Bilingual. 128. For Ambassador Lodge from the President. I quite understand the problem you see in visit of McNamara and Taylor.

04/01/20245:05 SA(Xem: 603)
Bilingual. 128. For Ambassador Lodge from the President. I quite understand the problem you see in visit of McNamara and Taylor.

blank
Bilingual. 128. For Ambassador Lodge from the President. I quite understand the problem you see in visit of McNamara and Taylor. We can make it clear here, and McNamara and Taylor can make it clear in Saigon to the GVN, that this visit is not designed to bring comfort to Diem. My own thought is that in any visit McNamara makes to Diem he will want to speak some home truths on the military consequences of the current difficulties, and also to make it clear that the United States Government is not open to oriental divisive tactics. My own central concern in sending this mission is to make sure that my senior military advisers are equipped with a solid on-the-spot understanding of the situation, as a basis both for their participation in our councils here, and for the Administration’s accounting to the Congress on this critically important contest with the Communists.// Từ Tổng Thống Kennedy gửi Đại sứ Lodge. Tôi khá hiểu vấn đề bạn gặp phải trong chuyến thăm của Bộ Trưởng Quốc Phòng McNamara và Tướng Taylor [tới VN]. Chúng ta có thể nói rõ ở đây, và McNamara và Taylor có thể nói rõ ở Sài Gòn với Chính phủ VN rằng chuyến thăm này không nhằm mục đích mang lại sự thoải mái cho Diệm. Suy nghĩ của riêng tôi là trong bất kỳ chuyến thăm nào của McNamara tới Diệm, Diệm sẽ muốn nói lên một số sự thật trong nước về tình hình quân sự của những khó khăn hiện tại, và cũng để nói rõ rằng Chính phủ Hoa Kỳ không cởi mở với các chiến thuật chia để trị kiểu phương Đông. Mối quan tâm chính của tôi khi cử phái đoàn này là đảm bảo rằng các cố vấn quân sự cấp cao của tôi được trang bị hiểu biết vững chắc tại chỗ về tình hình, làm cơ sở cho việc họ tham gia vào các hội đồng của chúng tôi ở đây, và để Chính quyền giải trình trước Quốc hội về cuộc chiến cực kỳ quan trọng này với những người Cộng sản.

 

the Department of State 2128. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam 1

 

Washington, September 18, 1963—4:52 p.m.

431. Personal for Ambassador Lodge from the President. No other distribution. I appreciate your prompt comment and I quite understand the problem you see in visit of McNamara and Taylor. At the same time my need for this visit is very great indeed, and I believe we can work out an arrangement which takes care of your basic concerns. Will you let me have your comment on the following as soon as possible:

1. We can make it clear here, and McNamara and Taylor can make it clear in Saigon to the GVN, that this visit is not designed to bring comfort to Diem. My own thought is that in any visit McNamara makes to Diem he will want to speak some home truths on the military consequences of the current difficulties, and also to make it clear that the United States Government is not open to oriental divisive tactics.

2. We can readily set up this visit as one which you and I have decided on together, or even as one which is sent in response to your own concern about winning the war in the current situation. For example, we could announce that the purpose of the mission is to consider with you the practical ways and means of carrying out my announced policy that we will support activities which will further the war effort in South Vietnam and avoid supporting activities which do not. The whole cast of the visit will be that of military consultation with you on the execution of the policy which you and I have determined.

3. As our last message2 said, my own central concern in sending this mission is to make sure that my senior military advisers are equipped with a solid on-the-spot understanding of the situation, as a basis both for their participation in our councils here, and for the Administration’s accounting to the Congress on this critically important contest with the Communists. Having grown up in an Ambassador’s house, I am well trained in the importance of protecting the effectiveness of the man on-the-spot, and I want to handle this particular visit in a way which contributes to and does not detract from your own responsibilities. But in the tough weeks which I see ahead, I just do not see any substitute for the ammunition I will get from an on-the-spot and authoritative military appraisal.

4. I do not think I can delay announcement of the McNamara mission beyond Saturday,3 and I will be grateful for a further prompt comment on this message4 so that we can be firmly together on the best possible handling of the announcement and of the mission itself.

Rusk

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 1 S VIET-US. Top Secret; Immediate; Eyes Only. Drafted in the White House and sent to the Department of State for transmission to Saigon. Bundy’s covering memorandum to Rusk, September 18, reads: “As I said on the telephone, the President is very clear in his mind that he wants this to go out at once, but I am sure he would be responsive to any amendment you yourself would wish to propose to him.”

On the White House draft of this telegram there is a marginal note indicating that McNamara also received a copy. (Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, State Cables) Also printed in United States-Vietnam Relations, 1945-1967, Book 12, p. 548.

(2) Document 125.

(3) September 20.

(4) Lodge advised the President in a message transmitted in telegram 540 from Saigon, September 19, received at 11:18 p.m., September 18, as follows:

“Believe it would be helpful if you could announce that I had asked McNamara and Taylor to come to consider with me ways and means of carrying out your policy. They can indeed be most helpful to me.

“Believe we cannot avoid a call by McNamara, Taylor, and myself on Diem, and we must make every effort that this call does not look like an endorsement.” (Department of State, Central Files, POL 1 S VIET-US)

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d128

 

.... o ....

 

128. Điện văn từ Bộ Ngoại giao gửi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN (1)

 

Washington, ngày 18 tháng 9 năm 1963—lúc 4 giờ 52 chiều.

