Bilingual. 104. Letter From the Ambassador in Vietnam. I ask that you show this letter to the President personally. For maximum security I am typing it myself and am sending it to you by messenger.

17/12/20237:46 SA(Xem: 688)
Bilingual. 104. Letter From the Ambassador in Vietnam. I ask that you show this letter to the President personally. For maximum security I am typing it myself and am sending it to you by messenger.

blank
Bilingual. 104. Letter From the Ambassador in Vietnam. I ask that you show this letter to the President personally. For maximum security I am typing it myself and am sending it to you by messenger. What I ask is that General Lansdale be sent over here at once to take charge, under my supervision, of all U.S. relationships with a change of government here. To function efficiently he must have a staff and I therefore ask that he be put in charge of the CAS station in the Embassy, relieving the present incumbent, Mr. John Richardson. [Ten days later] In a letter to Rusk, September 24, Lodge informed Rusk that McCone had fumed down his request. Lodge commented: “It is really a pity. Had my request been granted, I believe the coup might have been pulled off.” // Thư của Đại sứ Hoa Kỳ tại VN. Tôi [Lodge] yêu cầu bạn [Rusk] đích thân trao lá thư này tận tay Tổng thống Kennedy. Để bảo mật tối đa, tôi tự tay gõ thư này và gửi nó cho bạn qua một người cầm tay. Điều tôi yêu cầu là Tướng Lansdale phải được cử đến đây ngay lập tức để nhận trách nhiệm, dưới sự giám sát của tôi, về tất cả các mối quan hệ của Hoa Kỳ với sự thay đổi chính phủ VN ở đây. Để hoạt động hiệu quả, Tướng Lansdale phải có dàn nhân viên và do đó tôi yêu cầu bổ nhiệm Lansdale phụ trách trạm tình báo CAS trong Đại sứ quán, thay thế cho người đương nhiệm là ông John Richardson. [Mười ngày sau đó] Trong một lá thư gửi Ngoại Trưởng Dean Rusk, ngày 24 tháng 9, Đại sứ Cabot Lodge thông báo với Rusk rằng McCone (Giám Đốc Tình Báo CIA) đã phản đối yêu cầu của Lodge. Lodge nhận xét: “Thật sự đáng tiếc. Nếu yêu cầu của tôi được chấp thuận, tôi tin rằng cuộc đảo chính có thể đã tiến hành xong.”

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2104. Letter From the Ambassador in Vietnam (Lodge) to the Secretary of State1

 

Saigon , September 13, 1963.

Dear Dean: I ask that you show this letter to the President personally, as it is vital that it not get into the governmental paper mill. For maximum security I am typing it myself2 and am sending it to you by messenger.

What I ask is that General Lansdale be sent over here at once to take charge, under my supervision, of all U.S. relationships with a change of government here. To function efficiently he must have a staff and I therefore ask that he be put in charge of the CAS station in the Embassy, relieving the present incumbent, Mr. John Richardson.

This is said without casting any reflection on Mr. Richardson. Indeed I think of him as a devoted, intelligent and patriotic American. If his loyal support in the past of the U.S. policy of winning the war with Diem has made it difficult for him to carry out a different policy now, he has never said so or showed it. If, as I am inclined to think, Vietnamese have naturally suspected him of being pro-Diem, it has not been his fault.

My request to put General Lansdale in his place is not because I have anything but praise of Mr. Richardson, but because of my belief that we need a new face and that General Lansdale has outstanding qualifications.

But I hope John McCone will be told my [of] my high regard for Mr. Richardson.

CAS telegram [document number not declassified] September 11,3 is the most encouraging report I have seen since arriving in Vietnam. And it is confirmed by a wholly independent source in whom I have great confidence.

No written answer to this letter is necessary.4 General Lansdale’s arrival will be a more than adequate response.

I hope you will tell the President how much I value his message contained in Deptel 396.5

With warm regards

As ever yours

Cabot L.

NOTES:

(1) Source: Department of State, Rusk Files: Lot 72 D 192, Correspondence-L. Top Secret; Eyes Only.

(2) The source text was inexpertly typed.

(3) Not found.

(4) In a letter to Rusk, September 24, Lodge informed Rusk that McCone had fumed down his request. Lodge commented: “It is really a pity. Had my request been granted, I believe the coup might have been pulled off.” He continued:

“You can be sure I will continue to do my very best to carry out instructions even if I must use persons trained in the old way, who are widely (and however unjustly) believed to be in touch with those who we are trying to replace and who, without ever meaning to be disloyal, do in fact neither understand nor approve of current United States policy.” (Department of States, Rusk Files: Lot 72 D 192, Correspondence-L)

(5) Document 101.

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d104

 

.... o ....

 

104. Thư của Đại sứ Hoa Kỳ tại VN (Cabot Lodge) gửi Bộ trưởng Ngoại giao Dean Rusk (1)

 

Sài Gòn, ngày 13 tháng 9 năm 1963.

 

Kính gửi Dean: Tôi [Lodge] yêu cầu bạn [Rusk] đích thân trao lá thư này tận tay Tổng thống Kennedy, vì điều quan trọng là không để thư này rơi vào nhà máy giấy của chính phủ. Để bảo mật tối đa, tôi tự tay gõ thư này (2) và gửi nó cho bạn qua một người cầm tay.

Điều tôi yêu cầu là Tướng Lansdale phải được cử đến đây ngay lập tức để nhận trách nhiệm, dưới sự giám sát của tôi, về tất cả các mối quan hệ của Hoa Kỳ với sự thay đổi chính phủ VN ở đây. Để hoạt động hiệu quả, Tướng Lansdale phải có dàn nhân viên và do đó tôi yêu cầu bổ nhiệm Lansdale phụ trách trạm tình báo CAS trong Đại sứ quán, thay thế cho người đương nhiệm là ông John Richardson.

Điều này được tôi nói ra mà không đưa ra bất kỳ phản ánh nào về Richardson. Thực tế, tôi nghĩ về Richardson như một người Mỹ tận tụy, thông minh và yêu nước. Nếu sự ủng hộ trung thành của Richardson trước đây đối với chính sách của Mỹ để giúp ông Diệm chiến thắng cuộc chiến đã gây khó khăn cho Richardson trong việc thực hiện một chính sách khác hiện nay, thì Richardson chưa bao giờ nói ra [khó khăn đó] hoặc thể hiện điều đó. Nếu, như tôi nghĩ, nhiều người Việt Nam một cách tự nhiên nghi ngờ Richardson ủng hộ Diệm thì đó không phải lỗi của Richardson.

Việc tôi yêu cầu đưa Tướng Lansdale vào vị trí của Richardson không phải vì tôi có ý gì, chỉ trừ lời khen ngợi Richardson, mà vì tôi tin rằng chúng ta cần một gương mặt mới và Tướng Lansdale có những phẩm chất vượt trội.

Nhưng tôi hy vọng Ngoại Trưởng Rusk sẽ nói với Giám đốc Tình báo John McCone về sự tôn trọng của tôi dành cho ông Richardson.

Điện tín tình báo CAS [số tài liệu chưa được giải mật] ngày 11 tháng 9,(3) là báo cáo đáng khích lệ nhất mà tôi từng thấy kể từ khi đến Việt Nam. Và nó được xác nhận bởi một nguồn hoàn toàn độc lập mà tôi rất tin tưởng.

Không cần thiết phải có thư trả lời bằng văn bản cho bức thư này của tôi.(4) Sự xuất hiện của Tướng Lansdale sẽ là một phản hồi thích nghi hơn.

Tôi hy vọng bạn [Rusk] sẽ nói với Tổng thống Kennedy rằng tôi rất mực đánh giá cao thông điệp của Tổng thống trong điện văn của Bộ Ngoại Giao số 396.(5)

Trân trọng kính chào

Như luôn luôn là tình thân của bạn

Cabot L.

(Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Rusk Files: Lot 72 D 192, Correspondence-L. Bí mật hàng đầu; Chỉ để đọc.

(2) Văn bản nguồn được đánh máy một cách thiếu chuyên nghiệp.

(3) Không tìm thấy.

(4) Trong một lá thư gửi Ngoại Trưởng Dean Rusk, ngày 24 tháng 9, Đại sứ Cabot Lodge thông báo với Rusk rằng McCone (Giám Đốc Tình Báo CIA) đã phản đối yêu cầu của Lodge. Lodge nhận xét: “Thật sự đáng tiếc. Nếu yêu cầu của tôi được chấp thuận, tôi tin rằng cuộc đảo chính có thể đã tiến hành xong.” Lodge tiếp tục:

“Bạn [Dean Rusk] có thể chắc chắn rằng tôi [Lodge] sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để thực hiện các chỉ thị ngay cả khi tôi phải sử dụng những người được đào tạo theo cách cũ, những người bị nhiều người cho rằng (và dù một cách bất công) có liên hệ với những người mà chúng ta đang cố gắng thay thế, và những người, không bao giờ có ý không trung thành, trên thực tế không hiểu cũng như không ủng hộ chính sách hiện tại của Hoa Kỳ.” (Bộ Ngoại giao, Rusk Files: Lot 72 D 192, Correspondence-L)

(5) Văn bản 101.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10220)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.