Ngày 30 tháng 5/1963. Telegram From the Embassy in Vietnam. The semi-official Vietnam Presse published text of GVN communique2 affirming freedom of religion in VN and reiterating that national flag must be given supremacy.

19/10/20231:52 SA(Xem: 456)
Ngày 30 tháng 5/1963. Telegram From the Embassy in Vietnam. The semi-official Vietnam Presse published text of GVN communique2 affirming freedom of religion in VN and reiterating that national flag must be given supremacy.

blank
HỒ SƠ THÁNG 5. Ngày 30 tháng 5/1963. Telegram From the Embassy in Vietnam. The  semi-official Vietnam Presse published text of GVN communique2 affirming freedom of religion in VN and reiterating that national flag must be given supremacy. Communique also asks that “international groups not having extended any support to our cause” not interfere in VN internal affairs. All GVN cadre instructed to conform to policy set forth.// Điện văn từ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở VN. Thông tấn bán chính thức của nhà nước VN - Vietnam Presse - đăng thông cáo của Chính phủ VN khẳng định quyền tự do tôn giáo ở VN và nhắc lại rằng quốc kỳ phải được đặt ở vị trí tối cao. Thông cáo cũng yêu cầu “các nhóm quốc tế không hỗ trợ cho chính nghĩa của chúng ta” không can thiệp vào công việc nội bộ của VN. Tất cả viên chức Chính phủ VN được lệnh tuân thủ chính sách đã đề ra.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2
139. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State1

 

Saigon, May 30, 1963, 4 p.m.

1076. CINCPAC for POLAD. On May 29 semi-official Vietnam Presse published text of GVN communique2 affirming freedom of religion in VN and reiterating that national flag must be given supremacy. Communique explains that regulations for display of national flag intended to emphasize it as symbol of national unity and not intended to be discriminatory toward any religion. Communique [Page 337]also asks that “international groups not having extended any support to our cause” not interfere in VN internal affairs. All GVN cadre instructed to conform to policy set forth.

Text of communique being pouched.

Comment: Communique may be public declaration suggested to President Diem by Ambassador Nolting (Embassy telegram 1050)3 issuance of which Diem had stated should be deferred until people had had time to reflect on various statements previously made.

Trueheart

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, SOC 14-1 S VIET. Confidential. Repeated to CINCPAC.

(2) For text of this communique, see American Foreign Policy: Current Documents, 1963, pp. 855-856.

(3) Document 131.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d139

 

.... o ....

 

139. ĐIỆN VĂN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ Ở VN GỬI BỘ NGOẠI GIAO(1)

 

Sài Gòn, ngày 30 tháng 5 năm 1963, lúc 4 giờ chiều.

1076. CINCPAC cho POLAD.

Ngày 29 tháng 5, thông tấn bán chính thức của nhà nước VN - Vietnam Presse - đăng thông cáo (2) của Chính phủ VN khẳng định quyền tự do tôn giáo ở VN và nhắc lại rằng quốc kỳ phải được đặt ở vị trí tối cao. Thông cáo giải thích rằng các quy định về trưng bày quốc kỳ nhằm nhấn mạnh nó là biểu tượng của sự đoàn kết dân tộc và không nhằm mục đích phân biệt đối xử đối với bất kỳ tôn giáo nào. Thông cáo cũng yêu cầu “các nhóm quốc tế không hỗ trợ cho chính nghĩa của chúng ta” không can thiệp vào công việc nội bộ của VN. Tất cả viên chức Chính phủ VN được lệnh tuân thủ chính sách đã đề ra.

Văn bản thông cáo được tóm lược.

Bình luận: Thông cáo có thể là tuyên bố công khai do Đại sứ Nolting đề xuất với Tổng thống Diệm (theo điện văn của Đại sứ quán số 1050)(3) mà Diệm đã tuyên bố nên được hoãn lại cho đến khi mọi ngườithời gian suy ngẫm về những tuyên bố khác nhau đã được đưa ra trước đó.

Trueheart (Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, SOC 14-1 S viet. Bí mật. Lặp lại với CINCPAC.

(2) Về nội dung của thông cáo này, xem sách American Foreign Policy: Current Documents, 1963, pp. 855-856 (Chính sách đối ngoại của Mỹ: Các tài liệu hiện tại, 1963, trang 855-856).

(3) Văn bản 131.

 

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

.

.... o ....

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9902)
Trước đông đảo chư Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng ni và đồng bào Phật tử, lễ tấn phong Trụ trì chùa Bảo Quang đã được long trọng diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại sân trước chánh điện chùa.
Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, chúng tôi xin chia sẻ lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam và tín đồ Phật Giáo trên toàn thế giới trước sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Hội Đồng Hoằng Pháp sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vào 4 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại Tu Viện Đại Bi, 13852 Newland St, Garden Grove, CA 92844; số điện thoại: (714) 360-5355.