Bilingual. 287. VOA Broadcast: Vietnam’s secret police under the control of Ngo Dinh Nhu—not the Army—made the raids against Buddhist pagodas last week. Thousands of Buddhists were reported arrested, and at least four killed. America may cut its aid to Vietnam if President Diem does not get rid of the police officials responsible.

19/09/20233:58 SA(Xem: 485)
Bilingual. 287. VOA Broadcast: Vietnam’s secret police under the control of Ngo Dinh Nhu—not the Army—made the raids against Buddhist pagodas last week. Thousands of Buddhists were reported arrested, and at least four killed. America may cut its aid to Vietnam if President Diem does not get rid of the police officials responsible.

blank
Bilingual.
287. VOA Broadcast: VIETNAM’S SECRET POLICE UNDER THE CONTROL OF NGO DINH NHU—NOT THE ARMY—MADE THE RAIDS AGAINST BUDDHIST PAGODAS LAST WEEK. Thousands of Buddhists were reported arrested, and at least four killed. America may cut its aid to Vietnam if President Diem does not get rid of the police officials responsible./ Đài VOA loan tin: MẬT VỤ VN DƯỚI QUYỀN NGÔ ĐÌNH NHU—CHỨ KHÔNG PHẢI QUÂN ĐỘI—ĐÃ ĐỘT KÍCH VÀO CÁC NGÔI CHÙA PHẬT GIÁO TUẦN TRƯỚC. Theo báo cáo, hàng ngàn Phật tử đã bị bắtít nhất 4 người bị giết. Mỹ có thể cắt viện trợ VN nếu Tổng thống Diệm không loại bỏ các quan chức cảnh sát trách nhiệm.

 

voa logo287. Voice of America Broadcast1

 

Saigon, August 26, 1963.

In South Vietnam, the new American Ambassador, Henry Cabot Lodge, meets President Ngo Dinh Diem today to deliver a special message from President Kennedy.

The meeting comes immediately after Vietnam police arrested a reported one thousand students demonstrating against the government.

In Washington, officials said it was Vietnam’s secret police—not the Army—which made the raids against Buddhist pagodas last week. Thousands of Buddhists were reported arrested, and at least four killed.

American officials said that based on latest reports from Vietnam, the army agreed to the plan to put the nation under military law-but it did not know about the police plans to attack the Buddhists. These Washington officials say the raids were made by police under the control of President Diem’s brother, Ngo Dinh Nhu. They say America may cut its aid to Vietnam if President Diem does not get rid of the, police officials responsible.

NOTES:

(1) Source: Library of Congress, Harriman Papers, Vietnam Policy. A note on the source text indicates that this was a copy of “VOA 2-One Thirty AM Breakfast Show.” Apparently this is the text of the relevant portion of a prerecording of the 8 a.m. broadcast in Saigon on August 26. In To Move a Nation, p. 489, Hilsman explained that the broadcaster did not check the broadcast against the press guidance (telegram 244 to Saigon; see footnote 7, Document 281), and therefore made the “flat statement” in the last paragraph that the United States might reduce its aid to Vietnam.

 

Sources:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d287

 

.... o ....

 

287. BẢN TIN PHÁT THANH CỦA ĐÀI TIẾNG NÓI HOA KỲ (1)

 

Sài Gòn, ngày 26 tháng 8 năm 1963.

Tại miền Nam Việt Nam, tân Đại sứ Mỹ, Henry Cabot Lodge, hôm nay gặp Tổng thống Ngô Đình Diệm để chuyển tải thông điệp đặc biệt của Tổng thống Kennedy.

Cuộc họp diễn ra ngay sau khi cảnh sát Việt Nam bắt giữ khoảng 1.000 sinh viên biểu tình phản đối chính phủ TT Diệm.

Tại Washington, các quan chức cho biết chính cảnh sát bí mật của Việt Nam - chứ không phải Quân đội - đã thực hiện các cuộc đột kích vào các ngôi chùa Phật giáo hồi tuần trước. Theo báo cáo, hàng ngàn Phật tử đã bị bắtít nhất 4 người bị giết.

Các quan chức Mỹ cho biết, dựa trên các báo cáo mới nhất từ Việt Nam, quân đội VN đã đồng ý với kế hoạch đặt đất nước dưới luật quân sự - nhưng họ không biết về kế hoạch cảnh sát tấn công các ngôi chùa Phật giáo. Các quan chức Washington này nói rằng các cuộc đột kích được thực hiện bởi cảnh sát dưới sự chỉ đạo của ông Ngô Đình Nhu (em trai Tổng thống Diệm). Họ nói Hoa Kỳ có thể cắt viện trợ Việt Nam nếu Tổng thống Diệm không loại bỏ những quan chức cảnh sát đã đột kích các ngôi chùa.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Quốc hội, Harriman Papers, Vietnam Policy. Một ghi chú trên văn bản nguồn cho biết rằng đây là bản sao của “VOA 2-One Thirty AM Breakfast Show.” Rõ ràng đây là nội dung của phần có liên quan trong bản ghi âm trước của chương trình phát thanh lúc 8 giờ sáng tại Sài Gòn ngày 26 tháng 8. Trong sách To Move a Nation, tr. 489, Roger Hilsman giải thích rằng đài đã không kiểm tra việc phát sóng theo hướng dẫn báo chí (điện tín 244 gửi tới Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn; xem chú thích 7, Tài liệu 281), và do đó đã đưa ra “tuyên bố thẳng thừng” ở đoạn cuối rằng Hoa Kỳ có thể cắt giảm viện trợ đối với Việt Nam.

 

.... o ....

 


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9596)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana