Bilingual. 295. General Taylor asked General Harkins: Why was the Embassy's emergency plan to rely on commercial air to evacuate Americans, both civilians and military, out of Vietnam?

26/09/20233:56 SA(Xem: 1451)
Bilingual. 295. General Taylor asked General Harkins: Why was the Embassy's emergency plan to rely on commercial air to evacuate Americans, both civilians and military, out of Vietnam?

 

blank
Bilingual. 295. General Taylor asked General Harkins: Why was the Embassy's emergency plan to rely on commercial air to evacuate Americans, both civilians and military, out of Vietnam? Who are the reliable GVN military personalities? How do you estimate they will align in terms of their loyalties, to Diem, to Nhu, the US and to each other? Whom, among the civilians and military, do you believe the military might support as a presidential successor? // Tướng Taylor hỏi Tướng Harkins: Tại sao kế hoạch khẩn cấp của Tòa Đại sứ là dựa vào hàng không thương mại để đưa người Mỹ, cả dân sự và quân nhân, di tản ra khỏi Việt Nam? Những quân nhân VN đáng tin cậy là ai? Ông ước tính họ sẽ trung thành như thế nào đối với ông Diệm, với ông Nhu, với Hoa Kỳ và với nhau? Trong các nhân vật dân sự và quân nhân, ông nghĩ rằng quân đội VN có thể ủng hộ ai kế nhiệm chức Tổng thống?

 

the Joint Chiefs of Staff295. Telegram From the Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Taylor) to the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins)1

 

Washington, August 26, 1963, 8:31 p.m.

JCS 3354-63.

For General Harkins; info Admiral Felt; from General Taylor. State Cable 243 to Saigon2 and its implications have raised numerous military questions in minds of SecDef and JCS.

Here are a few of the points which concern us, and on which we would like your observations prior to 271300Z:

(1) In the emerging situation, what is your assessment of danger to US personnel, military and civilian, and are arrangements for security or evacuation adequate? Specifically, SecDef noted that the Embassy relies on commercial air for evacuation, with military as back-up when it would seem more realistic to do the reverse, [less than 1 line not declassified].

(2) State 2-43 refers, in subparagraph (2), to the provision of “direct support.” In a pure military sense this may have serious implications. 1iNthat does direct support mean to you, and how feasible would such support be under circumstances of non-cooperation on part of GVN?

(3) Who are the reliable GVN military personalities? How do you estimate they will align in terms of their loyalties, to Diem, to Nhu, the US and to each other?

(4) Whom, among the civilians and military, do you believe the military might support as a presidential successor?

We are keenly aware that this crisis could result in major requirements for US military assistance, and in the need for rapid decisions related thereto. For these reasons we would appreciate personal reports from you on matters related to the crisis; understanding always that you will keep Ambassador Lodge and Admiral Felt fully informed of what you are doing.

NOTES:

[1 Source: National Defense University, Taylor Papers, T-172-69. Top Secret; Operational Immediate. Repeated to CINCPAC for Felt. The source text is labeled as a draft, but has a date-time-group and JCS number written on it, indicating that it was sent.

[2] Document 281.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d295

 

.... o ....

 

295. Điện tín từ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (Tướng Maxwell Taylor) tới Tư lệnh Cục Quân Viện tại VN (Tướng Paul Harkins)[1]

 

Washington, ngày 26 tháng 8 năm 1963, lúc 8 giờ 31 tối.

JCS 3354-63.

Để gửi tới Tướng Harkins; chuyển thông tin tới Đô đốc Harry Felt (Tư lệnh Thái Bình Dương); từ Tướng Taylor. Về tình hình điện văn Bộ ngoại giao số 243 gửi tới Sài Gòn[2] và những tác động của nó đã đặt ra nhiều câu hỏi quân sự trong suy nghĩ của Bộ Trưởng Quốc Phòng và Tham mưu trưởng Liên quân.

Dưới đây là một số điểm khiến chúng tôi (Tướng Taylor) quan tâmchúng tôi muốn ông (Tướng Harkins) quan sát trước 271300Z:

(1) Trong tình hình đang diễn tiến, ông đánh giá thế nào về mối nguy hiểm đối với những người Hoa Kỳ, cả quân nhân và dân sự, và các biện pháp bảo đảm an ninh hoặc di tản thích nghi? Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng ghi nhận rằng Đại sứ quán dựa vào đường hàng không thương mại để di tản, với hàng không quân sự hỗ trợ, trong khi thực tế hơn thì nên làm ngược lại, [ít hơn 1 dòng không được giải mật].

(2) Tình thế 2-43, trong đoạn văn phụ (2), đề cập đến việc cung cấp “hỗ trợ trực tiếp”. Về mặt quân sự thuần túy, điều này có thể có những tác động nghiêm trọng. Ông nghĩ thế nào về sự hỗ trợ trực tiếp và mức độ hỗ trợ đó sẽ khả thi như thế nào trong trường hợp Chính phủ VN bất hợp tác?

(3) Những quân nhân VN đáng tin cậy là ai? Ông ước tính họ sẽ trung thành như thế nào đối với ông Diệm, với ông Nhu, với Hoa Kỳ và với nhau?

(4) Trong các nhân vật dân sự và quân nhân, ông nghĩ rằng quân đội VN có thể ủng hộ ai kế nhiệm chức Tổng thống?

Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng cuộc khủng hoảng này có thể dẫn đến những yêu cầu lớn về hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ và cần có những quyết định nhanh chóng liên quan đến vấn đề đó. Vì những lý do này, chúng tôi đánh giá cao các báo cáo cá nhân của ông về các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng; luôn hiểu rằng ông sẽ thông báo đầy đủ cho Đại sứ Lodge và Đô đốc Felt về những gì ông đang làm.

GHI CHÚ:

[1 Nguồn: Đại học Quốc phòng (National Defense University), Taylor Papers, T-172-69. Bí mật hàng đầu; Hoạt động ngay lập tức. Chuyển lại tới CINCPAC cho Đô đốc Harry Felt. Văn bản nguồn được gắn nhãn là bản nháp nhưng có ghi nhóm ngày-giờ và số JCS trên đó, cho biết rằng văn bản đã được gửi đi.

[2] Văn bản 281.

 

.... o ....

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10832)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)