Bilingual. 112. White House Staff Meeting. Forrestal reported that martial law and censorship had been lifted, and that free elections were scheduled. He added that the practical effects of this were not known.

23/12/20233:26 SA(Xem: 688)
Bilingual. 112. White House Staff Meeting. Forrestal reported that martial law and censorship had been lifted, and that free elections were scheduled. He added that the practical effects of this were not known.

blank
Bilingual. 112. White House Staff Meeting. Forrestal reported that martial law and censorship had been lifted, and that free elections were scheduled. He added that the practical effects of this were not known. Bundy had seen the CIA piece, whose main import seemed to be that the war in the Delta was not going as well as the war elsewhere and that there were two different kinds of wars. Cooper of CIA, in an excited outburst, said that there are not two different kinds of wars in Vietnam, but 7 or 8, depending on who does the reporting, to whom he talks, the time of the year he talks, etc. Forrestal tried to be non-committal, but his past actions, as well as those at the table today, put him still squarely on the side of getting rid of Diem. // Buổi họp của nhân viên Bạch Ốc. Michael Forrestal (viên chức Hội Đồng An ninh Quốc gia) đưa tin rằng thiết quân luật và kiểm duyệt đã được dỡ bỏ và các cuộc bầu cử tự do đã được lên lịch trình. Ông nói thêm rằng tác dụng thực tế của việc này vẫn chưa được biết đến. Bundy đã xem đoạn tin của CIA, nội dung chính của nó dường như là cuộc chiến ở đồng bằng Miền Tây không diễn ra tốt như cuộc chiến ở nơi khác và có hai loại chiến tranh khác nhau. Chester Cooper (Phụ tá Phó Giám đốc Tình báo Trung Ương) của CIA, trong giọng sôi nổi bộc phát, nói rằng ở Việt Nam không phải có hai loại chiến tranh khác nhau mà là 7 hoặc 8, tùy thuộc vào người báo cáo, họ nói chuyện với ai, thời gian xảy ra. năm nào nói chuyện, v.v. Forrestal đã cố gắng không cam kết, nhưng những hành động quá khứ của Forrestal, cũng như những hành động trên bàn họp ngày hôm nay, đã khiến Forrestal vẫn thẳng thắn đứng về phía muốn loại bỏ Diệm.

 

whitehouse-logo 2112. Memorandum for the Record of the Daily White House Staff Meeting1

 

Washington , September 16, 1963, 8 a.m.

[Here follows discussion of matters unrelated to Vietnam.]

Vietnam. Bundy then turned to Vietnam, saying that judging from the reports, it seemed as if things should be quiet there for the next day or so. Forrestal reported that martial law and censorship had been lifted, and that free elections were scheduled. He added that the practical effects of this were not known.

Bundy then commented on how the Halberstam article in the Times yesterday (attached)2 laid out positions of the various agencies. He reminded Forrestal that he (Forrestal) had warned that this was coming, but that everyone realized that there was nothing that could be done. Bundy then asked whether it would be useful to have Krulak come up with an analysis of the errors in the article, particularly those parts dealing with the conduct of the war. Bundy added that the reports on the fighting, e.g., number of incidents and wounded, were about the most useful type of evidence he had seen.

Forrestal tried to discourage Bundy from this, saying that CIA had written a companion piece on the last Krulak analysis3 which challenged the DOD version. Bundy said he must not have seen that and asked Forrestal for particulars. Forrestal began to back down a little bit and it turned out that Bundy had seen the CIA piece, whose main import seemed to be that the war in the Delta was not going as well as the war elsewhere and that there were two different kinds of wars.

Someone then introduced the Alsop article in today’s Washington Post (attached)4 which evidently says the war is going fairly well.

About this point in the discussion, Cooper of CIA, in an excited outburst, said that there are not two different kinds of wars in Vietnam, but 7 or 8, depending on who does the reporting, to whom he talks, the time of the year he talks, etc. Bundy summed up by saying that Cooper evidently agreed with him that the situation was very difficult to assess.

Toward the end of the discussion, Bundy said that the removal of martial law and censorship will get the government to the gut issue more quickly with far deeper emotion on both sides.

Judging from the discussion I would say Bundy is not committed to any course of action just now. If anything, he seems more sympathetic to the military viewpoint than I thought. Forrestal tried to be non-committal, but his past actions, as well as those at the table today, put him still squarely on the side of getting rid of Diem. The most surprising thing was Cooper’s attitude. To me it indicated more of a split between the CIA and DOD than I, following the evidence at a distance, had been aware of.

[Here follows discussion of matters unrelated to Vietnam.]

NOTES:

(1) Source: National Defense University, Taylor Papers, T-646-71. Secret; Eyes Only. Drafted by W.Y. Smith.

(2) Not attached. Reference is to David Halberstam’s article in The New York Times, September 15, entitled, “U.S. Civilian Aides in Vietnam Press for a Decision on Diem.”

(3) The CIA companion piece has not been further identified; the Krulak analysis is a reference to a memorandum by Krulak, August 19, analyzing a news report by David Halberstam in The New York Times of August 15. Forrestal gave the Krulak analysis to the President on August 28; see vol. III, p. 589, footnote 4.

(4) Reference is to Alsop’s “Matter of Fact” column in The Washington Post, September 16. The column was an anecdotal account of a small skirmish in the strategic hamlet of Binh Thanh, near Binh Dai in Kien Hoa Province, which Alsop concluded demonstrated, contrary to popular conception, the Vietnamese masses’ will to resist Communism. It was not attached.

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d112

 

.... o ....

 

112. Biên bản buổi họp nhân viên hàng ngày của Bạch Ốc (1)

 

Washington, ngày 16 tháng 9 năm 1963, lúc 8 giờ sáng.

[Buổi họp ban đầu bàn chuyện khác, tới đây là bàn đến Việt Nam.]

Việt Nam. McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia) sau đó quay sang chuyện Việt Nam, nói rằng xét theo các báo cáo, có vẻ như mọi thứ ở đó sẽ yên tĩnh trong khoảng ngày hôm sau. Michael Forrestal (viên chức Hội Đồng An ninh Quốc gia) đưa tin rằng thiết quân luật và kiểm duyệt đã được dỡ bỏ và các cuộc bầu cử tự do đã được lên lịch trình. Ông nói thêm rằng tác dụng thực tế của việc này vẫn chưa được biết đến.

Bundy sau đó bình luận về cách bài báo của phóng viên Halberstam viết trên tờ New York Times hôm qua (đính kèm)(2) đã trình bày quan điểm của các cơ quan khác nhau như thế nào. Bundy nhắc Forrestal rằng Forrestal đã cảnh báo rằng điều này [chuyện lộ tin ra cho báo chí] sẽ đến, nhưng mọi người đều nhận ra rằng không thể làm gì được. Sau đó, Bundy hỏi liệu có hữu ích không nếu để Tướng Victor Krulak (Tướng TQLC, Hoạt Động Đặc Biệt Chống Nổi Dậy) đưa ra phân tích về những sai sót trong bài báo, đặc biệt là những phần liên quan đến việc tiến hành chiến tranh. Bundy nói thêm rằng các báo cáo về cuộc giao tranh, chẳng hạn như số vụ chạm súng và số người bị thương, là loại bằng chứng hữu ích nhất mà Bundy từng thấy.

Forrestal cố gắng ngăn cản Bundy làm điều này [không để Krulak phản biện báo NY Times], nói rằng CIA đã viết một bài kèm theo bản phân tích mới nhất của Krulak (3) nói là phiên bản Bộ Quốc Phòng viết sai [về tình hình VN]. Bundy nói rằng chắc chắn Bundy chưa đọc bản kèm theo đó và hỏi Forrestal để biết thông tin chi tiết. Forrestal bắt đầu kể lại một chút và hóa ra Bundy đã xem đoạn tin của CIA, nội dung chính của nó dường như là cuộc chiến ở đồng bằng Miền Tây không diễn ra tốt như cuộc chiến ở nơi khác và có hai loại chiến tranh khác nhau.

Sau đó có người đã nói về bài báo của nhà báo Alsop trên tờ Washington Post số hôm nay (đính kèm)(4) trong đó nói rằng cuộc chiến đang diễn ra khá tốt đẹp.

Về điểm này trong cuộc thảo luận, Chester Cooper (Phụ tá Phó Giám đốc Tình báo Trung Ương) của CIA, trong giọng sôi nổi bộc phát, nói rằng ở Việt Nam không phải có hai loại chiến tranh khác nhau mà là 7 hoặc 8, tùy thuộc vào người báo cáo, họ nói chuyện với ai, thời gian xảy ra. năm nào nói chuyện, v.v. Bundy tóm tắt bằng cách nói rằng Cooper rõ ràng đồng ý với Bundy rằng tình hình rất khó đánh giá.

Vào cuối cuộc thảo luận, Bundy nói rằng việc dỡ bỏ thiết quân luật và kiểm duyệt sẽ khiến chính phủ VN giải quyết vấn đề cốt lõi nhanh chóng hơn với cảm xúc sâu sắc hơn cho cả hai bên.

Đánh giá từ cuộc thảo luận, tôi (W.Y. Smith) có thể nói rằng Bundy hiện không cam kết thực hiện bất kỳ hành động nào. Dù sao đi nữa, Bundy có vẻ đồng cảm với quan điểm quân sự hơn tôi nghĩ. Forrestal đã cố gắng không cam kết, nhưng những hành động quá khứ của Forrestal, cũng như những hành động trên bàn họp ngày hôm nay, đã khiến Forrestal vẫn thẳng thắn đứng về phía muốn loại bỏ Diệm. Điều đáng ngạc nhiên nhất là thái độ của Cooper. Đối với tôi, nó cho thấy sự chia rẽ giữa CIA và Bộ Quốc Phòng nhiều hơn những gì tôi đã biết, theo dõi bằng chứng từ xa.

[Tiếp sau đây là thảo luận về các vấn đề không liên quan đến Việt Nam.]

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Đại học Quốc phòng, Taylor Papers, T-646-71. Bí mật; Chỉ để đọc thôi. Soạn thảo bởi W.Y. Smith.

(2) Không được đính kèm. Tham chiếu đến bài báo của David Halberstam trên tờ The New York Times, ngày 15 tháng 9, có nhan đề “Các Phụ tá Dân sự Hoa Kỳ ở VN đưa ra áp lực đòi một quyết định về Diệm.” (“U.S. Civilian Aides in Vietnam Press for a Decision on Diem.”)

(3) Phần kèm theo của CIA chưa được xác định thêm; bản phân tích của Krulak là tham chiếu đến một bản ghi nhớ của Krulak, ngày 19 tháng 8, phân tích một bản tin của phóng viên David Halberstam trên tờ The New York Times ngày 15 tháng 8. Forrestal đã trình bản phân tích Krulak cho Tổng thống Kennedy vào ngày 28 tháng 8; xem tập. III, tr. 589, chú thích 4.

(4) Tham khảo chuyên mục “Matter of Fact” (“Vấn đề thực tế”) của bình luận gia Alsop trên tờ The Washington Post, ngày 16 tháng 9. Chuyên mục này là giai thoại về một cuộc giao tranh nhỏ ở ấp chiến lược Bình Thạnh, gần Bình Đại, tỉnh Kiến Hòa, mà Alsop kết luận đã chứng tỏ, trái với cái nhìn thông thường, về ý chí chống Cộng của quần chúng VN. Bài báo không được đính kèm.

​   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10218)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.