Bilingual. 99. Record of a Meeting. The Group initially read a CIA summary of all the messages which had come in over the past two days.

13/12/20234:09 SA(Xem: 811)
Bilingual. 99. Record of a Meeting. The Group initially read a CIA summary of all the messages which had come in over the past two days.

blank
Bilingual. 99. Record of a Meeting. The Group initially read a CIA summary of all the messages which had come in over the past two days. The summary was considered to be so valuable that Mr. McCone was asked if he could bring it up to date daily, and include within it a list of indicators of major change. Examples were how many Buddhists remain imprisoned; students imprisoned; changes in martial law, curfew, etc. Mr. Bundy opened the meeting by referring to General Harkins’ message where he stated that the Communists had deeply infiltrated the Buddhists and students. Mr. McCone stated that CIA had little specific information on the matter. Mr. McNamara asked that the Group consider what we really want Diem to do, stating that it is important that these points be listed. He mentioned such things as the removal of censorship and relaxation of military law. Mr. Bundy added that actions of over-repression, such as hauling truck-loads of people to jail, should also be eliminated; and Mr. Rusk added that there should be an end to the arrests of people simply because they oppose the government. The Group then read a draft letter from the President to President Diem. // Biên bản buổi họp. Ban đầu Nhóm đọc bản tóm tắt của CIA về tất cả các tin nhắn được gửi đến trong hai ngày qua. Bản tóm tắt được coi là có giá trị đến mức McCone đã được hỏi liệu ông có thể cập nhật nó hàng ngày và đưa vào đó danh sách các chỉ số về sự thay đổi lớn hay không. Ví dụ như có bao nhiêu Phật tử vẫn bị cầm tù; sinh viên, học sinh bị cầm tù; những thay đổi về thiết quân luật, lệnh giới nghiêm, v.v. Bundy mở đầu cuộc họp bằng việc đề cập đến thông điệp của Tướng Harkins trong đó ông nói  rằng CS đã thâm nhập sâu vào giới Phật tử và sinh viên. McCone nói rằng CIA có rất ít thông tin cụ thể về vấn đề này. McNamara yêu cầu Nhóm xem xét những gì chúng ta thực sự muốn Diệm làm, nói rằng điều quan trọng là phải liệt kê những điểm này. Ông đề cập đến những điều như việc loại bỏ kiểm duyệt và nới lỏng luật quân sự. Bundy nói thêm rằng những hành động đàn áp quá mức, chẳng hạn như lấy xe vận tải chở hàng loạt người vào tù, cũng cần bị loại bỏ; và Rusk nói thêm rằng cần phải chấm dứt việc bắt giữ người dân chỉ vì họ phản đối chính phủ. Sau đó Nhóm đọc bản thảo thư của Tổng thống Kennedy gửi Tổng thống Diệm.

 

CIA logo99. Memorandum for the Record of a Meeting1

 

Washington, September 12, 1963, 6 p.m.

SUBJECT

Vietnam

PRESENT

Secretary Rusk
Secretary McNamara
Mr. McCone
Mr. Gilpatric
The Attorney General
Mr. Bundy
Governor Harriman
Mr. Colby
Mr. Hilsman
Ambassador Nolting
Mr. Forrestal
Mr. Mendenhall
Mr. Phillips
Mr. Mecklin
Mr. Murrow
General Krulak

1. The Group initially read a CIA summary2 of all the messages which had come in over the past two days. The summary was considered to be so valuable that Mr. McCone was asked if he could bring it up to date daily, and include within it a list of indicators of major change. Examples were how many Buddhists remain imprisoned; students imprisoned; changes in martial law, curfew, etc.

2. Mr. Bundy opened the meeting by referring to General Harkins’ message where he stated that the Communists had deeply infiltrated the Buddhists and students.3 Mr. McCone stated that CIA had little specific information on the matter. Mr. Rusk observed that under any circumstance the government would claim that this was the case, while the Communists would certainly seek to invade these movements. Mr. McNamara stated that we would query General Harkins to determine factual background on the report that there is Communist motivation and control in the Buddhist/student movements.

3. With respect to political orientation of the Buddhists, Ambassador Nolting stated that in early July one of the bonzes came to CIA and asked who the U.S. would like to see as President when they overthrew Diem.

4. Mr. McNamara asked that the Group consider what we really want Diem to do, stating that it is important that these points be listed. He mentioned such things as the removal of censorship and relaxation of military law. Mr. Bundy added that actions of over-repression, such as hauling truck-loads of people to jail, should also be eliminated; and Mr. Rusk added that there should be an end to the arrests of people simply because they oppose the government.

5. Mr. Rusk asked what progress had been made in the study regarding evacuation of dependents. Mr. Hilsman replied that the working group was developing a plan, which would be reported upon to him tomorrow and to the Executive Committee on Monday.4

6. The Group then was given a draft message by Secretary Rusk (attached).5 After reading it there was considerable discussion as to the impact of the cable on Ambassador Lodge. It was Mr. Bundy’s view that it would convey a major change in policy, from one of urgent action to one of restrained sequential steps. He stated that no such step should be taken over a week-end. It was generally agreed that Mr. Rusk’s draft message did, in fact, exhibit a major change in thinking here in Washington.

7. Mr. Bundy observed that there was probably still some divergency in Washington, and in this sense Mr. McNamara suggested that Secretary Rusk’s message seemed to try to bridge that gap, which is not desirable.

8. It was ultimately agreed that the message would be restudied and, in the meantime, that a brief message be sent to Ambassador Lodge tomorrow stating that his proposals are still under study and that, in the interim, he should go back to Diem to speak about the matter of Madame Nhu, the Senator Church resolution, and the attitude of the U.S. Congress.6

9. Mr. McCone stated that there are many more things that should be considered, such as sending a personal emissary to Diem; arranging for a meeting between Cardinal Spellman and Archbishop Thuc; sending a personal emissary to Nhu to persuade him to leave the country; seeking to get the Foreign Minister to return; and seeking to get Diem to appoint a military man as Assistant Minister of Defense.7

10. Mr. Bundy obtained the concurrence of the Group that there is no urgency for sending a major policy message to Ambassador Lodge for the next two or three days.

11. The Group then read a draft letter from the President to President Diem.8 It was generally agreed that such a letter should be forwarded, although this one required some careful study.

12. Mr. McNamara observed that transmittal of such a letter should be preceded by agreement here as to our objectives. In discussing objectives, Governor Harriman stated that it had always been his view that we should work on Diem to improve the government, while still seeking to remove Nhu. Mr. Bundy stated that this is unrealistic; [Page 201]that the general judgment is that splitting the brothers will not work. Mr. McNamara observed that the Defense Department viewpoint is not one of personalities, but one of objectives and actions, and again asked if we could not list the elements of an action program. It was then agreed that a check-list of objectives would be developed by the State Department tomorrow. This would be followed by a comprehensive check-list of the pressures to be used to achieve these objectives, to be completed by Monday. With respect to the second list, Mr. McNamara requested, and it was agreed, that the matter of aid pressures would be kept separate from the remainder.

V.H. Krulak

Major General, USMC

NOTES:

(1) Source: National Defense University, Taylor Papers, T-186-69. Top Secret; Sensitive. Drafted by Krulak. The meeting was held at the White House.
(2) Not found.
(3) Document 96.
(4) September 16.
(5) Document 98.
(6) Presumably a reference to telegram 391, Document 97, which was already sent before this meeting began.
(7) Regarding the origin of these points, see Document 100.
(8) Document 115.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d99

 

.... o ....

 

99. Biên bản buổi họp(1)

 

Washington, ngày 12 tháng 9 năm 1963, lúc 6 giờ chiều.

