Bilingual. 105. Memorandum Prepared by the Director of Central Intelligence (McCone). Ambassador and Trueheart convinced war cannot be won with regime, timing [time] running out, cutting off aid would provoke unpredictable and uncontrollable situation; Ambassador considering initiating coup through General Don with MACV.

18/12/20233:55 SA(Xem: 974)
Bilingual. 105. Memorandum Prepared by the Director of Central Intelligence (McCone). Ambassador and Trueheart convinced war cannot be won with regime, timing [time] running out, cutting off aid would provoke unpredictable and uncontrollable situation; Ambassador considering initiating coup through General Don with MACV.

blank
Bilingual. 105. Memorandum Prepared by the Director of Central Intelligence (McCone). Ambassador and Trueheart convinced war cannot be won with regime, timing [time] running out, cutting off aid would provoke unpredictable and uncontrollable situation; Ambassador considering initiating coup through General Don with MACV. The Ambassador has the authority to undertake this. Ambassador feels that if such a plan were frustrated by Diem/Nhu and therefore failed, U.S. would be faced with invitation out of SVN. The original abortive attempt to stimulate a coup was based on hope rather than reality with the SVN generals. This attempt revealed to Nhu, leaving U.S. in a weak position. Cut in Colonel Tung’s Special Forces would probably have no effect on portion of his operation which is active in the political arena. We must note we have been conspicuously unsuccessful in long series of attempts to get Diem to liberalize his regime. // Bản ghi nhớ do Giám đốc Tình báo Trung ương (John McCone) biên soạn. Đại sứ Lodge và Phó Đại sứ Trueheart tin rằng cuộc chiến không thể thắng với chế độ Diệm, thời gian không còn nhiều, việc cắt viện trợ sẽ gây ra tình huống khó lường và không thể kiểm soát được; Đại sứ Lodge cân nhắc tiến hành đảo chính thông qua Tướng Trần Văn Đôn với MACV. Đại sứ có thẩm quyền đảm nhận việc này. Đại sứ cảm thấy rằng nếu kế hoạch như vậy bị Diệm/Nhu làm thất bại và do đó thất bại, Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với việc bị mời ra khỏi Nam VN. Nỗ lực ban đầu phải hủy bỏ khi kích động một cuộc đảo chính dựa trên hy vọng hơn là thực tế với các tướng Nam VN. Nỗ lực này đã bị Nhu phát hiện, khiến Mỹ rơi vào thế yếu. Việc cắt viện trợ Lực lượng Đặc biệt của Đại tá Lê Quang Tung có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì đến một phần hoạt động tích cực của Nhu trong lĩnh vực chính trị. Chúng ta phải lưu ý rằng chúng ta đã không thành công trong một loạt nỗ lực kéo dài nhằm thuyết phục Diệm tự do hóa chế độ.

 

CIA logo105. Memorandum Prepared by the Director of Central Intelligence (McCone)1

 

Washington, September 13, 1963.

 

Summary of Cable from Sheldon:

1. Brent, Director of USOM, concurs with Sheldon’s recently expressed views as do most of the military. Rufus Phillips dissents and Brent’s staff dissents.

2. Brent feels we must stop, look and listen before exercising sanctions by cutting off aid as such action would adversely affect South Viet Nam’s closely balanced economy.

3. General Timmes, Chief, MAAG, expressed firm opinion from ARVN division level down that there is no discernible lessening of troop discipline, morale or will to prosecute the war effort. The senior officers have been paying attention recently to political rather than military matters.

4. Ambassador and Trueheart convinced war cannot be won with regime, timing [time] running out, cutting off aid would provoke unpredictable and uncontrollable situation; Ambassador considering initiating coup through General Don with MACV. The Ambassador has the authority to undertake this. Ambassador feels that if such a plan were frustrated by Diem/Nhu and therefore failed, U.S. would be faced with invitation out of SVN.

5. The original abortive attempt to stimulate a coup was based on hope rather than reality with the SVN generals. This attempt revealed to Nhu, leaving U.S. in a weak position. Nhu has further consolidated his position but lacks organization and direct command on part of SVN generals, except for General Dinh who supports Nhu and whose Headquarters are penetrated by Nhu’s agents.

6. In summary the U.S. now lacks a means to stage another coup attempt under circumstances of control which will guarantee success.

7. Proponents of complete cessation of aid feel this would provide necessary and sufficient catalyst for early overthrow of government but belief is that Nhu has built into the military establishment effective checks and balances to impede generals from taking action.

8. Lack of realistic opportunity for coup narrows chances to exert pressure for reforms on regime. Selective aid cuts considered extremely complex and must be approached carefully because of effect on economy, currency, etc. Reduction in military aid would directly affect SVN’s ability to pursue struggle against VC. Cut in Colonel Tung’s Special Forces would probably have no effect on portion of his operation which is active in the political arena. Certain aid frills could be cut but they would have little immediate effect on the regime and would merely be a nuisance.

9. We must note we have been conspicuously unsuccessful in long series of attempts to get Diem to liberalize his regime. Diem in the past has been immovable, extremely stubborn and absolutely closed to outside influences and considers concessions a sign of weakness. There is little hope that Diem will agree to the withdrawal of Nhu from the scene as he considers Nhu indispensable as driving force behind strategic hamlet program and as political manipulator.

10. Following a business-as-usual course in the interest of biding our time until successful alternative appears. We run the risk of having the Diem regime solidify its position and thereby further limit our courses of action.

John A. McCone2

NOTES:

(1) Source: Department of State, Har-Van Files, South Vietnam Policy, August 31 through September 15, 1963. Top Secret. In a covering memorandum to Rusk, September 14, an assistant to McCone informed him that McCone’s summary was of a cable “from a senior CIA headquarters official who has paid a recent visit to Saigon.” Copies were also sent to McNamara and McGeorge Bundy. Also included as an attachment was a copy of CIA telegram 0890 from Saigon, September 13, the telegram which McCone is summarizing.

(2) Printed from a copy that bears this typed signature.↩

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d105

 

.... o ....

 

105. Bản ghi nhớ do Giám đốc Tình báo Trung ương (John McCone) biên soạn (1)

 

Washington, ngày 13 tháng 9 năm 1963.

Tóm tắt điện văn của Huntington Sheldon (viên chức CIA):

1. Joseph Brent (Giám đốc USOM) đồng tình với quan điểm được bày tỏ gần đây của Sheldon cũng như hầu hết phía quân đội. Nhưng Rufus Phillips ((Phó Giám Đốc về Nông Thôn, Phòng Hoạt Động tại VN)) bất đồng quan điểm và các nhân viên của Brent cũng bất đồng quan điểm.

2. Brent cảm thấy chúng ta phải dừng lại, quan sát và lắng nghe trước khi thực hiện các biện pháp trừng phạt bằng cách cắt viện trợ vì hành động đó sẽ ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế cân bằng chặt chẽ của miền Nam Việt Nam.

3. Tướng Charles Timmes, Tư lệnh MAAG (Cố vấn Quân sự), bày tỏ quan điểm chắc chắn rằng từ cấp sư đoàn QLVNCH trở xuống không có hiện tượng xuống tinh thần, không có suy giảm rõ rệt nào về kỷ luật, tinh thần hoặc ý chí của quân đội trong nỗ lực chiến tranh. Các sĩ quan cấp cao gần đây đã chú ý đến các vấn đề chính trị hơn là quân sự.

4. Đại sứ Lodge và Phó Đại sứ Trueheart tin rằng cuộc chiến không thể thắng với chế độ Diệm, thời gian không còn nhiều, việc cắt viện trợ sẽ gây ra tình huống khó lường và không thể kiểm soát được; Đại sứ Lodge cân nhắc tiến hành đảo chính thông qua Tướng Trần Văn Đôn với MACV. Đại sứ có thẩm quyền đảm nhận việc này. Đại sứ cảm thấy rằng nếu kế hoạch như vậy bị Diệm/Nhu làm thất bại và do đó thất bại, Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với việc bị mời ra khỏi Nam VN.

5. Nỗ lực ban đầu phải hủy bỏ khi kích động một cuộc đảo chính dựa trên hy vọng hơn là thực tế với các tướng Nam VN. Nỗ lực này đã bị Nhu phát hiện, khiến Mỹ rơi vào thế yếu. Nhu đã củng cố thêm vị thế nhưng thiếu tổ chức và thiếu chỉ huy trực tiếp đối với một số tướng VN, ngoại trừ Tướng Tôn Thất Đính ủng hộ Nhu và tổng hành dinh quân lực VNCH bị gián điệp của Nhu gài vào.

6. Tóm lại, Hoa Kỳ hiện thiếu phương tiện để thực hiện một nỗ lực đảo chính khác trong hoàn cảnh được kiểm soát để đảm bảo thành công.

7. Những người ủng hộ việc ngừng hoàn toàn viện trợ cảm thấy điều này sẽ tác động cần và đủ để sớm lật đổ chính phủ Diệm, nhưng hãy tin rằng Nhu đã xây dựng cơ chế kiểm tra và cân bằng hiệu quả trong quân đội để cản trở các tướng hành động.

8. Thiếu cơ hội thực tế để đảo chính thu hẹp cơ hội gây áp lực cải cách chế độ. Việc cắt giảm viện trợ có chọn lọc được coi là cực kỳ phức tạp và phải được tiếp cận cẩn thậnảnh hưởng đến kinh tế, tiền tệ, v.v. Việc cắt giảm viện trợ quân sự sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tác chiến chống VC của Nam VN. Việc cắt viện trợ Lực lượng Đặc biệt của Đại tá Lê Quang Tung có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì đến một phần hoạt động tích cực của Nhu trong lĩnh vực chính trị. Một số khoản viện trợ nhất định có thể bị cắt nhưng sẽ không có tác dụng ngay lập tức đối với chế độ và chỉ gây phiền toái.

9. Chúng ta phải lưu ý rằng chúng ta đã không thành công trong một loạt nỗ lực kéo dài nhằm thuyết phục Diệm tự do hóa chế độ. Diệm trong quá khứ là người bất động, cực kỳ bướng bỉnh và tuyệt đối khép kín trước những ảnh hưởng bên ngoài và coi những nhượng bộ là dấu hiệu của sự yếu đuối. Có rất ít hy vọng rằng Diệm sẽ đồng ý rút Nhu ra khỏi chính trường vì Diệm coi Nhu không thể thiếu như động lực thúc đẩy chương trình ấp chiến lược và là kẻ thao túng chính trị.

10. Còn nếu như chúng ta cứ để mọi việc như thường lệ nhằm chờ thời cơ cho đến khi có giải pháp thay thế thành công xuất hiện. Thì chúng ta có nguy cơ để chế độ Diệm củng cố vị thế và do đó hạn chế hơn nữa đường lối hành động của chúng ta.

John A. McCone (2)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Har-Van Files, South Vietnam Policy, August 31 through September 15, 1963. Tối mật. Trong một bản ghi nhớ gửi cho Ngoại Trưởng Dean Rusk, ngày 14 tháng 9, một phụ tá của Giám Đốc Tình Báo Trung Ương John McCone đã thông báo với Rusk rằng bản tóm tắt của McCone là một bức điện “từ một quan chức cấp cao của bản doanh CIA, người vừa đến thăm Sài Gòn gần đây.” Các bản sao cũng được gửi tới Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert McNamara và McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia). Hồ sơ đính kèm cũng có bản sao bức điện 0890 của CIA từ Sài Gòn, ngày 13 tháng 9, bức điện mà McCone đang tóm tắt.

(2) Được in từ bản sao có chữ ký đánh máy này.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10220)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.