Bilingual. 18. From the President to the Ambassador. Until the very moment of the go signal for the operation by the Generals, I must reserve a contingent right to change course and reverse previous instructions.

18/10/20233:38 SA(Xem: 728)
Bilingual. 18. From the President to the Ambassador. Until the very moment of the go signal for the operation by the Generals, I must reserve a contingent right to change course and reverse previous instructions.

blank
Bilingual. 18. From the President to the Ambassador. Until the very moment of the go signal for the operation by the Generals, I must reserve a contingent right to change course and reverse previous instructions. While fully aware of your assessment of the consequences of such a reversal, I know from experience that failure is more destructive than an appearance of indecision. I would, of course, accept full responsibility for any such change as I must bear also the full responsibility for this operation and its consequences. Lodge: To be successful, this operation must be essentially a Vietnamese affair with a momentum of its own. Should this happen you may not be able to control it, i.e. the ‘go signal’ may be given by the Generals. // Từ Tổng Thống Kennedy gửi Đại sứ Lodge. Cho đến thời điểm các Tướng VN ra lệnh hành quân, tôi phải dành quyền thay đổi hướng đi và đảo ngược các chỉ dẫn trước đó. Mặc dù hoàn toàn nhận thức được đánh giá của bạn về hậu quả của sự đảo ngược như vậy, nhưng từ kinh nghiệm, tôi biết rằng thất bại có sức tàn phá lớn hơn là vẻ ngoài thiếu quyết đoán. Tất nhiên, tôi sẽ chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ thay đổi nào như vậy vì tôi cũng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về hoạt động này và hậu quả của nó. Lodge:  Để thành công, chiến dịch này về cơ bản phải là việc của người Việt Nam với động lực riêng của họ. Nếu chiến dịch kia [đảo chính ông Diệm] xảy ra, ngài [Tổng Thống Kennedy] có thể không kiểm soát được chiến dịch, tức là 'phất cờ xuất quân' có thể là từ các Tướng.

 

us president logo 318. Message From the President to the Ambassador in Vietnam (Lodge)1

 

Washington , August 29, 1963.

I have approved all the messages you are receiving from others today, and I emphasize that everything in these messages has my full support.

We will do all that we can to help you conclude this operation successfully. Nevertheless, there is one point on my own constitutional responsibilities as President and Commander in Chief which I wish to state to you in this entirely private message, which is not being circulated here beyond the Secretary of State.

Until the very moment of the go signal for the operation by the Generals, I must reserve a contingent right to change course and reverse previous instructions. While fully aware of your assessment of the consequences of such a reversal, I know from experience that failure is more destructive than an appearance of indecision. I would, of course, accept full responsibility for any such change as I must bear also the full responsibility for this operation and its consequences. It is for this reason that I count on you for a continuing assessment of the prospects of success and most particularly desire your candid warning if current course begins to go sour. When we go, we must go to win, but it will be better to change our minds than fail. And if our national interest should require a change of mind, we must not be afraid of it.

This message requires no direct answer but if you do wish to reply, your answer should be unnumbered and headed “For President Only, pass White House directly, no other distribution whatever,” and referencing White House cite number.2

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, President’s Office Files, Staff Memorandum, MG Bundy. Transmitted in telegram CAP 63465 with the notations: “Personal for the Ambassador from the President” and “No Department or other distribution whatever”. The source text is a copy that Bundy sent to Clifton under cover of a Top Secret Eyes Only memorandum of August 30, which reads as follows:

“The enclosed envelope should be opened by the President only, and when he has read the messages it contains you should destroy them. The reason for this extraordinary procedure is that these messages are not in the normal series and their existence is not known except to the President and to the Secretary of State, so I do not want them in a message file that may be seen by others who believe themselves privy to the most classified material. You should tell the President, however, that I discussed the outgoing message in draft with the Secretaries of State and Defense who concurred in it. The Secretary of Defense in particular thought it was a wise and necessary cable.

“You may wish to ask the President after he has read the messages whether he wants to send any further message to the Ambassador on this topic. My own advice is not to do so at this time, but to be ready to call his attention to this question again if the developing situation makes it advisable.

“I am sorry to be so cryptic.”

The other message included in the envelope for the President was Lodge’s reply; see footnote 2 below.

(2) Lodge replied in WHASA 16262 directly to the President with no other distribution whatever, August 30, noon, as follows: “1. I fully understand that you have the right and responsibility to change course at any time. Of course I will always respect that right. “2. To be successful, this operation must be essentially a Vietnamese affair with a momentum of its own. Should this happen you may not be able to control it, i.e. the ‘go signal’ may be given by the Generals.” (Ibid.)

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d18

 

.... o ....

 

18. THÔNG ĐIỆP CỦA TỔNG THỐNG KENNEDY
GỬI ĐẠI SỨ HOA KỲ TẠI VN (LODGE) (1)

 

Washington, ngày 29 tháng 8 năm 1963.

Tôi [Tổng Thống Kennedy] đã phê duyệt tất cả các điện văn mà bạn [Đại sứ Lodge] nhận được từ những người khác ngày hôm nay và tôi nhấn mạnh rằng mọi thứ trong các điện văn này đều có sự hỗ trợ hoàn toàn của tôi.

Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp bạn kết thúc hoạt động này thành công. Tuy nhiên, có một điểm về trách nhiệm Hiến pháp của tôi với tư cách là Tổng thống và Tổng tư lệnh mà tôi muốn nêu rõ với các bạn trong thông điệp hoàn toàn riêng tư này, thông điệp này không được lưu hành ra xa hơn Bộ trưởng Ngoại giao.

