Bilingual. 278. Memorandum to President Kennedy: Brother Nhu is the mastermind behind the whole operation against the Buddhists and is calling the shots. There is disagreement on whether Diem has any political viability left, and on whether he could ever be brought to acquiesce in the removal of his brother.

12/09/20233:40 SA(Xem: 163)
Bilingual. 278. Memorandum to President Kennedy: Brother Nhu is the mastermind behind the whole operation against the Buddhists and is calling the shots. There is disagreement on whether Diem has any political viability left, and on whether he could ever be brought to acquiesce in the removal of his brother.

 

blankBilingual. 278. Memorandum to President Kennedy: Brother Nhu is the mastermind behind the whole operation against the Buddhists and is calling the shots. There is disagreement on whether Diem has any political viability left, and on whether he could ever be brought to acquiesce in the removal of his brother. / Bản ghi nhớ trình TT Kennedy: Ngô Đình Nhu là kẻ chủ mưu đằng sau toàn bộ hoạt động chống lại Phật tử và là người chỉ huy chiến dịch [đột kích chùa]. Có sự bất đồng về việc liệu Tổng Thống Diệm có còn khả năng tồn tại chính trị hay không và liệu ông Diệm có thể đồng ý loại bỏ em trai (tức, ông Nhu) ra khỏi quyền lực hay không.

 

278. Memorandum From Michael V. Forrestal of the National Security Council Staff to the President 1

 Office-of-the-Historian-logo

Washington, August 24, 1963.

I attach the latest cables2 on the situation in Saigon. It is now quite certain that Brother Nhu is the mastermind behind the whole operation against the Buddhists and is calling the shots. This is now agreed by virtually everyone here.3

Agreement is also developing that the United States cannot tolerate a result to the present difficulties in Saigon which leaves Brother Nhu in a dominating position. There is disagreement on whether Diem has any political viability left, and on whether he could ever be brought to acquiesce in the removal of his brother.

Averell and Roger now agree that we must move before the situation in Saigon freezes. I am pressing them to get John McCone’s endorsement of one of several courses of action which can be presented to you at the earliest opportunity. We are still trying to keep all of this as closely held as possible.

Mike

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, 8/24/63-8/31/63, Memos and Miscellaneous. Top Secret. A note on the source text indicates that this document was taken from the President’s weekend reading, dated August 24.

(2) No cables were attached to the source text, but apparently the reference is to Documents 273–276.

(3) See Document 279.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d278

 

.... o ....

 

278. BẢN GHI NHỚ CỦA MICHAEL V. FORRESTAL
(VIÊN CHỨC HỘI ĐỒNG AN NINH QUỐC GIA)

GỬI TỔNG THỐNG KENNEDY (1)

 

Washington, ngày 24 tháng 8 năm 1963.

Tôi [Michael V. Forrestal] đính kèm những bức điện mới nhất (2) về tình hình Sài Gòn. Bây giờ hoàn toàn chắc chắn rằng ông Ngô Đình Nhu là kẻ chủ mưu đằng sau toàn bộ hoạt động chống lại Phật tử và là người chỉ huy chiến dịch [đột kích chùa]. Điều này hiện đã được hầu hết mọi người nơi đây đồng ý.(3)

Đang có sự đồng thuận là Hoa Kỳ không thể dung thứ cho kết quả của những khó khăn hiện tại ở Sài Gòn đã để cho ông Ngô Đình Nhu ở vào thế thống trị. Có sự bất đồng về việc liệu Tổng Thống Ngô Đình Diệm có còn khả năng tồn tại chính trị hay không và liệu ông Diệm có thể chấp nhận việc loại bỏ em trai (tức, ông Nhu) ra khỏi quyền lực hay không.

Averell Harriman  (Thứ trưởng Ngoại giao về Chính trị) và Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại trưởng về Viễn Đông) bây giờ đồng ý rằng chúng ta phải hành động trước khi tình hình ở Sài Gòn đóng băng. Tôi đang thúc ép họ phải nhận được sự tán thành của John McCone (Giám đốc Tình báo CIA) về một trong số các phương án hành động có thể được trình bày cho ngài [Tổng Thống Kennedy] trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi vẫn đang cố gắng giữ tất cả những điều này chặt chẽ nhất có thể.

Mike (Michael V. Forrestal: viên chức Hội Đồng An Ninh Quốc Gia)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, Hồ sơ An ninh Quốc gia, Việt Nam Country Series, 24/8/63-8/31/63, Bản ghi nhớ và các tạp chí khác. Tối mật. Một ghi chú trên văn bản nguồn chỉ ra rằng tài liệu này được lấy từ bài để đọc cuối tuần của Tổng thống Kennedy, ngày 24 tháng 8/1963.

(2) Không có dây cáp nào được đính kèm với văn bản nguồn, nhưng dường như tài liệu tham khảoTài liệu 273–276.

(3) Xem Văn bản 279.

 

.... o ....

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9599)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana