Bilingual. 119. From the Central Intelligence Agency Station in Saigon. Second week of September Generals formally requested President Diem to turn over to military key Departments of Defense, Interior, Psychological Warfare, and Education.

29/12/20233:38 SA(Xem: 889)
Bilingual. 119. From the Central Intelligence Agency Station in Saigon. Second week of September Generals formally requested President Diem to turn over to military key Departments of Defense, Interior, Psychological Warfare, and Education.

blank
Bilingual. 119. From the Central Intelligence Agency Station in Saigon. Second week of September Generals formally requested President Diem to turn over to military key Departments of Defense, Interior, Psychological Warfare, and Education. Should proposal be turned down, Generals prepared continue push in other directions. He told Generals that Maneli had brought him a proposal from DRV Prime Minister Pham Van Dong for start of trade between North and South Vietnam. Nhu had informed the Generals that he had taken this under consideration and would consult with them in any future move. According to Nhu, Maneli had stated that he was at Nhu’s complete disposal and ready to fly to Hanoi at a moment’s notice. Nhu had also stated that French Ambassador Lalouette had also offered his services toward same end. Khiem stated that the key group is composed of three Generals: Big Minh, Nguyen Khanh, and himself who only fully confide among themselves. Khiem said that General Dinh was acting under instructions from Counsellor Nhu when Conein was called in for interview. Dinh had been instructed to deliberately intimidate Conein, hence pointed guns prop during interview. Khiem said that General Dinh claims that an American official has offered him the amount of 20 million plasters if he, Dinh, would overthrow the government and has so reported to Counsellor Nhu.// Từ Trạm Tình báo CIA ở Sài Gòn. Trong tuần lễ thứ nhì của tháng 9/1963, các Tướng chính thức yêu cầu Tổng thống Diệm bổ nhiệm các tướng nắm chức Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Nội vụ, Chiến tranh Tâm lýGiáo dục. Nếu đề xuất bị từ chối, các Tướng đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy các hướng khác. Nhu nói với các Tướng rằng Maneli đã đưa cho Nhu một đề nghị từ Thủ tướng Phạm Văn Đồng về việc bắt đầu giao thương giữa Bắc và Nam VN. Nhu đã thông báo với các Tướng rằng Nhu đã cân nhắc vấn đề này và sẽ tham khảo ý kiến của họ trong bất kỳ hành động nào trong tương lai. Theo Nhu, Maneli đã tuyên bố rằng Maneli tận lực làm theo ý của Nhu và sẵn sàng bay đến Hà Nội bất cứ khi nào. Nhu cũng nói rằng Đại sứ Pháp Lalouette cũng đã đề nghị giúp cho mục đích tương tự. Khiêm nói nhóm chủ chốt gồm có 3 Tướng: Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh và ông chỉ hoàn toàn nói riêng với nhau. Khiêm nói rằng Tướng Đính hành động theo chỉ thị của Cố vấn Nhu khi Lucien Conein (viên chức CIA) được gọi đến để phỏng vấn. Đính đã được chỉ thị cố tình hăm dọa Conein nên đã chĩa súng vào Conein trong khi phỏng vấn. Khiêm nói rằng Tướng Đính khẳng định rằng một quan chức Mỹ đã đề nghị đưa cho Đính 20 triệu đồng VN nếu Đính tham gia lật đổ chính phủ Diệm và Đính đã báo cáo với Cố vấn Nhu.

 

CIA logo119. Telegram From the Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency 1

 

Saigon , September 17, 1963.

0940. 1. Following is gist of 40 minute meeting [less than 1 line not declassified] with General Tran Thien Khiem afternoon 16 Sept. Meeting originated by Khiem through Maj. Nhon who notified [less than 1 line not declassified] on moments notice that Khiem has some time available and would like [less than 1 line not declassified] to drop in right away. From start and at Khiem’s initiative, discussion devoted to status of situation since Khiem’s talk with Harkins 31 August.2 Khiem very candid throughout, was as usual thoughtful, but apparently straightforward. Answered questions without hesitation.

2. The Generals are still acting within legality and plan continue doing so as long as possible but becoming increasingly concerned over additional evidence Nhu negotiating for settlement with North.

3. Second week of September Generals formally requested President Diem to turn over to military key Departments of Defense, Interior, Psychological Warfare, and Education, proposing specific names as related in following paragraph. President has taken proposal under consideration but has already notified them that no decision will be made until after elections are held.3 Should proposal be turned down, Generals prepared continue push in other (no amplification obtained) directions.

4. For Defense, they have proposed Gen. Duong Van Minh, or Tran Van Don, or Nguyen Khanh. They anticipate that if decision is favorable, Gen. Don will be chosen. For Interior, their candidate is Ton That Dinh. Rationale is that Dinh will be acceptable to Diem. For Psywar, either General Tran Tu Oai or Le Van Kim. For Education, Tran Van Minh or Pham Xuan Chieu.

5. Counsellor Nhu has discussed with some Generals (Khiem stated he was not in on discussion and only mentioned Big Minh and General Nghiem as being among those with whom Nhu discussed the item) his conversation with Polish Commissioner Maneli. He told Generals that Maneli had brought him a proposal from DRV Prime Minister Pham Van Dong for start of trade between North and South Vietnam. Nhu had informed the Generals that he had taken this under consideration and would consult with them in any future move. According to Nhu, Maneli had stated that he was at Nhu’s complete [Page 240]disposal and ready to fly to Hanoi at a moment’s notice. Nhu had also stated that French Ambassador Lalouette had also offered his services toward same end.

6. In connection with necessity maintain utmost security at present moment, Khiem stated that the key group is composed of three Generals: Big Minh, Nguyen Khanh, and himself who only fully confide among themselves. Allied Generals such as Kim, Chieu, and others are consulted only as need arises but are not privy of all thoughts and planning of the triumvirate. Khiem pleased that as far as he can determine, there has been no leak as to exactly what contacts USG has had with any member of trio.

7. In a side note, Khiem said that General Dinh was acting under instructions from Counsellor Nhu when Conein was called in for interview. Dinh had been instructed to deliberately intimidate Conein, hence pointed guns prop during interview. [less than 1 1ine not declassified] did not ask source of Khiem’s info.

8. In another incidental comment, Khiem said that General Dinh claims that an American official has offered him the amount of 20 million plasters if he, Dinh, would overthrow the government and has so reported to Counsellor Nhu.

9. In closing, Khiem reiterated that the Generals would under no condition go along with Nhu should he make any step toward the North or even toward neutralization a la Laos.

NOTES:

(1) Source: Department of State, Har-Van Files, South Vietnam Policy Files, September 16-30, 1963. Secret. There is no time of transmission on the source text.

(2) See Document 33.

(3) See Document 155.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d119

 

.... o ....

 

119. Điện văn từ Trạm Tình báo ở Sài Gòn gửi Sở Trung ương Tình báo CIA (1)

 

Sài Gòn, ngày 17 tháng 9 năm 1963.

 

0940. 1. Sau đây là tóm tắt ý chính của cuộc gặp kéo dài 40 phút giữa [dưới 1 dòng không được giải mật] với Tướng Trần Thiện Khiêm chiều ngày 16 tháng 9. Cuộc gặp bắt nguồn từ Khiêm thông qua Thiếu tá Nhơn, người đã thông báo cho [dưới 1 dòng không được giải mật] về những khoảnh khắc nhận thấy rằng Khiêm có chút thời gian và muốn [ít hơn 1 dòng chưa được giải mật] ghé vào ngay. Ngay từ đầu và theo sáng kiến của Khiêm, cuộc thảo luận tập trung vào tình hình kể từ cuộc nói chuyện của Khiêm với Tướng Harkins ngày 31 tháng 8. Khiêm rất chân tình xuyên suốt, chín chắn như thường lệ, nhưng lộ vẻ thẳng thắn. Trả lời các câu hỏi không chút do dự.

2. Các Tướng vẫn đang hành động trong vòng hợp pháp và có kế hoạch tiếp tục làm như vậy càng lâu càng tốt nhưng ngày càng lo ngại về những bằng chứng bổ sung mà Nhu đang thương lượng với miền Bắc.

3. Trong tuần lễ thứ nhì của tháng 9/1963, các Tướng chính thức yêu cầu Tổng thống Diệm bổ nhiệm các tướng nắm chức Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Nội vụ, Chiến tranh Tâm lýGiáo dục, đề nghị những tên cụ thể như sẽ ghi trong đoạn sau. Tổng thống Diệm đã xem xét đề xuất nhưng thông báo các tướng rằng sẽ không đưa ra quyết định nào cho đến sau khi cuộc bầu cử được tổ chức.(3) Nếu đề xuất bị từ chối, các Tướng đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy các hướng khác (không có sự khuếch đại).

4. Về quốc phòng, họ đề cử Bộ trưởng là tướng Dương Văn Minh, hay Trần Văn Đôn, hay Nguyễn Khánh. Họ đoán trước rằng nếu thuận lợi thì tướng Đôn sẽ được chọn. Về Bộ trưởng Nội vụ, ứng cử viên của họ là Tôn Thất Đính. Lý do là Đính sẽ được Diệm chấp nhận. Đối với chức Bộ Trưởng Bộ Tâm Lý Chiến, có thể là Tướng Trần Tử Oai hoặc Lê Văn Kim. Về Bộ Trưởng Bộ Giáo dục, hoặc Trần Văn Minh hoặc Phạm Xuân Chiểu.

5. Cố vấn Nhu đã thảo luận với một số Tướng (Khiêm nói rằng ông không tham gia thảo luận và chỉ đề cập đến Big Minh và Tướng Nghiêm nằm trong số những người mà Nhu đã thảo luận về vấn đề này) về cuộc trò chuyện của Nhu với Ủy viên Ba Lan Maneli. Nhu nói với các Tướng rằng Maneli đã đưa cho Nhu một đề nghị từ Thủ tướng Phạm Văn Đồng về việc bắt đầu giao thương giữa Bắc và Nam VN. Nhu đã thông báo với các Tướng rằng Nhu đã cân nhắc vấn đề này và sẽ tham khảo ý kiến của họ trong bất kỳ hành động nào trong tương lai. Theo Nhu, Maneli đã nói rằng Maneli tận lực làm theo ý của Nhu và sẵn sàng bay đến Hà Nội bất cứ khi nào. Nhu cũng nói rằng Đại sứ Pháp Lalouette cũng đã đề nghị giúp cho mục đích tương tự.

6. Trước sự cần thiết phải bảo đảm an ninh tối đa trong thời điểm hiện tại, Khiêm nói nhóm chủ chốt gồm có 3 Tướng: Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh và ông chỉ hoàn toàn nói riêng với nhau. Các tướng đồng minh như Kim, Chiểu và những người khác chỉ được hỏi ý kiến khi cần thiết nhưng không được biết mọi suy nghĩkế hoạch của 3 tướng chủ mưu. Khiêm hài lòng rằng theo những gì Khiêm có thể xác định, không có rò rỉ nào về chính xác những liên hệ mà chính phủ Mỹ đã có với bất kỳ thành viên nào trong bộ ba.

7. Trong một ghi chú bên lề, Khiêm nói rằng Tướng Đính hành động theo chỉ thị của Cố vấn Nhu khi Lucien Conein (viên chức CIA) được gọi đến để phỏng vấn. Đính đã được chỉ thị cố tình hăm dọa Conein nên đã chĩa súng vào Conein trong khi phỏng vấn. [dưới 1 dòng chưa được giải mật] không hỏi nguồn thông tin của Khiêm.

8. Trong một bình luận ngẫu nhiên khác, Khiêm nói rằng Tướng Đính khẳng định rằng một quan chức Mỹ đã đề nghị đưa cho Đính 20 triệu đồng VN nếu Đính tham gia lật đổ chính phủ Diệm và Đính đã báo cáo với Cố vấn Nhu.

9. Cuối cùng, Khiêm nhắc lại rằng các Tướng sẽ không bao giờ theo Nhu nếu Nhu thực hiện bất kỳ bước nào hòa giải với Bắc VN hoặc thậm chí hướng tới việc trung lập hóa giống như Lào.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Har-Van Files, South Vietnam Policy Files, September 16-30, 1963. Bí mật. Không ghi thời gian truyền trên văn bản nguồn.

(2) Xem Văn bản 33.

(3) Xem Văn bản 155.

​   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10220)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.