Bilingual. 296. Memorandum from Forrestal to President Kennedy

27/09/20233:32 SA(Xem: 1183)
Bilingual. 296. Memorandum from Forrestal to President Kennedy

 blank


Bilingual. 296. Memorandum from Forrestal to President Kennedy: Past few days we have been hearing increasing comments from Vietnamese from many walks of life criticizing US, asking why the US refrains from stopping the GVN suppression of populace. The strong implication in these comments (and frequently overtly stated) is that the Diem government and family must go. Here again, those who openly state Diem and family must go invariably add that Vietnamese people powerless to change government and only US can bring about change. // Bản ghi nhớ của Forrestal gửi Tổng thống Kennedy: Mấy ngày qua, chúng tôi ngày càng nghe nhiều ý kiến từ người Việt thuộc nhiều tầng lớp xã hội chỉ trích Mỹ, hỏi tại sao Mỹ lại không ngăn chặn chính sách đàn áp dân chúng của Chính phủ ông Diệm. Hàm ý mạnh mẽ trong những bình luận này (và thường được tuyên bố một cách công khai) là chính phủ ông Diệm và gia đình nhà Ngô phải ra đi. Ở đây một lần nữa, những người VN công khai tuyên bố Diệm và gia đình phải ra đi đã nói thêm rằng người dân Việt Nam bất lực trong việc thay đổi chính phủ và chỉ có Mỹ mới có thể mang lại sự thay đổi.

 

296. Memorandum From Michael V. Forrestal of the National Security Council Staff to the President1

 national security council logo

Washington, August 26, 1963.

VIETNAM

Lodge-Diem Conversation

Ambassador Lodge met with President Diem from 5 to 7 p.m. (Saigon time) today.2 Lodge described the dangers to U.S. assistance to South Vietnam which would be incurred if U.S. public opinion turned against the GVN as a result of the Buddhist crisis. Diem replied by minimizing the importance of the organized Buddhists and the difficulties he had in running a country which had such a dearth of educated people.

General Khanh’s Reaction

General Khanh is not ready to move immediately. CAS reports that he is looking for a pretext on which to hang action, such as an attempt by Nhu to negotiate with the North Vietnamese. CAS comments that Khanh was caught off base by the swiftness of our response and needs time to organize himself.3

Voice of America Goof

VOA goofed badly in failing to follow instructions given them last night by State. In their Vietnamese broadcast they said that U.S. officials were considering cutting off aid to Vietnam. They added, as they had been instructed, that it appeared to us that the Vietnamese Army was not involved in police action against the pagodas.

Lodge wired back an angry telegram4 pointing out that this announcement could conceivably trigger a violent reaction by Nhu. State has told him of the mistake5 and this morning briefed the U.S. press to the effect that we were not considering cutting off aid to Vietnam. As might be expected, this attempt to correct the Voice of America broadcast itself is producing bad speculation in the wire services. Hilsman is taking steps to get control of all U.S. government output.

Vietnamese Public Opinion of the United States

The attached cable (Saigon [document number not declassified])6 gives in a fair summary the answer to the question you raised this morning on what the Vietnamese think.

Comment: The problem in Vietnam is rapidly becoming an operational one, and it is of the utmost importance that the execution of your decisions be lodged in one person, in one office. Mac agrees that Roger Hilsman is the logical person and office for this, for the time being. It would be helpful if you mentioned that at your meeting tomorrow at 4 o’clock.

If you need more information, I shall be near the telephone and available throughout the night.

Mike

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, President’s Office Files, Countries, Vietnam Security, 1963. Top Secret.

(2) See Document 292.

(3) See Document 294.

(4) Document 233.

(5) See footnote 5, Document 283.

(6) This telegram, August 26, which was not attached, reads:

“Past few days we have been hearing increasing comments from Vietnamese from many walks of life criticizing US to effect that events of past few days would not have been possible without US equipment (not a little of which has familiar handclasp emblem), asking why US refrains from stopping [garble] and observing that only US can solve present difficulties. Strong implication in these comments (and frequently overtly stated) is that Diem government and family must go. Here again, those who openly state Diem and family must go invariably add that Vietnamese people powerless to change government and only US can bring about change. Significant that such comment now coming from Vietnamese who normally quite careful about discussing political topics.

“Wish emphasize Vietnamese attitudes have not reached point of hostility toward Americans but if current situation persists likely that criticism will increasingly be tinged with hostility. Some Vietnamese tending to equate use US equipment and US ‘hands-off’ stance as acquiescence in GVN suppression of populace, which is only one step removed from placing share of blame on US shoulders.” (Department of State, Central Files, POL 25 S VIET)

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d296

 

.... o ....

 

 

296. BẢN GHI NHỚ CỦA MICHAEL V. FORRESTAL
(VIÊN CHỨC HỘI ĐỒNG AN NINH QUỐC GIA)
GỬI TỔNG THỐNG KENNEDY (1)

 

Washington, ngày 26 tháng 8 năm 1963.

VIỆT NAM

Cuộc đối thoại giữa Đại sứ Lodge và Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Đại sứ Lodge gặp Tổng thống Diệm từ 5 đến 7 giờ tối (giờ Sài Gòn) hôm nay.(2) Lodge mô tả những mối nguy hiểm cắt đứt sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho miền Nam Việt Nam sẽ xảy ra nếu dư luận Hoa Kỳ quay lưng lại với Chính phủ Việt Nam do cuộc khủng hoảng Phật giáo. Diệm trả lời bằng cách xem nhẹ tầm quan trọng của các Phật tử có tổ chức và những khó khăn mà ông Diệm gặp phải khi điều hành một đất nước thiếu người có trình độ học vấn như ở VN.

Phản ứng của Tướng Nguyễn Khánh

Tướng Nguyễn Khánh chưa sẵn sàng hành động ngay. Viên chức CAS báo cáo rằng Tướng Khánh đang tìm một cái cớ để cân nhắc hành động, chẳng hạn như nỗ lực móc nối của ông Nhu với Bắc Việt [sẽ là cớ để đảo chánh]. CAS nhận xét rằng Khánh bị bất ngờ trước sự phản ứng nhanh chóng của chúng ta và cần thời gian để tự tổ chức.(3)

Đài tiếng nói VOA loan tin kiểu ngu ngốc

VOA đã mắc sai lầm nặng nề khi không tuân theo chỉ dẫn của Bộ ngoại giao tối qua. Trong chương trình phát sóng bằng tiếng Việt, đài VOA nói rằng các quan chức Mỹ đang xem xét cắt viện trợ đối với Việt Nam. Đài VOA nói thêm, như trước đó đã được chỉ thị, rằng chúng ta [chính phủ Hoa Kỳ] nhận thấy có vẻ như Quân đội VNCH không liên hệ tới chiến dịch của cảnh sát đột kích các ngôi chùa.

Đại sứ Lodge gửi về một bức điện tín giận dữ (4) chỉ ra rằng bản tin phát thanh của đài VOA vừa kể có thể gây ra phản ứng bạo lực từ Ngô Đình Nhu. Bộ ngoại giao đã nói với ông Lodge về sai lầm đó (5) và sáng nay đã thông báo với báo chí Hoa Kỳ rằng chính phủ Hoa Kỳ không xem xét cắt viện trợ đối với Việt Nam. Đúng như có thể dự đoán, nỗ lực hiệu đính chương trình phát sóng của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đang tạo ra những lời đồn xấu về các dịch vụ hữu tuyến. Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại trưởng về Viễn Đông) đang thực hiện từng bước để kiểm soát tất cả các thông tin đưa ra từ chính phủ Hoa Kỳ.

Dư luận công chúng Việt Nam về Hoa Kỳ

Công điện đính kèm (Sài Gòn [số tài liệu chưa được giải mật])(6) đưa ra một bản tóm tắt khá rõ ràng câu trả lời cho câu hỏi mà ông [Tổng Thống Kennedy] nêu ra sáng nay về suy nghĩ của người Việt Nam.

Bình luận: Vấn đềViệt Nam đang nhanh chóng trở thành vấn đề mang tính vận hành thực tiễn và điều quan trọng nhất là việc thi hành các quyết định của Tổng Thống [Kennedy] phải được giao cho một người, tại một văn phòng. Mac đồng ý rằng Roger Hilsman là người thích nghi và giữ văn phòng điều hành hợp lý cho việc này vào thời điểm hiện tại. Sẽ rất hữu ích nếu Tổng Thống [Kennedy] đề cập đến điều đó tại cuộc họp ngày mai lúc 4 giờ.

Nếu Tổng Thống [Kennedy] cần thêm thông tin, tôi sẽ vẫn ở bên điện thoại và sẵn sàng trả lời qua điện thoại suốt đêm.

Mike (ký tắt tên của: Michael V. Forrestal: viên chức Hội đồng An ninh Quốc gia)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, Hồ sơ Văn phòng Tổng thống, Các quốc gia, An ninh Việt Nam, 1963. Tối mật.

(2) Xem Văn bản 292.

(3) Xem Văn bản 294.

(4) Văn bản 233.

(5) Xem chú thích 5, Văn bản 283.

(6) Bức điện này, ngày 26 tháng 8, không được đính kèm, có nội dung sau:

Mấy ngày qua, chúng tôi ngày càng nhận được nhiều ý kiến từ người Việt Nam từ nhiều tầng lớp xã hội chỉ trích Mỹ rằng các sự kiện trong vài ngày qua sẽ không thể xảy ra nếu không có bàn tay dàn dựng của Mỹ (không ít trong số đó có biểu tượng móc tay quen thuộc), họ đặt câu hỏi tại sao Mỹ lại không chận lại cái kiểu [sặc sụa] và nhận thấy rằng chỉ có Mỹ mới có thể giải quyết được những khó khăn hiện tại. Hàm ý mạnh mẽ trong những bình luận này (và thường được tuyên bố một cách công khai) là chính phủ và gia đình ông Diệm phải ra đi. Ở đây một lần nữa, những người công khai tuyên bố Diệm và gia đình phải ra đi đã nói thêm rằng người dân Việt Nam bất lực trong việc thay đổi chính phủ và nói chỉ có Mỹ mới có thể mang lại sự thay đổi. Điều đáng chú ý là nhận xét đó đến từ cả những người Việt Nam vốn thường khá thận trọng khi thảo luận các chủ đề chính trị.

“[Chúng tôi] chỉ ước mơ rằng thái độ của người Việt Nam [bất mãn chính phủ Diệm] chưa đi đến mức thù địch với người Mỹ nhưng nếu tình hình hiện tại tiếp diễn thì có khả năng những lời chỉ trích sẽ ngày càng nhuốm màu chống Mỹ. Một số người Việt Namxu hướng coi việc sử dụng thiết bị của Mỹ và lập trường 'không can thiệp' của Mỹ là đồng ý với việc Chính phủ ông Diệm đàn áp dân chúng, nghĩa là chỉ còn một bước nữa là đổ tất cả trách nhiệm lên vai Mỹ.” (Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 25 S viet)

 

.... o ....

 


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10780)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)