Bilingual. 41. US Assurances to the Generals. On August 27 Conein assured General Khiem that the US would do all in its power to assist the families of the generals engaged in the coup plot in the event of its failure.

29/10/20234:07 CH(Xem: 655)
Bilingual. 41. US Assurances to the Generals. On August 27 Conein assured General Khiem that the US would do all in its power to assist the families of the generals engaged in the coup plot in the event of its failure.

blank
Bilingual. 41. US Assurances to the Generals. On August 27 Conein assured General Khiem that the US would do all in its power to assist the families of the generals engaged in the coup plot in the event of its failure. At the same meeting Khiem was promised a complete inventory of ordnance in stock at Long Thanh training camp. On August 29 Rufus Phillips assured General Kim, on authority of the Ambassador, that the CAS approach in a meeting earlier that morning with Generals Minh and Khiem was bona fide and had the Ambassador’s complete blessing. // Bảo đảm của Hoa Kỳ đối với các Tướng VN. Ngày 27/8 Conein bảo đảm với Tướng Khiêm rằng Mỹ sẽ làm hết khả năng của mình để hỗ trợ gia đình các tướng tham gia âm mưu đảo chính trong trường hợp đảo chính thất bại. Cũng tại cuộc họp đó, Khiêm được hứa sẽ kiểm kê đầy đủ vũ khí trong kho súng tại trại huấn luyện Long Thành. Vào ngày 29 tháng 8, với thẩm quyền Đại sứ Lodge trao cho, Rufus Phillips (Phó giám đốc các cchiến dịch nông thôn) bảo đảm với Tướng Lê Văn Kim rằng cách tiếp cận của viên chức CAS trong cuộc họp sáng sớm hôm đó với các Tướng Dương Văn Minh và Trần Thiện Khiêm là đúng thật và được Đại sứ hoàn toàn ủng hộ.

 

41. Memorandum From the Director of the Bureau of Intelligence and Research (Hughes) to the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Hilsman)1

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2Washington , August 31, 1963.

SUBJECT

US Assurances to the Generals

During the period August 22-30 inclusive, the Generals were given the following assurances:

1. On August 26 Generals Khiem and Khanh were assured by Conein and [less than 1 1ine not declassified] respectively that the US would provide direct support during the interim period of breakdown of the central government mechanism. ([document number not declassified])2

2. On August 27 Conein assured General Khiem that the US would do all in its power to assist the families of the generals engaged in the coup plot in the event of its failure. At the same meeting Khiem was promised a complete inventory of ordnance in stock at Long Thanh training camp. ([document number not declassified])3

3. On August 28, CAS gave General Khiem the complete ordnance list and sketch of Long Thanh showing weapons emplacements, as assurance of US intentions, since the plan was provided for the [Page 80]purpose of attack on Colonel Tung’s camp. ([document number not declassified])4

4. On August 29 Rufus Phillips assured General Kim, on authority of the Ambassador, that the CAS approach in a meeting earlier that morning with Generals Minh and Khiem was bona fide and had the Ambassador’s complete blessing. General Kim noted this was all the generals needed (in the way of assurances) but that General Minh needed US help in planning and that CAS should contact General Khiem on the morning of August 30. Phillips got the impression that Kim wanted not only help in planning but something further on what support the US would give. The Ambassador authorized the contact and the offer of help in planning.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, Hilsman Papers, Countries Series-Vietnam. Top Secret.

(2) vol. III, p. 642.

(3) Ibid., p. 653.

(4) Document 23.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d41

 

.... o ....

 

41. Biên bản ghi nhớ của Giám đốc Cục Tình báo và Nghiên cứu (Thomas Hughes) gửi Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao về các vấn đề Viễn Đông (Roger Hilsman)(1)

 

Washington, ngày 31 tháng 8 năm 1963.

CHỦ ĐỀ

Bảo đảm của Hoa Kỳ đối với các Tướng VN

Trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 8, các Tướng đã được bảo đảm như sau:

1. Ngày 26 tháng 8, Tướng Trần Thiện Khiêm và Tướng Nguyễn Khánh được [Trung tá tình báo Lucien] Conein và [ít hơn 1 dòng không giải mật] bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ trực tiếp trong giai đoạn tạm thời tan vỡ cơ chế chính quyền trung ương. ([số tài liệu chưa được giải mật])(2)

2. Ngày 27/8 Conein bảo đảm với Tướng Khiêm rằng Mỹ sẽ làm hết khả năng của mình để hỗ trợ gia đình các tướng tham gia âm mưu đảo chính trong trường hợp đảo chính thất bại. Cũng tại cuộc họp đó, Khiêm được hứa sẽ kiểm kê đầy đủ vũ khí trong kho súng tại trại huấn luyện Long Thành. ([số tài liệu chưa được giải mật])(3)

3. Ngày 28 tháng 8, viên chức CAS trao cho Tướng Khiêm danh sách đầy đủ vũ khí và bản phác thảo Long Thành cho thấy các ụ vũ khí, như một sự đảm bảo cho ý định của Mỹ, vì kế hoạch được cung cấp cho mục đích tấn công trại của Đại tá Lực lượng Đặc biệt Lê Quang Tung. ([số tài liệu chưa được giải mật])(4)

4. Vào ngày 29 tháng 8, với thẩm quyền Đại sứ Lodge trao cho, Rufus Phillips (Phó giám đốc các cchiến dịch nông thôn) bảo đảm với Tướng Lê Văn Kim rằng cách tiếp cận của viên chức CAS trong cuộc họp sáng sớm hôm đó với các Tướng Dương Văn Minh và Trần Thiện Khiêm là đúng thật và được Đại sứ hoàn toàn ủng hộ. Tướng Kim lúc đó nói rằng đó là tất cả những gì các tướng cần (theo cách đảm bảo) nhưng Tướng Minh cần sự giúp đỡ của Mỹ trong việc lập kế hoạch và CAS nên liên lạc với Tướng Khiêm vào sáng ngày 30 tháng 8. Phillips có cảm giác rằng Kim không chỉ muốn được giúp đỡ về mặt lập kế hoạch nhưng còn điều gì đó xa hơn về những hỗ trợ mà Hoa Kỳ sẽ cung cấp. Đại sứ đã cho phép liên lạc và sẽ giúp đỡ trong việc lập kế hoạch.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, Hilsman Papers, Country Series-Việt Nam. Bí mật hàng đầu.

(2) tập. III, tr. 642.

(3) Như trên, tr. 653.

(4) Văn bản 23.

 .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

.... o ....

 

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9902)
Trước đông đảo chư Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng ni và đồng bào Phật tử, lễ tấn phong Trụ trì chùa Bảo Quang đã được long trọng diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại sân trước chánh điện chùa.
Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, chúng tôi xin chia sẻ lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam và tín đồ Phật Giáo trên toàn thế giới trước sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Hội Đồng Hoằng Pháp sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vào 4 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại Tu Viện Đại Bi, 13852 Newland St, Garden Grove, CA 92844; số điện thoại: (714) 360-5355.