 

CHỦ ĐỀ:

Việt Nam

HIỆN DIỆN:

Dean Rusk (Ngoại Trưởng) 
Robert McNamara (Bộ Trưởng Quốc Phòng)
John McCone (Giám đốc Tình Báo CIA)
Roswell Gilpatric (Thứ Trưởng Quốc Phòng)
Bộ Trưởng Tư Pháp
McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia)
Thống đốc Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị)
William Colby (Giám đốc Phòng Viễn Đông của CIA)
Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông)
Đại sứ Nolting
Michael Forrestal (viên chức Hội Đồng An ninh Quốc gia)
Joseph Mendenhall (Cố vấn LHQ, Phòng Viễn Đông, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ)
Rufus Phillips (Phó Giám Đốc về Nông Thôn, Phòng Hoạt Động tại VN)
John Mecklin (Tham tán Công vụ tại Tòa Đại sứ Hoa Kỳ)
Edward Murrow (Giám đốc Phòng Thông Tin USIA)
Tướng Victor Krulak (Tướng TQLC, Hoạt Động Đặc Biệt Chống Nổi Dậy)

1. Ban đầu Nhóm đọc bản tóm tắt(2) của CIA về tất cả các tin nhắn được gửi đến trong hai ngày qua. Bản tóm tắt được coi là có giá trị đến mức McCone đã được hỏi liệu ông có thể cập nhật nó hàng ngày và đưa vào đó danh sách các chỉ số về sự thay đổi lớn hay không. Ví dụ như có bao nhiêu Phật tử vẫn bị cầm tù; sinh viên, học sinh bị cầm tù; những thay đổi về thiết quân luật, lệnh giới nghiêm, v.v.

2. Bundy mở đầu cuộc họp bằng việc đề cập đến thông điệp của Tướng Harkins trong đó ông nói  rằng CS đã thâm nhập sâu vào giới Phật tử và sinh viên.(3) McCone nói rằng CIA có rất ít thông tin cụ thể về vấn đề này. Rusk nhận xét rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chính phủ cũng sẽ tuyên bố rằng đúng như vậy, trong khi CS chắc chắn sẽ tìm cách xâm chiếm các phong trào này. McNamara nói rằng chúng ta sẽ hỏi Tướng Harkins để xác định cơ sở thực tế trong báo cáo rằng có động cơ và sự kiểm soát của CS trong các phong trào Phật giáo/sinh viên.

3. Về định hướng chính trị của Phật tử, Đại sứ Nolting cho biết vào đầu tháng 7, một vị sư đã đến CIA và hỏi xem Hoa Kỳ muốn chọn ai làm Tổng thống khi họ lật đổ Diệm.

4. McNamara yêu cầu Nhóm xem xét những gì chúng ta thực sự muốn Diệm làm, nói rằng điều quan trọng là phải liệt kê những điểm này. Ông đề cập đến những điều như việc loại bỏ kiểm duyệt và nới lỏng luật quân sự. Bundy nói thêm rằng những hành động đàn áp quá mức, chẳng hạn như lấy xe vận tải chở hàng loạt người vào tù, cũng cần bị loại bỏ; và Rusk nói thêm rằng cần phải chấm dứt việc bắt giữ người dân chỉ vì họ phản đối chính phủ.

5. Rusk hỏi nghiên cứu về việc di tản người phụ thuộc đã đạt được tiến bộ gì. Hilsman trả lời rằng nhóm công tác đang xây dựng một kế hoạch, kế hoạch này sẽ được báo cáo cho ông vào ngày mai và cho Ủy Ban Hành Pháp vào thứ Hai.(4)

6. Nhóm sau đó đã được Bộ trưởng Rusk đưa cho xem một bản dự thảo thông điệp (đính kèm).(5) Sau khi đọc nó, đã có cuộc thảo luận về tác động của bức điện đối với Đại sứ Lodge. Bundy cho rằng nó sẽ tạo ra một sự thay đổi lớn trong chính sách, từ một hành động khẩn cấp sang một trong những bước tuần tự bị hạn chế. Ông tuyên bố rằng không nên thực hiện bước như vậy vào cuối tuần. Nhìn chung, mọi người đều đồng thuận rằng trên thực tế, dự thảo thông điệp của ông Rusk đã thể hiện một sự thay đổi lớn trong suy nghĩ ở Washington.

7. Bundy nhận xét rằng có lẽ vẫn còn một số khác biệt ở Washington, và theo nghĩa này, McNamara cho rằng thông điệp của Bộ trưởng Rusk dường như đang cố gắng thu hẹp khoảng cách đó, điều này là điều không mong muốn.

8. Cuối cùng buổi họp đồng ý rằng thông điệp sẽ được nghiên cứu lại và trong khi chờ đợi, một thông điệp ngắn gọn sẽ được gửi tới Đại sứ Lodge vào ngày mai nói rằng các đề xuất của ông vẫn đang được nghiên cứu và trong thời gian đó, ông Lodge nên quay lại gặp ông Diệm để nói về vấn đề Bà Nhu, về nghị quyết của Thượng nghị sĩ Frank Church, và về thái độ của Quốc hội Hoa Kỳ.(6)

9. McCone cho rằng còn nhiều việc cần phải xem xét, chẳng hạn như cử sứ giả riêng đến Diệm; sắp xếp cuộc gặp giữa Hồng y Spellman và Tổng giám mục Ngô Đình Thục; cử sứ giả riêng đến thuyết phục Ngô Đình Nhu rời khỏi VN; tìm cách mời Bộ Trưởng Ngoại Giao trở về (LND: Bộ Trưởng Ngoại Giao Vũ Văn Mẫu từ chức ngày 21/8/1963, ngay sau khi Nhu ra lệnh tổng đột kích các chùa); và tìm cách thuyết phục Diệm bổ nhiệm một quân nhân làm Phụ tá Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.(7)

10. Bundy đã nhận được sự đồng thuận của Nhóm rằng không cần thiết phải gửi một thông điệp chính sách quan trọng tới Đại sứ Lodge trong hai hoặc ba ngày tới.

11. Sau đó Nhóm đọc bản thảo thư của Tổng thống Kennedy gửi Tổng thống Diệm.(8) Nói chung mọi người đồng thuận rằng một bức thư như vậy nên được xúc tiến, mặc dù lá thư này cần được nghiên cứu cẩn thận.

12. McNamara nhận thấy rằng việc gửi một bức thư như vậy cần phải có sự đồng ý ở đây về mục tiêu của chúng ta. Khi thảo luận về các mục tiêu, Thống đốc Harriman nói rằng quan điểm của ông luôn là chúng ta nên làm việc với Diệm để cải thiện chính phủ, trong khi vẫn tìm cách loại bỏ Nhu. Bundy cho rằng điều này không thực tế; rằng nhận định chung là việc chia rẽ anh em sẽ không hiệu quả. McNamara nhận xét rằng quan điểm của Bộ Quốc phòng không phải là quan điểm của các cá nhân mà là quan điểm của các mục tiêu và hành động, và một lần nữa hỏi liệu chúng ta có thể liệt kê các yếu tố của một chương trình hành động hay không. Sau đó buổi họp đồng ý rằng một danh sách kiểm tra các mục tiêu sẽ được Bộ Ngoại giao soạn vào ngày mai. Tiếp theo là một danh sách kiểm tra toàn diện về những áp lực cần sử dụng để đạt được những mục tiêu này, sẽ được hoàn thành vào thứ Hai. Đối với danh sách thứ hai, McNamara yêu cầu và được đồng ý rằng vấn đề áp lực viện trợ sẽ được tách biệt khỏi những vấn đề còn lại.

V.H. Krulak

Thiếu tướng, USMC

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Đại học Quốc phòng, Taylor Papers, T-186-69. Bí mật hàng đầu; Nhạy cảm. Được soạn thảo bởi Tướng Krulak. Buổi họp được tổ chức tại Bạch Ốc.
(2) Không tìm thấy.
(3) Văn bản 96.
(4) Ngày 16 tháng 9.
(5) Văn bản 98.
(6) Có lẽ là tham chiếu đến bức điện 391, Tài liệu 97, đã được gửi trước khi buổi họp này bắt đầu.
(7) Về nguồn gốc của những điểm này, xem Văn bản 100.
(8) Văn bản 115.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10220)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.