Bilingual. 288. LODGE: The VOA broadcast eliminated the surprise factor of the generals' effort, tending to increase the chance of bloodshed should there be a violent reaction to what is building up. Obviously the VOA statement cuts right across tactics I had planned. This is a time which calls for action and very few words. CIA: Nhu reportedly ordered the arrest of civilian oppositionists.

20/09/20233:17 SA(Xem: 1307)
Bilingual. 288. LODGE: The VOA broadcast eliminated the surprise factor of the generals' effort, tending to increase the chance of bloodshed should there be a violent reaction to what is building up. Obviously the VOA statement cuts right across tactics I had planned. This is a time which calls for action and very few words. CIA: Nhu reportedly ordered the arrest of civilian oppositionists.

blank
Bilingual. 288. LODGE: The VOA broadcast eliminated the surprise factor of the generals' effort, tending to increase the chance of bloodshed should there be a violent reaction to what is building up. Obviously the VOA statement cuts right across tactics I had planned. This is a time which calls for action and very few words. CIA: Nhu reportedly ordered the arrest of civilian oppositionists. RUSK: Deeply regret VOA broadcasts which complicate your situation.// Đại sứ LODGE: Bản tin Đài VOA đã làm mất yếu tố bất ngờ trong nỗ lực của các tướng lĩnh, làm tăng nguy cơ đổ máu nếu có phản ứng bạo lực trước những gì đang diễn ra. Thấy rõ là bản tin VOA đã làm lộ ra chiến thuật mà tôi đã lên kế hoạch. Đây là thời điểm kêu gọi hành động và rất ít lời nói. CIA: Có tin ông Nhu đã ra lệnh bắt những người dân sự đối lập. Ngoại trưởng RUSK: Rất ân hận vì bản tin Đài VOA làm phức tạp tình hình của Đại sứ [Lodge].

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2288. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State1

 

Saigon, August 26, 1963.

To State attention Governor Harriman. Do not question good intentions animating decision directing VOA broadcast 8:00 A.M., August [Page 637]26.2 But Department should know this action has complicated our already difficult problem as follow:

1. It has eliminated the possibility of the generals effort achieving surprise. This is definitely not practical politics even though I still hope. that the Generals will succeed. Purpose of my message of yesterday (CAS Saigon 0292)3 was to make clear our view that in the interest of achieving Washington objective and at same time of minimizing loss of life (including American life), we should not tip off Nhu on our decision.

2. The statement that I am “under instructions” to say certain things to Diem is not true. And even if it were true, the VOA would not be the vehicle through which I get such instructions. Also if it were true, the instructions would be fallacious since nothing is accomplished with any man by making him lose face. If our objective is to be achieved at all, it must be achieved by the Vietnamese themselves and must look natural. The US must not appear publicly in the matter, thus giving the “kiss of death” to its friends.

3. Believe Department’s earlier telegram4 giving me charge of tactics is sound and should be adhered to. Obviously the VOA statement cuts right across tactics I had planned.

4. Possibility inherent in [that?] VOA broadcast will tend to increase chance of bloodshed should there be a violent reaction to what is building up. This is a time which calls for action and very few words.

5. If VOA causes failure of our plan the effect in Congress will certainly be unfortunate.

Would appreciate your comment.5

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 5 VIET-US. Top Secret; Eyes Only; Operational Immediate. Sent via CIA channels as CAS 0329 from Saigon. The Department of State passed the message to the White House and to the Office of the Secretary of Defense exclusive for McNamara, Gilpatric, Taylor, and Krulak. There is no time of transmission on the source text, but it was received at the Department of State at 3:11 p.m. The source text is not signed.

(2) Document 287. On August 28 the CIA distributed TDCS 3/557,818, which stated that, “by 28 August 1963 Ngo Dinh Nhu had interpreted the 26 August Voice of America broadcast and other U.S. actions since the arrival of Ambassador Lodge as clear indications that the U.S. Government desires Nhu’s removal from any position of influence in the government.” The report also stated that Nhu did not think these actions necessarily meant that the U.S. Government desired the departure of Diem from power. Nhu reportedly ordered the arrest of civilian oppositionists. (Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, 8/24/63-8/31/63, CIA cables)

(3) See footnote 2, Document 285.

(4) Apparent reference to telegram 244 to Saigon, August 24; see footnote 7, Document 281.

(5) In telegram 248 to Saigon, August 26, drafted by Rusk, the Department replied: “Deeply regret VOA broadcasts which complicate your situation. This resulted from failure of machinery here over weekend to carry our policy instructions which would have prevented these broadcasts. Dept and VOA will do utmost to avoid any comment not coordinated with you. VOA will broadcast only hard news for the next few days as part of its general news coverage but will refrain from relaying press speculations as they did on this occasion. We are all deeply aware of delicacy and danger of situation in Saigon and are determined to prevent actions or statements here would catch you by surprise or make your formidable task more difficult. Again my regrets.” (Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, 8/24/63-8/31/63, State Cables)

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d288

 

.... o ....

 

288. ĐIỆN TÍN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO (1)

 

Sài Gòn, ngày 26 tháng 8 năm 1963.

Gửi tới Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Averell Harriman. Tôi không thắc mắc gì về ý định tốt dẫn tới bản tin phát thanh của đài VOA phát sóng lúc 8 giờ sáng, ngày 26 tháng 8.(2) Nhưng Bộ nên biết rằng bản tin VOA này đã làm phức tạp thêm vấn đề vốn đã khó khăn của chúng ta như sau:

1. Bản tin đã làm mất yếu tố bất ngờ trong nỗ lực của các tướng lĩnh. Đây chắc chắn không phải là chính trị thực tế mặc dù tôi vẫn hy vọng rằng các Tướng sẽ thành công. Mục đích trong điện văn của tôi gửi ngày hôm qua (CAS Sài Gòn 0292)3 là để làm rõ quan điểm của chúng tôi rằng vì lợi ích đạt được mục tiêu của Washington và đồng thời giảm thiểu thiệt hại về nhân mạng (bao gồm cả sinh mạng của người Mỹ), chúng ta không nên lộ cho Ngô Đình Nhu về quyết định của mình.

