Bilingual. 299. General Khiem told Colonel Conein about the planning. A committee of Generals headed by General Duong Van Minh agreed that a coup will take place within one week.

29/09/20233:21 SA(Xem: 1539)
Bilingual. 299. General Khiem told Colonel Conein about the planning. A committee of Generals headed by General Duong Van Minh agreed that a coup will take place within one week.

 

blank
Bilingual. 299. General Khiem told Colonel Conein about the planning. A committee of Generals headed by General Duong Van Minh agreed that a coup will take place within one week. The Generals who are not included in the planning and who must be neutralized include: General Ton That Dinh; General Huynh Van Cao. Colonel Le Quang Tung is considered a primary target by the coup committee and will be destroyed together with his entire encampment as one of the first acts of the coup. Vice President Nguyen Ngoc Tho is aware of the coup planning and supports it. He is the choice of the Generals as civilian leader of the succeeding government. General Khiem asked for and received assurance that the U.S. would do all in its power to assist the families of the Generals engaged in the coup plot in the event of its failure. // Tướng Khiêm nói với Đại Tá Conein về kế hoạch đảo chánh. Một ủy ban các Tướng lĩnh do Tướng Dương Văn Minh đứng đầu đồng ý rằng cuộc đảo chính sẽ diễn ra trong vòng một tuần lễ nữa. Có 2 tướng không nằm trong kế hoạch và phải bị vô hiệu hóa là: Tướng Tôn Thất Đính, Tướng Huỳnh Văn Cao. Đại tá Lê Quang Tung bị ủy ban đảo chính coi là mục tiêu hàng đầu và sẽ bị hủy diệt cùng với toàn bộ căn cứ của Tung như một trong những hành động đảo chính đầu tiên. Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ biết kế hoạch đảo chính và nói ủng hộ. Thơ được các Tướng lựa chọn làm lãnh đạo dân sự của chính phủ kế nhiệm. Tướng Khiêm yêu cầu và nhận được sự đảm bảo rằng Mỹ sẽ làm hết khả năng của mình để hỗ trợ gia đình các Tướng trong trường hợp đảo chính thất bại.

 

 

CIA logo299. Telegram From the Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency 1

 

Saigon, August 27, 1963.

[document number not declassified]

1. Colonel Conein met with General Tran Thien Khiem at the latter’s invitation at JGS Hqs 1450 local 27 August. General Khiem stated that the question of a military coup against the government had been discussed by a committee of Generals headed by General Duong Van Minh, and that they are agreed a coup will take place within one week.

2. The committee of Generals in addition to General Duong Van Minh includes the following additional personalities: General Le Van Kim; General Nguyen Khanh; General Pham Xuan Chieu; General Nguyen Ngoc Le; General Tran Tu Oai is not a member of the committee but has indicated he will cooperate. General Tran Van Don is a [Page 654]member of the committee but cannot act because he is surrounded by personalities from the Presidency who block effective action on his part.

3. The Generals who are not included in the planning and who must be neutralized include: General Ton That Dinh; General Huynh Van Cao.

4. Colonel Le Quang Tung is considered a primary target by the coup committee and will be destroyed together with his entire encampment as one of the first acts of the coup.

5. In connection with the destruction of Colonel Tung and his Special Forces, General Khiem requested and was told he would receive a complete inventory of the ordnance now in stock at the Long Thanh training camp.

6. Vice President Nguyen Ngoc Tho is aware of the coup planning and supports it. He is the choice of the Generals as civilian leader of the succeeding government. He is aware of the seven points presented by Conein to Khiem 26 August.2

7. The government to be formed after the coup will be headed by Vice President Tho but will include some military officers in Cabinet positions. The government will not be a military government or junta since the coup committee believes that circumstance would lead to instability as is the case in Korea at present.

8. General Khiem stated that General Duong Van Minh had specifically requested it be passed to Colonel Conein that General Minh feels his position is so precarious at the present moment that General Minh cannot make contact with any Americans at the present time. Americans should not try to contact General Minh.

9. Likewise, General Khiem stated that he did not wish Colonel Conein to visit JGS again on these matters until the coup has been completed. Alternatively, General Khiem suggested that [4 lines not declassified].

[Numbered paragraph 10 (5 lines) not declassified]

11. General Khiem also requested that all official American media cease all discussion of extension or cut-off of aid to Vietnam. General Khiem states that the recent statements on this matter by VOA have been confusing and could hurt the Generals’ cause by leading people to believe that the U.S. will continue aid to the present government regardless of circumstances.

12. General Khanh came to Saigon on night of 26 August and contacted General Khiem. General Khanh is in complete agreement with the coup plan.

13. General Khiem asked for and received assurance that the U.S. would do all in its power to assist the families of the Generals engaged in the coup plot in the event of its failure.

NOTES:

(1) Source: National Defense University, Taylor Papers, T-172-69. Top Secret. The source text is a copy sent by the CIA to the JCS exclusive for McNamara, Gilpatric, Taylor, and Krulak. Copies were also sent to the Department of State exclusive for Rusk, Ball, Harriman, and Hilsman and to the White House exclusive for Bundy. This copy was received at the JCS at 11:36 a.m.

(2) See Documents 290 and 291.↩

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d299

 

.... o ....

 

299. ĐIỆN VĂN TỪ TRỤ SỞ CIA Ở SÀI GÒN
GỬI VỀ TRUNG ƯƠNG CIA (1)

 

Sài Gòn, ngày 27 tháng 8 năm 1963.

