Bilingual. 281. Ball: USG cannot accept actions against Buddhists taken by Nhu and his collaborators under cover martial law. Prompt dramatic actions redress situation must be taken, including repeal of decree 10,6 release of arrested monks, nuns, etc. We wish give Diem reasonable opportunity to remove Nhus, but if he remains obdurate, then we are prepared to accept the obvious implication that we

13/09/20233:14 SA(Xem: 916)
Bilingual. 281. Ball: USG cannot accept actions against Buddhists taken by Nhu and his collaborators under cover martial law. Prompt dramatic actions redress situation must be taken, including repeal of decree 10,6 release of arrested monks, nuns, etc. We wish give Diem reasonable opportunity to remove Nhus, but if he remains obdurate, then we are prepared to accept the obvious implication that we

blankBilingual. 281. Ball: USG cannot accept actions against Buddhists taken by Nhu and his collaborators under cover martial law. Prompt dramatic actions redress situation must be taken, including repeal of decree 10,6 release of arrested monks, nuns, etc. We wish give Diem reasonable opportunity to remove Nhus, but if he remains obdurate, then we are prepared to accept the obvious implication that we can no longer support Diem. / Thứ trưởng Ngoại giao Ball: Chính phủ Hoa Kỳ không thể chấp nhận các hành động đàn áp Phật tử do Nhu và người của Nhu thực hiện dưới vỏ bọc thiết quân luật. Chính phủ VN phải có những hành động quyết liệt kịp thời, bao gồm việc bãi bỏ Dụ Số 10, phải trả tự do cho các tăng ni bị bắt, v.v. Chúng ta mong muốn cho ông Diệm một cơ hội hợp lý để loại bỏ ông bà Nhu, nhưng nếu ông Diệm vẫn ngoan cố, thì chúng ta sẵn sàng chấp nhận hàm ý hiển nhiênchúng ta không còn có thể ủng hộ Diệm nữa.

 

the Department of State 2281. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam[1]

 

Washington, August 24, 1963, 9:36 p.m.

243. Eyes only Ambassador Lodge. For CINCPAC/POLAD exclusive for Admiral Felt. No further distribution. Re CAS Saigon 0265[2] reporting General Don’s views; Saigon 320[3] Saigon 316,[4] and Saigon 329.[5] It is now clear that whether military proposed martial law or whether Nhu tricked them into it, Nhu took advantage of its imposition to smash pagodas with police and Tung’s Special Forces loyal to him, thus placing onus on military in eyes of world and Vietnamese people. Also clear that Nhu has maneuvered himself into commanding position.

US Government cannot tolerate situation in which power lies in Nhu’s hands. Diem must be given chance to rid himself of Nhu and his coterie and replace them with best military and political personalities available.

If, in spite of all of your efforts, Diem remains obdurate and refuses, then we must face the possibility that Diem himself cannot be preserved.

We now believe immediate action must be taken to prevent Nhu from consolidating his position further. Therefore, unless you in consultation with Harkins perceive overriding objections you are authorized to proceed along following lines:

(1) First, we must press on appropriate levels of GVN following line:

(a) USG cannot accept actions against Buddhists taken by Nhu and his collaborators under cover martial law.

(b) Prompt dramatic actions redress situation must be taken, including repeal of decree 10,[6] release of arrested monks, nuns, etc.

(2) We must at same time also tell key military leaders that US would find it impossible to continue support GVN militarily and economically unless above steps are taken immediately which we recognize requires removal of the Nhus from the scene. We wish give Diem reasonable opportunity to remove Nhus, but if he remains obdurate, then we are prepared to accept the obvious implication that we can no longer support Diem . You may also tell appropriate military commanders we will give them direct support in any interim period of breakdown central government mechanism.

(3) We recognize the necessity of removing taint on military for pagoda raids and placing blame squarely on Nhu. You are authorized to have such statements made in Saigon as you consider desirable to achieve this objective. We are prepared to take same line here and to have Voice of America make statement along lines contained in next numbered telegram whenever you give the word, preferably as soon as possible.[7]

Concurrently with above, Ambassador and country team should urgently examine all possible alternative leadership and make detailed plans as to how we might bring about Diem’s replacement if this should become necessary.

Assume you will consult with General Harkins re any precautions necessary protect American personnel during crisis period.

You will understand that we cannot from Washington give you detailed instructions as to how this operation should proceed, but you will also know we will back you to the hilt on actions you take to achieve our objectives.

Needless to say we have held knowledge of this telegram to minimum essential people and assume you will take similar precautions to prevent premature leaks.[8]

Ball

NOTES:

1. Source: Department of State, Har-Van Files, Overthrow of the Diem Government in South Vietnam, 1963. Top Secret; Operational Immediate. Printed also in United States-Vietnam Relations, 1945-1967, Book 12, pp. 536-537 and Declassified Documents, 1975, 321B. Drafted by Hilsman and cleared by Hilsman, Forrestal, and Ball. Approved by Harriman for transmission and classification. The drafting and clearance of this message has occasioned subsequent controversy which is reflected in the memoirs and recollections of some of the principal personalities involved at the time. General Maxwell Taylor stated in Swords and Plowshares, pp. 292-294, that the cable was an “end run” by an anti-Diem faction in Washington including Hilsman, Harriman, and Forrestal. Taylor believed the cable was ill-conceived, confusing, and would never had been approved had Hilsman and his colleagues not taken advantage of the absence from Washington of most of the high-level officials of the administration. Hilsman, in To Move a Nation, pp. 487-488, and in a later oral history interview (Kennedy Library, Oral History Program) maintained that the cable was cleared by the President and all representatives of the relevant agencies.