2. Trong bản tin VOA đã nói rằng tôi “được chỉ thị” nói một số điều với Tổng Thống Diệm là không đúng sự thật. Và ngay cả nếu điều đó là sự thật thì đài VOA cũng không phải là phương tiện mà qua đó để tôi nhận được những chỉ thị như vậy. Ngoài ra, nếu nó là sự thật thì những hướng dẫn sẽ là sai lầm vì không có gì đạt được với bất kỳ người nào bằng cách khiến anh ta mất mặt. Mục tiêu của chúng ta muốn đạt được thì phải do chính người Việt Nam đạt được và phải trông tự nhiên. Người Mỹ không được ra mặt công khai trong vấn đề này, như thế là trao “nụ hôn thần chết” cho bạn bè của mình.

3. Tôi tin rằng bức điện văn trước đó của Bộ Ngoại Giao (4) cho tôi phụ trách về chiến thuật là hợp lý và cần được tuân thủ. Hiển nhiên là bản tin phát thanh của đài VOA đã làm lộ ra những chiến thuật mà tôi đã hoạch định.

4. Tôi lo ngại trong bản tin phát thanh đã phát sóng đó của đài VOA có thể làm tăng nguy cơ đổ máu nếu có phản ứng bạo lực đối với những gì đang diễn ra. Giây phút này là thời điểm của hành động và rất ít lời nói.

5. Nếu bản tin kia của đài VOA làm kế hoạch của chúng ta thất bại thì sẽ có tác hại rất đáng tiếc trên Quốc hội.

Tôi sẽ trân trọng lời bình luận của ông.(5)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 5 VIỆT-US. Bí mật hàng đầu; Chỉ đọc thôi; Hoạt động ngay lập tức. Gửi qua kênh CIA dưới dạng CAS 0329 từ Sài Gòn. Bộ Ngoại giao đã chuyển thông điệp tới Bạch Ốc và Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng dành riêng cho Robert McNamara (Bộ trưởng Quốc phòng), Roswell Gilpatric (Thứ trưởng Quốc phòng), Tướng Maxwell Taylor (Tham mưu trưởng Liên quân) và Tướng Victor Krulak (Phụ tá Đặc biệt về chống nổi dậy). Không có thời gian truyền trên văn bản nguồn, nhưng nó đã được nhận tại Bộ Ngoại giao lúc 3:11 chiều. Văn bản nguồn không ai ký tên.

(2) Tài liệu 287. Ngày 28 tháng 8, CIA ban hành TDCS 3/557.818, trong đó tuyên bố rằng, “Vào ngày 28 tháng 8 năm 1963 Ngô Đình Nhu đã nhận xét rằng chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 26 tháng 8 và các hành động khác của Hoa Kỳ kể từ khi Đại sứ Lodge đến là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Chính phủ Hoa Kỳ muốn loại bỏ ông Nhu ra khỏi bất kỳ vị trí quyền lực nào trong chính phủ [ông Diệm].Báo cáo cũng tuyên bố rằng Nhu không nghĩ rằng những hành động này nhất thiết có nghĩa là Chính phủ Hoa Kỳ mong muốn ông Diệm từ bỏ quyền lực. Có tin ông Nhu đã ra lệnh bắt giữ những người dân sự đối lập. (Thư viện Kennedy, Hồ sơ An ninh Quốc gia, Việt Nam Country Series, 24/8/63-8/31/63, cáp CIA)

(3) Xem chú thích 2, Văn bản 285.

(4) Rõ ràng đề cập đến điện tín 244 gửi Sài Gòn, ngày 24 tháng 8; xem chú thích 7, Tài liệu 281.

(5) Trong điện tín 248 gửi [Đại sứ Lodge ở] Sài Gòn, ngày 26 tháng 8, do Dean Rusk (Ngoại trưởng) soạn thảo, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ viết: “Vô cùng lấy làm tiếc vì bản tin đài VOA đã làm [lộ ra, gây] phức tạp thêm tình hình của ông [Lodge]. Điều này là do vận hành ở đây không thực hiện được các hướng dẫn chính sách của chúng tôi vào cuối tuần qua, lẽ ra điều này có thể đã ngăn bản tin phát sóng kia. Bộ Ngoại Giao và VOA sẽ cố gắng hết sức để tránh mọi bình luận không phối hợp với ông. VOA sẽ chỉ phát những tin tức quan trọng trong vài ngày tới như một phần của việc đưa tin tổng quát nhưng sẽ hạn chế chuyển tiếp những suy đoán của báo chí như họ đã làm trong dịp này. Tất cả chúng tôi đều nhận thức sâu sắc về sự tế nhị và nguy hiểm của tình hình ở Sài Gòn và quyết tâm ngăn chặn những hành động hoặc tuyên bố ở đây có thể khiến các bạn bị bất ngờ hoặc làm cho nhiệm vụ khó khăn của các bạn trở nên khó khăn hơn. Một lần nữa tôi bày tỏ hối tiếc.” (Thư viện Kennedy, Hồ sơ An ninh Quốc gia, Loạt bài Đất nước Việt Nam, 24/8/63-8/31/63, Các điện văn của Bộ Ngoại Giao)

 

.... o ....

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10780)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)