lodge đã có mặt ở VN. Tôi rất muốn nói chuyện với bạn về vấn đề này và sẽ trân trọng nếu bạn gọi cho tôi khi bạn đọc xong tài liệu đính kèm. George [Ball].” Không có hồ sơ nào về cuộc trò chuyện giữa Ball với Harriman về vấn đề này được tìm thấy.

(2) Không tìm thấy.

(3) Tham chiếu rõ ràng đến bản nháp điện tín 235, Văn bản 268.

 

.... o ....

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9599)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana