Bilingual. 16. Telegram From the Department of State. The USG will support a coup which has good chance of succeeding but plans no direct involvement of U.S. Armed Forces.

16/10/20233:15 SA(Xem: 1165)
Bilingual. 16. Telegram From the Department of State. The USG will support a coup which has good chance of succeeding but plans no direct involvement of U.S. Armed Forces.

blank
Bilingual. 16. Telegram From the Department of State. The USG will support a coup which has good chance of succeeding but plans no direct involvement of U.S. Armed Forces. Harkins should state that he is prepared to establish liaison with the coup planners to review plans, but will not engage directly in joint coup planning. You are hereby authorized to announce suspension of aid through Diem Government at a time and under conditions of your choice. In deciding upon use of this authority, you should consider importance of timing and managing announcement so as to minimize appearance of collusion with Generals, and also to minimize danger of unpredictable and disruptive reaction by existing government. // Điện văn từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ một cuộc đảo chính có cơ hội thành công cao nhưng có kế hoạch không có sự tham gia trực tiếp của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ. Tướng Harkins nên tuyên bố rằng ông [Harkins] sẵn sàng thiết lập liên lạc với những người lập kế hoạch đảo chính để xem xét các kế hoạch, nhưng sẽ không tham gia trực tiếp vào việc lập kế hoạch đảo chính chung.  Theo đây, ông [Lodge] được phép thông báo việc đình chỉ viện trợ qua Chính phủ Diệm vào thời điểm và theo những điều kiện do ông lựa chọn. Khi quyết định sử dụng quyền này, ông nên cân nhắc tầm quan trọng của thời gian và sắp xếp thông báo để giảm thiểu khả năng có vẻ như có sự thông đồng với các Tướng, đồng thời giảm thiểu nguy cơ phản ứng bất lợi và khó lường của chính phủ Diệm.

 

the Department of State 2
16. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam1

 

Washington, August 29, 1963—5:03 p.m.

272. Eyes only for Ambassador Lodge and General Harkins.

1. Highest level meeting noon today reviewed your 375 and reaffirmed basic course.2 Specific decisions follow:

2. In response to your recommendation, General Harkins is hereby authorized to repeat to such Generals as you indicate the messages previously transmitted by CAS officers. He should stress that the USG supports the movement to eliminate the Nhus from the government, but that before arriving at specific understandings with the Generals, General Harkins must know who are involved, resources available to them and overall plan for coup. The USG will support a coup which has good chance of succeeding but plans no direct involvement of U.S. Armed Forces. Harkins should state that he is prepared to establish liaison with the coup planners to review plans, but will not engage directly in joint coup planning.3

3. Question of last approach to Diem remains undecided and separate personal message from Secretary to you4 develops our concerns and asks your comment.

4. On movement of U.S. forces, we do not expect to make any announcement or leak at present and believe that any later decision to publicize such movements should be closely connected to developing events on your side. We cannot of course prevent unauthorized disclosures or speculation, but we will in any event knock down any reports of evacuation.

5. You are hereby authorized to announce suspension of aid through Diem Government at a time and under conditions of your choice. In deciding upon use of this authority, you should consider importance of timing and managing announcement so as to minimize appearance of collusion with Generals, and also to minimize danger of [Page 33]unpredictable and disruptive reaction by existing government. We also assume that you will not in fact use this authority unless you think it essential, and we see it as possible that Harkins’ approach and increasing process of cooperation may provide assurance Generals desire. Our own view is that it will be best to hold this authority for use in close conjunction with coup, and not for present encouragement of Generals, but decision is yours.

Rusk

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 26 S VIET. Top Secret; Emergency. The text of this message was sent from the White House for transmission over Department of State channels. According to the memorandum supra, the telegram was cleared by the President. Hilsman and Rusk cleared the telegram for transmission. Another copy indicates that the President saw it. (Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, State cables) Also printed in United States-Vietnam Relations, 1945-1967, Book 12, p. 538.

(2) See Supra. Telegram 375 is Document 12.

(3) In telegram 385 from Saigon, August 30, Lodge thanked Rusk for the “prompt decisions,” but noted that the Mission had no further contact with the Generals. General Khiem canceled a meeting with a CIA officer and was unavailable to receive a telephone call from Harkins. Lodge thought that this wariness might reflect concern for security. (Department of State, Central Files, POL 26 S VIET)

(4) Infra.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d16

 

.... o ....

 

16. ĐIỆN VĂN TỪ BỘ NGOẠI GIAO
GỬI ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN (1)

 

Washington, ngày 29 tháng 8 năm 1963— lúc 5:03 giờ chiều.

 

272. Chỉ để Đại sứ Lodge và Tướng Harkins đọc.

1. Cuộc họp cấp cao nhất trưa hôm nay đã xem xét lại điện văn 375 (tức hồ sơ 12 do Đại sứ Lodge gửi về) của ông [Lodge] và khẳng định lại hướng đi cơ bản.(2) Các quyết định cụ thể như sau:

2. Để đáp lại đề nghị của bạn (Đại sứ Lodge), Tướng Harkins theo đây được ủy quyền nhắc lại với các Tướng VN đó như ông [Lodge] đã nêu ra các thông điệp đã được các sĩ quan CAS truyền đi trước đó. Ông nên nhấn mạnh rằng chính phủ Mỹ ủng hộ phong trào loại bỏ ông bà Nhu khỏi chính phủ, nhưng trước khi đạt được những hiểu biết cụ thể với các Tướng, Tướng Harkins phải biết ai có liên quan, các nguồn lực sẵn có cho họ và kế hoạch tổng thể cho cuộc đảo chính. Chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ một cuộc đảo chính có cơ hội thành công cao nhưng có kế hoạch không có sự tham gia trực tiếp của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ. Tướng Harkins nên tuyên bố rằng ông [Harkins] sẵn sàng thiết lập liên lạc với những người lập kế hoạch đảo chính để xem xét các kế hoạch, nhưng sẽ không tham gia trực tiếp vào việc lập kế hoạch đảo chính chung.(3)

3. Câu hỏi về cách tiếp cận cuối cùng với Diệm vẫn chưa được quyết địnhthông điệp cá nhân, riêng biệt từ Bộ trưởng Ngoại giao gửi cho ông Lodge (4) nêu lên mối quan ngại của chúng tôi và hỏi ý kiến của ông [Lodge].

4. Về việc di chuyển của quân lực Hoa Kỳ, chúng tôi không mong đợi đưa ra bất kỳ thông báo hoặc rò rỉ nào vào lúc này và tin rằng bất kỳ quyết định nào sau này về việc công khai các chuyển động đó sẽ liên quan chặt chẽ đến các sự kiện đang diễn ra từ phía các ông [Lodge + Harkins]. Tất nhiên, chúng tôi không thể ngăn chặn việc tiết lộ hoặc suy đoán trái phép, nhưng trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ loại bỏ bất kỳ bản tin về việc di tản [người Mỹ].

5. Theo đây, ông [Lodge] được phép thông báo việc đình chỉ viện trợ qua Chính phủ Diệm vào thời điểm và theo những điều kiện do ông lựa chọn. Khi quyết định sử dụng quyền này, ông nên cân nhắc tầm quan trọng của thời gian và sắp xếp thông báo để giảm thiểu khả năng có vẻ như có sự thông đồng với các Tướng, đồng thời giảm thiểu nguy cơ phản ứng bất lợi và khó lường của chính phủ Diệm. Chúng tôi cũng giả định rằng trên thực tế ông sẽ không sử dụng thẩm quyền này trừ khi ông cho rằng nó cần thiết, và chúng tôi thấy rằng cách tiếp cận và quá trình hợp tác ngày càng tăng của Tướng Harkins có thể mang lại sự đảm bảo cho mong muốn của các Tướng. Quan điểm riêng của chúng tôi là tốt nhất nên giữ quyền này để sử dụng kết hợp chặt chẽ với cuộc đảo chính, chứ không phải để khuyến khích các Tướng hiện tại, nhưng quyết định là của ông.

Rusk (Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 26 S viet. Bí mật hàng đầu; Khẩn cấp. Nội dung của thông điệp này được gửi từ Bạch Ốc để truyền qua các kênh của Bộ Ngoại giao. Theo bản ghi nhớ trước, bản văn trong bức điện này đã được Tổng thống Kennedy chấp thuận. Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại trưởng về Viễn Đông) và Dean Rusk (Bộ trưởng Ngoại giao) đã chấp thuận bức điện này để truyền đi. Một bản sao khác cho biết Tổng thống đã đọc nó. (Thư viện Kennedy, Hồ sơ An ninh Quốc gia, Chuỗi Hồ sơ về Việt Nam, Công điện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ) Cũng được in trong "United States-Vietnam Relations, 1945-1967, Book 12", tr. 538.

(2) Xem Phần trên. Telegram 375 là Tài liệu 12.

(3) Trong điện tín 385 từ Sài Gòn, ngày 30 tháng 8, Đại sứ Lodge cảm ơn Ngoại trưởng Rusk vì “những quyết định nhanh chóng”, nhưng lưu ý rằng phía Hoa Kỳ không còn liên lạc gì với các Tướng VN nữa. Tướng Trần Thiện Khiêm hủy cuộc gặp với một sĩ quan CIA và không thể nhận điện thoại từ Tướng Harkins. Lodge nghĩ rằng sự cảnh giác này có thể cho thấy mối lo ngại về an ninh. (Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 26 S viet)

(4) Xem hồ sơ kế tiếp.

.

 

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

.

.... o ....

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9902)
Nhân dịp lễ tụng Luật Tạng Pali 10 ngày, trời người hoan hỉ khi hơn 4000 tăng ni và Phật tử từ các nước Đông Nam Á về tham dự, Ni sư TN Giới Hương (Trụ trì Chùa Hương Sen, California, Hoa Kỳ), quý sư cô và Phật tử xa gần đã thành tâm cúng dường tịnh tài và 3000 cuốn kinh do Chùa Hương Sen biên soạn.
Trước đông đảo chư Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng ni và đồng bào Phật tử, lễ tấn phong Trụ trì chùa Bảo Quang đã được long trọng diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại sân trước chánh điện chùa.
Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, chúng tôi xin chia sẻ lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam và tín đồ Phật Giáo trên toàn thế giới trước sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.