Cho đến thời điểm các Tướng VN ra lệnh hành quân, tôi phải dành quyền thay đổi hướng đi và đảo ngược các chỉ dẫn trước đó. Mặc dù hoàn toàn nhận thức được đánh giá của bạn về hậu quả của sự đảo ngược như vậy, nhưng từ kinh nghiệm, tôi biết rằng thất bại có sức tàn phá lớn hơn là vẻ ngoài thiếu quyết đoán. Tất nhiên, tôi sẽ chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ thay đổi nào như vậy vì tôi cũng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về hoạt động này và hậu quả của nó. Vì lý do này mà tôi trông cậy vào bạn trong việc đánh giá liên tục về triển vọng thành côngđặc biệt mong muốn nhận được lời cảnh báo thẳng thắn của bạn nếu lộ trình hiện tại bắt đầu trở nên tồi tệ. Khi tiến hành, chúng ta phải tiến hành để thắng, nhưng thà thay đổi quyết định còn hơn thất bại. Và nếu lợi ích quốc gia của chúng ta đòi hỏi phải đổi ý, chúng ta không được sợ điều đó.

Điện văn này không yêu cầu câu trả lời trực tiếp nhưng nếu bạn muốn trả lời, câu trả lời của bạn đừng đánh số thứ tự điện văn, và phải có nhan đề "Chỉ để Tổng thống đọc, trực tiếp chuyển tới Bạch Ốc, không được gửi tới bất kỳ nơi nào khác" và tham chiếu số trích dẫn của Bạch Ốc.(2)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, Hồ sơ Văn phòng Tổng thống, Biên bản ghi nhớ của Nhân viên, MG Bundy. Được truyền trong điện văn CAP 63465 với các ký hiệu: “Gửi riêng tới Đại sứ, từ Tổng thống [Kennedy]” và “Không phân phối bất kỳ nơi nào khác”. Văn bản nguồn là một bản sao mà McGeorge Bundy [Phụ tá Đặc biệt an ninh quốc gia của Tổng Thống] đã gửi cho Tướng CHester  Clifton (Phụ tá Quân sự của Tổng Thống) dưới vỏ bọc của một bản ghi nhớ "Top Secret Eyes Only" (Tối mật, chỉ để đọc) vào ngày 30 tháng 8, có nội dung như sau:

“Phong bì kèm theo chỉ nên được mở ra bởi Tổng thống và khi Tổng thống đọc xong các tin nhắn trong đó thì hãy tiêu hủy chúng. Lý do cho thủ tục đặc biệt này là vì những tin nhắn này không nằm trong chuỗi thông báo bình thường và sự tồn tại của chúng không được biết đến ngoại trừ Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao, vì vậy tôi không muốn chúng nằm trong một hồ sơ tin nhắn mà những người khác có thể xem được rồi họ tin rằng họ biết được tài liệu mật nhất. Tuy nhiên, bạn nên nói với Tổng thống rằng tôi đã thảo luận về bản dự thảo thông điệp gửi đi với các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, những người đã đồng tình với nó. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đặc biệt cho rằng đây là một bức điện khôn ngoan và cần thiết.

“Bạn có thể muốn hỏi Tổng thống sau khi Tổng thống đọc các tin nhắn xem liệu Tổng thống có muốn gửi thêm bất kỳ thông điệp nào tới Đại sứ [Lodge] về chủ đề này không. Lời khuyên của riêng tôi là không nên làm như vậy vào lúc này mà hãy sẵn sàng thu hút sự chú ý của anh ta [Lodge] đến câu hỏi này một lần nữa nếu tình hình đang phát triển cho phép.

“Tôi xin lỗi vì đã nói kiểu quá khó hiểu.”

Thông điệp khác có trong phong bì gửi cho Tổng thống là thư trả lời của Lodge; xem chú thích 2 bên dưới.

(2) Lodge đã trả lời trực tiếp trong hồ sơ có ký số Bạch Ốc WHASA 16262 cho Tổng thống mà không gửi tới nơi nào khác nữa, trưa ngày 30 tháng 8, như sau: “1. Tôi hoàn toàn hiểu rằng ngài có quyền và trách nhiệm thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào. Tất nhiên tôi sẽ luôn tôn trọng quyền đó. “2. Để thành công, chiến dịch này về cơ bản phải là việc của người Việt Nam với động lực riêng của họ. Nếu chiến dịch kia [đảo chính ông Diệm] xảy ra, ngài [Tổng Thống Kennedy] có thể không kiểm soát được chiến dịch, tức là 'phất cờ xuất quân' có thể là từ các Tướng.” (Sđd.)

.

 

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

.

.... o ....

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9902)
Nhân dịp lễ tụng Luật Tạng Pali 10 ngày, trời người hoan hỉ khi hơn 4000 tăng ni và Phật tử từ các nước Đông Nam Á về tham dự, Ni sư TN Giới Hương (Trụ trì Chùa Hương Sen, California, Hoa Kỳ), quý sư cô và Phật tử xa gần đã thành tâm cúng dường tịnh tài và 3000 cuốn kinh do Chùa Hương Sen biên soạn.
Trước đông đảo chư Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng ni và đồng bào Phật tử, lễ tấn phong Trụ trì chùa Bảo Quang đã được long trọng diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại sân trước chánh điện chùa.
Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, chúng tôi xin chia sẻ lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam và tín đồ Phật Giáo trên toàn thế giới trước sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.