431. Từ Tổng Thống Kennedy gửi Đại sứ Lodge. Không gửi nơi nào khác. Tôi [Tổng Thống Kennedy] đánh giá cao nhận xét nhanh chóng của bạn và tôi khá hiểu vấn đề bạn gặp phải trong chuyến thăm của Bộ Trưởng Quốc Phòng McNamara và Tướng Taylor [tới VN]. Đồng thời, tôi rất cần chuyến thăm này và tôi tin rằng chúng tathể đạt được một thu xếp nhằm giải quyết những mối quan tâm cơ bản của bạn. Bạn vui lòng cho tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề sau đây càng sớm càng tốt:

1. Chúng ta có thể nói rõ ở đây, và McNamara và Taylor có thể nói rõ ở Sài Gòn với Chính phủ VN rằng chuyến thăm này không nhằm mục đích mang lại sự thoải mái cho Diệm. Suy nghĩ của riêng tôi là trong bất kỳ chuyến thăm nào của McNamara tới Diệm, Diệm sẽ muốn nói lên một số sự thật trong nước về tình hình quân sự của những khó khăn hiện tại, và cũng để nói rõ rằng Chính phủ Hoa Kỳ không cởi mở với các chiến thuật chia để trị kiểu phương Đông.

2. Chúng ta có thể sẵn sàng sắp xếp chuyến thăm này như một chuyến thăm mà ông [Lodge] và tôi [Kennedy] đã cùng nhau quyết định, hoặc thậm chí là một chuyến đi nhằm đáp lại mối quan tâm của ông về việc giành chiến thắng trong cuộc chiến trong tình hình hiện tại. Ví dụ, chúng ta có thể thông báo rằng mục đích của phái đoàn là cùng ông xem xét những cách thức và phương tiện thực tế để thực hiện chính sách đã công bố của tôi [Kennedy] rằng chúng ta sẽ hỗ trợ các hoạt động nhằm đẩy mạnh nỗ lực chiến tranh ở miền Nam Việt Nam và tránh hỗ trợ các hoạt động không hỗ trợ. Toàn bộ chuyến thăm sẽ là cuộc tham vấn quân sự với ông [Lodge] về việc thực hiện chính sách mà ông [Lodge] và tôi [Kennedy] đã xác định.

3. Như thông điệp cuối cùng của chúng ta (2) đã nói, mối quan tâm chính của tôi khi cử phái đoàn này là đảm bảo rằng các cố vấn quân sự cấp cao của tôi được trang bị hiểu biết vững chắc tại chỗ về tình hình, làm cơ sở cho việc họ tham gia vào các hội đồng của chúng tôi ở đây, và để Chính quyền giải trình trước Quốc hội về cuộc chiến cực kỳ quan trọng này với những người Cộng sản. Lớn lên trong nhà của một Đại sứ, tôi được huấn luyện kỹ càng về tầm quan trọng của việc bảo vệ tính hiệu quả của người hoạt-động-tại chỗ và tôi muốn xử lý chuyến thăm đặc biệt này theo cách góp phần và không làm giảm bớt trách nhiệm của chính bạn. Nhưng trong những tuần khó khăn sắp tới, tôi không thấy bất kỳ sự thay thế nào cho loại đạn được mà tôi sẽ nhận được từ cuộc đánh giá quân sự có thẩm quyền và tại chỗ.

4. Tôi không nghĩ mình có thể trì hoãn việc công bố sứ mệnh McNamara sau ngày thứ Bảy,(3) và tôi sẽ biết ơn nếu nhận được thêm bình luận nhanh chóng nào về điện văn này(4) để chúng ta có thể cùng nhau vững chắc giải quyết về thông báo và chuyến đi khảo sát VN một cách tốt nhất có thể.

Rusk

(Bộ Trưởng Ngoại Giao)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 1 S VIET-US. Bí mật hàng đầu; Ngay tức khắc; Chỉ để đọc. Soạn thảo tại Bạch Ốc và gửi đến Bộ Ngoại giao để chuyển về Sài Gòn. Bản ghi nhớ của McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia) gửi cho Ngoại Trưởng Dean Rusk, ngày 18 tháng 9, viết: “Như tôi đã nói qua điện thoại, Tổng thống Kennedy nghĩ rất rõ ràng trong đầu rằng Tổng Thống muốn bản văn này được chuyển ngay lập tức [tới Đại sứ Lodge], nhưng tôi chắc chắn rằng Tổng Thống sẽ đáp ứng bất kỳ sửa đổi nào mà chính bạn muốn hiệu đính bản văn.”

Trong bản dự thảo của Bạch Ốc về bức điện này có ghi chú bên lề cho biết Robert McNamara (Bộ Trưởng Quốc Phòng) cũng đã nhận được một bản sao. (Thư viện Kennedy, National Security Files, Vietnam Country Series, State Cables) Cũng được in trong United States-Vietnam Relations, 1945-1967, Book 12, tr. 548.

(2) Văn bản 125.

(3) Ngày 20 tháng 9.

(4) Lodge đã viết cho Tổng thống Kennedy trong điện văn 540 từ Sài Gòn, ngày 19 tháng 9, nhận được lúc 23 giờ 18 phút ngày 18 tháng 9 như sau:

Tôi tin rằng sẽ rất hữu ích nếu Tổng Thống thông báo rằng trước đó tôi đã thỉnh cầu Bộ Trưởng McNamara và Tướng Taylor đến để cùng tôi xem xét các phương thức và phương tiện thực hiện chính sách của Tổng Thống. Họ thực sự có thể hữu ích nhất cho tôi.

“Hãy tin rằng chúng ta không thể tránh nghi thức ba người (McNamara, Taylor, và tôi) sẽ ghé thăm Tổng Thống Diệm, và chúng ta phải cố gắng hết sức để chuyện viếng thăm này không mang ý nghĩa chính phủ Mỹ ủng hộ Diệm [về chính sách đàn áp Phật Giáo].” (Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 1 S VIET-US)

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10218)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.