2. Document 275.

3. Document 274.

4. See footnote 3, Document 276.

5. Document 276.

6. Regarding Decree No. 10 of August 6, 1950, see footnote 2, Document 116.

7. Reference is to telegram 244 to Saigon, August 24, 9:37 p.m., in which Hilsman provided the Embassy with a guidance for simultaneous play in Washington and Saigon. This guidance and the proposed VOA broadcast were supposed to separate in the public’s mind the South Vietnamese Army’s press imposition of martial law and the attacks by Tung’s Special Forces and the secret police on the pagodas and the large-scale arrests of Buddhist leaders and demonstrators. The guidance pointed out that the secret police and the Special Forces were not under the command of the Armed Forces. (Department of State, Central Files, SOC 14-1 S VIET) For text of the VOA guidance as actually broadcast, see Document 287.

8. The last three paragraphs of this telegram were not in the draft copy cited in footnote 2, Document 280.

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d281

 

.... o ....

 

281. ĐIỆN TÍN TỪ BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ GỬI ĐẠI SỨ QUÁN TẠI VN[1]

 

Washington, ngày 24 tháng 8 năm 1963, lúc 9:36 giờ tối.

243. Để Đại sứ Lodge chỉ đọc thôi. Đối với CINCPAC/POLAD chỉ để Đô đốc Harry Felt [Tư lệnh Thái Bình Dương] đọc thôi. Không phổ biến thêm. Re CAS Sài Gòn 0265[2] báo cáo quan điểm của Tướng Đôn; Sài Gòn 320[3] Sài Gòn 316,[4] và Sài Gòn 329.[5] Giờ đây rõ ràng hoặc là quân đội đề xuất thiết quân luật hoặc là Ngô Đình Nhu lừa họ xin thiết quân luật, rồi Nhu đã lợi dụng việc áp đặt này để tấn công các chùa bằng cảnh sát và Lực lượng đặc biệt của Lê Quang Tung trung thành với Nhu, từ đó đổ tội tấn công chùa cho quân đội trước mắt thế giới và người dân Việt Nam. Cũng rõ ràng rằng Nhu đã tự dàn dựng vào vị trí chỉ huy toàn bộ.

Chính phủ Mỹ không thể chấp nhận tình trạng quyền lực nằm trong tay Nhu. Tổng thống Diệm phải được trao cơ hội để loại bỏ Nhu và phe cánh của Nhu và thay thế họ bằng những nhân vật chính trị và quân sự giỏi nhất hiện có.

Nếu các bạn đã cố gắng hết sức mà Diệm vẫn ngoan cố từ chối thì chúng ta phải đối mặt với khả năng rằng cũng không thể giữ ông Diệm lại.

Bây giờ chúng tôi tin rằng phải thực hiện hành động ngay lập tức để ngăn chặn Nhu củng cố thêm vị thế của Nhu. Do đó, trừ khi bạn (Đại sứ Lodge) tham khảo ý kiến của Tướng Paul Harkins và nhận thấy những phản đối quan trọng hơn, bạn được phép tiến hành theo các bước sau:

(1) Trước hết, chúng ta phải áp lực Chính phủ VN ở mức độ phù hợp như sau:

(a) Chính phủ Hoa Kỳ không thể chấp nhận các hành động đàn áp Phật tử do Nhu và người của Nhu thực hiện dưới vỏ bọc thiết quân luật.

(b) Chính phủ VN cần phải có những hành động quyết liệt kịp thời, bao gồm việc bãi bỏ Dụ Số 10[6], phải trả tự do cho các tăng ni bị bắt, v.v.

(2) Đồng thời, chúng ta cũng phải nói với các lãnh đạo quân sự chủ chốt rằng Hoa Kỳ sẽ không thể tiếp tục hỗ trợ Chính phủ VN về mặt quân sự và kinh tế trừ khi các bước trên được thực hiện ngay lập tứcchúng ta nhận thấy cần phải loại bỏ ông bà Nhu ra khỏi hiện trường. Chúng ta mong muốn cho ông Diệm một cơ hội hợp lý để loại bỏ ông bà Nhu, nhưng nếu ông Diệm vẫn ngoan cố, thì chúng ta sẵn sàng chấp nhận hàm ý hiển nhiênchúng ta không còn có thể ủng hộ Diệm nữa. Bạn cũng có thể nói với các chỉ huy quân sự phù hợp rằng chúng ta sẽ hỗ trợ trực tiếp cho họ trong bất kỳ giai đoạn tạm thời nào khi cơ chế chính quyền trung ương bị đổ vỡ.

