Bilingual. 268. Ball: Regardless of who is running the show, we should continue to seek the same objectives. We may deem it useful to throw our influence toward reducing or eliminating the power of the Nhus

03/09/20233:40 SA(Xem: 876)
Bilingual. 268. Ball: Regardless of who is running the show, we should continue to seek the same objectives. We may deem it useful to throw our influence toward reducing or eliminating the power of the Nhus

 blank

Bilingual. 268. Ball: Regardless of who is running the show, we should continue to seek the same objectives. We may deem it useful to throw our influence toward reducing or eliminating the power of the Nhus. THỨ TRƯỞNG NGOẠI GIAO BALL: BẤT KỂ AI ĐANG ĐIỀU HÀNH VN, HOA KỲ NÊN TIẾP TỤC TÌM CÙNG MỤC TIÊU. CÓ THỂ SẼ HỮU DỤNG NẾU CHÚNG TA ÁP LỰC VN LÀM GIẢM HAY GỠ BỎ QUYỀN LỰC CỦA ÔNG BÀ NGÔ ĐÌNH NHU

 

the Department of State 2268. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam 1

Washington, August 22, 1963, 7:56 p.m.

235. Saigon’s 299.2 To Lodge from Hilsman. As situation develops, we await further clarification of what has happened and what the present distribution of power may be. As we are sure you will agree, three possibilities appear still open: (a) that military are in fact in control and that Diem continues as President by sufferance; (b) that Diem with military cooperation has strengthened his own position; [Page 605]and (c) that Nhu is actually calling the shots. Possibility also exists that even though military not in saddle now, they may use martial law period to their advantage. If so, might be wise not to press to have martial law removed too quickly.

As the facts emerge, we would appreciate your appraisal of the relative power situation of specific groups and individuals, both military and civilian.

Regardless of who is running the show, we should continue to seek the same objectives. These are acceptable solution to the Buddhist problem and a more responsive and representative government capable of carrying on the war effectively. GVN must show own population and world that improvement in Buddhist position will be eventual outcome of evolving situation. If we impress this need on both civilians and military at all levels GVN, we may be able to achieve some progress not only on immediate Buddhist problem (with all implications this has for U.S. and world opinion) but also on longer range objective of broadening regime and limiting Diem’s exercise of arbitrary power. As situation develops, we may deem it useful to throw our influence toward reducing or eliminating the power of the Nhus. However, we will welcome your fresh reading of this and other aspects of the situation.

Ball

NOTES:

 

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 2-4 S VIEI Secret; Operational Immediate. Drafted by Hilsman and Ball and cleared in substance with Ball and Harriman. Repeated to CINCPAC.

(2) Document 261.

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d268

 

.... o ....

 

268. ĐIỆN TÍN TỪ BỘ NGOẠI GIAO
GỬI ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN (1)

 

Washington, ngày 22 tháng 8 năm 1963, lúc 7 giờ 56 phút tối.

235. Tham khảo công điện 299 từ Saigon.(2)

Từ Phụ tá Ngoại trưởng về Viễn Đông Roger Hilsman gửi tới Đại sứ Lodge tại Sài Gòn. Trong khi tình hình diễn biến, chúng tôi (Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ) chờ đợi sự làm rõ thêm về những gì đã xảy ra và sự phân bổ quyền lực hiện tại có thể như thế nào tại VN. Như chúng tôi tin rằng bạn sẽ đồng ý, là có ba khả năng vẫn còn mở ngỏ tại VN: (a) quân đội trên thực tế đang nắm quyền kiểm soát và ông Ngô Đình Diệm tiếp tục làm Tổng thống trong bao dung của quân đội; (b) rằng ông Diệm với sự hợp tác quân sự đã củng cố được vị thế của chính ông Diệm; và (c) rằng ông Ngô Đình Nhu thực sự đang nắm toàn quyền tại VN. Cũng có khả năng là mặc dù quân đội hiện chưa sẵn sàng nhưng họ có thể sử dụng thời gian thiết quân luật để củng cố quyền lực cho quân đội. Nếu vậy, có lẽ khôn ngoan là [bạn] không nên kêu gọi VN gỡ bỏ thiết quân luật quá nhanh.

Khi các sự kiện hiển lộ ra, chúng tôi sẽ trân trọng sự đánh giá của bạn về tình hình quyền lực tương đối của các nhóm và cá nhân cụ thể, cả quân sự lẫn dân sự tại VN.

Bất kể ai đang điều hành Việt Nam, chúng ta nên tiếp tục tìm kiếm những mục tiêu giống nhau [với chính phủ VN]. Đây là những giải pháp có thể chấp nhận được đối với vấn đề Phật giáo và một chính phủ đại diệnphản ứng nhanh hơn có khả năng tiến hành chiến tranh một cách hiệu quả. Chính phủ Việt Nam phải cho người dân và thế giới thấy rằng việc cải thiện vị thế của Phật giáo sẽ là kết quả cuối cùng của tình hình đang phát triển. Nếu chúng ta nhấn mạnh nhu cầu này đối với cả dân sự và quân đội các cấp của Chính phủ Việt Nam, chúng tathể đạt được một số tiến bộ không chỉ về vấn đề Phật giáo trước mắt (với tất cả những hàm ý mà điều này gây ra đối với quan điểm của Hoa Kỳ và thế giới) mà còn về mục tiêu lâu dài hơn, là mở rộng chế độ và hạn chế việc ông Diệm thực thi quyền lực độc đoán. Khi tình hình diễn biến, chúng ta có thể sẽ thấy hữu dụng nếu chúng ta áp lực VN làm giảm hay gỡ bỏ quyền lực của ông bà Ngô Đình Nhu. Tuy nhiên, chúng tôi hoan nghênh việc bạn (Đại sứ Lodge) quan sát và phân tích về tình hình này và các mặt khác của tình hình.

George Ball  (Thứ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 2-4 S VIEI Secret; Hoạt động ngay lập tức. Được soạn thảo bởi Hilsman và Ball và được thực hiện rõ ràng bởi Ball và Harriman. Lặp lại với CINCPAC.

(2) Văn bản 261.

 

.... o ....

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9599)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana