Bilingual. 17. Telegram From the Department of State to the Embassy. My own personal assessment is (and this is not an instruction) that the Nhus are by all odds the greater part of the problem in Viet-Nam, internally, internationally and for American public opinion.

17/10/20233:19 SA(Xem: 647)
Bilingual. 17. Telegram From the Department of State to the Embassy. My own personal assessment is (and this is not an instruction) that the Nhus are by all odds the greater part of the problem in Viet-Nam, internally, internationally and for American public opinion.

blank
Bilingual. 17. Telegram From the Department of State to the Embassy. My own personal assessment is (and this is not an instruction) that the Nhus are by all odds the greater part of the problem in Viet-Nam, internally, internationally and for American public opinion. Perhaps it is inconceivable that the Nhus could be removed without taking Diem with them or without Diem’s abandoning his post. The only point on which you and General Harkins have different views is whether an attempt should be made with Diem to eliminate the Nhus. But if a sanction were used in such a conversation, there would be a high risk that this would be taken by Diem as a sign that action against him and the Nhus was imminent and he might as a minimum move against the Generals or even take some quite fantastic action such as calling on North Viet-Nam for assistance in expelling the Americans. // Điện văn từ Bộ Ngoại giao gửi Đại sứ Lodge. Đánh giá cá nhân của tôi là (và đây không phải là một chỉ dẫn) rằng ông bà Nhu hoàn toànvấn đề lớn nhất ở Việt Nam, trong nội bộ VN, với dư luận quốc tế và đối với dư luận Mỹ. Có lẽ không thể tưởng tượng được rằng ông bà Nhu có thể bị cách chức mà không đưa Diệm đi cùng, hoặc Diệm không từ bỏ chức vụ Tổng Thống. Điểm duy nhất mà ông và Tướng Harkins có quan điểm khác nhau là liệu có nên thực hiện nỗ lực thuyết phục ông Diệm để xin Diệm loại bỏ ông bà Nhu. Nhưng nếu một biện pháp trừng phạt được sử dụng trong một cuộc đối thoại như vậy, sẽ có nguy cơ cao là Diệm sẽ coi đây là một dấu hiệu cho thấy hành động chống lại ông Diệm và ông bà Nhu sắp xảy ra, và ông Diệm có thể có một hành động tối thiểu chống lại các Tướng hoặc thậm chí thực hiện một số hành động hoang tưởng như kêu gọi Bắc Việt hỗ trợ trục xuất người Mỹ.

 

the Department of State 217. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam1

 

Washington, August 29, 1963—8:17 p.m.

279. Eyes only for the Ambassador from the Secretary. Deeply appreciate your 3752 which was a most helpful clarification. We fully understand enormous stakes at issue and the heavy responsibilities which you and Harkins will be carrying in the days ahead and we want to do everything possible from our end to help.

Purpose of this message is to explore further question of possible attempt to separate Diem and the Nhus. In your telegram you appear to treat Diem and the Nhus as a single package whereas we had indicated earlier to the Generals that if the Nhus were removed the question of retaining Diem would be up to them. My own personal assessment is (and this is not an instruction) that the Nhus are by all odds the greater part of the problem in Viet-Nam, internally, internationally and for American public opinion. Perhaps it is inconceivable that the Nhus could be removed without taking Diem with them or without Diem’s abandoning his post. In any event, I would appreciate your comment on whether any distinction can or should be drawn as between Diem and Counselor and Madame Nhu.

The only point on which you and General Harkins have different views is whether an attempt should be made with Diem to eliminate the Nhus and presumably take other steps to consolidate the country behind a winning effort against the Viet Cong. My own hunch, based [Page 34]in part on the report of Kattenburg’s conversations with Diem3 is that such an approach could not succeed if it were cast purely in terms of persuasion. Unless such a talk included a real sanction, such as a threatened withdrawal of our support, it is unlikely that it would be taken completely seriously by a man who may feel that we are inescapably committed to an anti-communist Viet-Nam. But if a sanction were used in such a conversation, there would be a high risk that this would be taken by Diem as a sign that action against him and the Nhus was imminent and he might as a minimum move against the Generals or even take some quite fantastic action such as calling on North Viet-Nam for assistance in expelling the Americans.

It occurs to me, therefore, that if such an approach were to be made it might properly await the time when others were ready to move immediately to constitute a new government. If this be so, the question then arises as to whether an approach to insist upon the expulsion of the Nhus should come from Americans rather than from the Generals themselves. This might be the means by which the Generals could indicate that they were prepared to distinguish between Diem and the Nhus. In any event, were the Generals to take this action it would tend to protect succeeding Viet-Nam administrations from the charge of being wholly American puppets subjected to whatever anti-American sentiment is inherent in so complex a situation.

I would be glad to have your further thoughts on these points as well as your views on whether further talks with Diem are contemplated to continue your opening discussions with him. You will have received formal instructions on other matters through other messages. Good luck.

Rusk

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 26 S VIET. Top Secret; Emergency. Drafted by Rusk, cleared with the White House, and approved by Hilsman. Another copy of this telegram has a marginal note indicating the President read it. (Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, State Cables) Also printed in United States-Vietnam Relations, 1945-1967, Book 12, p. 539.

(2) Document 12.

(3) See Document 10.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d17

 

.... o ....

 

17. ĐIỆN VĂN TỪ BỘ NGOẠI GIAO
GỬI ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN (1)

 

Washington, ngày 29 tháng 8 năm 1963— lúc 8 giờ 17 phút tối.

279. Bộ trưởng gửi, chỉ để Đại sứ Lodge xem. Chúng tôi đánh giá sâu sắc điện văn 375(2) của bạn, đây là lời giải thích hữu ích nhất. Chúng tôi hoàn toàn hiểu được những mối nguy hiểm to lớn đang được đề cập cũng như những trách nhiệm nặng nề mà bạn và Tướng Paul Harkins sẽ phải gánh vác trong những ngày tới và chúng tôi muốn làm mọi thứ có thể từ phía mình để giúp đỡ.

Mục đích của điện văn này là tìm hiểu thêm câu hỏi về nỗ lực có thể nhằm tách rời ông Diệm xa khỏi ông bà Nhu. Trong điện văn của bạn, bạn dường như coi Diệm và Nhu như một gói duy nhất trong khi trước đó chúng tôi đã chỉ ra cho các Tướng rằng nếu ông bà Nhu bị loại bỏ [ra khỏi quyền lực] thì vấn đề giữ lại Diệm sẽ tùy thuộc vào họ. Đánh giá cá nhân của tôi là (và đây không phải là một chỉ dẫn) rằng ông bà Nhu hoàn toànvấn đề lớn nhất ở Việt Nam, trong nội bộ VN, với dư luận quốc tế và đối với dư luận Mỹ. Có lẽ không thể tưởng tượng được rằng ông bà Nhu có thể bị cách chức mà không đưa Diệm đi cùng, hoặc Diệm không từ bỏ chức vụ Tổng Thống. Trong mọi trường hợp, tôi sẽ đánh giá cao nhận xét của bạn về việc liệu có thể hoặc nên rút ra sự phân biệt nào giữa ông Diệm với Cố vấn Nhu và Bà Nhu hay không.

Điểm duy nhất mà ông và Tướng Harkins có quan điểm khác nhau là liệu có nên thực hiện nỗ lực thuyết phục ông Diệm để xin Diệm loại bỏ ông bà Nhu và có lẽ thực hiện các bước khác để củng cố đất nước VN đằng sau nỗ lực chiến thắng VC hay không. Linh cảm của riêng tôi, một phần dựa trên báo cáo về các cuộc đối thoại của Phó Giám Đốc Phòng Đông Nam Á Paul Kattenburg với ông Diệm(3), là một cách tiếp cận như vậy không thể thành công nếu nó chỉ thuần tuý về mặt thuyết phục. Trừ khi cuộc nói chuyện như vậy bao gồm một biện pháp trừng phạt thực sự, chẳng hạn như đe dọa rút lại sự ủng hộ của chúng ta, thì khó có khả năng nó sẽ được coi là hoàn toàn nghiêm túc bởi một người có thể cảm thấy rằng chúng ta nhất quyết ủng hộ một nước Việt Nam chống cộng. Nhưng nếu một biện pháp trừng phạt được sử dụng trong một cuộc đối thoại như vậy, sẽ có nguy cơ cao là Diệm sẽ coi đây là một dấu hiệu cho thấy hành động chống lại ông Diệm và ông bà Nhu sắp xảy ra, và ông Diệm có thể có một hành động tối thiểu chống lại các Tướng hoặc thậm chí thực hiện một số hành động hoang tưởng như kêu gọi Bắc Việt hỗ trợ trục xuất người Mỹ.

Do đó, tôi chợt nhận ra rằng nếu một cách tiếp cận như vậy được thực hiện thì nó có thể phải đợi đến thời điểm những người khác sẵn sàng hành động ngay lập tức để thành lập một chính phủ mới. Nếu đúng như vậy thì câu hỏi sẽ đặt ra là liệu cách tiếp cận nhằm trục xuất ông bà Nhu có nên đến từ người Mỹ chứ không phải từ chính các Tướng hay không. Đây có thể là phương tiện mà qua đó các Tướng có thể cho thấy rằng họ đã sẵn sàng để phân biệt giữa Diệm và ông bà Nhu. Trong mọi trường hợp, nếu các Tướng thực hiện hành động này, nó sẽ có xu hướng bảo vệ các chính quyền Việt Nam kế nhiệm khỏi bị quy chụp là những búp bê hoàn toàn của Mỹ để gánh chịu những cảm xúc chống Mỹ vốn có sẵn trong một tình huống quá phức tạp.

Tôi rất vui khi được ông suy nghĩ thêm về những điểm này cũng như quan điểm của ông về việc liệu các cuộc đàm phán tiếp theo với Diệm có được dự tính để tiếp tục các cuộc thảo luận mở đầu với ông Diệm hay không. Bạn sẽ nhận được hướng dẫn chính thức về các vấn đề khác thông qua các điện văn khác. Chúc may mắn.

Dean Rusk (Ngoại trưởng Hoa Kỳ)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 26 S viet. Bí mật hàng đầu; Khẩn cấp. Do Ngoại trưởng Dean Rusk soạn thảo, được Bạch Ốc thông qua và được Phụ tá Ngoại trưởng Roger Hilsman chấp thuận để gửi. Một bản sao khác của bức điện này có chú thích bên lề cho biết Tổng thống đã đọc nó. (Thư viện Kennedy, Hồ sơ An ninh Quốc gia, Bộ sách Quốc gia Việt Nam, Điện văn Bộ Ngoại giao) Cũng được in trong sách United States-Vietnam Relations, 1945-1967, Book 12, tr. 539.

(2) Văn bản 12.

(3) Xem Tài liệu 10.

. 

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

.

.... o ....

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9902)
Trước đông đảo chư Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng ni và đồng bào Phật tử, lễ tấn phong Trụ trì chùa Bảo Quang đã được long trọng diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại sân trước chánh điện chùa.
Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, chúng tôi xin chia sẻ lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam và tín đồ Phật Giáo trên toàn thế giới trước sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Hội Đồng Hoằng Pháp sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vào 4 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại Tu Viện Đại Bi, 13852 Newland St, Garden Grove, CA 92844; số điện thoại: (714) 360-5355.