(3) Chúng tôi nhận thấy sự cần thiết phải xóa bỏ vết nhơ của quân đội về các cuộc đột kích vào chùa và quy lỗi đó thực sự là do Nhu. Bạn [Đại sứ Lodge] được phép đưa ra những tuyên bố như vậy ở Sài Gòn khi bạn cho là muốn đạt được mục tiêu này. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện cùng quan điểm ở đây [Hoa Kỳ] và sẽ yêu cầu Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA đưa ra tuyên bố dọc theo các dòng có trong bức điện được đánh số tiếp theo bất cứ khi nào bạn đưa ra lời nói, tốt nhất là càng sớm càng tốt.[7]

Đồng thời với những điều trên, Đại sứ [Lodge] và nhóm cố vấn Hoa Kỳ nên khẩn cấp xem xét tất cả các khả năng tìm lãnh đạo thay thế và lập kế hoạch chi tiết về cách chúng ta có thể thay thế ông Diệm nếu điều này trở nên cần thiết.

Giả sử bạn [Đại sứ Lodge] sẽ tham khảo ý kiến của Tướng Harkins về bất kỳ biện pháp phòng ngừa cần thiết nào để bảo vệ quân nhân Mỹ trong thời kỳ khủng hoảng.

Bạn sẽ hiểu rằng từ Washington, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết về cách tiến hành hoạt động này, nhưng bạn cũng sẽ biết rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn kiểm soát các hành động mà bạn thực hiện để đạt được mục tiêu của chúng tôi.

Không cần phải nói rằng chúng tôi đã cung cấp kiến thức về bức điện này cho những người tối thiểu cần thiết và cho rằng bạn sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa tương tự để ngăn chặn rò rỉ sớm.[8]

George Ball (Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ)

GHI CHÚ:

1. Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Har-Van, Overthrow of the Diem Government in South Vietnam (Lật đổ Chính phủ Diệm ở miền Nam Việt Nam), 1963. Tối mật; Hoạt động ngay lập tức. Cũng được in trong sách United States-Vietnam Relations, 1945-1967, Book 12 (Quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, 1945-1967, Quyển 12), trang 536-537 và Tài liệu Giải mật, 1975, 321B. Do Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại trưởng về Viễn Đông) soạn thảo và được Hilsman, Michael Forrestal (Hội đồng An ninh Quốc gia) và Ball thông qua. Được Harriman phê duyệt để truyền tải và phân loại. Việc soạn thảo và thông qua thông điệp này đã gây ra nhiều tranh cãi sau đó, điều này được phản ánh trong hồi ký và hồi ức của một số nhân vật chính có liên quan vào thời điểm đó. Tướng Maxwell Taylor tuyên bố trong Swords and Plowshares, trang 292-294, rằng bức điện là “cuộc chạy đua cuối cùng” của một phe chống Diệm ở Washington bao gồm Hilsman, Harriman và Forrestal. Taylor tin rằng bức điện này soạn nhầm, khó hiểu và sẽ không bao giờ được phê duyệt nếu Hilsman và các đồng nghiệp của ông không lợi dụng sự vắng mặt của hầu hết các quan chức cấp cao trong chính quyền ở Washington. Hilsman, trong sách To Move a Nation, trang 487-488, và trong một cuộc phỏng vấn lịch sử truyền miệng sau đó (Thư viện Kennedy, Chương trình Lịch sử Truyền miệng) khẳng định rằng bức điện đã được Tổng thống Kennedy và tất cả đại diện của các cơ quan liên quan cho phép.

2. Văn bản 275.

3. Văn bản 274.

4. Xem chú thích 3, Văn bản 276.

5. Văn bản 276.

6. Về Nghị định số 10 ngày 6 tháng 8 năm 1950, xem chú thích 2, Văn kiện 116.

7. Tham chiếu đến điện tín 244 gửi tới Sài Gòn, ngày 24 tháng 8, lúc 9:37 tối, trong đó Hilsman đã cung cấp cho Đại sứ quán hướng dẫn về việc tác động đồng thời ở Washington và Sài Gòn. Hướng dẫn này và việc phát sóng VOA được đề nghị được cho là sẽ tách biệt trong suy nghĩ của công chúng ra 2 chuyện khác nhau: (1) áp đặt thiết quân luật của Quân đội miền Nam Việt Nam [không liên hệ tới] (2) các cuộc tấn công của Lực lượng đặc biệt của Tung và cảnh sát dã chiến vào các chùa và bắt giữ quy mô lớn các nhà lãnh đạo Phật giáo và những người biểu tình. Hướng dẫn chỉ ra rằng cảnh sát dã chiến và Lực lượng đặc biệt không nằm dưới sự chỉ huy của Quân độ VNCH. (Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, SOC 14-1 S viet) Về nội dung hướng dẫn của VOA được phát sóng thực tế, xem Tài liệu 287.

8. Ba đoạn cuối của bức điện này không có trong bản nháp được trích dẫn ở chú thích 2, Tài liệu 280.

 

.... o ....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9593)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana