Bilingual. 282. Krulak: US officials discussed a coup that derived from recommendations made by Thuan; General Taylor stated that we should give Diem an adequate chance to do what we want.

14/09/20233:20 SA(Xem: 1504)
Bilingual. 282. Krulak: US officials discussed a coup that derived from recommendations made by Thuan; General Taylor stated that we should give Diem an adequate chance to do what we want.

 

blankBilingual. 282. Krulak: US officials discussed a coup that derived from recommendations made by Thuan; General Taylor stated that we should give Diem an adequate chance to do what we want. / Tướng Krulak: Các viên chức Mỹ thảo luận về một cuộc đảo chính xuất phát từ khuyến nghị của Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình Thuần; Tướng Taylor nói rằng chúng ta nên cho Tổng Thống Diệm một cơ hội thích hợp để làm điều chúng ta muốn.

 

Office-of-the-Historian-logo282. Memorandum for the Record by the Joint Chiefs of Staff’s Special Assistant for Counterinsurgency and Special Activities (Krulak)1

 

Washington, August 24, 1963.

SUBJECT

Vietnam

1. At about 1800 I received a telephone call on the Command Center System from Admiral Riley, who recounted conversations with Mr. Hilsman and Admiral Felt concerning messages which had come in on the situation in Saigon. He referred to a proposed course of action deriving from recommendations made by Thuan, said that the course of action was viewed favorably by Hilsman, Felt and himself.

2. I told Admiral Riley that I had been called by Forrestal, doubtless on the same subject. With Admiral Riley also on the phone, a call was put through to Forrestal. He asked if I had seen the messages, to which Admiral Riley had earlier alluded. I replied that I had not. He then said that they made clear a course of action, which he, Hilsman and Governor Harriman had converted into an instruction to Ambassador Lodge.2 He said that it had been sent to the President for approval; that it was not something on which Defense clearance was desired, but that he was seeking to advise Mr. Gilpatric of the message. He asked if I could show it to General Taylor, to which I assented. He asked me to come to the White House situation room and get the message.

3. Admiral Riley interjected the information that he had been in communication with Hilsman and Felt, and agreed that the general course of action appeared sound, although he had not seen the draft message referred to.

4. I went to the White House situation room at about 1900 and read all the related incoming messages. Forrestal then showed me the enclosure,3 saying that it had been sent to the President for approval. He stated that he had just finished discussing it with Mr. Gilpatric by telephone, and that Mr. Gilpatric was in accord with its content.

5. Forrestal did not solicit my views on the content of the enclosure; however, I made two observations. First, where the words “press on all levels of the GVN” appear, that my interpretation is that it means we must start with Diem himself, and not foreclose him. Second, where it speaks of “key military leaders” that it is delusive to [Page 631]think of the Vietnamese military as united and homogeneous. It is, in fact and by design, fragmented. Forrestal concurred with these comments, without elaboration.

6. I asked to have a copy of the draft made, which I could take to General Taylor; called his quarters and requested that I be notified when he returned. I then went to my quarters and, at about 1930, notified Admiral Riley of above. He said he intended to call Admiral Felt and bring him up to date.

7. Immediately after finishing the call to Riley, I was called by Forrestal, who wanted me to report that the President had in fact approved the message, with only the addition that the means of its implementation would be in the discretion of Ambassador Lodge and General Harkins. I reported this to Admiral Riley, who stated that he had already called Admiral Felt, and would not give him the additional information since he would probably get it in an information copy of the message. I told him that Felt did not show up as an addressee on the draft that I had.

8. I called General Taylor’s quarters and made specific arrangements for him to call me at the command center, on his return. At about 2145, not having been called, I called General Taylor’s quarters, found him there and took the enclosure to him.

9. General Taylor read the message, questioned me on the nature of the incoming messages which gave rise to it, and upon the earlier events of the day, of which I had knowledge. He then observed that he would not wish to be on the receiving end of the message, that it is not sufficiently explicit, that it does not give Diem adequate chance to do what we want. He stated that it reflects the well-known compulsion of Hilsman and Forrestal to depose Diem and, had McGeorge Bundy been present, he would not have approved the message. Finally, he stated that the message had not been given the quality of interdepartmental staffing it deserved, and that he would be prepared to say so at a proper time.

V. H. Krulak

Major General, USMC

NOTES:

(1) Source: National Defense University, Taylor Papers, T-172-69. Top Secret.

(2) See Document 281.

(3) Telegram 243, Document 281.

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d282

 

... o ....

 

282. Biên bản ghi nhớ của Phụ tá Đặc biệt
của Bộ Tham mưu Liên quân về Chống nổi dậy và Hoạt động Đặc biệt
(Thiếu tướng Victor Krulak) (1)

 

Washington, ngày 24 tháng 8 năm 1963.

CHỦ ĐỀ

Việt Nam

1. Vào khoảng 6 giờ chiều, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Đô đốc Herbert Riley (LND: Giám đốc Phòng Tham mưu Liên quân ở Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ) trên Hệ thống Trung tâm Chỉ huy, ông kể lại những cuộc nói chuyện với ông Roger Hilsman (LND: Phụ tá Ngoại trưởng về Viễn Đông) và Đô đốc Harry Felt (LND: Tư lệnh Thái Bình Dương) liên quan đến những thông điệp gửi đến về tình hình Sài Gòn. Ông [Riley] đề cập đến phương án hành động được đề xuất xuất phát từ những khuyến nghị của Bộ trưởng Phủ Tổng Thống VN Nguyễn Đình Thuần, cho biết phương án hành động này được Hilsman, Felt và chính ông đánh giá cao.

2. Tôi nói với Đô đốc Riley rằng tôi đã được Michael Forrestal (LND: Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa kỳ) gọi đến, chắc chắn cũng về chủ đề tương tự. Đô đốc Riley cũng đang nói chuyện điện thoại, một cuộc gọi được chuyển tới Forrestal. Anh ấy hỏi tôi đã xem tin nhắn mà Đô đốc Riley đã ám chỉ trước đó chưa. Tôi trả lời rằng tôi chưa có. Sau đó ông nói rằng họ đã làm rõ một lộ trình hành động mà ông, Hilsman và Thống đốc Harriman đã chuyển thành chỉ thị cho Đại sứ Lodge.(2) Ông nói rằng nó đã được gửi đến Tổng thống [Kennedy] để phê duyệt; rằng đó không phải là điều mà Quốc phòng mong muốn, mà là ông ấy đang tìm cách tư vấn cho ông Roswell Gilpatric (LND: Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ) về thông điệp. Anh ta hỏi liệu tôi có thể đưa nó cho Tướng Maxwell Taylor (LND: Tham mưu trưởng Liên quân) xem không, tôi đã đồng ý. Anh ta yêu cầu tôi đến phòng tình huống của Bạch Ốc và nhận tin nhắn.

3. Đô đốc Riley xen vào thông tin mà ông đã liên lạc với Hilsman và Felt, đồng thời đồng ý rằng đường lối hành động chung có vẻ hợp lý, mặc dù ông chưa thấy bản dự thảo thông điệp được đề cập.

4. Tôi đến phòng tình huống Bạch Ốc vào khoảng 7 giờ tối và đọc tất cả các tin nhắn gửi đến có liên quan. Forrestal sau đó cho tôi xem văn kiện đính kèm [xem hồ sơ 281] ,(3) nói rằng nó đã được gửi đến Tổng thống để phê duyệt. Ông nói rằng ông vừa thảo luận xong với ông Gilpatric qua điện thoại và ông Gilpatric đồng ý với nội dung của nó.

5. Forrestal không hỏi ý kiến của tôi về nội dung của tài liệu đính kèm (văn kiện 281); tuy nhiên, tôi đã thực hiện hai quan sát. Đầu tiên, khi xuất hiện cụm từ “áp lực vào mọi cấp độ của Chính phủ Việt Nam”, cách giải thích của tôi là nó có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu từ chính ông Diệm, chứ không phải loại trừ ông Diệm. Thứ hai, khi nói đến “các nhà lãnh đạo quân sự chủ chốt” thì thật là ảo tưởng khi cho rằng quân đội Việt Nam là đoàn kết và đồng nhất. Trên thực tế và theo thiết kế, nó đã bị phân mảnh. Forrestal đồng tình với những nhận xét này mà không cần giải thích chi tiết.

6. Tôi yêu cầu làm một bản sao của bản dự thảo để tôi có thể đưa cho Tướng Taylor; đã gọi đến nơi ở của ông ta và yêu cầu tôi được thông báo khi ông ta quay lại. Sau đó tôi về phòng của mình và vào khoảng 7:30 giờ đêm, tôi thông báo cho Đô đốc Riley về những điều trên. Ông nói ông định gọi điện cho Đô đốc Felt để cập nhật thông tin cho ông ta.

7. Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi với Riley, Forrestal gọi cho tôi, người muốn tôi báo cáo rằng Tổng thống trên thực tế đã chấp thuận thông điệp, chỉ bổ sung thêm rằng phương tiện thực hiện nó sẽ tùy theo quyết định của Đại sứ Lodge và Tướng Harkins. Tôi đã báo cáo điều này với Đô đốc Riley, người nói rằng ông đã gọi cho Đô đốc Felt và sẽ không cung cấp thêm thông tin cho ông ta vì có thể ông ta sẽ nhận được nó dưới dạng bản sao thông tin của tin nhắn. Tôi nói với anh ta rằng Felt không xuất hiện với tư cách là người nhận bản thảo mà tôi có.

8. Tôi gọi điện đến nơi ở của Tướng Taylor và sắp xếp cụ thể để ông ta gọi cho tôi tại trung tâm chỉ huy khi ông ta trở về. Vào khoảng 9:45 giờ đêm,  chưa được gọi, tôi đã gọi đến nơi ở của Tướng Taylor, tìm thấy ông ở đó và đưa bản đính kèm [hồ sơ 281] đến cho ông.

9. Tướng Taylor đọc tin nhắn, hỏi tôi về bản chất của những tin nhắn gửi đến đã dẫn đến nó, cũng như về những sự kiện xảy ra trước đó trong ngày mà tôi đã biết. Sau đó ông nhận xét rằng ông không muốn là người nhận được thông điệp, rằng nó không đủ rõ ràng, rằng nó không cho ông Diệm cơ hội thích hợp để làm điều chúng ta muốn. Tướng Taylor tuyên bố rằng nó phản ánh sự ép buộc nổi tiếng của Hilsman và Forrestal nhằm hạ bệ ông Diệm và nếu McGeorge Bundy có mặt, ông ta sẽ không chấp thuận thông điệp này. Cuối cùng, Tướng Taylor tuyên bố rằng thông điệp đã không mang lại chất lượng xứng đáng cho đội ngũ nhân sự liên bộ và Tướng Taylor sẽ sẵn sàng nói như vậy vào một thời điểm thích hợp.

V. H. Krulak

Thiếu tướng, USMC

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Đại học Quốc phòng, Taylor Papers, T-172-69. Bí mật hàng đầu.

(2) Xem Văn bản 281.

(3) Điện tín 243, Văn bản 281.

 

.... o ....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10771)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)