[số tài liệu chưa được giải mật]

1. Đại tá Conein đã gặp Tướng Trần Thiện Khiêm theo lời mời của Tướng Trần Thiện Khiêm tại văn phòng Tổng Tham Mưu Quân lực VNCH vào lúc 14:50 giờ địa phương ngày 27 tháng 8. Tướng Khiêm cho biết vấn đề đảo chính quân sự chống chính quyền Ngô Đình Diệm đã được một ủy ban tướng lĩnh do tướng Dương Văn Minh đứng đầu thảo luận và thống nhất đảo chính sẽ diễn ra trong vòng một tuần lễ nữa.

2. Ủy ban Tướng lĩnh ngoài Tướng Dương Văn Minh còn có thêm các cộng sự sau: Tướng Lê Văn Kim; tướng Nguyễn Khánh; Tướng Phạm Xuân Chiểu; Tướng Nguyễn Ngọc Lễ; Tướng Trần Tử Oai không phải là thành viên ủy ban nhưng đã tỏ ý sẽ hợp tác. Tướng Trần Văn Đôn là thành viên ủy ban nhưng không thể hành động vì Đôn bị bao vây bởi những nhân vật trong Phủ Tổng thống ngăn chặn hành động hiệu quả từ phía Đôn.

3. Các tướng không nằm trong kế hoạch và phải bị vô hiệu hóa gồm: Tướng Tôn Thất Đính; Tướng Huỳnh Văn Cao.

4. Đại tá Lê Quang Tung bị ủy ban đảo chính coi là mục tiêu hàng đầu và sẽ bị hủy diệt cùng với toàn bộ căn cứ của Tung như một trong những hành động đầu tiên của cuộc đảo chính.

5. Liên quan đến việc Đại Tá Tung và Lực Lượng Đặc Biệt của Tung bị tiêu diệt, Tướng Khiêm đã yêu cầu và được cho biết sẽ nhận được toàn bộ số vũ khí hiện có trong kho tại trại huấn luyện Long Thành.

6. Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ biết âm mưu đảo chính và nói ủng hộ. Ông Thơ được các Tướng lựa chọn làm lãnh đạo dân sự của chính phủ kế nhiệm. Ông Thơ biết rõ bảy điểm Đại tá Conein trình bày với Tướng Khiêm ngày 26/8.

7. Chính phủ được thành lập sau đảo chính sẽ do Phó Tổng thống Thơ đứng đầu nhưng sẽ có một số sĩ quan quân đội giữ các chức vụ trong Nội các. Chính phủ sẽ không phải là chính phủ quân sự hay toàn các tướng vì ủy ban đảo chính tin rằng tình huống đó sẽ dẫn đến bất ổn như trường hợp ở Nam Hàn hiện nay

8. Tướng Khiêm cho biết Tướng Dương Văn Minh đã đặc biệt yêu cầu chuyển lời cho Đại tá Conein rằng Tướng Minh cảm thấy địa vị của ông trong thời điểm hiện tại quá bấp bênh đến nỗi Tướng Minh không thể liên lạc được với bất kỳ người Mỹ nào vào thời điểm hiện tại. Người Mỹ không nên trực tiếp liên lạc với Tướng Minh.

9. Tương tự như vậy, Tướng Khiêm nói rằng Tướng Khiêm không muốn Đại Tá Conein đến thăm Bộ Tư Lệnh một lần nữa về những vấn đề này cho đến khi cuộc đảo chánh hoàn tất. Ngoài ra, Tướng Khiêm đề nghị [4 dòng không giải mật].

[Đoạn văn số 10 (dài 5 dòng) chưa được giải mật]

11. Tướng Khiêm cũng yêu cầu tất cả các phương tiện truyền thông chính thống của Mỹ ngừng mọi cuộc thảo luận về việc gia hạn hoặc cắt viện trợ cho Việt Nam. Tướng Khiêm nói rằng những tuyên bố gần đây của đài VOA về vấn đề này đã gây nhầm lẫn và có thể làm tổn hại đến chính nghĩa của các Tướng khi làm người ta tin rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục viện trợ cho chính phủ hiện tại [của ông Diệm] bất kể hoàn cảnh ra sao.

12. Tướng Khánh đã vào Sài Gòn đêm 26 tháng 8 và đã liên lạc với Tướng Khiêm. Tướng Khánh hoàn toàn đồng ý với kế hoạch đảo chính.

13. Tướng Khiêm yêu cầu và nhận được sự đảm bảo rằng Hoa Kỳ sẽ làm hết khả năng của mình để hỗ trợ gia đình các Tướng tham gia âm mưu đảo chính trong trường hợp đảo chính thất bại.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Đại học Quốc phòng, Taylor Papers, T-172-69. Bí mật hàng đầu. Văn bản nguồn là bản sao được CIA gửi tới JCS dành riêng cho Rober McNamara (Bộ trưởng Quốc phòng), Roswell Gilpatric (Thứ trưởng Quốc phòng), Tướng Maxwell Taylor (Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ) và Tướng Victor Krulak (Phụ tá Đặc biệt về Chống Nổi Dậy). Các bản sao cũng được gửi tới Bộ Ngoại giao dành riêng cho Dean Rusk (Bộ trưởng Ngoại giao), George Ball (Thứ trưởng Ngoại giao), Averell Harriman (Thứ trưởng Ngoại giao về Chính trị Công chúng) và Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại trưởng về Viễn Đông) và tới Bạch Ốc dành riêng cho McGeorge Bundy (Cố vấn An ninh Quốc gia). Bản sao này đã được nhận tại JCS lúc 11:36 sáng.

(2) Xem Tài liệu 290 và 291.

 

.... o ....

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10801)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)